🎓 Seminari de Dret Concursal: Qüestions actuals i propostes CGPJ | Universitat Abat Oliba CEU

concursal
Seminari de Dret Concursal: Qüestions Actuals i Propostes CGPJ
Denominació

Seminari de Dret Concursal: Qüestions Actuals i Propostes CGPJ

Àrea acadèmica

Dret i Empresa

Durada

2 mesos

Crèdits

6 (24 hores)

modalitat

presencial

Idioma

castellà

Perfil alumne

Aquest programa va dirigit especialment a advocats, economistes i auditors, així com a titulats mercantils amb experiència en processos i administracions concursals tant en el vessant d'administradors concursals com de juristes. També va dirigit a alumnes de l'Escola de Pràctica Jurídica, graduats i llicenciats en Dret i Empresa, jutges, magistrats i secretaris judicials.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

A partir del 6 de novembre. Els divendres de 16:00 a 20:00.

 

Programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització, diferenciació i projecció professional

Aquest curs d'especialització està dirigit a mantenir actualitzada la doctrina i la jurisprudència relacionada amb l'aplicació dels preceptes de la llei.  

Prepara especialistes en dret concursal en condicions de ser nomenats administradors concursals i de participar en l'assessorament de processos concursals des del vessant jurídic o econòmic. 

En el context econòmic actual, el coneixement de la praxi en els processos concursals resulta especialment rellevant per a bufets d'advocats i empreses.

2. Professorat

Quadre docent compost per professionals prestigiosos que tenen una experiència docent i professional contrastada, entre els quals hi ha magistrats i advocats de trajectòria llarga en l'àmbit mercantil.

3. Desenvolupament professional

Els alumnes dominaran les normes substantives i processals dels concursos de creditors, les últimes actualitzacions i la jurisprudència rellevant.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

5. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Programa 

1a SESSIÓ (6 de novembre)

1. El concurs de la persona física

 • 1.1. L'acord extrajudicial de pagaments
 • 1.2. El concurs consecutiu
 • 1.3. Problemes que planteja, en especial, la conservació de l'habitatge habitual o immobles arrendats, sobrehipotecats i al corrent de pagament. Propostes legislatives.
 • 1.4. Abast i limitacions de l'exoneració del passiu insatisfet d'acord amb les últimes resolucions judicials i la Directiva (UE) 2019/2013.

 

2a SESSIÓ (13 de novembre)

1. La comunicació d'inici de negociacions per a l'obtenció d'adhesions a una proposta anticipada de conveni

 • 1.1. Aspectes juridicoformals
 • 1.2. Efectes sobre les execucions
 • 1.3. Efectes de les mesures adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19 (article 43)

2. Els acords de refinançament

 • 2.1. Aspectes juridicoformals
 • 2.2. Efectes de les mesures adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la covid-19 (article 43) 
 • 2.3. Aspectes econòmics (còmput del passiu financer, criteri de determinació)  
 • 2.4. Rescindibilitat dels acords de refinançament homologats  
 • 2.5. Novetats introduïdes per la Directiva (UE) 2019/1023

 

3a SESSIÓ (20 de novembre)

1. El conveni concursal

 • 1.1. Redacció de la proposta, control judicial de legalitat i efectes
 • 1.2. Conformació de la proposta: contingut únic i propostes alternatives
 • 1.3. Règim de majories, en especial en cas de propostes alternatives
 • 1.4. El conveni amb modificació estructural i el conveni amb transmissió d'UP
 • 1.5. La compensació de crèdits després de conveni
 • 1.6. Clàusules d'extinció del crèdit

2. L'incompliment del conveni

 • 2.1. Efectes generals de l'incompliment 
 • 2.2. Els pagaments asimètrics
 • 2.3. La resolució dels efectes remissoris del conveni
 • 2.4. Efectes sobre les clàusules de renúncia o pèrdua del crèdit per no comunicació de dades de pagament
 • 2.5. La possible alteració classificatòria de crèdits
 • 2.6. L'incompliment amb causa en les mesures adoptades durant l'estat d'alarma per frenar l'expansió de la covid-19, el reconveni, la facultat de valoració del jutge sobre la gravetat de l'incompliment (la causa de força major i la clàusula rebus sic stantibus), la possibilitat d'introduir moratòries, i solucions extrajudicials

