Procés d'admissió dels estudis de grau.

Procés d'admissió de grau.

girl
Procés d'admissió grau

procés d'admissió

La Universitat Abat Oliba CEU realitza un procés d’admissió propi i complementari a les PAU o a qualsevol altra via oficial d’accés a la universitat. En aquest procés s’avaluen les capacitats i les aptituds dels candidats de cara a la carrera escollida. Aquest procés es basa en una prova d’admissió* que cal fer en paral·lel a la selectivitat i que es pot fer amb anterioritat a les proves de les PAU.

*Els alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 8 a primer de batxillerat estan exempts de la prova d'admissió i només han de fer l'entrevista personal.

 

1. TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Pots tramitar la sol·licitud de plaça a través del Portal del Futur Alumne. El portal et demanarà les dades personals i acadèmiques, i et sol·licitarà fer les proves d'accés online.

2. PROVES D'ADMISSIÓ

Hauràs de fer una prova d'admissió 100 % online i gratuïta que inclou un qüestionari de cultura general i un altre de coneixements vinculats a la carrera sol·licitada.

En cas d'optar a un grau bilingüe, se't requerirà una prova de nivell d'anglès també online.

3. DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR

Per poder ser preadmès a la UAO CEU, cal que hagis pujat al portal la documentació acreditativa següent:

 • fotocòpia del DNI/NIE o passaport
 • certificat escolar de les qualificacions de batxillerat (les de primer curs i les notes parcials de segon curs fins al moment de fer la sol·licitud) o de CFGS

Si sol·licites l'accés des d'una altra carrera universitària, caldrà enviar una còpia oficial de l'expedient universitari (CAP) degudament segellada per la universitat d'origen. I també caldrà adjuntar-hi tots els programes corresponents a les assignatures cursades.

4. COMUNICACIÓ DE LA PREADMISSIÓ

En el termini màxim d'una setmana, la Universitat et comunicarà el resultat de la prova d'admissió mitjançant correu electrònic, SMS i també per carta.

Per saber en tot moment l’estat de la teva sol·licitud pots entrar al Portal del Futur Alumne i accedir a l’opció consulta el teu procés d'admissió.

5. RESERVA DE PLAÇA

Si la teva admissió ha estat favorable, podràs reservar plaça a la Universitat Abat Oliba CEU.

La reserva* et garanteix una plaça a la Universitat mentre acabes el curs i obtens tots els requisits necessaris per fer la matrícula, ja sigui aprovar les PAU, obtenir el títol de CFGS o un altre dels requisits establerts.

La reserva té un cost de 1.500 €, que es descompten de l’import total de la matrícula del primer curs.

Pots fer el pagament de la reserva de plaça via online al Portal del Futur Alumne mitjançant targeta de crèdit, o bé per ingrés bancari mitjançant un full d’autoliquidació que pots presentar a qualsevol oficina de CaixaBank o de Banco Santander.

*La reserva de plaça es serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en la convocatòria de juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.

 

DESISTIMENT DE RESERVA

S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de la reserva de plaça. D'aquesta manera, pots reservar-la ara mateix amb les màximes garanties**.

**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matriculació.

6. TRASLLATS D'EXPEDIENT I RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

L'estudiant pot sol·licitar el trasllat d'expedient i el reconeixement dels crèdits obtinguts en estudis universitaris cursats prèviament, per així poder continuar estudiant sense perdre els crèdits aconseguits en altres estudis o altres centres.

Les sol·licituds de convalidació s'han de presentar abans de la matriculació ordinària del curs i les han d'aprovar els responsables acadèmics del grau corresponent. En cas de resolució positiva, la persona sol·licitant només abonarà el 10 % de l'import total de l'assignatura convalidada. La matriculació i l'obertura de l'expedient acadèmic corresponent es portaran a terme quan la universitat de procedència remeti la documentació completa.

7. SOL·LICITUD D'AJUTS A L'ESTUDI

Si desitges sol·licitar un ajut a l’estudi, has de fer-ho en el període indicat a la carta de preadmissió. És molt important no superar aquest termini per poder sol·licitar-ho.

8. ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Un cop finalitzats els estudis que donen accés a la universitat, els has d’acreditar aportant la documentació següent (a través del Portal del Futur Alumne):

 • fotocòpia de les notes de batxillerat o equivalent
 • certificat d'estudis homologat o volant d'homologació provisional, credencial de la UNED, certificat del CFGS o equivalent

Quan hagis fet tots aquests tràmits, rebràs la teva credencial d'admissió mitjançant correu electrònic, un SMS i una carta a casa teva. En aquesta credencial se t'informarà del procediment per formalitzar la matrícula online a la Universitat Abat Oliba CEU.

