Plan estratégico 2018-2022

La UAO CEU fomenta en sus estudiantes un compromiso ético con la sociedad y con cada uno de sus ciudadanos, especialmente con las personas desvalidas o más desfavorecidas, pues entiende “la Universidad como lugar de formación de la solidaridad”

girl
Portal de transparència

Missió

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució universitària basada en l’ideari de l’Associació Catòlica de Propagandistes, fundada el 2003 amb seu a la ciutat de Barcelona. La vocació de servei a la societat de Catalunya, d’acord amb el pensament cristià i, per tant, sobre la dignitat inviolable de la persona, és principi bàsic de les seves iniciatives.

 

L’actuació educativa de la UAO CEU en la transmissió del coneixement ofereix un ensenyament a les aules d’un nivell d’excel·lència acadèmica, encara que no només es limita a això. El focus d’atenció se situa en la realitat, en la societat on els estudiants hauran de desenvolupar la seva activitat professional, i tota la comunitat acadèmica s’implica amb aquesta finalitat.

.

Per aquest motiu, la UAO CEU també fomenta en els seus estudiants un compromís ètic amb la societat i amb cadascun dels seus ciutadans, especialment amb les persones desvalgudes o més desafavorides, ja que entén “la Universitat com a un lloc de formació de la solidaritat” (Papa Francesc). Tots els membres de la comunitat universitària de la UAO CEU ha de ser conscient que l’excel·lència en la formació i en la investigació no és sinó una crida a la responsabilitat i a una actitud decidida en favor dels altres.

 

Pla estratègic

 

Personal

INFORMACIÓ GENERAL

Es publica el nombre de personal de la Universitat Abat Oliba CEU

Informació general sobre el personal contractat per la universitat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) del curs 2017-2018.

 

2017-2018

Personal

Dones

Homes

Total

PDI Permanent

26

33

59

PDI Associat  (grau)

61

113

174

Total Professorat PDI

87

146

233

PAS

30

26

56

Total

117

172

289

   

En percentatges

40,48%

59,52%

 

 

Informació general sobre el personal d’administració i serveis per categoria i sexe

Categoria PAS

Home

Dona

Total

ANALISTA

1

0

1

CONSERGE

1

0

1

AUX. ADM.

0

1

1

AUX. BIBLIOTECA

0

1

1

AJUD. BIBL.

0

2

2

BIBLIOTEC.

0

1

1

ENC. SER. GR.

1

0

1

OF. 1a ADM.

5

16

21

OF. 1a OFIC.

1

0

1

OF. 2a ADM.

2

0

2

OPERADOR

1

0

1

TITULAR GRAU MIJTÀ

2

2

4

TITULAR GRAU SUPERIOR

6

6

12

TÈCNIC ESPEC.

4

0

4

TÈCNIC DE TIC

2

1

3

TOTAL

26

30

56

 

En percentatges

15,12%

25,64%

19,38%

 

Informació del personal d’administració i serveis (PAS estrangers)

 

Home

Dona

Total

 

2

3

5

En percentatges

7,69%

10,00%

8,93%

 

Informació general del personal de docència i investigació permanent per categoria i sexe

Categoria PDI

Homes

Dona

Total

CATEDRÀTIC

1

0

1

AGREGAT / TITULAR

11

5

16

PROFESSOR COL·LABORADOR LLICENCIAT

5

3

8

PROFESSOR COL·LABORADOR DOCTOR

8

5

13

PROFESSOR ADJUNT

6

10

16

TÈCNIC GRAU SUPERIOR-TÈCNIC GRAU MITJÀ

1

0

1

BECA PRÀCTIQUES

1

3

4

TOTAL

33

26

59

 

En percentatges

19,19%

22,22%

20,42%

 

Informació general del personal de docència i investigació permanent estrangers

 

Hom

Dona

Total

Estrangers PDI

5

1

6

En percentatges

15,15%

3,85%

10,17%

 

Informació general del personal de docència i investigació professionals associat per categoria i sexe

 

Homes

Dones

Total

Doctors

38

28

66

Acreditats

7

3

10

Llicenciats

75

33

108

TOTAL

113

61

174

 

En percentatges

65,70%

52,14%

60,21%

 

Informació general del personal de docència i investigació associats estrangers

 

Home

Dona

Total

Estrangers PDI Associats

7

1

8

En percentatges

6,19%

1,64%

4,60%

 

BANDES SALARIALS

Es publiquen les bandes salarials d’acord al XIII Conveni col·lectiu per als centres d’educació universitària i investigació, resolució de 19 de setembre de 2012. Taules del 2015 que són aplicables.

