🎓 Biblioteca i documentació | Universitat Abat Oliba CEU

La Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU és una unitat de suport a la docència, estudi i investigació a través de la gestió dels recursos.

girl
Recursos d'informació com a suport a l'estudi i a la investigació
Biblioteca
Odilo

 

PRESENTACIÓ

El Servei de Biblioteca universitària està concebut com una unitat de suport a la docència, a l’estudi i a la investigació, i té com a objectiu prioritari respondre a les exigències educatives i científiques de la Universitat.

La Biblioteca, fundada l'any 1975, és membre de les següents xarxes bibliotecàrie:

Està integrada en el Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya, la qual cosa permet la consulta del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) i l’accés, via internet, a una àmplia gamma de recursos bibliogràfics.

informació relacionada
 • Guia de la Biblioteca
  PDF
 • Plànol de la Biblioteca
  PDF
Adreça de la Biblioteca

Universitat Abat Oliba CEU
Servei de Biblioteca
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel: 93 254 09 07
Fax: 93 418 93 80

biblioteca@uao.es

Informació

 
HORARIS CURS 2021-22
 • De dilluns a divendres: de 08:00 a 21:00.
 

En període d’exàmens

 • De dilluns a divendres: de 08:00 a 21:00.
 • Dissabtes i diumenges: de 09:00 a 21:00.
 

Dissabtes, diumenges i festius que romandrà oberta de 09:00 a 21:00.

 

Gener

 • 7
 • 8 i 9
 • 15 i 16
 • 22, 23 i 24

 

Maig

 • 21 i 22
 • 28 i 29

 

Juny

 • 4, 5 i 6 
 

Festius que romandrà tancada

 • 11 de setembre
 • 24 de setembre
 • 11 i 12 d'octubre
 • 1 de novembre
 • 6, 7 i 8 de desembre
 • Vacances Nadal: del 23 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos
 • Vacances Setmana Santa: de l'11 al 18 d'abril, ambdós inclosos
 • 24 de juny
 • Vacances d'estiu: de l'1 al 31 d'agost, ambdós inclosos
 

Juliol

 • 1-29 de juliol, de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00
 

 

Normativa
Consideracions generals
 • No està permès menjar, beure o fumar a la Biblioteca.
 • És necessari mantenir el silenci a totes les zones de la Biblioteca.
 • La Biblioteca està equipada amb control magnètic que detecta la sortida irregular de material bibliogràfic del recinte.
 • El material bibliogràfic i les instal·lacions de la Biblioteca estan al servei de tots els membres de la comunitat universitària Abat Oliba. Tots els que la formem hem de respectar-lo i conservar-lo de la millor forma possible.
 • La pèrdua o deteriorament greu dels llibres implicarà la restitució o pagament d’aquests. En cas de demora en la reposició dels documents, es procedirà al bloqueig de l’expedient acadèmic de l’alumne fins que aquesta s’efectuï.
 • Un cop acabada la consulta de qualsevol document, cal deixar-lo als carros destinats a aquest fi, i mai tornar-los de nou a les prestatgeries.
 • El préstec de documents està subjecte a un reglament específic.
 • Cal desconnectar els telèfons mòbils dins la Biblioteca per tal de no molestar la resta d’usuaris.

SERVEIS

 
 
Informació bibliogràfica

El servei d'informació bibliogràfica té como a objectius:

 • Donar suport a l'hora d'obtenir qualsevol informació o document necessari per a l'estudi, la docència o la investigació, es trobi a la Biblioteca o no.
 • Facilitar tota la informació i assistència necessàries per a una òptima utilització dels serveis i recursos de la Biblioteca: catàleg automatitzat, bases de dades, internet, etc.

Per a utilitzar-lo, us podeu adreçar personalment al taulell de Biblioteca, trucar per telèfon (93 254 09 07) o contactar amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic biblioteca@uao.es

Préstec
Objectiu

L’objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la Biblioteca Universitària Abat Oliba fora del seu local.

La finalitat d’aquest reglament és la de conservar els documents amb les màximes garanties i donar-los el màxim rendiment.

Usuaris

Els membres de la Universitat Abat Oliba CEU: tots els professors, investigadors, estudiants i personal d’administració i serveis.

Durada i condicions del préstec

El termini és prorrogable, fins a un màxim de 4 vegades,  si les obres en préstec no han estat sol·licitades per un altre usuari i sempre que la petició de pròrroga es faci dins del termini del préstec.

USUARIOBRESDIES
Professors i PAS1530
Estudiants de grau410
Estudiants de màster, postgrau i doctorands     515
Horaris i períodes de préstec

El servei de préstec funciona, de manera ininterrompuda, durant cada dia que la Biblioteca roman oberta: de dilluns a divendres de 8 a 21 h. L'horari dels dissabtes i diumenges que la Biblioteca obre és de 9 a 21 h.

