Procés d'admissió dels estudis de grau.

Procés d'admissió de grau.

girl
Procés d'admissió grau

procés d'admissió

La Universitat Abat Oliba CEU realitza un procés d’admissió propi i complementari a les PAU o a qualsevol altra via oficial d’accés a la Universitat. En aquest procés s’avaluen les capacitats i les aptituds dels candidats de cara a la carrera escollida. Aquest procés es basa en una Prova d’Admissió* que cal realitzar en paral·lel a la selectivitat i que es pot fer amb anterioritat a les proves de les PAU.

*Els alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 8 en primer de batxillerat estaran exempts de les proves d'admissió i només hauran de realitzar l'entrevista personal.

 

1. TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Pots tramitar la sol·licitud de plaça a través del Portal del Futur Alumne. El portal et sol·licitarà el següent:

 • Indicar les teves dades personals i acadèmiques
 • Seleccionar data i hora per a realitzar les proves d’accés a la Universitat

Enviar la documentació acreditativa:

 • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport
 • Certificat escolar de les qualificacions de Batxillerat (les de 1r curs i les notes parcials de 2n curs fins al moment de fer aquesta sol·licitud) o de CFGS.

En cas de sol·licitar l’accés des d’una altra carrera universitària caldrà enviar una còpia oficial de l’Expedient Universitari (CAP). La còpia haurà d’estar degudament segellada per la universitat d’origen i serà necessari adjuntar tots els programes corresponents a les assignatures cursades.

La documentació requerida pot ser enviada per les següents vies:

 • Email: enviar els documents escanejats a admissions@uao.es
 • Fax: 93 254 09 12
 • Per carta: enviant la documentació a l’atenció del Servei d’Informació a l’adreça de la Universitat.
  C/ Bellesguard, 30. 08022 – Barcelona

IMPORTANT: Caldrà enviar tota la documentació acreditativa amb dos dies d’antelació a la realització de la Prova d’Admissió. En cas contrari, l’estudiant no podrà realitzar l’examen d’admissió en la data sol·licitada al Portal del Futur Alumne.

2. PROVES D'ADMISSIÓ

En la data requerida hauràs de realitzar una prova d'admissió que inclourà un qüestionari de cultura general, una prova de comprensió lectora i expressió escrita, una prova de nivell d'anglès i una prova específica vinculada a la carrera sol·licitada.

Les proves d’admissió i la posterior tramitació de l’expedient tenen un cost de 100 €, que podran dipositar-se en el moment de fer la Sol·licitud d’Admissió mitjançant les següents formes de pagament:

 • Pagament on-line amb targeta
 • Pagament al banc mitjançant un Full d’Autoliquidació. Podràs descarregar aquest imprès al Portal del Futur Alumne i presentar-lo a qualsevol oficina de "La Caixa" o del Banco Santander.
3. COMUNICACIÓ DE LA PREADMISSIÓ

La Universitat comunica el resultat de la Prova d’Admissió mitjançant una carta al teu domicili, un SMS i un correu electrònic.

Per a saber en tot moment l’estat de la teva sol·licitud pots entrar al Portal del Futur Alumne i accedir a l’opció consulta el teu procés d'admissió.

4. RESERVA DE PLAÇA

Si la teva admissió ha estat favorable, podràs realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU.

La reserva de plaça et garanteix una plaça a la Universitat mentre acabes el curs i obtens tots els requisits necessaris per a fer la matrícula, ja sigui aprovar les PAU, obtenir el títol de CFGS o un altre dels requisits establerts.

La reserva té un cost de 1500 € que són descomptats de l’import total de la matrícula del primer curs.

Podràs realitzar el pagament de la reserva de plaça via online en el Portal del Futur Alumne mitjançant targeta de crèdit, o bé per ingrés bancari mitjançant un Full d’Autoliquidació que podràs presentar a qualsevol oficina de "La Caixa" o del Banco Santander.

La reserva de plaça és susceptible de devolució en el cas que no complissis tots els requisits establerts per la legislació vigent per ingressar al sistema universitari espanyol.

5. SOL·LICITUD D'AJUTS A L'ESTUDI

Si desitges sol·licitar un ajut a l’estudi, hauràs de fer-ho en el període indicat a la Credencial d’Admissió. És molt important no superar el termini indicat per sol·licitar ajudes que consta en la carta de preadmissió.

6. CONFIRMACIÓ DE L'ADMISSIÓ DEFINITIVA

Un cop finalitzats els estudis que donen accés a la universitat, hauràs d’acreditar el seu compliment al Servei d’Admissió de la UAO CEU mitjançant la presentació de:

 • Una fotocòpia de les notes de batxillerat o equivalent.
 • L’original o fotocòpia compulsada (segons via d’accés) de la targeta de selectivitat (PAU), credencial de la UNED, certificat del CFGS o equivalent.
7. COMUNICACIÓ DE L'ADMISSIÓ

Un cop realitzats tots els tràmits anteriors, rebràs la teva Credencial d’Admissió a través del portal del Futur Alumne mitjançant una carta enviada per correu al teu domicili. També es notifica l’admissió per correu electrònic i per SMS. En aquesta Credencial d’Admissió se t’informarà del procediment per a poder formalitzar la teva matrícula a la Universitat Abat Oliba CEU.