El CEU, com a institució compromesa amb la societat, considera fonamental l’aplicació de criteris de transparència i bon govern en la seva gestió diària i dels centres que en depenen. Tots dos es consideren valors essencials per al desenvolupament correcte de l’activitat tant en institucions públiques com privades.

L’entrada en vigor de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa un avenç en la regulació normativa d’aquesta matèria.

La universitat Abat Oliba CEU vol mostrar el seu compromís amb la transparència i el bon govern. Per tant, publica de manera periòdica i actualitzada, no només la informació a què està obligada legalment, sinó aquella altra d’interès per conèixer els valors que guien el seu objectiu de ser una entitat innovadora, transparent, oberta i compromesa amb la societat on actua.

A escala operativa, el Procés General de Contratació del CEU defineix criteris, pautes i responsables en els processos de selecció, i afecta tots els centres i col·lectius. Aquest procés s’estructura en els següents punts:

 • Determinació de la necessitat
 • Descripció de la vacant i definició de criteris d’avaluació
 • Divulgació de l’oferta de treball internament i externament
 • Avaluació
 • Decisió de selecció
 • Incorporació i acollida del nou treballador

Govern

COMPOSICIÓ DE GOVERN

ESTATUTS

Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU recollides en l’Acord de GOV 138/2011 d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’Organització i Funcionament de la UAO CEU.

REUNIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Els seus acords, en l’àmbit de la seva competència, seran vinculants per a qualsevol altre òrgan unipersonal o col·legiat de rang jeràrquic inferior.

DIA

HORA

LLOC

18/09/2018

15:00

Sala de rectorat

16/10/2018

16:00

Sala de rectorat

30/10/2018

10:00

Sala de rectorat

13/11/2018

16:30

Sala de rectorat

27/11/2018

16:00

Sala de rectorat

11/12/2018

16:30

Sala de rectorat

22/12/2018

10:00

Sala de rectorat

08/01/2019

10:00

Sala de rectorat

22/01/2019

10:00

Sala de rectorat

07/02/2019

10:00

Sala de rectorat

21/02/2019

10:00

Sala de rectorat

07/03/2019

10:00

Sala de rectorat

21/03/2019

10:00

Sala de rectorat

04/04/2019

10:00

Sala de rectorat

18/04/2019

10:00

Sala de rectorat

02/05/2019

10:00

Sala de rectorat

16/05/2019

10:00

Sala de rectorat

30/05/2019

10:00

Sala de rectorat

13/06/2019

10:00

Sala de rectorat

27/06/2019

10:00

Sala de rectorat

11/07/2019

10:00

Sala de rectorat

15/07/201910:00Sala de rectorat

Demanda i oferta acadèmica

TITULACIONS

Es pot consultar tota la informació de l’oferta de títols reglats al nostre web.

DEMANDA

La informació d’aquest portal de transparència, responsabilitat social i bon govern de la Universitat Abat Oliba CEU està en evolució i millora constant. Aquesta informació està recollida a Avaluació i seguiment dins l’apartat d’indicadors de seguiment. Les xifres relatives a les dades acadèmiques més rellevants de la Universitat es van actualitzant periòdicament, a mesura que són recopilades pel Sistema de Garantia Intern de Qualitat.

Trobareu la informació de graus i màsters universitaris de la UAO CEU, desglossada per departaments, en matèria de nombre total i evolució de sol·licituds de matrícula (demanda), nombre i evolució d’estudiants matriculats i rendiment acadèmic de les diverses titulacions.

EVOLUCIÓ

En aquest enllaç es publica l’evolució de la demanda de cada titulació.

Claustre

PERFIL

La Universitat publica el perfil dels seus professors amb el nom, categoria de dedicació, distincions i breu currículum vitae dels professors per departament o àrea acadèmica. Aquesta informació està publicada al següent enllaç del web.

