Màster universitari en Advocacia + Curs d'especialització en Compliance i Òrgans de compliment

Juntament amb el màster en Advocacia, el curs d'especialització en Compliance aporta als estudiants els mecanismes necessaris per entendre i posar en pràctica el compliment normatiu, en el sentit més ampli, però amb especial dedicació al compliment normatiu penal o corporate compliance. El compliance es considera una eina útil per evitar sancions, tant administratives com penals, i necessària per crear la cultura ètica empresarial que les principals organitzacions internacionals reclament de les entitats empresarials.

girl
Màster universitari en Advocacia + curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Advocacia + curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / Crèdits

16 mesos
105 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places / modalitat

60 / presencial

Organitzat amb
 
 
Perfil alumne

Llicenciats i graduats en Dret interessats a fer una especialitat al mateix temps que exerceixen l'advocacia en l'àmbit del compliment legal de l'empresa, així com professionals amb responsabilitats legals en l'àmbit empresarial.

Admissió i matrícula

Obert el procés d'admissió extraordinari. Contacteu amb el Servei d'Informació de Postgrau. Proves d'admissió: el dimarts 10 de setembre a les 12:00.

Calendari i horari

D'octubre de 2019 a desembre de 2020. Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00.

Calendari Acadèmic

 

Màster universitari en ADVOCACIA
 

Programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Caràcter professionalitzador

La Llei 34/2006, de 30 d'octubre, reguladora de l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, va introduir a l'ordenament jurídic l'exigència d'una capacitació professional addicional a la universitària abans d'inscriure's al col·legi professional corresponent.

Aquesta capacitació addicional consisteix en una prova d'accés (examen d'habilitació), després d'haver superat 60 crèdits ECTS de cursos de formació acreditats pel Ministeri de Justícia i 30 crèdits ECTS de pràctiques tutelades.

De cara a l'adaptació al nou marc regulador de l'ensenyament del dret i de la preparació per a l'exercici de la professió d'advocat, la Universitat Abat Oliba CEU ofereix aquesta capacitació addicional exigida per la llei en forma de màster de caràcter professionalitzador. De manera que, dins de l'ensenyament teòric, s'integren tant les matèries directament relacionades amb l'exercici de la professió com les matèries transversals d'especial importància (deontologia, negociació i formació en els valors de la igualtat i el respecte als drets humans).

Juntament amb el màster en Advocacia, el curs d'especialització en Compliance aporta als estudiants els mecanismes necessaris per entendre i posar en pràctica el compliment normatiu, en el sentit més ampli, però amb especial dedicació al compliment normatiu penal o corporate compliance. El compliance es considera una eina útil per evitar sancions, tant administratives com penals, i necessària per crear la cultura ètica empresarial que les principals organitzacions internacionals reclamen de les entitats empresarials.

2. Experiència

Formem juristes des de 1973. Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l'àmbit del dret

3. Preparació per a l'accés a la professió

A tots els estudiants del màster se'ls dona un accés personalitzat al Legal Quiz, de l'Editorial Lefebvre (una base de dades amb més de 1.500 preguntes tipus test de l'examen d'accés a l'advocacia) i dos llibres digitals: Memento acceso a la abogacía i Memento ejercicio profesional de la abogacía.

4. Metodologia

El màster s’imparteix mitjançant un sistema que combina tres metodologies simultànies

 • conferències de juristes de prestigi reconegut
 • seminaris de discussió de casos pràctics basats en supòsits reals
 • tallers d’estudi d’habilitats i aptituds pràctiques i comunicatives
5. Desenvolupament professional

El doble màster ofereix un programa de pràctiques en importants despatxos professionals i empreses del sector logisticocomercial d'àmbit nacional i internacional. El Talent&Work Area de la UAO CEU ofereix una àmplia borsa de treball i assessorament en emprenedoria als estudiants interessats. 

Actualment la UAO CEU compta amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països.

6. Professors

Quadre docent compost per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva trajectòria, el seu prestigi i la seva capacitat docent. 

7. Certificació del curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment

La Universitat Abat Oliba CEU i Cumplen han subscrit un conveni de col·laboració pel qual la comissió de certificació de Cumplen ha participat en el desenvolupament de continguts del programa, els ha validat i també n'ha validat el claustre de professors.

Els estudiants que facin el curs, un cop superat, podran obtenir una certificació dels estudis emesa per Cumplen.

8. Ocupabilitat i caràcter internacional

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU. Els estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar en qualsevol lloc del món.

9. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l'estudi i la investigació amb l'objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Té amplis horaris d'obertura, fins i tot en cap de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l'abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional dels professors, alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Advocacia

Compliance i Òrgans de Compliment

 1. Consideracions generals. El compliment normatiu, la responsabilitat penal de la persona jurídica i els models de compliance.
  • La responsabilitat penal de la persona jurídica (corporate compliance). Estudi comparat. Anàlisi de la reforma i del canvi de paradigma operat per mitjà de la LO 5/2010.
  • Introducció al compliance: origen històric, anàlisi comparada i evolució.
  • Les fonts normatives:
   • Hard i SoftLaw. Eficàcia pràctica de les obligacions de SoftLaw. Daniel Benítez, advocat associat Molins&Parés, Penal – Compliance.
   • Norma ISO 19600 i model de gestió per a la prevenció de delictes a les organitzacions d'AENOR i norma UNE 19601.
   • Norma ISO 37001- Anti-bribery management systems.
  • Fonts normatives internacionals:
   • US and UK Sentencing Guidelines.
   • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
   • BriberyAct (UKBA).
   • Conveni OCDE per la lluita contra la corrupció d'agents públics estrangers en les transaccions comercials internacionals.
  • Aspectes essencials d'ètica corporativa.
  • Aspectes organitzatius. Gestió de riscos legals. La relació del compliance amb l'ètica i el bon govern corporatiu.
  • Pràctiques de bon govern corporatiu.
  • Responsabilitat social corporativa – ISO 26001.
  • Sistemes de gestió de compliment (CMS). Estàndards genèrics i específics. Estructures de compliment. Perfil i funcions del compliance officer.
  • Anàlisi dels tipus legals aplicables a la persona jurídica.
 2. Confecció i avaluació del sistema de gestió de riscos. Mapa de riscos penals. La identificació de delictes que s'han de prevenir. Desenvolupament d'un model de compliment. Aspectes teòrics i pràctics.
  • Avaluació i anàlisi de processos a les organitzacions.
  • Identificació de riscos i controls a les organitzacions.
  • La gestió del risc de compliment: riscos operacionals i risc reputacional.
  • Risk management.
  • Models de valoració de riscos. L'objectivació del valor del risc.
  • Disseny de mapes de processos i riscos penals.
  • L'informe de riscos penals derivat del mapa de riscos.
  • Disseny i implementació d'un programa de compliance. De la petita empresa al hòlding empresarial familiar i a l'empresa multinacional.
  • Referència a l'experiència i pràctica als Estats Units i el Regne Unit (anglès-castellà).
  • Casos pràctics.
 3. Mesures per al control de compliment i la seva implementació a l'empresa. Establiment de protocols i procediments, adopció de decisions i execució. Models de gestió de recursos financers informatius adequats. Establiment de sistemes disciplinaris i de verificació del model.
  • Polítiques, procediments i controls. Models de gestió de recursos financers destinats a la gestió del sistema de compliment.
  • Revisió periòdica del model de compliance i pla anual de compliment.
  • Processos de denúncia i investigació interna. Garanties de privacitat. Conflicte Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • Investigació forense i tractament de proves digitals.
  • Business intelligence i prevenció del frau.
  • Establiment de sistemes disciplinaris a l'empresa. Com es compatibilitzen amb la normativa laboral. Estatut de treballadors i convenis col·lectius.
  • Referència a l'experiència i pràctica als Estats Units i el Regne Unit. Proposta de ponent (anglès-castellà).
  • Introducció a la teoria de la prova. La prova en els sistemes de gestió del compliment.
  • Casos pràctics.
 4. Imputació de la responsabilitat penal o civil i consideracions de caràcter processal.
  • La imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica. Consideracions de caràcter processal. Paper del Ministeri Fiscal.
  • Investigació de la delinqüència empresarial.
  • La imputació de responsabilitat al compliance officer i als membres de les estructures organitzades (òrgans d'administració, alta direcció, direcció i staff) i les pòlisses d'assegurança D&O.
  • Instrucció penal i persona jurídica.
  • Penes susceptibles de ser imposades a la persona jurídica. Interpretació de l'article 33.7 del Codi Penal en relació amb l'article 66 bis.
  • Representació en el procediment penal de la persona jurídica. Singularitats de la defensa. Eventuals incompatibilitats.
  • Anàlisi de la jurisprudència en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques. Perspectives de futur.
  • Responsabilitat dels administradors per incompliment del deure de control dels riscos a l'empresa.
  • Responsabilitat dels administradors i administradors concursals, en seu de concurs, amb motiu de l'incompliment del deure de control de riscos a l'empresa.
  • Referència a l'experiència i pràctica als Estats Units i el Regne Unit.
  • Casos pràctics.
 5. Anàlisi dels entorns específics de compliment i qüestions transversals.
  • Model de prevenció de blanqueig de capitals. Taxonomia, context actual i evolució històrica. Posició i valoració dels subjectes obligats davant la seva operativa. Identificació d'indicis. Detecció i anàlisi. Praxi vs. legalitat. Traçabilitat operativa i fons en efectiu.
  • Tax control framework.
  • Especificitats de compliment en matèria de competència.
  • Especificitats de compliment en matèria de defensa dels consumidors.
  • Especificitats de compliment en el sector financer i assegurador.
  • Especificitats de compliment en el sector farmacèutic i hospitalari.
  • Especificitats de compliment en el sector energètic.
  • Compliance i contractació.
  • Especificitats de compliment en matèria mediambiental.
  • Especificitats de compliment en matèria de gestió de la privacitat.
  • El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i l'impacte per al data protection officer, i l'esquema de compliment de l'empresa.
  • Especialitats en relació amb les pràctiques mitjançant l'ús d'informació confidencial. Referència especial als Estats Units. Conductes en relació amb el mercat de valors.
  • Sancions comercials.
  • Sancions financeres.
  • Compliance i administració pública.
  • Casos pràctics.