Els usuaris també podran treure documents en préstec durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, tenint com a data de retorn el primer dia lectiu posterior a aquests períodes.

Reserves de documents

Es poden sol·licitar les obres que en un moment determinat estiguin prestades, posant-se a la llista d’espera. Es podran reservar un màxim de tres obres. La reserva que no sigui retirada al segon dia quedarà cancel·lada. Cada una de les obres només podrà tenir tres sol·licituds de reserva vigents.

Documents exclosos de préstec

Malgrat tot el material de la Biblioteca és susceptible de ser prestat, hi ha alguns documents exclosos de préstec a causa de la seva utilització freqüent, antiguitat, etc.

En general, són exclosos de préstec:
 • Obres dipositades a la reserva
 • Obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, anuaris, atles, etc.
 • Alguns manuals, codis, obres de legislació i jurisprudència.
 • Revistes i publicacions periòdiques
 • Tesis i tesines no publicades
Incompliment de les normes

Els documents deixats en préstec han de ser retornats dins el termini establert. El retard en la devolució serà motiu de sanció. Les sancions consistiran en el bloqueig del carnet d’usuari durant 4 dies sense préstec per dia de retard. En cas de pèrdua o deteriorament l’usuari haurà de restituir l’obra prestada per un exemplar de la mateixa edició. Fins que això no es compleixi, no podrà utilitzar el servei de préstec. La no devolució reiterada comportarà la suspensió definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.

Préstec Interbibliotecari
Video tutorial

Objectiu

L’objectiu del Servei de Préstec Interbibliotecari és subministrar als membres de la comunitat universitària els documents (originals o còpies) que no es troben a la Biblioteca de la UAO CEU. Per altra banda, subministra documents a altres biblioteques i centres externs que vulguin accedir als fons de la nostra Biblioteca.

Com utilitzar-lo

El document s’haurà de sol·licitar a través del formulari web. Si és el primer cop que l’usuari accedeix al formulari, ha de donar-se d’alta, i si és usuari de la universitat, ha de registrar-se amb el correu de la UAO CEU. Un cop donat d'alta, pot sol·licitar els documents omplint correctament els camps del formulari amb les dades bibliogràfiques suficients per poder localitzar-los.

IMPORTANT: Si es consulten els recursos electrònics a través de l’ ”accés remot”, les peticions de Préstec Interbibliotecari s’han de fer des de l’enllaç al formulari d’aquesta pantalla, iniciant sessió i completant manualment la fitxa de sol·licitud (“Demanar un document”).

Condicions del préstec

La consulta de documents originals sempre es farà a la mateixa Biblioteca. La durada del préstec vindrà establerta per la biblioteca subministradora però oscil·la entre els 15 i els 30 dies. Les còpies de documents s’enviaran a l’usuari sol·licitant al seu correu electrònic (nomusuari@uao.es)

Formació d'usuaris
Objectiu

El servei de formació d'usuaris té com a objectius:

 • Orientar sobre els fons, catàlegs i altres recursos d'informació, i sobre els serveis que ofereix la Biblioteca. Sessions introductòries a l'inici de cada curs.
 • Realitzar sessions especiatlizades en el maneig de bases de dades, revistes electròniques, etc. Sessions concertades al llarg del curs
Com utilitzar-lo

Per a obtenir més informació sobre aquest servei, us podeu adreçar personalment al taulell de Biblioteca, trucar per telèfon (93 254 09 07) contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic biblioteca@uao.es

Adquisicions
Objectiu

L'objectiu del Servei d'Adquisicions és que qualsevol membre de la comunitat universitària de la UAO (alumnes, PDI, PAS) pugui proposar la compra de llibres o de qualsevol altre tipus de material bibliogràfic o audiovisual.

Com utilitzar-lo

Alumnes

Poden trametre a la Biblioteca el següent formulari degudament omplert. La Biblioteca estudiarà la proposta i, si és acceptada pel Director d'Estudis, procedirà a la seva adquisició i informarà de la seva disponibilitat

Professores i PAS

Poden sol·licitar la compra de llibres o d'altre material bibliogràfic o audiovisual mitjançant el següent formulari que, degudament omplert, es trametrà al Director d'Estudis corresponent. Si la proposta és acceptada, la Biblioteca procedirà a la seva adquisició i informarà de la seva disponibilitat.

Abans de fer la petició, us recomanem que consulteu el catàleg de la Biblioteca per comprovar la disponibilitat del document.

SALA DE TRABALL EN GRUP

La Biblioteca ha posat en marxa l'aplicació Affluences per a reservar la sala de treball en grup (S.01, Sala Aranzadi) de forma online i amb antel·lació.

Trobareu tota la informació sobre aquest nou servei aquí.