PROFESSORS

Dades del total de professors del curs 2017-2018

 

Dones

Homes

Total

PDI Permanents (Laborals)

26

33

59

PDI (Grau) ( Professionals)

61

113

174

Total Professorat PDI

87

146

233

 

Dades de professors estrangers del curs 2017-2018

 

Dones 

Homes

Total

PDI Permanent (Laborals)

1

5

6

PDI (Grau) (Professional)

1

7

8

Total Professorat PDI estranger

2

12

14

 

Alumnes

MATRICULACIONS

CANALS DE COMUNICACIÓ

Òrgans de representació dels estudiants

 • Consell d'Estudiants

El Consell d’Estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU és l’òrgan de màxima representació dels estudiants. La seva missió és ajudar en la millora de la qualitat dels estudis i serveis de la UAO CEU, així com vetllar pels drets i deures dels estudiants. Representa els estudiants de la UAO CEU en la Xarxa Vives d’Universitats i en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els delegats generals de la Universitat Abat Oliba CEU escollits per votació per part de tots els delegats i subdelegats de la Universitat són:

 • Alba Batlles Fernández. Presidenta del Consell d’Estudiants. És subdelegada de tercer curs del grau de Dret.
 • Joaquín Pardo Muro. Vicepresident primer del Consell d’Estudiants. És subdelegat de tercer curs del grau de Psicologia.
 • Arturo López Manzano. Vicepresident segon del Consell d’Estudiants. És delegat de tercer curs del grau de Dret.

Web Consell d'Estudiants

 

Servei per a la participació i ajut a l’estudiant

 • Servei d'atenció a l'estudiant

El servei d’atenció a l’estudiant té com a objectiu informar, orientar i assessorar l’estudiant en tots els àmbits de la vida universitària. La seva finalitat fonamental és resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, totes les qüestions que li sorgeixin, i buscar la millor solució o alternativa a cada cas.

Des del Servei d’atenció a l’estudiant es gestiona la participació en activitats culturals i lúdiques de la Universitat: coral universitària, teatre, taller de comunicació, societat de debat i club d’emprenedors. També coordina el Consell d’Estudiants.

Web Atenció a l'Estudiant

 

Servei d’Orientació Psicològica i Atenció a la Discapacitat (SOPAD)

El Servei d’Orientació psicològica és un servei de suport per a alumnes, tutors i professorat, i les seves funcions principals són:

Orientació acadèmica i personal als estudiants

 • Atenció a les dificultats d’aprenentatge, rendiment acadèmic i metodologia d’estudi.
 • Assessorament psicològic en problemes d’índole personal.
 • Atenció a les dificultats d’adaptació dels estudiants de nou ingrés.
 • Assessorament als estudiants amb necessitats educatives especials, que els orienten sobre les adaptacions curriculars que poden sol·licitar en funció del seu diagnòstic i grau de dificultat.

Suport a l’acció tutorial i al professorat

 • Col·laboració junt amb el Vicerectorat d’Estudiants en la formació de professors tutors.
 • Orientació als tutors en l’assessorament personal i acadèmic dels seus alumnes.
 • Orientar al professorat en l’assessorament acadèmic dels seus alumnes.

Atenció a la discapacitat

La UAO CEU atén la igualtat d’oportunitats i afavoreix la inclusió a la comunitat universitària d’aquells estudiants amb algun tipus de discapacitat, oferint una atenció personalitzada a les seves necessitats.

Serveis

 • Assessorament individualitzat. Amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques de l’estudiant s’estableixen les ajudes i el suport material necessari. L’assessorament es dirigeix no només a l’alumne, sinó també a professors i companys. L’assessorament s’oferirà a través del Servei d’Orientació Psicològica.
 • Sensibilització. Pretén ajudar la comunitat universitària a adoptar una actitud positiva, solidària i humana entorn a la discapacitat.
 • Beques. La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat en Catalunya).

Web SOPAD

 

Servei d’Esports

Membre de l’Associació de Clubs Esportius Universitaris de Catalunya i fundat el 1985, el Servei d’Esports coordina l’oferta i pràctica esportiva de la Universitat Abat Oliba CEU.