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS D'ADVOCACIA

Les classes del màster universitari en Advocacia les imparteixen prestigiosos experts i professionals amb una experiència docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu prestigi i especialització en l’àmbit de l'advocacia.

Direcció acadèmica del màster

Christian Herrera Petrus. Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya. Master of Laws per la Universitat de Colúmbia (Nova York). Master of Laws per la Universitat de Londres. Advocat i professor de Dret Processal a la Universitat Abat Oliba CEU.

cherrerap@uao.es

Coordinació acadèmica del màster

María Isabel Arias Díez. Professora de Dret Civil. Advocada en exercici amb més de divuit anys d'experiència professional. Especialitzada en l'assessorament jurídic a persones físiques i empreses en l'àmbit de dret civil i processal.

marias@uao.es

Departament promotor

Departament de Dret i Ciències Polítiques

Dr. Pablo Nuevo López. Professor titulat de Dret Constitucional de la UAO CEU.

pnuevo@uao.es


Coordinació ICAB

Jesús María Sánchez García. Advocat.


Comitè assessor

 • José María Fuster Fabra
 • Juan Antonio Roger

Claustre de professors

 • Jordi Agustí. Magistrat del Tribunal Suprem.
 • Juan Antonio Pérez Rivarés. Soci d'Uría & Menéndez.
 • Christian Herrera Petru. Herrera Abogados.
 • Enrique Rovira del Canto. Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • Ignacio Ripol Carulla. Soci d'Overseas Law Practice.
 • Carlos Pérez del Valle. Catedràtic de Dret Penal de la UAO CEU i degà de la Universitat CEU San Pablo. Exlletrat del Tribunal Suprem.
 • José María Fuster-Fabra. Soci fundador Fuster-Fabra Advocats.
 • Juan Antonio Roger Gamir. Foro Legal.
 • Jacinto Gimeno Valentín-Gamazo. Advocat.
 • Carmen Parra Rodríguez. Professora titular de Dret Internacional de la UAO CEU.
 • Jorge Buxadé Villalba. Advocat de l'Estat.
 • Isabel Arias Díez. Arias Díez Abogados.
 • José María Rojí. Soci de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
 • Adolfo Lucas Esteve. Professor de Dret Civil a la UAO CEU i magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • Mª Jesús Pesqueira Zamora. Professora de Dret Processal a la UAO CEU i magistrada suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • Enrique Bacigalupo. Magistrat emèrit del Tribunal Suprem.
 • Pablo Nuevo López. Professor titular de Dret Constitucional de la UAO CEU.
 • Javier Vidal-Quadras. Soci d'Amat & Vidal-Quadras.
 • Alfonso del Castillo. Cuatrecasas.
 • Jesús Sánchez. Advocat. Secretari de la Junta de l'ICAB.
 • Jenifer Lahoz. Advocada.
 • Álex Farreres. Soci d'Uría & Menéndez.
 • Jordi Bertomeu García. Advocat.
 • Enrique García Echegoyen. Advocat i president de la Comissió de Formació de l'ICAB.
 • Marcos Espuny Garrigues. Advocat.
 • Ezequiel Miranda. Cortés Abogados.
 • Enrique Rovira del Canto. Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • José Luis del Olmo. Professor Agregat de Màrqueting i Direcció Comercial a la UAO CEU.
 • Fernando Jaureguízar. Advocat a Amat & Vidal-Quadras Abogados.
 • Marc Molins. Soci a Molins & Parés Abogados.
 • Rosa M. Foix Miralles. Advocada.
 • Lídia Pérez. Advocada.
 • Cristina Rodríguez-Obiols. Advocada a MDA & Lexartis.
 • Esaú Alarcón. Advocat a Gibernau Asesores.
 • Julio Naveira. Degà del Col·legi d'Advocats de Mataró. Expresident del Consell de l’Advocacia Catalana.
 • José Mª Fernández Seijo. Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • Juan José Guardia. Director d'estudis del grau en Dret de la UAO CEU.
 • Juan Manuel de Castro. Advocat a RCD Abogados. Magistrat mercantil en excedència.
 • Elena Tarragona. Advocada a Ramón y Cajal Abogados.
 • Antonio Sánchez Gervilla. Soci de SANGER Abogados.
 • Ana Campuzano. Catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat CEU San Pablo.
 • Jerónimo Maíllo. Professor titular de Dret Comunitari de la Universitat CEU San Pablo.