Suport a la investigació
Unitat de Bibliometria 
On publicar

Abans de publicar un article, cal seleccionar la revista adequada, per això cal:

 

Accés obert

L'accés obert a la literatura científica a través d'Internet és aquell que permet el lliure accés als recursos digitals generats de la producció científica, sense barreres econòmiques i sense restriccions derivades dels drets d'autor. La seva materialització es realitza a través de la publicació en revistes d'accés obert o mitjançant l'autoarxiu dels treballs en dipòsits institucionals o temàtics (CEU Repositorio Institucional, RECERCAT, TDR/TDX)

Avantatges de publicar en obert

 • Incrementa la visibilidad y por tanto la difusión y el impacto de la producción científica de las universidades
 • Incrementa la visibilitat i per tant la difusió i l'impacte de la producció científica de les universitats.
 • Facilita l'accés gratuït a la investigació científica.
 • Permet que els autors conservin la titularitat dels drets d'autor sobre les seves obres i puguin establir les seves condicions d'ús.
 • Garanteix la preservació electrònica dels documents d'investigació a llarg termini.

Beneficis de publicar en els repositoris institucionals

Avantatges dels repositoris per a la difusió i la visibilitat de la investigació en Ciències Socials i Humanitats

Drets d’autor

Són uns drets que es reconeixen als autors sobre les seves obres originals les quals es troben protegides per la Llei de la Propietat Intel·lectual (LPI)

Drets d’autor i materials docents

La digitalització i la incorporació de documents d’altres persones en els materials docents, en CampusNet  o el repositori, es portarà a terme d’acord amb la LPI.

Quins materials es poden publicar en CampusNet segons la LPI?

 

Identificadors d’autor
Indicadors d’impacte

Revistes

 • Factor d’impacte (JCR, SJR)
 • Quartil (JCR, SJR)
 • Índex d’immediatesa (JCR)

Articles

Autors


Altres indicadors de qualitat

Revistes

Llibres i capítols

Xarxes socials acadèmiques
 • Academia.edu - És una plataforma on els acadèmics poden compartir els seus treballs d’investigació, supervisar les anàlisis de l’impacte de les seves investigacions, i realitzar un seguiment d’altres investigadores.
 • Methodspace - És una xarxa social pública dedicada a la discussió de mètodes d’investigació en línia. És un recurs gratuït per a investigadors de tot l’espectre acadèmic que cerca suport i assessorament sobre qualsevol aspecte de la metodologia.
 • ResearcherID - D'una banda, és un registre de lliure accés per a identificadors únics i perfils d'investigadors. D'altra banda, és una comunitat de recerca acadèmica global i multidisciplinar amb un identificador únic assignat a cada autor.
 • ResearchGate - És una xarxa social per a científics i investigadors de totes les disciplines i és totalment gratuïta. Es poden crear grups amb interessos afins i treballar de manera cooperativa. També disposa d'un motor de cerca a les principals bases de dades gratuïtes i aplicacions de treball en grup en un entorn interactiu.

 

Recursos

Bases de dades
Multidisciplinàries
Academic Search Complete

Accés a la base de dades

Base de dades acadèmica multidisciplinària que conté el text complet de més de 4 650 publicacions. Disposa de versions en PDF de publicacions que es remunten fins al 1975 i permet cercar referències de més de mil títols. S'actualitza diàriament.

DIALNET

Dialnet és una base de dades bibliogràfica de producció hispana i àmbit multidisciplinari que facilita l'accés i/o la localització del text complet de documents de literatura científica, principalment d'àmbit hispà. Els membres de la UAO CEU, com a institució col·laboradora de Dialnet, podeu subscriure-us als serveis d'alertes i accedir a altres opcions més avançades. Per això, cal que us registreu, entreu el correu institucional i us vinculeu a la Institució: "Universitat Abat Oliba CEU".

Dialnet Métricas és un portal que, basant-se en l'anàlisi de les referències bibliogràfiques citades en els articles de revistes —de Ciències Socials, Ciències Jurídiques i Humanitats— buidats a Dialnet, ofereix un conjunt d'indicadors per ajudar a identificar la rellevància de la producció científica d'aquestes disciplines.
Els indicadors obtinguts són: Índice Dialnet de Revistas (IDR) i Indicadores Dialnet
 

EBSCO Host

Accés a la base de dades

És una plataforma que conté múltiples bases de dades especialitzades en diverses matèries.

 

Fuente Académica Premier

Accés a la base de dades

Base de dades multidisciplinària que ofereix documents a text complet de més de 200 publicacions acadèmiques d'Espanya i Amèrica Llatina de diverses àrees: economia i negocis, informàtica, ciències polítiques, educació, literatura, lingüística, història, filosofia, teologia.

 

MLA Directory of Periodicals

Accés a la base de dades

Ofereix informació detallada de més de 7 100 revistes especialitzades, 4 400 de les quals estan indexades a la International Bibliography. Les exhaustives entrades inclouen informació de contacte editorial, així com freqüència, circulació, cost de la subscripció i pautes per a l'enviament d'originals.