 

4a SESSIÓ (27 de novembre)

1. La qualificació dels crèdits, aspectes controvertits i d'actualitat

 • 1.1. La qualificació de crèdit derivat d'una clàusula penal per resolució anticipada d'un contracte de tracte successiu
 • 1.2. El requisit de reconeixement dels crèdits per interessos hipotecaris com a contingents tenint en compte les últimes resolucions judicials
 • 1.3. La qualificació dels interessos moratoris del crèdit hipotecari tenint en compte les últimes resolucions judicials 
 • 1.4. La qualificació del crèdit de l'hipotecant no deutor i del deutor no hipotecant
 • 1.5. La qualificació dels préstecs participatius

 

5a SESSIÓ (4 de desembre)

1. La transmissió de la unitat productiva

 • 1.1. El concepte d'unitat productiva
 • 1.2. La successió d'empresa en la compra d'unitat productiva, extensió i abast de les obligacions assumides
 • 1.3. La subrogació en els contractes de la concursada
 • 1.4. Abast i efectes de la facultat atorgada a l'art. 149.2 LC al creditor privilegiat
 • 1.5. El dret de tercers

 2. Aspectes laborals del concurs de creditors

 • 2.1. La negociació col·lectiva en el si del procés concursal
 • 2.2. L'ERO de suspensió i extinció. Efectes que reben per les mesures adoptades durant l'estat d'alarma
 • 2.3. Convenis especials i plans de recol·locació
 • 2.4. La qualificació del crèdit laboral 
 • 2.5. Qüestions interpretatives sobre la subrogació de crèdit per part del FOGASA

 

6a SESSIÓ (11 de desembre)

1. La qualificació del concurs des de la perspectiva mercantil i penal, i la seva possible juxtaposició. Jurisprudència recent

 • 1.1. Definició de persones afectades per la qualificació i tractament jurisprudencial de la figura
 • 1.2. Responsabilitat heterogènia de l'òrgan d'administració
 • 1.3. L'administració de fet
 • 1.4. Responsabilitat de l'apoderat general i del director general
 • 1.5. La complicitat
 • 1.6. La imputació heterogènia de la condemna al pagament del dèficit
 • 1.7. L'acció de regrés entre persones afectades per la qualificació

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del Seminari en Dret Concursal les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit del dret concursal.

Direcció acadèmica del curs

Juan Antonio Roger Gamir

Soci director del Departament de Dret Mercantil de Foro Legal Abogados. Professor de Dret Mercantil de la Universitat Abat Oliba CEU.

Rafael Gimeno-Bayón Cobos

Exmagistrat del Tribunal Suprem. Soci de Foro Legal Abogados.

Coordinació del curs

Alejandro Gimeno-Bayón Forteza

Advocat i economista.

Ponents

Jutges mercantils, lletrats de la Seguretat Social i els mateixos directors del curs.

 • Sofía Gil García, Mercantil núm. 2 de Barcelona
 • Isabel Giménez García, Mercantil núm. 3 de Barcelona
 • Alfonso Merino Rebollo, Mercantil núm. 4 de Barcelona
 • Florencio Molina López, Mercantil núm. 5 de Barcelona
 • Raúl Nicolás García Orejudo, Mercantil núm. 7 de Barcelona
 • Lucía Martínez Orejas, Mercantil núm. 10 de Barcelona
 • César Suárez Vázquez, Mercantil núm. 1 de Tarragona

PROFESSORS CV DETALLAT

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

1.115 €*

*Preu vigent per al curs 2021-2022

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant s'haurà d'abonar al comptat.

 

 • Pagament únic

  Pagament únic de l’import de la matrícula.

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al Seminari en Dret Concursal han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou advocats en actiu, graduats i llicenciats en Dret o Empresa dedicats a l'assessorament d'empreses i altres professionals amb responsabilitats en l'àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Identificar els aspectes clau de la pràctica del dret concursal.  
 • Revisar els aspectes processals i la jurisprudència vigent. 
 • Facilitar la previsió dels efectes un cop s'iniciï un procés concursal.