girl
Ajuts als estudis de postgrau

Presentació

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat de màsters oficials i programes d'especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

Aquest programa constitueix un ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 30 % de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l'estudiant.

L'alumnat del màster i curs d'especialització pot tramitar la seva sol·licitud en el període ordinari d'inscripció als programes, abans del 20 de juliol, i una vegada hagi abonat la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats pel servei d'admissions.

Els ajuts propis del PAEM no són acumulables entre si ni es poden aplicar sobre la gestió de l'expedient acadèmic.

La compatibilitat de sol·licituds d'ajuts propis del PAEM estarà d'acord al contingut de la legislació vigent del Govern d'Espanya en matèria de beques.

Totes les sol·licituds es tramiten al Servei de Gestió Acadèmica.

Documentació
 • Normativa ajuts postgraus
  PDF
 • Annex normativa postgraus
  PDF
 • Annex II màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
  PDF
 • Sol·licitud ajuts postgraus
  PDF

Beques per mèrit acadèmic

Ajuts d'excel·lència acadèmica
 • Per a estudiant de l'EEES o llicenciats en la UE, la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb una beca consistent en el descompte del 30 % en el cost de la matrícula del màster o postgrau. La concessió de la Beca d'Excel·lència Acadèmica exigeix la superació de totes les matèries cursades durant els estudis de grau o llicenciatura amb una mitjana ponderada final de 8,5 a l'expedient.
 • Per a estudiants procedents de sistemes universitaris de fora de l'EEES la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb dues beques per programa consistents en el descompte del 10 % en el cost de la matrícula del màster o postgrau. La concessió de la Beca d'Excel·lència Acadèmica exigeix la superació de totes les matèries cursades durant els estudis de grau/llicenciatura amb una mitjana ponderada final de 9 en expedient.

Ajuts per circumstàncies personals i econòmiques

Ajuts ordinaris

Aquesta modalitat d’ajut a l’estudi va dirigida a l’alumnat dels màsters de la Universitat Abat Oliba CEU.

Les beques ordinàries atenen  a sol·licituds en funció de les possibilitats econòmiques de les famílies i consisteixen en descomptes percentuals que oscil·len entre el 10 i el 30 % de l’import de la matrícula. La concessió de l’ajut ordinari està condicionada tant per la renda familiar com per la disponibilitat de la dotació pressupostària de la Universitat Abat Oliba CEU en el moment de la sol·licitud.

Ajut per a l'alumne encarregat de l'aula

Les beques per a l'alumne "encarregat de l'aula" consisteixen en un descompte percentual del 30 % de l'import de la matrícula. Aquest ajut s'aplicarà en aquells casos en què es consideri necessari per a les exigències concretes de cada programa.

L'alumne "encarregat de l'aula" ajudarà en totes aquelles tasques que siguin necessàries per al correcte desenvolupament del màster o postgrau, col·laborant així amb el coordinador del programa.

Ajut per antics alumnes o fills d'antics alumnes

Els Antics Alumnes CEU i els seus fills es beneficien d'un 10 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització.

Descompte per a treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix als treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores amb què s'hagi firmat conveni, un sistema de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització.

Les condicions d'aquest descompte estaran especificades en el mateix conveni subscrit.

Ajut continuïtat d'estudis

Els alumnes de grau de la Universitat Abat Oliba CEU es beneficien d'un 20 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització, durant els 3 anys posteriors al termini de l'estudi de grau.

Acords amb entitats financeres

La Universitat Abat Oliba CEU té establerts convenis amb diverses entitats financeres (Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell), mitjançant els quals els estudiants de postgrau poden sol·licitar crèdits preferents per abonar els drets de matrícula, així com préstecs en condicions especials durant el període d'estudis de postgrau, amb objecte d'adaptar-se a les seves necessitats.