 

MLA International Bibliography

Accés a la base de dades

Conté articles de revistes especialitzades, llibres i dissertacions. La versió electrònica de la bibliografia de la Modern Language Association es remunta a la dècada de 1920 i conté més d’1,8 milions de cites de més de 4 400 revistes especialitzades i sèries publicades per prop de mil cases editorials diferents. La cobertura dels materials indexats és de caràcter internacional.

 

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Accés a la base de dades

REDIB ofereix accés directe a documents científics i acadèmics de qualitat contrastada, publicats per editors de continguts científics i acadèmics de països iberoamericans o de temàtica iberoamericana. Pretén promoure i difondre la producció científica generada a l'Amèrica Llatina.

El portal disposa d'un cercador de revistes que permet realitzar cerques simples i avançades. Conté una llista alfabètica dels títols de revistes (més de 1400); una llista temàtica, classificada en grans grups (Ciències, Ciències Aplicades, Ciències Socials, Art i Humanitats) dividits en disciplines, i una llista per països.

També es pot cercar per documents, amb una cerca avançada que permet limitar per idioma, matèria, tipologia de recurs o anys de publicació.

Les entitats que participen a REDIB són el CSIC i UNIVERSIA.

 

SCOPUS / SJR

Accés a la base de dades

Base de dades de la multinacional holandesa Elsevier que conté referències de més de 18 000 revistes de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials revisades per parells. Inclou el factor d'impacte Scimago Journal Rank (SJR). La cerca per autor proporciona una informació molt valuosa sobre la seva afiliació i investigació, incloent-hi un gràfic amb l'índex h de les seves publicacions.

IMPORTANT: Des de la UAO CEU no tenim accés directe al text complet dels articles sinó que hem de sol·licitar-los a la USP o a la UCH. Podeu enviar les vostres sol·licituds per a l'obtenció de documents a biblioteca@uao.es

 

Web of Science / JCR

La Web Of Science (WOS) és una plataforma basada en tecnologia web que recull les referències de les principals publicacions científiques de qualsevol disciplina del coneixement, tant científic com tecnològic, humanístic i sociològic des de 1945, essencials per al suport a la investigació i per al reconeixement dels esforços i avenços realitzats per la comunitat científica i tecnològica.

Journal Citation Report (JCR) conté l'indicador de qualitat més conegut i el més valorat pels organismes d'avaluació de l'activitat investigadora: el factor d'impacte. El factor d'impacte mesura l'impacte d'una revista en funció de les cites rebudes pels articles publicats i recollits en la Web of Science (WOS).

Hi ha una gran integració entre la Web of Science i el JCR, el que permet una navegació fluïda entre les dades de tots dos recursos.

Més informació al canal de formació de la FECYT

Wiley online Library

Accés a la base de dades 

Base de dades multidisciplinar que ofereix accés al text complet de més de 1.600 títols de revistes i uns 20.000 llibres en format electrònic.

 

Dret i Ciència Política
ARANZADI INSTITUCIONES

Accés a la base de dades

Base de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia jurídica de Thomson Reuters. Té una actualització diària i una cobertura en legislació, referenciada des de 1930 i a text complet des de 1978, i en jurisprudència, des de 1979 en endavant. La base de dades conté les cerques clàssiques de legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, bibliografia o notícies d'actualitat incorporant com a novetat els formularis i la part d'Aranzadi Expertos, solució pràctica que recull documents de consulta sobre un tema realitzats per col·laboradors de gran prestigi.

 

IUSTEL

Accés a la base de dades (Entrar com a "Usuario colectivo")

Base de dades de dret especialment orientada a la docència i a l'estudi. Inclou, entre d'altres informacions, legislació, jurisprudència, notícies jurídiques, materials docents, revistes y enllaços a recursos jurídics.

Llistat de títols

LA LEY DIGITAL

Accés a la base de dades 

Base de dades que integra en una mateixa pàgina tota la informació jurídica, que combina un amplíssim contingut documental, actualitzat i rigorosament analitzat, amb un dels millors cercadors del mercat i amb unes avançades funcionalitats úniques i diferencials que ofereixen respostes segures, ràpides i precises. Disposa d'accés directe a totes les publicacions de la biblioteca Smarteca, a més d'eines de càlcul fiables, precises i fàcils.

LEGAL QUIZ

Aplicació informàtica que desenvolupa el model d'examen d'Accés a l'Advocacia, i que inclou el contingut del Manual Preguntes Examen Accés a l'Advocacia, en base a la la pròpia estructura de l'examen.

Té dues parts diferenciades: mode pràctica i mode examen

Inclou també el Memento d'Exercici Professional de l'Advocacia i el Memento d'Accés a l'Advocacia, interrelacionats mitjançant hiperenllaços per resoldre els dubtes dels estudiants.