MÉS GRANS DE 25 ANYS

CONVOCATÒRIES

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es convoquen una vegada l'any. Cada candidat o candidata disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se a convocatòries posteriors per tal de millorar la qualificació.

Requisits
 • Fer 25 anys o més l'any natural en què es fa la prova.
 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
Matrícula i calendari

Si vols fer la prova d'accés per a més grans de 25 anys a la Universitat Abat Oliba CEU has de formalitzar-ne la matrícula al portal Accesnet.

El termini de formalització de la matrícula a les universitats catalanes és del 4 al 13 de febrer de 2020. 

Data de les proves: el dissabte 18 de juliol (fase general al matí i fase específica a la tarda).

 • Comprovació de dades: 08:00.
 • Primer examen fase general: 09:00.
 • Primer examen fase específica: 15:30.

Tribunal especial i d'incidències: el dimecres 22 de juliol.

 

Estructura de la prova

Fase general: és obligatòria i consta de quatre exercicis.

1. Comentari de text: comentar dos textos (un en llengua catalana i l'altre en llengua castellana). Les dues parts es poden respondre tant en català com en castellà.
2. Llengua estrangera (alemany, francès, anglès, italià o portuguès): respondre deu preguntes (vuit d'objectives i dues d'obertes) a partir de la lectura d'un text. Les respostes han d'estar redactades obligatòriament en la llengua escollida per fer la prova.
3. Llengua castellana: respondre vuit preguntes (set de tipus objectiu i una pregunta oberta) a partir d'un text. La prova s'haurà de fer obligatòriament en castellà.
4. Llengua catalana: respondre vuit preguntes (set de tipus objectiu i una pregunta oberta) a partir d'un text. La prova s'haurà de fer obligatòriament en català.

Fase específica: també és obligatòria i està dividida en cinc opcions.

L'estudiant haurà d'escollir l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en què s'inscriu el grau que vol cursar i, d'aquesta opció, només s'haurà d'examinar de dues assignatures.

 • Assignatures de la fase específica: biologia, dibuix tècnic, economia de l'empresa, estadística, filosofia, física, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques i química.

Aprovar una de les fases comporta que la nota obtinguda serà vàlida durant un període de tres anys.

Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de matrícula
 • Original i fotocòpia del DNI o passaport
 • Carnet de família nombrosa vigent, si escau, i document acreditatiu que permeti gaudir d’exempció de taxes de la llei de taxes

A la sol·licitud de la matrícula, els candidats han d'especificar:

 • Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
 • Opció d'accés: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura
 • S’hauran d’escollir dues matèries vinculades amb l’opció d’accés
Lloc de lliurament de la documentació

Els candidats que facin les proves a la Universitat Abat Oliba CEU han de lliurar la documentació directament al Servei de Gestió Acadèmica (c. Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona) de 9:00 a 14:00.

Nota d'admissió

La qualificació de la fase general serà el resultat de la mitjana aritmètica dels quatre exercicis, i la de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La qualificació de cada fase és vàlida per a la convocatòria següent si és igual o superior a 5.

La nota d'accés serà la mitjana de les dues qualificacions obtingudes (la de la fase general i la de la fase específica), però, perquè es pugui computar, la nota de cada fase haurà de ser igual o superior a 4. Cal tenir en compte que la nota d'admissió resultant ha de ser d'entre un 5 i un 10.

Convocatòries

Les proves es convoquen un cop l'any i cada candidat o candidata disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Un cop superades, els candidats es poden presentar a edicions posteriors per millorar-ne la qualificació. La universitat tindrà en compte la qualificació més alta de les obtingudes en les diferents convocatòries.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS GRANS DE 45 ANYS

INFORMACIÓ

Si tens més de 45 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya i consta d'un examen i una entrevista personal. També pots presentar-te, de manera simultània, a la prova d'accés per a més grans de 25 anys, ja que els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns per a totes dues. 

La matrícula es formalitza al Portal d'Accés a la Universitat del 16 al 28 de febrer de 2022.

Es reserva un 1 % de les places de cada titulació de grau per a alumnes que hi accedeixin per aquesta via.

Matrícula

Si vols fer les proves d'accés per a més grans de 45 anys o només presentar-te a l'entrevista personal d'aquestes proves a la Universitat Abat Oliba CEU, has de formalitzar la matrícula de les proves per Internet, al Portal d'Accés a la Universitat.