Aquest servei participa en els campionats universitaris, coordina els tornejos socials de futbol sala i pàdel i organitza desplaçaments cada any per competir amb altres universitats d’Espanya o de l’estranger. La Universitat Abat Oliba CEU té acords amb gimnasos per facilitar la pràctica regular de l’esport.

Des del Servei d’Esports es gestiona el programa d’Universitat Saludable. El desembre de 2010, la REUS (Red Española de Universidades Saludables) i el Ministeri de Sanitat, Política i Igualtat van aprovar el nostre projecte i ens van nomenar membre de ple dret.

D’aquesta manera, ens vam convertir en la primera universitat privada catalana i espanyola en acreditar-nos com a “Universitat Saludable”.

Web Servei d'Esports

 

Servei de Pràctiques i Ocupació

El Servei de Pràctiques i Ocupació és responsable de l’orientació professional i facilitador de la inserció laboral dels estudiants i acabats de graduar de la universitat. Gestiona tant una Borsa de Treball d’Àmbit nacional amb més de 2.300 empreses associades, com un International Careers amb ofertes de pràctiques i primera feina en més de 76 països. Depèn funcionalment del Vicerectorat d’Estudiants.

Els 28 anys d’experiència i d’inserció en la societat civil catalana faciliten una de les funcions més valorades i exigides per part dels alumnes: la incorporació adequada al món professional.

La transició de l’aula al món laboral no és una cosa que s’improvisi. A més de la preparació bàsica de l’estudiant, i de la importància que se li dóna a la formació de la persona com a individu capaç de treballar en equip i de reaccionar amb el canvi de l’entorn, l’alumne va agafant contacte amb la realitat professional durant tota la carrera.

Per això, aquest Servei coordina les següents funcions:

 • Pràctiques externes durant la carrera
 • Orientació professional

Amb aquest coneixement, l’alumne podrà enfocar millor la cerca de la seva primera feina, i així encaminar la seva carrera professional amb més encert.

Web Servei de Pràctiques i Ocupació

 

Defensor Universitari

El Defensor Universitari, persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU, té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària, de manera que la seva finalitat fonamental és la contribució a la millora de la qualitat i al bon funcionament de la universitat.

Procediment per presentar la queixa: qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU podrà dirigir-se al Defensor Universitari a capítol individual o col·lectiu en defensa motivada d’un interès legítim. Totes les sol·licituds s’han de presentar firmades a la seva secretaria per l’interessat o interessats, mitjançant un escrit motivat on constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

Web Defensor Universitari

 

Acció Tutorial

El règim de tutories constitueix un dels instruments que contribueix amb major eficàcia a la formació acadèmica i humana dels alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.

La tutoria s’ha d’entendre com un dret i, a la vegada, com un deure per als alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU. S’ha de concebre com una exigència de la personalització del procés formatiu de l’alumne i com un servei educatiu que se li ofereix per obtenir el millor rendiment de les seves possibilitats personals.

La finalitat és que l’alumnat rebi la informació i orientació necessàries per facilitar la seva integració a la universitat, el seu procés d’aprenentatge i el seu pas pel món professional.

L’objectiu mateix de l’acció tutorial consisteix a assessorar l’alumne en tot allò que pugui contribuir a millorar el seu rendiment acadèmic, a facilitar la seva participació en la vida universitària i la seva formació humana, cultural i espiritual.

Les funcions principals de la tutoria són:

 • Assessorament acadèmic
 • Potenciar i acompanyar l’alumne en els seus treballs d’estudi i investigació
 • Ajudar-lo a obtenir el millor rendiment de les seves capacitats cognoscitives i morals.
 • Estimular l’afany de perfeccionament, l’amor a la veritat i el sentit de la responsabilitat.
 • Ensenyar-lo a treballar i a pensar per si mateix, a la vegada que s’agafa amb respecte els suggeriments de persones més experimentades.
 • Ajudar-lo a descobrir les arrels de les seves dificultats i buscar els mitjans adequats per superar-les.

Tots els alumnes tindran assignat un tutor durant el primer mes d’inici dels seus estudis i serà vigent durant tot el transcurs dels estudis de grau.

La tutoria s’exerceix mitjançant entrevistes programades i/o ocasionals. Durant el primer curs hi ha, com a mínim, cinc entrevistes programades. Durant els següents cursos, la tutoria s’exerceix d’una manera més lliure i, per tant, no existeix un nombre determinat d’entrevistes programades.