Accés exclusiu per als alumnes del màster universitari en Advocacia

QMEMENTO

Accés a la base de dades

Guia d'ús

Base de dades que inclou els antics Mementos de les àrees Mercantil, Fiscal, Social i Comptable de l’Editorial Francis Lefebvre. Així mateix, inclou la base de dades jurídica d’El Derecho.com.

Els Mementos estan connectats amb els textos de la base jurídica d’El Derecho.com: legislació, jurisprudència i doctrina administrativa, i amb formularis, articles doctrinals, convenis col·lectius, etc. Accessible únicament des de la xarxa informàtica de la UAO CEU.

Tirant On Line

Accés a la base de dades

Base de dades jurídica que conté: doctrina estatal, formularis, esquemes, jurisprudència i resolucions administratives, textos legals de normes estatals, autonòmiques i internacionals, i bibliografia.

Nou apartat: Tirant Analytics (eina per fer treballs estadístics, estudis i anàlisis sobre problemàtica jurídica i la seva incidència en una província, població)

 

vLex

Accés a la base de dades

Guia d'ús

Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal, comunitària) a text complet. Inclou publicacions jurídiques espanyoles (llibres i revistes) a text complet. 

 

WestlawNext (abans Westlaw International)

Accés a la base de dades

WestlawNext és un portal jurídic d'àmbit internacional que conté materials analítics, revistes jurídiques internacionals, etc. Recull també legislació i jurisprudència d'Estats Units, d'Austràlia, Canadà, Regne Unit, Hong Kong i Unió Europea.

WestlawNext amplia els seus continguts incloent-hi Westlaw UK. De fet, l’accés principal a la base de dades es fa, per defecte, des de la interfície de Westlaw UK, apartat “Services”.

Comunicació
Communication source

Accés a la base de dades

Communication Source és el recurs més complet en el mercat per a la investigació de les comunicacions. Communication Source es va desenvolupar a partir d'una combinació de bases de dades d'alta qualitat, Comunicació a Mass Media Complete i Communication Abstracts d'EBSCO, i inclou diverses fonts úniques que abans no estaven disponibles en altres bases de dades. Communication Source ofereix resums i índexs, així com contingut complet de publicacions mundials pertanyent als camps de la comunicació, la lingüística, la retòrica i l'oratòria, els estudis de mitjans i altres camps rellevants per a aquesta disciplina.

 

Guía de Medios Digital

Accés a la guia

Guía de Medios Digital és un recurs amb informació pràctica i referencial sobre els mitjans, les seves tarifes de publicitat i els professionals del sector. S'actualitza diàriament i ofereix informació sobre més de 7750 mitjans per sectors, temàtica o àmbit i informació sobre professionals. A més de les dades de contacte del mitjà, es poden consultar els suplements, diferents edicions, característiques, condicions de contractació, contingut informatiu i perfil d'audiència, control OJD, staff de direcció, màrqueting i publicitat.

 

My News On Line

Accés a la base de dades

Base de dades elaborada per l'empresa My News que buida les edicions impreses d'una selecció de més de 120 títols de premsa nacional, regional i internacional, gratuïta o de pagament. S'inclouen diaris d'informació general, 10 d'ells estrangers; diaris especialitats en informació econòmica (Cinco días, Expansión, La Gaceta de los negocios, etc.), esportiva (As, Sport, Marca) i mèdica (Diario médico, etc.); butlletins oficials: BOE (fins 1999) i DOGC; agències de notícies: EFE i Europa Press.

 

 
Empresa i Economia
Bloomberg

 

Bloomberg proporciona dades financeres a temps real i històrics de cotitzacions, índexs borsaris, valors de renda fixa, divises, matèries primeres i mercats de futurs nacionals i internacionals. També ofereix previsions d'analistes, perfils d'empreses, estats financers, notícies. Disposa d'eines de gestió de carteres i comunicacions.

Consulta local a l’Aula Informàtica  0.07_2 . Prèviament, cal demanar hora per realitzar la connexió al personal de Biblioteca biblioteca@uao.es.

 

Business Source Complete

Accés a la base de dades

Business Source Complete conté la principal col·lecció de textos complets i registres bibliogràfics de publicacions acadèmiques sobre temes empresarials. Cobreix àmpliament nombrosos temes, i inclou els resums i índexs de les principals publicacions acadèmiques sobre negocis que es remunten a 1886. A més, permet buscar referències citades de més de 1.300 revistes especialitzades.

 

PASSPORT EUROMONITOR

Accés a la base de dades

Guia d'úsVídeo explicatiu

És una base de dades especialitzada en estudis de mercat, que proporciona una anàlisi estratègica sobre indústries, països, consumidors i empreses. Ofereix una visió global de la indústria i el panorama econòmic de més de 200 països i 1.150 ciutats.