MÉS GRANS DE 25 ANYS

CONVOCATÒRIES

Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys es convoquen una vegada l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se de nou a convocatòries posteriors per tal de millorar la seva qualificació.

Requisits
 • Tenir 25 anys l'any natural en què es realitzen les proves
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.
Període de formalització de la matrícula

Del 14 al 28 de febrer de 2018
Els candidats que vulguin presentar-se a les proves d'accés per a més grans de 25 anys, a la Universitat Abat Oliba CEU han de formalitzar la matrícula de les proves per Internet, a l'adreça https://accesnet.gencat.cat

Preus de les proves

Pendent d'aprovació la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018.

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d’ambdues vies, haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Els preus de la matrícula de les Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25, per a la convocatòria 2017, són:

 • Quota fixa per drets d’examen: 34,35 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 57,20 €

S’estableix una bonificació del 50 % de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100 % bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.

Els candidats que formalitzin la matrícula a través del portal Accesnet han de fer el pagament seguint les instruccions que trobaran en el web en el moment de matricular-se.

Els candidats que formalitzin la matrícula directament a la Universitat Abat Oliba CEU efectuaran el pagament de les proves com cada universitat determini.

Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de matrícula
 • Original i fotocòpia del DNI o passaport
 • Carnet de família nombrosa vigent, si s’escau i document acreditatiu que permeti gaudir d’exempció de taxes que contempli la llei de taxes.

A la sol·licitud de la matrícula, els candidats han d'especificar:

 • Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
 • Opció d'accés: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i Arquitectura
 • S’hauran d’escollir dues matèries vinculades amb l’opció d’accés
Lloc de lliurament de la documentació

Els candidats que facin les proves a la Universitat Abat Oliba CEU han de lliurar la documentació directament al Servei de Gestió Acadèmica. Carrer Bellesguard 30. 08022 Barcelona de 9 a 14 hores.

Data i horaris de les proves

Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys tindran lloc els dies 14 i 21 d'abril del 2018, amb l'horari següent:

Prova comuna

14 d'abril de 2018 (dissabte)

 • De 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats.
 • De 9.00 h a 10.30 h: comentari de text.
 • De 11.00 h a 13.30 h: els tres exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Prova específica

21 d'abril de 2018 (dissabte)

 • De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.
 • De 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.

Lloc de les proves

El lloc de realització de les proves apareix indicat a la fulla de matrícula. El dia de les proves, el candidat haurà de presentar el DNI o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

Lloc de les proves

Rectorat de la Universitat Abat Oliba CEU (C/ Bellesguard 30. 08022 Barcelona)
El dia de les proves, el candidat haurà de presentar el DNI o el passaport i la còpia impresa de la matrícula

RESULTATS

Els resultats de les proves es publicaran el 9 de maig de 2018 a l'adreça https://accesnet.gencat.cat

Qualificació final

Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.

La qualificació de la fase general s’obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.

La qualificació de la fase específica s’obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.

La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les fases sigui igual o superior a quatre punts.

El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.

Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l’hora de formalitzar la matrícula sempre s’ha de fer per la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries (Reserva de qualificacions de fase*).

En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat.
*Reserva de qualificacions de fase. Proves per a més grans de 25 anys

Els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l’actual, haguessin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), podran fer ús d’aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que, en el moment de formalitzar la matrícula: facin constar la fase de la qual volen reservar la qualificació i es matriculin obligatòriament a la mateixa universitat, i de les mateixes matèries de la fase reservada (cas de fase general: mateixa llengua estrangera; cas de fase específica: mateixes matèries específiques)

Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions i per tant, en cas que l’estudiant decideixi que:

 • SÍ que vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, s’usarà per al càlcul:
  la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l’estudiant s’examina i obté pitjor qualificació.
  la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l’estudiant NO es presenta a les matèries d’aquesta fase a la convocatòria actual.
  la qualificació de fase actual, si l’estudiant s’examina i obté millor qualificació que en la convocatòria anterior.
 • NO vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer un canvi d’opció d’accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul, la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

Posem per cas un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria 2017, de les quals solament vol recuperar, per a la convocatòria 2018, la nota de la fase general perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria 2017 es va matricular de l'opció de ciències de la salut i ara vol matricular-se per la d'arts i humanitats).

Aquest estudiant solament estarà obligat a matricular-se en la convocatòria actual 2018 de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria 2017 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), podent escollir matèries de fase específica diferents de les del 2017.

En la qualificació final de la convocatòria 2018, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de fase general (la del 2017 o la del 2018) i la qualificació de fase específica del 2018.

Si t'examines en la convocatòria vigent, podràs consultar les notes al portal Accesnet. Si no has sol·licitat revisió de les qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet a partir del 14 de maig de 2018.

Si, per contra, has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir de 24 de maig i podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet.