A la sol·licitud de matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, has d'especificar la universitat on vulguis matricular-te a les proves d'accés.

Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la de més grans de 45 anys, i vols fer ús de les dues vies, hauràs de matricular-te de les dues proves i abonar les taxes corresponents. 

La matrícula de les proves només serà vàlida si en fas el pagament i presentes tota la documentació necessària dins del termini establert, del 16 al 28 de febrer de 2022.

Requisits
 • Tenir 45 anys o més en l'any natural en què es fan les proves.
 • No tenir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.
Convocatòries

La prova d'accés per a més grans de 45 anys es convoca un cop l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Un cop superada, els candidats es podran tornar a presentar a convocatòries posteriors per millorar-ne la qualificació.

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té una validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal (obligatòria i amb resolució final d'apte o apta) només tindrà validesa l'any en què es fa i serà per accedir a un sol centre i estudi.

Convocatòria 2022:

Calendari de la prova
•    Matrícula de la prova: del dimecres 16 al dilluns 28 de febrer de 2022
•    PAU MG45 – Fase general: dissabte 30 d'abril de 2022
•    PAU MG45 – TEI: divendres 13 de maig de 2022
•    Publicació dels resultats: dimarts 24 de maig de 2022
•    Sol·licitud de revisió: dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 de maig de 2022
•    Publicació dels resultats de revisió: divendres 3 de juny de 2022
 
Horari de la prova - dissabte 30 d'abril
•    De 8:00 a 9:00: comprovació de les dades dels candidats
•    De 9:00 a 10:30: comentari de text
•    D'11:00 a 13:00: exàmens de llengua (catalana i castellana)
 

Estructura de la prova

Part general: cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.

1. Comentari de text: desenvolupar un tema general d'actualitat. La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d'interpretació i capacitat de construcció d'un discurs escrit.
2. Llengua catalana.
3. Llengua castellana.

La validesa de la qualificació d'aquesta part general és indefinida.

Entrevista personal: la podran sol·licitar les persones que hagin superat la fase general.

L'entrevista es podrà sol·licitar per a un únic estudi, centre i universitat. Aquesta universitat no necessàriament ha de ser la mateixa on s'hagi fet la part general. El servei de gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis per als quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar la data i l'hora de l'entrevista.

L'entrevista es qualificarà com a apta o no apta i aquesta qualificació només serà vàlida per a l'any en què es fa.

Resultats i qualificació
Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4 i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, cal que a l'entrevista s'obtingui una qualificació d'apte o apta. A partir del dia en què es publiquin les notes al Portal d'Accés a la Universitat, si no has sol·licitat revisió de les qualificacions, en aquest mateix portal et podràs descarregar un certificat dels resultats de les proves amb un codi segur de verificació (CSV). Si, en canvi, n'has sol·licitat la revisió, podràs consultar les qualificacions definitives més endavant, i podràs descarregar-te el certificat dels resultats de les proves amb un codi segur de verificació (CSV).
Calendari

Matrícula:     

•    Matrícula de la prova: del dimecres 16 al dilluns 28 de febrer de 2022
•    PAU MG45 – Fase general: dissabte 30 d abril de 2022
•    PAU MG45 – TEI: divendres 13 de maig de 2022
•    Publicació dels resultats: dimarts 24 de maig de 2022
•    Sol·licitud de revisió: dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 de maig de 2022
•    Publicació dels resultats de revisió: divendres 3 de juny de 2022

Tribunal especial i d'incidències: dimecres 13 de maig.

•    De 8:00 a 9:00: comprovació de les dades dels candidats
•    De 9:00 a 10:30: comentari de text
•    D'11:00 a 13:00: exàmens de llengua (catalana i castellana)

Nota important: si superes la prova, hauràs de sol·licitar al Portal d'Accés a la Universitat el centre d'estudis a què vols accedir. La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i l'hora de l'entrevista.

Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de matrícula
 • Original i fotocòpia del DNI o passaport
 • Documentació acreditativa que justifiqui que es gaudeix d'una bonificació o d'una exempció de les taxes (com, per exemple, la de família nombrosa)
Reserva de places

Es reserva un 1 % de les places per a les persones que accedeixen a l'ensenyament universitari oficial de grau després d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.

Compatibilitat amb altres vies

En cap cas seran compatible la via d'accés per a majors de 40 anys i la via d'accés per a majors de 45 anys per al mateix centre o estudi.

MÉS INFORMACIÓ