Regional Business News

Accés a la base de dades

Base de dades, que recull cites bibliogràfiques, text complet i estadístiques de notícies de negocis de tot el mon de diferents fonts: A&G Information, Africa News Service, Inter Press Service, Resource News International, South American Business, M2 Communications, PR Newswire, Business News Wire, Canadian Corporate News, News Bytes, News Network y Phillips Business Information Highlights.

 

SABI

Accés a la base de dades

Base de dades que conté informació financera de més de 800 000 empreses espanyoles. Conté fins 10 anys d'informació històrica dels comptes de cada empresa i es pot fer la cerca per empresa o grup d'empreses. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul i es pot triar l'idioma (castellà, portuguès o anglès) i la moneda que interessi. Permet extreure anàlisis detallats, estadístics i/o comparatius i realitzar diferents gràfics amb les dades resultants.

SABI disposa d'un màxim de descàrregues per setmana. Un cop superat aquest límit, el comptador trigarà set dies a posar-se a zero. Per evitar aquest límit, és important reduir el nombre d'empreses de la nostra cerca, ja que, si el superem, el fitxer apareixerà sense les dades i estarem perjudicant altres usuaris. Gràcies per la vostra col·laboració.

STATISTA

Accés a la base de dades

Portal estadístic internacional que recopila en una única plataforma dades sobre més de 80.000 temes, procedents de més de 18.000 fonts, i dona accés a més d'un milió i mig d'estadístiques, previsions, estudis de mercat, enquestes d'opinió i demogràfiques, dossiers, informes i infografies.

Educació i Humanitats
Bibliografia de la Literatura Española

Accés a la base de dades

És la més completa bibliografia sobre la Literatura Espanyola actual. Conté referèncias bibliogràfiques d'obres, edicions, traduccions d'originals i estudis sobre aquests, apareguts a partir de 1980 en llibres o en publicacions periòdiques, homenatges, actes de congressos, miscel·lànies, etc.; editades a Espanya o a l'estranger. Dona notícia de tot el que es publica sobre Literatura Espanyola i els seus autors des de l'Edat Mitja a l'actualitat.

 

ERIC

Accés a la base de dades

ERIC ofereix accés a literatura i recursos educatius. La base de dades conté més d'1 300 000 registres i ofereix accés a la informació de les publicacions incloses en Current Index of Journals in Education i Resources in Education Index.

 

Humanities International Complete

Accés a la base de dades

Base de dades sobre revistes especialitzades, llibres i altres fonts de refèrencia en el camp de les humanitats. Facilita l'índex i els resums de més de 1 700 publicacions i comprén més de 1,6 milions de registres.

 

The Philosopher's Index

Accés a la base de dades

Base de dades bibliogràfica produïda pel Philosopher’s Information Center (EUA) que recull resums de tota la producció acadèmica de les quinze àrees temàtiques principals de l’àmbit de la filosofia, publicada en llibres i revistes des de 1940 fins a l’actualitat. Hi trobareu referències a articles de revistes, llibres, contribucions a antologies i ressenyes de llibres, provinents de prop de 570 revistes de quaranta-tres països, en anglès, castellà, francès, alemany, portuguès, italià i altres llengües.

 

Psicologia
PRIMAL. ATLES ANATÒMIC INTERACTIU

Accés a la plataforma

Plataforma digital per aprendre els conceptes centrals d'anatomia i fisiologia del cos humà amb imatges en 360°. Dividida en mòduls, cadascun se centra en una regió del cos i utilitza diferents formats per il·lustrar la matèria: models d'animació, vídeos, fotografies, correlacions de les imatges per ressonància magnètica i diapositives de patologia.

GUIA D'ÚS

 

Psychology & Behavioral Sciences Collection

Accés a la base de dades

Base de dades integral que conté informació sobre temes relacionats amb característiques emocionals i del comportament, psiquiatria i psicologia, processos mentals, antropologia, i mètodes d'observació i experimentals. És la base de dades de textos complets de psicologia més gran del món, i inclou el text complet de 536 publicacions.

 

PsycINFO

Accés a la base de dades

Base de dades de l'American Psychological Association (APA). Recull més de dos milions de citacions i resums d'articles de publicacions acadèmiques, capítols de llibres, monografies y dissertacions de psicologia i ciències afins.Conté refèrencies de més de dos mil revistes en 35 llengües diferents des de 1872.

PSICODOC

Accés a la base de dades

PSICODOC és una base de dades bibliogràfica, amb enllaços als textos complets, especialitzada en Psicologia i disciplines afins. S'inclouen els treballs publicats en revistes, congressos i llibres, editats a Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, des de 1975 fins l'actualitat.