REVISIONS D'EXÀMENS

Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 9, 10 i 11 de maig de 2018 a l'adreça https://accesnet.gencat.cat. La resolució de les revisions es farà pública el dia 24 de maig de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

MÉS GRANS DE 45 ANYS

CONVOCATÒRIES

Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys es convoquen una vegada l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se de nou a convocatòries posteriors per tal de millorar la seva qualificació.

El període per formalitzar la matrícula comprèn del 14 al 28 de febrer de 2018.

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de majors de 25 anys i per la via de majors de 45 anys, i vulgui fer ús d'ambdues vies haurà de matricular-se en les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Els candidats que vulguin fer les proves d'accés per a majors de 45 anys o únicament presentar-se a l'entrevista personal de les proves per a majors de 45 anys en qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o en la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves per Internet, en l'adreça https://accesnet.gencat.cat.

En la sol·licitud de matrícula per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys, els candidats han d'especificar la universitat on volen fer les proves d'accés.

El lloc de realització de les proves s'indica en la fulla de matrícula.

El/la candidat/a que tingui les proves d'accés per a majors de 45 anys superades en convocatòries anteriors i vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert en la convocatòria actual. En aquest cas també tindrà l'opció de presentar-se a les proves escrites i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions

Procediment
 • Superar una prova d'accés.
 • Realitzar una entrevista personal, amb la resolució d'APTE/A.
Prova d'accés

Per accedir a la universitat via majors de 45 anys cal superar una prova d'accés i realitzar una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa per a l'any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

S'estructura en tres exàmens:

 • Comentari de text
 • Prova de Llengua Castellana
 • Prova de Llengua Catalana
Calendari i horari de proves

El dissabte 14 d'abril de 2018.

Horari:

 • De 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats
 • De 9.00 h a 10.30 h: comentari de text
 • D'11.00 h a 13.00 h: llengua catalana i llengua castellana
Entrevista personal
 • Només per als candidats que hagin superat la prova i ho sol·licitin al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Només tindrà validesa l'any en què es realitza i per accedir a un únic centre-estudi.
 • Es realitzarà a la universitat a què es vulgui accedir, tot i que la prova s'hagi superat en una altra universitat del sistema català.
 • Termini d'inscripció: PENDENTS DE PUBLICACIÓ a través del portal https://accesnet.gencat.cat
Matrícula
El termini per formalitzar la matrícula abarca del 14 al 28 de febrer de 2018.
 
Els candidats que vulguin fer les proves d'accés per a majors de 45 anys o únicament presentar-se a l'entrevista personal de les proves per a majors de 45 anys, a la Universitat Abat Oliba CEU han de formalitzar la matrícula de les proves per Internet, a l'adreça https://accesnet.gencat.cat.
 
A la sol·licitud de matrícula per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys, els candidats han d'especificar la universitat on vulguin matricular-se de les proves d'accés. El lloc de realització de les proves s'indica a la fulla de matrícula.
 
El candidat que, tenint la prova d'accés per a majors de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal, també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert en la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2018). En aquest cas, podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.
Preus de les proves

Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018.

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d’ambdues vies, haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Els preus de la matrícula de les Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25, per a la convocatòria 2017, són:

 • Quota fixa per drets d’examen: 34,35 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 57,20 €

S’estableix una bonificació del 50 % de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100 % bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.

Els candidats que formalitzin la matrícula a través del portal Accesnet han de fer el pagament seguint les instruccions que trobaran en el web en el moment de matricular-se.

Els candidats que formalitzin la matrícula directament a la Universitat Abat Oliba CEU efectuaran el pagament de les proves com cada universitat determini.

Documentació que cal presentar
 • Sol·licitud de matrícula
 • Original i fotocòpia del DNI o passaport
 • Carnet de família nombrosa vigent, si procedeix, i document acreditatiu que permeti gaudir d'exempció de taxes que contempli la llei de taxes.
Lloc de lliurament de la documentació

Els candidats que facin les proves a la Universitat Abat Oliba CEU han de lliurar la documentació directament al Servei de Gestió Acadèmica. Carrer Bellesguard 30. 08022 Barcelona de 9 a 14 hores.

 

Qualificació final

Els resultats de les proves es publicaran el 9 de maig de 2018 a través del portal https://accesnet.gencat.cat

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d’accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE.
REVISIONS D'EXÀMENS

Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 9, 10 i 11 de maig de 2018 a través del portal https://accesnet.gencat.cat. La resolució de les revisions es farà pública el dia 24 de maig de 2018.

Si t'examines en la convocatòria vigent, podràs consultar les notes a partir del 9 de maig de 2018 al portal Accesnet. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet a partir del 14 de maig.

Si has sol·licitat revisió de les proves podràs consultar les qualificacions definitives a partir de 24 de maig i podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet.

Reserva de places

Per a les persones que accedeixen a l'ensenyament universitari oficial de grau després d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys la reserva de places és d'un 1%.

Compatibilitat amb altres vies

En cap cas serà compatible la via d'accés per a majors de 40 anys i la via d'accés per a majors de 45 anys per al mateix centre-estudio.

MÉS INFORMACIÓ