Procés d'admissió dels estudis de màster i postgrau.

Procés d'admissió de màsters i postgraus.

girl
Procés d'admissió màsters i postgraus

PROCÉS D'ADMISSIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU realitza un procés d'admissió en què s'avaluen les capacitats i les aptituds dels candidats en relació al postgrau escollit. A continuació s'indiquen els passos a seguir per sol·licitar l'admissió:

1. SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Per accedir a qualsevol dels postgraus oferts s’ha de formalitzar la corresponent sol·licitud d'admissió normalitzada. El període ordinari de sol·licitud de plaça finalitza al juliol i l’extraordinari al setembre. Atès el limitat nombre de places, és recomanable que la sol·licitud d’admissió, degudament emplenada, juntament amb la documentació requerida, sigui remesa com més aviat millor a la Universitat Abat Oliba CEU.

El Servei d’Informació i Admissions notificarà als candidats l’estat de la seva sol·licitud. No obstant això, és responsabilitat de cada sol·licitant assegurar-se que tots els documents són remesos amb la suficient antelació.

2. ENTREVISTA

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i, com a part del procés, manté una entrevista personal amb el candidat, en què s’analitza el seu potencial desenvolupament al programa.

Criteris de selecció:

  • Expedient acadèmic
  • Experiència professional
  • Altres estudis afins al màster
  • Entrevista personal
  • Qüestionari personal
3. ADMISSIÓ

La Comissió d’Admissió pren la decisió final en un termini aproximat de quinze dies, des del moment en què la sol·licitud està completa.

Quan la Comissió d’Admissió admet un candidat, aquest rep una credencial d’admissió acompanyada de les instruccions amb els tràmits a realitzar per formalitzar la matrícula. Els candidats admesos en el període ordinari han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l’abonament entre 500 € i 1 500 € en funció del programa, a compte de l’import total de la matrícula. Aquesta reserva haurà de realitzar-se durant el mes següent a la recepció de la carta o en la data que s’hi indiqui. En cas de no efectuar la reserva en el termini previst, la Universitat es reserva el dret d’adjudicar la plaça a altres candidats successius. L’abonament de la reserva fora de termini només s’admet en cas que els estudis de postgrau disposin de places vacants. Els candidats admesos en el període extraordinari hauran d’abonar la totalitat de la matrícula en el termini fixat per això.

L’admissió al programa només és per al curs acadèmic en què el candidat la sol·licita.

4. PERÍODE DE MATRÍCULA

La matrícula serveix per a formalitzar l’ingrés al postgrau i per atorgar els drets al títol en la mesura que se superi. El període del procés de matrícula finalitza a l’octubre.