MEDLINE with Full Text

Accés a la base de dades (a través d'OVID)

MEDLINE with Full Text és el recurs més complet del món de publicacions de l'àmbit de la medicina, amb text complet de més de 1 200 publicacions indexades a MEDLINE. Conté textos complets de les publicacions més consultades a l'índex MEDLINE. Amb una cobertura temporal que es remonta a 1965, és l'eina inigualable d'investigació en publicacions de l'àrea de medicina.

 

Hemeroteca
Revistes Impreses
Dret
Educació

 

Temàtica variada
 

Per accedir a apartats amb accés restringit a subscriptors, us podeu adreçar al taulell d'informació de la Biblioteca.

 
Premsa
 

Per accedir a apartats amb accés restringit a subscriptors, us podeu adreçar al taulell d'informació de la Biblioteca.

 

My News On Line

Acces a la base de dades

Base de dades elaborada per l'empresa My News que buida les edicions impreses d'una selecció de més de 120 títols de premsa nacional, regional i internacional, gratuïta o de pagament. S'inclouen diaris d'informació general, 10 d'ells estrangers; diaris especialitats en informació econòmica (Cinco días, Expansión, La Gaceta de los negocios, etc.), esportiva (As, Sport, Marca) i mèdica (Diario médico, etc.); butlletins oficials: BOE (fins 1999) i DOGC; agències de notícies: EFE i Europa Press.

Publicacions electròniques
REVISTES EBSCO (FULL TEXT FINDER)

Base de dades de revistes electròniques de temàtica multidisciplinar, bàsicament anglosaxones. Permet accedir al text complet d'aquelles revistes subscrites per la Biblioteca de la Universitat, o bé al sumari de la resta de títols integrats en la base de dades. Està integrat a EBSCO Discovery Service.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Recopilació de revistes electròniques de lliure accés a text complet de l'àmbit acadèmic i científic. Permet cercar per títol o per matèria. Es tracta d'un projecte liderat per la Lund University (Suècia) I per SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS 

Portal de revistes de GKA, organització basada en el coneixement que gestiona: congressos anuals internacionals, publicacions acadèmiques i xarxes de coneixement en línia. Els seus membres intercanvien idees innovadores i bones pràctiques. 

JSTOR (Journal Storage Project)

Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escannejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff. Aquesta base de dades té com a objectiu facilitar l'accés a la informació retrospectiva i no inclou els últims números de les revistes. La nostra biblioteca té subscrita la col·lecció Business collection.

Portal Aranzadi

El portal de revistes de dret i ciències jurídiques THOMSON REUTERS PROVIEW permet accedir a una sèrie de revistes editades per Aranzadi, Civitas i Lex Nova.

Important: per poder accedir cal introduir el correu electrònic de la UAO. D'aquesta forma, cada usuari podrà accedir a les seves cerques, fer anotacions, subratllar continguts. No obstant, des de l’accés remot, estan inhabilitats els comptes personals d’usuari per la qual cosa no s’hi poden realitzar anotacions.

Llistat de títols

Portal LA LEY - SMARTECA

L'editorial Wolters Kluwer ha creat un nou portal que inclou 31 revistes de l'editorial La Ley i CISS agrupades en 8 matèries: jurídic multidisciplinar, administració local, civil, mercantil, penal, administratiu, fiscal laboral i empresarial.

Important: nova plataforma Smarteca. La primera vegada que s'hi accedeixi, és indispensable registrar-se prèviament com a usuari. Cal seguir les instruccions per realitzar el registre de forma adequada, fent servir el correu institucional.

Llistat de títols

Revistes de l'editorial Graó

Permet l'accés al contingut, des dels ordinadors connectats a la xarxa informàtica de la Universitat, de revistes generalistes d'educació, de didàctica específica i d'organització i gestió educativa.

Llistat de títols

NBER working papers

Aquesta base de dades permet consultar els working papers del National Bureau of Economic Research (NBER), una organització privada sense ànim de lucre dedicada a la investigació en matèria econòmica. Publica més de 700 documents de treball per any escrits per reconeguts acadèmics de tot el món. La seva base de dades en línia ofereix informació bibliogràfica de més de 7.000 working papers publicats des de 1973 i el text complet des del novembre de 1994.

Llibres electrònics

Ágora virtual

És la plataforma de llibres digitals del proveïdor ODILO a través de la qual es poden sol·licitar préstecs, reservar llibres, marcar favorits, elaborar llistes, compartir continguts, fer suggeriments de compres, entre altres funcionalitats. 

Per accedir al catàleg de la plataforma, només cal crear un compte d'usuari amb el correu institucional. Els llibres es presenten a través de carrusels temàtics i també es poden cercar llibres concrets per autor, títol, editorial o matèria. Un cop prestat el llibre, es pot llegir en línia (streaming) a través de Nubereader o descarregar-lo a Adobe Digital Editions. És possible llegir o descarregar llibres en diferents dispositius i a l'app d'ODILO, disponible per a iOS i Android. 

Les condicions del préstec de llibres electrònics són les següents: 

 • Nombre màxim d'exemplars en préstec per format: e-llibre: 4; àudio: 3; vídeo: 3; revista: 3; diari: 1
 • Dies de préstec per format: e-llibre: 10; àudio: 5; vídeo: 10; revista: 5; diari: 1
 • Nombre màxim de préstecs per curs: sense limitació
 • Nombre de renovacions per exemplar: 1 en tots els formats
 • Nombre màxim d'exemplars reservats: 2 en tots els formats

Més informació al videotutorial i a la guia d'ús

 

Biblioteca Virtual Tirant 

Plataforma digital des de la qual es pot accedir en format electrònic a tots els llibres publicats per l'editorial Tirant lo Blanch. Recull les millors obres de ciència jurídica i dret, així com altres canals especialitzats en humanitats i ciències socials. Actualment disposa de més de 5.600 títols. Té un límit de deu usuaris simultanis.

Més informació a la guia d'ús.

 

eBook UAO

Plataforma que permet la visualització en línia i la descàrrega temporal (préstec) de llibres electrònics. Actualment, comptem amb una col·lecció d'uns 1 400 títols de caràcter interdisciplinari provinents de la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles (UNE), a la qual la Biblioteca anirà incorporant llibres electrònics d'altres editorials. L'accés a la plataforma és lliure, tot i que per a la visualització en línia o el préstec de llibres electrònics cal identificar-se amb l'usuari i contrasenya institucionals.

Les condicions del préstec de llibres electrònics són les següents: 

 • Nombre màxim d'exemplars en préstec: 3
 • Dies de préstec: 10
 • Nombre de renovacions per exemplar: 1
 • Nombre màxim d'exemplars reservats: 3

Més informació a la guia d'ús.

 

ePremium Graó 

El servei ePremium Llibres de l'Editorial Graó facilita l'accés a més de 2.200 capítols de 250 llibres. La seva base de dades a text complet, d'accés il·limitat, inclou àrees com la formació del professorat, la didàctica, l'organització i gestió de centres, la intervenció social o la comunitat educativa, entre moltes altres. Des del mateix portal, també tenim accés al fons editorial de totes les revistes de l'Editorial Graó.

Més informació a la guia d'ús.

 

La Ley Digital 

Inclou 400 títols de llibres a text complet dividits en capítols.

 

VLex 

Inclou llibres digitals de les editorials jurídiques Dykinson, Bosch, Edersa, Marcial Pons.

Gestors bibliogràfics

RefWorks és un gestor bibliogràfic que permet crear una base de dades personal per emmagatzemar referències bibliogràfiques importades de catàlegs i bases de dades que es poden classificar, organitzar i inserir en treballs acadèmics, articles científics, bibliografies i tesis amb l'estil de citació adequat.

La versió clàssica deixarà d'utilitzar-se, us recomanem que actualitzeu el vostre compte a la nova versió.

Més informació aquí.

Mendeley Institucional és un gestor de referències bibliogràfiques, una xarxa social acadèmica i un catàleg col·laboratiu de literatura científica.

Per accedir a totes aquestes funcionalitats, cal registrar-s'hi amb el correu electrònic institucional.

Dipòsits digitals
CEU Repositorio Institucional

CEU-Rei és l'arxiu digital de la Fundació Universitària San Pablo CEU i recull els documents que són fruit de l'activitat investigadora i acadèmica de les universitats San Pablo-CEU, Cardenal Herrera-CEU i Abat Oliba CEU, per tal de reunir-los, preservar-los i difondre'ls en accés obert.

Accés a CEU ReI

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

TDX és un dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Totes les persones que presentin una tesis doctoral a la UAO poden participar. Si és el vostre cas i hi esteu interessats, us podeu posar en contacte amb evillatoro@uao.es.

Accés a TDX

RECERCAT

RECERCAT és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, treballs de final de carrera, etc.

Els membres de la UAO interessats en dipositar documents en accés obert al RECERCAT podeu enviar un missatge a evillatoro@uao.es i us farem arribar tota la informació necessària sobre els passos a seguir.

Accés a RECERCAT

RECOLECTA

El portal RECOLECTA (Recolector de ciencia abierta) és una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) que té com a objectiu principal promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles i facilitar el seu ús i visibilitat a l'hora que proporciona eines per facilitar el desenvolupar continguts en accés obert.

Accés a RECOLECTA

Com citar documents
Pautes proposades per a la redacció de referències bibliogràfiques

Els models de referències bibliogràfiques que proposa la Biblioteca de la UAO han estat elaborats a partir de la Norma ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. AENOR va publicar la versió en espanyol al maig de 2013: UNE-ISO 690. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. AENOR, mayo de 2013.Servei de
Biblioteca