El responsable del pla d’acció tutorial és la Vicerectora d’Estudiants i Qualitat, la Dra. M. Teresa Signes, que presideix la Comissió d’Acció Tutorial, encarregada de l’aplicació i supervisió del pla d’acció tutorial.

Web d'Acció Tutorial.

 

Canals de comunicació amb la comunitat

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES I AJUTS ALS ESTUDIANTS DE GRAU
BEQUES I AJUTS ALS ESTUDIS DE POSTGRAU

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d’ajuts a l’estudi a l’alumnat de màsters oficials i programes d’especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

Aquest programa constitueix una ajuda per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l’import total del programa i s’atorguen en funció de l’expedient acadèmic de l’alumnat, de la vinculació  amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l’estudiant.

L’alumnat del màster i curs d’especialització pot tramitar la seva sol·licitud durant el període ordinari d’inscripció als programes i un cop hagi abonat la seva reserva de drets de matrícula, en els termes fixats pel servei d’admissions.

Els ajuts propis dels PAEM no són acumulables entre si ni es poden aplicar sobre la gestió de l’expedient acadèmic.

La compatibilitat de sol·licituds d’ajuts propis del PAEM estarà d’acord amb el contingut de la legislació vigent del govern d’Espanya en matèria de beques.

Totes les sol·licituds es tramiten al Servei de Gestió Acadèmica.

AJUTS A LA DISCAPACITAT

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l’estudi en funció de les seves circumstàncies personals, econòmiques i mèrits acadèmics mitjançant el Programa d’Ajuts a l’Estudi.

La UAO CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat de la universitat.

Si desitgeu més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Ajuts a l’Estudi, per telèfon, al 93 254 09 00, o bé a través del següent correu electrònic: ajutsalestudi@uao.es

Tipus d'ajuts a la discapacitat

AJUTS A L’ALLOTJAMENT

Atenció personalitzada per a tots els estudiants que necessiten allotjament.

Poden assessorar-se al Servei d’Informació per conèixer la residència que millor s’adapti a les seves necessitats.

Els alumnes de nou ingrés a la Universitat Abat Oliba CEU poden tramitar la seva sol·licitud d’ajuts a l’allotjament durant els terminis fixats al calendari d’admissions.

En el cas dels professors, estudiants de curta estada, estudiants de cursos d’estius, alumnes estrangers o alumnes de cursos avançats, podeu sol·licitar informació sobre la nostra selecció d’allotjament alternatiu, que inclou hotels, pisos compartits o habitatges particulars en règim tutelat.

Tipus d’ajut a l’allotjament

 

Documentació general

Informació econòmica

ESTATS FINANCERS

Informació al següent PDF.

AUDITORIA

Informació al següent  PDF.

DESGLOSSAMENT D'INGRESSOS

Informació dins d'estats financers.

DESGLOSSAMENT DE DESPESES

Informació dins d'estats financers.

Resultats

INVESTIGACIÓ

La informació dels resultats de la labor investigadora s’estructura a partir del  Vicerectorat d'Investigació i de les unitats que aquest coordina. Més informació.

ACADÈMICS

Tota la informació de les dades acadèmiques es pot consultar al següent enllaç.

SATISFACCIÓ DELS ALUMNES

Enquesta de satisfacció alumnes de grau amb el programa formatiu

L’enquesta de satisfacció recull anualment la valoració que fan els alumnes de 2n i 4t curs de grau respecte al Programa Formatiu que realitzen als seus estudis.

A continuació, es mostra la comparativa entre els resultats recollits durant el curs acadèmic 2016-2017 i el curs 2017-2018:

2016/2017
Escala 1 A 10
Mitjana de satisfacció de l’alumnat amb el Programa Formatiu en global: 7,03

2017/2018
Escala 1 A 10
Mitjana de satisfacció de l’alumnat amb el Programa Formatiu en global: 7,90

 

Enquesta de satisfacció alumnes de postgrau amb el programa formatiu del curs acadèmic 2017-2018

 

Enquesta de satisfacció del Servei de Biblioteca del curs acadèmic 2017-2018

 

 

RÀNQUINGS

La Universitat Abat Oliba CEU forma part del grup d’universitats de la Fundació Universitària San Pablo CEU, i per raons estratègiques de posicionament i organització actua com a grup i participa com a tal en tots els rànquings internacionals i nacionals.