CLAUSTRE DE PROFESSORS DE COMPLIANCE I ÒRGANS DE COMPLIMENT


Direcció acadèmica del màster

Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci director de Molins&Parés, Penal · Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.


Coordinació

Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados, especialista en compliance. Membre de la delegació de Cumplen a Catalunya.


Claustre de professors

 • Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci Molins&Parés, Penal · Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.
 • José Carlos Hermida Congosto. Director de Consultoria i Estudis Fundació Pere Tarrés.
 • Irene de Castro Samada. Coordinadora del programa de Compliance de Beoringer Ingelheim.
 • Yolanda Ríos López. Magistrada. Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona.
 • Manuel Ruíz de Lara. Magistrat. Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.
 • Pablo Llarena Conde. Magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem.
 • Carlos Alberto Saiz Peña. President de Cumplen (Associació de Professionals de Compliment Normatiu) i soci d'Ecix.
 • Eduardo Navarro Villaverde. Compliance officer de qualitat de Pascual. Membre de la junta directiva de Cumplen.
 • Francisco J. Ramírez Arbues. Partner regulatory and compliance a Deloitte Legal. Membre de Cumplen.
 • Carlota Balet Gusils. Compliance officer d'Allianz Seguros. Membre de la delegació de Cumplen a Catalunya.
 • Miquel Fortuny. Soci director de Fortuny Legal. Membre de la delegació de Cumplen a Catalunya.
 • David Mestre Jane. Responsable de compliance de Gas Natural Fenosa.
 • Marta Casas Caba. Chief compliance officer de Grup Abertis.
 • Anabel Casahuga Montserrat. Legal Compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Patricia García Pérez. Control compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Óscar Serrano Zaragoza. Fiscal de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Roberto Valverde Megías. Fiscal de criminalitat informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Antonio Sala Cantarell. Soci a Tornos Abogados.
 • Patrick O'Malley. Doctor en Dret. Professor a la Universitat Bocconi i de la United Nations System Staff College.
 • Luis Rodríguez Soler. Soci director de Complianzen.
 • José Andrés Rozas Valdés. Professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Nacho Alamillo Domingo. Chief information security officer de Logalty.
 • Juan Cuenca Márquez. Advocat associat a l'àrea mercantil de Roca Junyent.
 • Paula Yebra Gago. Advocada associada de Molins&Parés, Penal · Compliance.
 • Salvador Román García. Governance i corporate compliance.
 • Ignacio Marull Guasch. Soci director de PWC Catalunya.
 • Sergio Aranda. Director de l'àrea de Forensic Services PWC.
 • Albert Rodríguez Arnaiz. Soci de l'àrea laboral de Roca Junyent.
 • Caridad Gómez Mourelo. Cap de la Unitat Central de Coordinació en matèria de delictes contra la Hisenda Pública.
 • Xavier Abel Lluc. Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona.
 • Enrique Rovira Canto. Magistrat de la Secció Quinta de l'Audiència Provincial de Barcelona. Professor de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Laura Parés i Ravetllat. Sòcia directora Molins&Parés, Penal · Compliance.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat Molins&Parés, Penal · Compliance, responsable del Departament de Compliance.
 • Tinent L. Gómez. Guàrdia Civil, UOPJ Comandància de Barcelona.
 • Yazomary García. Senior manager de la divisió de Consultoria de Crowe Horwath. 