ALUMNES ESTRANGERS I DE FORA DE LA COMUNITAT

El nombre d’alumnes ordinaris estrangers regulars, que inclouen tots aquells alumnes d’Estada Temporal (AEET) o de nacionalitat estrangera, ascendeix a 97 (5 %). El nombre d’alumnes d’Erasmus puja a 163 (8,52 %). Al quadre següent s’observa el desglossament per graus, màsters i postgraus.

  
Alumnes AEET i estrangers  
Graus  
Psicologia 5
Psicologia + Criminologia i Seguretat 3
Criminologia i Seguretat 2
Dret 15
Dret + Ciències Polítiques 0
Dret + Criminologia i Seguretat 3
Dret + Direcció d'Empreses 2
Direcció d'Empreses 9
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió 6
Economia i Gestió 0
Educació Infantil 1
Educació Infantil + Educació Primària 1
Educació Primària 0
Màrqueting + Direcció d'Empreses 5
Màrqueting + Economia 1
Màrqueting i Direcció Comercial 6
Màrqueting i Direcció Comercial + Publicitat i Relacions Públiques 4
Periodisme 8
Periodisme + Ciències Polítiques 1
Psicologia 12
Psicologia + Criminologia i Seguretat 3
Publicitat + Periodisme 1
Publicitat i Relacions Públiques 9
Total  97
   
Màsters i postgraus  
Màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 1
Màster universitari en Dret Marítim 2
Màster en Food & Beverage 7
Màster universitari en Audit. i Contab. 1
Màster universitari en Advocacia 1
Màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 6
Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials 12
Màster universitari en Gestió d'ESS 4
Màster universitari en Logística i Comerç Internacional 4
Màster universitari en Postproducció Audiovisual 4
Màster universitari Invest. en Ciències Jurídiques 20
Postgrau en Màrqueting i Comunicació Gastronòmica i Enològica 1
Total 63
  
  
Alumnes Erasmus  
Graus  
Dret 21
Direcció d'Empreses                                                                                           43
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió                                                                      7
Economia i Gestió                                                                                              1
Educació Infantil                                                                                              1
Educació Infantil + Educació Primària                                                                         7
Màrqueting i Direcció Comercial                                                                                 6
Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses                                                         1
Periodisme                                                                                                      42
Psicologia                                                                                                      21
Publicitat i Relacions Públiques 13
Total 163
  

 

OCUPABILITAT

La UAO CEU disposa d’un servei de Pràctiques i Ocupació que vetlla, a més de per les pràctiques curriculars i voluntàries, per la inserció laboral dels estudiants i dels graduats de la universitat. És per això que se’ls informa de les ofertes de treball que hi ha en tot moment i se’ls ofereix assessorament per a l’elaboració del currículum, desenvolupament d’entrevistes, etc.

El servei d’orientació professional de la UAO CEU s’ha ampliat gràcies al conveni de col·laboració de la Universitat amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), l’objectiu del qual és afavorir la inserció de l’alumnat al mercat laboral, mitjançant la formació en eines i competències professionals necessàries per a la cerca de treball.

La UAO CEU disposa del seu propi Observatori Laboral, creat el 2009 per investigar i analitzar l’evolució de les necessitats del mercat laboral i les seves disfuncions. Col·labora activament amb altres observatoris laborals i institucions i té una trajectòria investigadora ben àmplia, que ha donat lloc al grup d’investigació emergent EJES.

 

D’altra banda, la UAO CEU col·labora amb una periodicitat triennal amb AQU Catalunya per realitzar l’enquesta d’inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres coses, el temps, la qualitat i la via d’inserció, així com per saber el grau de satisfacció respecte a la formació rebuda.

Taxa d’ocupació de grau segons l’enquesta d’inserció laboral 2017 de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Titulació UAO CEU

Taxa d'ocupació

(Enquesta AQU 2017)

ADE

91,7%

DRET

81,8%

PERIODISME

100%

PSICOLOGIA

86,7%

PUBLICITAT

90,9%

TOTAL UAO CEU

90,3%