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'estudiant que obté el títol oficial de màster universitari en Advocacia per la Universitat Abat Oliba CEU pot exercir l'advocacia en diversos àmbits, tant en bufets i firmes de diferents tipus com en l'assessoria jurídica empresarial.

L'estudiant que obté el títol del curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • assessoria jurídica especialitzada en compliment normatiu
 • consultoria en compliance general, compliance fiscal i compliance criminal
 

Col·laboradors

AAMC Abogados

AGM Abogados

Albácar – Clusa & Asociados Abogados

Amat & Vidal-Quadras

Arraut & Asociados

Bassas Advocats

B. Alemany Punyet

Baker & Mckenzie Barcelona

Blas de Lezo Abogados

Bufet Garcia Coca – Abogados

Bufet Miralbell Guerin

Bufet Sorroca Serrano

Bufete Carreras Llansana

Bufete de Abogados Fuentes Lojo

Bufete Díaz Arias

Bufete de Mier Abogados

Bufete Escura

Cabades – Valls. Notarios Asociados

Clifford Chance

CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Comissió Jurídica Assessora - Generalitat de Catalunya

Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Deloitte

Ernst & Young S.L

Foro Legal

Frübeck Abogados-Economistas

Fuster-Fabra Abogados

Garrigues

Gay Vendrell Advocats

Gómez-Acebo & Pombo

Harboury Legal & Business Services

Herrera Advocats

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)

Joaquín Tornos Abogados Asociados

Landwell, Abogados Asesores Fiscales

KPMG

Manubens Advocats

Martell Abogados

Miralbell Guerin

Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

Molins & Silva

Mullerat Advocats

Munné Muñoz-Sabaté Advocats Dret Privat

Mutualidad de la Abogacía

Notaria Belloch & De Dueñas

Pérez Llorca

Roca Junyent

Ros Procuradores

Rousaud Costas Duran

Trias De Bes y Vidal-Quadras Abogados y Asesores Tributarios

Uría Menéndez

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

11.955 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l'import restant es podrà pagar de les maneres següents:

Pagament únic

Fer un sol pagament comporta un descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Pagament fraccionat

En tres quotes, des de l'octubre de 2019 fins a l'octubre de 2020.

Pagament mensual

Mitjançant un préstec personal en entitats bancàries vinculades a la UAO CEU. Consulteu-ne les condicions.

Altres acords de finançament

Amb Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Àrea de Màster i Postgrau
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Advocacia + curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó.

Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats i graduats en Dret

OBJECTIUS

El màster universitari en Advocacia + curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment està dirigit a formar professionals que puguin prestar un servei d'alt nivell en l'exercici de l'advocacia en les seves diverses especialitats precontencioses i contencioses, així com en l'assessorament jurídic d'empreses i de diversos tipus d'organitzacions. Els titulats obtindran els coneixements necessaris per especialitzar-se en les figures de compliance officer i advocat especialitzat.

El màster i el curs tenen els objectius específics següents:

Advocacia:

- Adquirir coneixements i competències per a l'aplicació del dret europeu en el marc de l'exercici de l'advocacia, a Espanya i a escala internacional.

- Saber aplicar l'ordenament jurídic espanyol i exercir les funcions d'assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents, pròpies de l'advocat.

- Desenvolupar habilitats analítiques i negociadores en la resolució de controvèrsies.

- Dominar les estratègies en el procés per a l'optimització de resultats.

- Conèixer l'ordenament processal i avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions jurídiques en relació amb supòsits reals.

- Aprendre el conjunt d'habilitats bàsiques per a la gestió de despatxos professionals.

- Conèixer la deontologia de l'advocacia.

Compliance i Òrgans de Compliment:

- Comprendre el fenomen del compliment normatiu en tota la seva extensió.

- Identificar les fonts d'obligacions per a les organitzacions.

- Analitzar els processos i les activitats de les organitzacions i dotar-los dels controls pertinents.

- Conèixer les formes d'imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica.

- Dominar els elements pràctics necessaris per al desenvolupament correcte en la pràctica del compliance

 

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT