Plan estratégico 2018-2022

La UAO CEU fomenta en sus estudiantes un compromiso ético con la sociedad y con cada uno de sus ciudadanos, especialmente con las personas desvalidas o más desfavorecidas, pues entiende “la Universidad como lugar de formación de la solidaridad”

girl
Portal de transparència

Missió

Al preàmbul de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, publicades al número 266 del BOE, de 4 de novembre de 2011, es defineix aquesta institució de la manera següent:

"La Universitat Abat Oliba CEU és una universitat privada sense ànim de lucre, promoguda per la Fundació Universitària San Pablo - CEU, iniciativa de l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP).

Adopta la personalitat jurídica de la fundació, amb el nom de Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, que es va constituir el 23 de novembre de 2002 i es va inscriure al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya el 23 de juny de 2003.

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució acadèmica reconeguda per la Llei 20/2003, de 4 de juliol, del Parlament de Catalunya, emparada per l'article 27.6 de la Constitució espanyola i l'article 172.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el marc de l'article 101 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Universitat Abat Oliba CEU neix del Centre d'Estudis Universitaris (CEU), obra de l'Associació Catòlica de Propagandistes, erigit a la llum del pensament del pare Ayala sobre la formació de persones dotades de l'esperit sobrenatural i un ideal moral, al servei del bé comú, sota l'impuls decisiu del servent de Déu Ángel Herrera Oria."

 

Definició de la missió

Inspirada en la tradició intel·lectual catòlica, la Universitat Abat Oliba CEU forma els estudiants perquè siguin persones moralment responsables que pensin críticament, actuïn de manera sàvia i, amb competència professional, puguin desenvolupar les seves capacitats al servei de la societat promovent el bé comú.

La missió de la Universitat Abat Oliba CEU es concreta en la formació integral de l'estudiant basada en l'excel·lència. Aquest objectiu es porta a terme a través de la docència i la recerca, amb un compromís ètic fonamentat en l'humanisme cristià, de manera que es permet a l'estudiant tenir coneixement de la societat i inserir-se en el món laboral. 

Per poder complir la missió, la Universitat Abat Oliba CEU projecta la seva tasca sobre els eixos següents:

En primer lloc, l'atenció personalitzada de l'estudiant en el seu procés formatiu. Al nostre projecte educatiu, la clau de la formació integral és generar una relació acadèmica i humana entre els professors i els alumnes. Aquesta relació personal desenvolupa objectius d'aprenentatge específics i requereix determinades actituds per les dues bandes. Els professors adopten una actitud de veritable afecte pels alumnes, els motiven en la seva relació amb el coneixement, afavoreixen el desenvolupament de les seves habilitats intel·lectuals, i també en fomenten un creixement en virtuts personals. Per projectar-se com a persona i com a professional, en els estudiants són necessaris el desig d'aprendre, la curiositat i una ambició intel·lectual sana. Aquestes qualitats, que fomenten l'esperit crític i la superació personal, estan basades en el reconeixement de l'autoritat científica i humana del professor o professora. 

En conseqüència, a més de la tasca docent, el model educatiu de la UAO CEU inclou un programa de tutories acadèmiques i programes de mentoria. Aquest eix fonamental queda legitimat àmpliament per l'alt grau de satisfacció dels nostres alumnes, tal com es reflecteix a les enquestes de valoració del grau de satisfacció que se'ls fan. 

El segon eix principal en què se sustenta la nostra missió és la inserció laboral i el desenvolupament professional dels alumnes al mercat laboral. Aquest objectiu es porta a terme a conseqüència de la formació integral basada en l'adquisició de les competències i habilitats que permeten que els nostres alumnes titulats encaixin en la demanda de perfil professional de la seva àrea d'especialització. 

Aquest segon aspecte queda reforçat per l'alt grau d'ocupabilitat dels nostres titulats. De la mateixa manera, ho confirmen els estudis d'ocupabilitat fets per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que, al seu últim estudi sobre la inserció de les persones titulades en el món laboral, ens col·loca per sobre de la mitjana de les universitats catalanes.

Finalment, per poder complir la missió, es proposen als estudiants programes dirigits a despertar-los la vocació al servei dels altres i se'ls ofereixen les eines necessàries per a tal fi. Així, s'ofereix formació en lideratge, s'afavoreix i es facilita la participació en tasques de voluntariat i atenció als més necessitats, es convoquen premis específics per a treballs de final de grau amb contingut social, etc. 

Fins i tot quan és difícil mesurar l'èxit d'aquest eix de la missió de la UAO CEU podem dir amb satisfacció que els nostres titulats destaquen per la seva vocació de servei públic, fet que es mostra en una àmplia i plural participació en activitats polítiques (en el cicle electoral passat, diversos alumni de la UAO CEU van ser escollits representants en candidatures locals, autonòmiques, nacionals i europees de cinc formacions polítiques), en la participació activa dels nostres exalumnes en entitats de la societat civil o, per exemple, en una taxa de preparació d'oposicions superior a la mitjana dels titulats universitaris catalans.


Ideari

L'activitat educativa i investigadora de la Universitat Abat Oliba CEU se sosté sobre un concepte de raó obert a la transcendència, en què es conjuguen existencialment la recerca i la comunicació de la veritat, i la certesa de conèixer la font de la veritat. Aquest diàleg entre fe i raó orientarà l'activitat acadèmica en tots els nivells, respectant sempre la naturalesa pròpia de cada disciplina. 

Forma part del compromís de tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU el respecte viscut en el marc d'un esperit de llibertat i responsabilitat lligat a la naturalesa, missió i finalitats pròpies de l'ideari fundacional de la institució.


Principis

Els principis que inspiren la nostra missió estan regulats a la NOF de la Universitat Abat Oliba CEU (GOV/138/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5984 –  de 14 d'octubre de 2011):

"En coherència amb la seva inspiració fundacional, la Universitat Abat Oliba CEU orienta la seva missió i la seva tasca basant-se en els principis següents:

La creació d'una comunitat universitària en concordança amb la consagració comuna de la veritat, amb la visió de la dignitat de la persona humana i del missatge de Crist, que dona a la Universitat el seu caràcter distintiu.

L'acostament entre professors i alumnes, que busca afavorir els vincles personals del magisteri, espai natural del desenvolupament de la intel·ligència dels homes i la seva llibertat.

L'excel·lència en la docència en tots els nivells universitaris i en totes les disciplines.

El compromís amb la recerca, d'acord amb els mètodes propis de cada disciplina.

L'estudi de la veritat de les coses es guiarà per la recerca de la integració del saber, pel diàleg entre la fe i la raó, per una preocupació específica per les implicacions modals dels mètodes i dels resultats de la recerca científica i tècnica, i pel reconeixement del paper sapiencial insubstituïble que correspon a la teologia catòlica.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix la seva contribució a tota la societat i posa a disposició dels que no tenen prou mitjans econòmics una política eficaç i generosa de beques i ajuts a l'estudi que, amb criteris de mèrit i capacitat, col·laboren en la consecució de les seves finalitats pròpies. En el desenvolupament d'aquesta política es pararà una atenció especial a les situacions de dependència i discapacitat dels que en sol·licitin."

 

Pla estratègic

 

Entitats

La UAO CEU no participa en altres entitats.

 

 

Personal

INFORMACIÓ GENERAL

Es publica el nombre de personal de la Universitat Abat Oliba CEU.

Informació general sobre el personal contractat per la Universitat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) del curs 2019-2020

 

2019-2020

Personal

Dones

Homes

Total

PDI permanent

28

36

64

PDI associat (grau)

57

103

160

Total professorat PDI

85

139

224

PAS

32

21

53

Total

117

160

277

     

En percentatges

57,76 %

42,24 %

 

 

Informació general sobre el personal d’administració i serveis per categoria i sexe

Categoria PAS

Homes

Dones

Total

Analista

1

0

1

Conserge

1

0

1

Auxiliar administratiu

0

1

1

Ajudant de biblioteca

0

3

3

Bibliotecari

0

1

1

Enc. Ser. Gr.

1

0

1

Of. 1a adm.

2

17

19

Of. 1a ofic.

0

0

0

Of. 2a adm.

0

1

1

Operador

1

0

1

Titular grau mitjà

2

2

4

Titular grau superior

7

6

13

Tècnic espec.

5

0

5

Tècnic de TIC

1

1

2

TOTAL

21

32

53

 

En percentatges

39,62 %

60,38 %

19,13 %

 

Informació del personal d’administració i serveis (PAS) estranger

 

Homes

Dones

Total

PAS estranger 

1

2

3

En percentatges

4,76 %

6,25 %

5,66 %

 

Informació general del personal de docència i recerca permanent per categoria i sexe

Categoria PDI

Homes

Dones

Total

Catedràtic

1

0

1

Titular

11

4

15

Professor adjunt 

6

10

16

Professor col·laborador doctor

9

12

21

Professor col·laborador llicenciat

7

1

8

Beca de recerca

2

1

3

TOTAL

36

28

64

 

En percentatges

56,25 %

43,75 %

23,10 %

 

Informació general del personal de docència i recerca (PDI) permanent estranger

 

Homes

Dones

Total

PDI estranger

5

2

7

En percentatges

13,89 %

7,14 %

10,94 %

 

Informació general del personal de docència i recerca professional associat per categoria i sexe

 

Homes

Dones

Total

Doctors

41

22

63

Acreditats

1 8 9

Llicenciats

62

35

97

TOTAL

103

57

160

 

En percentatges

64,38 %

35,63 %

57,76 %

 

Informació general del personal de docència i recerca associat estranger

 

Home

Dona

Total

Estrangers PDI associats

5

3

8

En percentatges

4,85 %

5,26 %

5,00 %

 

BANDES SALARIALS

Es publiquen les bandes salarials d'acord amb la Resolució de 16 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca.

El CEU, com a institució compromesa amb la societat, considera fonamental l’aplicació de criteris de transparència i bon govern en la seva gestió diària i en els centres que en depenen. Tots dos es consideren valors essencials per al desenvolupament correcte de l’activitat tant en institucions públiques com privades.

L’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa un avenç en la regulació normativa d’aquesta matèria.

La Universitat Abat Oliba CEU vol mostrar el seu compromís amb la transparència i el bon govern. Per tant, publica de manera periòdica i actualitzada, no només la informació a què està obligada legalment, sinó aquella altra d’interès relacionada amb els valors que guien l'objectiu de ser una entitat innovadora, transparent, oberta i compromesa amb la societat en què actua.

A escala operativa, el Procés general de contractació del CEU defineix criteris, pautes i responsables en els processos de selecció, i afecta tots els centres i col·lectius. Aquest procés s’estructura en els punts següents:

 • determinació de la necessitat
 • descripció de la vacant i definició de criteris d’avaluació
 • divulgació de l’oferta de treball internament i externament
 • avaluació
 • decisió de selecció
 • incorporació i acollida del nou treballador

Govern

COMPOSICIÓ DE GOVERN

PATRONAT

El Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU és el màxim òrgan col·legiat de govern de la Universitat i exerceix totes les funcions inherents a aquesta condició. El Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU és el Patronat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

Composició del Patronat

El patronat està compost per membres nats i electes.

En són membres nats: el president, el vicepresident, el consiliari nacional de l’Associació Catòlica de Propagandistes i l’arquebisbe de Barcelona. El president de l’Associació Catòlica de Propagandistes és el president del Patronat amb la dignitat honorífica de gran canceller de la Universitat.

Els patrons electes són dotze. Han de pertànyer a l’Associació Catòlica de Propagandistes en condició de membres actius, i són escollits i rellevats d’acord amb els Estatuts de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

Els electes exerceixen el seu mandat durant un període de quatre anys i poden ser reelegits dues vegades consecutives.

Poden assistir a les reunions del Patronat per tractar un o diversos punts de l’ordre del dia, quan siguin convidats pel president, amb veu però sense vot: el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, el gerent de la Universitat, el director general de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU o altres càrrecs o persones.

Les funcions del Patronat de la Universitat es regulen a l’article 16 de l’Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU.

Al Patronat li correspon la representació superior i el seu govern, és autònom en el compliment de la seva missió i pot portar a terme tota mena d’actes i de negocis jurídics i actuar en l’àmbit jurisdiccional, sense perjudici de les facultats que siguin competència del Protectorat. Li correspon vetllar pel compliment de la finalitat fundacional, de la realitat de la dotació i de la destinació a favor dels beneficiaris, dels fruits, de les rendes i dels béns de què disposi la Fundació.

El Patronat és titular de les facultats i de les potestats que en dret corresponen a aquest tipus d’òrgans per a l’assoliment eficaç de les finalitats fundacionals. En qualsevol cas, les funcions del Patronat estan clarament diferenciades de les mateixes funcions dels òrgans i de les posicions de gerència, de direcció i de gestió tècnica ordinària.

Els patrons han de desenvolupar el càrrec amb la diligència d’un bon administrador.

Els patrons responen davant la Fundació del compliment de la voluntat i de les finalitats fundacionals, així com dels danys i perjudicis que causin per actes i omissions contraris a la llei i als estatuts o pels que s’han realitzat negligentment, d’acord amb la normativa vigent.

 

Queden exempts de responsabilitat tots aquells que s’hagin oposat expressament a l’acord determinant de la responsabilitat, o que no hagin participat en l’adopció de l’acord.

Entre les facultats del Patronat cal destacar, entre d'altres, les següents, les quals no tenen caràcter limitador:

 • Aprovar, interpretar i modificar les Normes d’organització i funcionament de la Universitat, així com les normes reglamentàries que es desenvolupin, i vetllar especialment pel compliment de l’ideari i finalitats fundacionals de la Universitat, que són els de la seva identitat promotora.
 • Establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.
 • Aprovar el pressupost de la Universitat i fiscalitzar-ne l’execució.
 • Nomenar el rector o rectora, un cop escoltat el personal docent i investigador i en termes legalment exigits, així com acordar-ne la remoció. 
 • Nomenar i rellevar, a proposta del rector o rectora, els vicerectors de la Universitat, secretari o secretària general, gerent, degans de facultat, directors d’escoles, directors de centres, directors d’instituts universitaris i interuniversitaris de recerca i docència, i directors de centres adscrits.
 • Aprovar la creació, extinció o modificació de facultats, escoles i departaments.
 • Instituts universitaris de recerca i docència, centres adscrits, col·legis majors, altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, així com la integració a la Universitat de centres o instituts universitaris de titularitat diferent, d’acord amb la normativa vigent.
 • Aprovar la plantilla de la Universitat i la seva remuneració.
 • Nomenar els professors, a proposta del rector o rectora.
 • La determinació de la política de beques i els criteris per concedir-les.
 • L’establiment de les línies generals de les relacions de la Universitat amb les administracions públiques i amb altres universitats i institucions.
 • Aprovar la implantació i supressió de títols universitaris oficials i propis, com l’aprovació o modificació dels plans d’estudis, d’acord amb la normativa vigent.
 • Aprovar les normes que regulen el règim disciplinari aplicable al si de la comunitat universitària, a instància del Consell de Govern.

   

MEMBRES DEL PATRONAT

 • President: Sr. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera
 • Vicepresident: Sr. Marcelino Oreja Aguirre
 • Vocals nats:

  Sr. José Masip Marzá, vicepresident de l'ACdP
  Mons. Fidel Herráez Vegas, consiliari nacional de l'ACdP
  Mons. Juan José Omella Omella, cardenal arquebisbe de Barcelona

 

 • Vocals electes:

  Sr. Juan Bover Fernández de Palencia
  Sr. Íñigo de Bustos Pardo Manuel de Villena
  Sr. Gonzalo Fernández Escribano
  Sra. Consuelo García-Angulo de Lacalle
  Sr. Manuel Isidro Marco Camacho
  Sra. Consuelo Martínez-Sicluna Sepúlveda
  Sr. José Manuel Otero Novas
  Sr. Andrés Piñón Quiñonero
  Sr. Roque Velasco Luque
  Sr. Ricardo Viejo Fernández-Asenjo

 • Secretari: Sr. Jesús F. Cogollos García
 • Secretària administrativa: Sra. Eva de Abia Pérez

 

GOVERN DE LA UNIVERSITAT

El Govern de la Universitat s’articula conforme a les disposicions del títol tercer de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, aprovades per l’Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre.

CONSELL DE GOVERN

D’acord amb l’article 29 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el Consell de Govern és l’òrgan col·legiat encarregat de la direcció ordinària de la gestió acadèmica de la Universitat. Els seus acords, en l’àmbit de la competència, són vinculants per a qualsevol altre òrgan unipersonal o col·legiat de rang jeràrquic inferior. Són competències del Consell de Govern:

 • Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals.
 • Proposar al Patronat, si es dona el cas, la reforma de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat.
 • Elaborar i proposar al Patronat l’aprovació del seu propi reglament de règim intern, i el dels altres òrgans col·legiats, així com les normes reglamentàries que desenvolupin aquestes normes d’organització i funcionament.
 • Proposar al Patronat la creació, modificació o supressió de facultats, escoles, instituts universitaris de recerca i docència o altres centres.
 • Proposar al Patronat la implantació i la supressió d’ensenyaments que condueixin a títols oficials i títols propis.
 • Proposar al Patronat l’aprovació i modificació dels plans d’estudis respectius.
 • Proposar al Patronat la creació i supressió de departaments i definir-ne la composició i organització, amb informe al Patronat.
 • Proposar al Patronat la configuració i les modificacions de la plantilla del personal docent i investigador, així com el seu sistema de selecció i promoció.
 • Proposar al Patronat els criteris per a la concessió de permisos, excedències i anys sabàtics al professorat universitari.
 • Proposar al Patronat el nomenament de professors emèrits.
 • Proposar al Patronat la configuració i modificació de la plantilla del personal d’administració i serveis, així com la política de selecció, avaluació, retribucions i la seva promoció.
 • Establir el règim d’admissió d’alumnes i les condicions de la seva permanència d’acord amb la legislació vigent.
 • Aprovar la política de col·laboració amb altres universitats, persones físiques o entitats públiques o privades i conèixer-ne els convenis corresponents, així com els contractes que subscrigui el rector o rectora en nom de la Universitat.
 • Proposar al Patronat la creació i la supressió de serveis universitaris i establir els criteris per avaluar-los, així com aprovar-ne les normes d’organització.
 • Elevar al Patronat, perquè ho aprovi, el projecte de pressupost anual de la Universitat i les directrius de la seva programació econòmica plurianual, i administrar el pressupost un cop s’hagi aprovat.
 • Aprovar la memòria de la Universitat de cada curs acadèmic.
 • Concedir el grau de doctor honoris causa, amb el vistiplau del Patronat, i atorgar medalles i altres distincions de la Universitat d’acord amb el seu reglament d’honors i distincions.
 • Aprovar el calendari acadèmic.
 • Resoldre els conflictes de competències que es plantegin entre centres o serveis universitaris.
 • Qualsevol altra competència que se li atribueixi per aquestes Normes d’organització i funcionament i altres disposicions que se li puguin aplicar.

El Consell de Govern està constituït pel rector o rectora, que el presideix; els vicerectors; el secretari o secretària general, que actua com a secretari del Consell de Govern; el o la gerent; els degans de facultat; els directors d’escola i centre, i per un director o directora de departament de cada facultat o escola.

El defensor universitari hi pot assistir, convidat pel rector o rectora, amb veu però sense vot. Poden ser convocats pel rector o rectora perquè siguin escoltats pel Consell de Govern els directors dels departaments i dels instituts universitaris de recerca quan al Consell de Govern es tractin qüestions relatives al seu àmbit, així com les altres persones de la comunitat universitària que consideri oportú, en funció dels assumptes específics que hagin de tractar.

La composició del Consell de Govern és la següent:

 • Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca. Rector
 • Dr. Sergi Rodríguez López-Ros. Vicerector de Relacions Institucionals 
 • Dr. Joan Ripoll Alcon. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Dr. Alessandro Mini. Vicerector de Recerca i Relacions Internacionals
 • Dra. Maite Signes Signes. Vicerectora d'Estudiants i Qualitat
 • Dr. Pablo Nuevo López. Secretari general
 • Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Degana de la Facultat de Dret i Empresa
 • Dr. Enrique Martínez García. Degà de la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats  
 • Dr. Martín Echevarría. Degà de la Facultat de Psicologia 
 • Dr. José Ignacio Castelló. Director del Departament de Comunicació
 • Dra. Rocío Bonilla Quijada. Directora del Departament d'Empresa i Economia
 • Juan Álvarez Morales. Gerent

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN

D'acord amb el que preveu l'article 32 de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, en el curs acadèmic 2019/2020 s'ha constituït la Comissió Permanent del Consell de Govern, que actua com a delegada per resoldre assumptes de governs ordinari de la Universitat.

La Comissió Permanent està constituïda pel rector, que la presidirà; els vicerectors; el secretari o secretària general, que actuarà com a secretari o secretària; el o la gerent, i els degans de la facultat.

 

RECTORAT

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i, d’acord amb les directrius fixades pel Patronat, li corresponen la direcció, el govern i la gestió ordinària de la Universitat, d’acord amb aquestes Normes d’organització i funcionament i amb els reglaments interns. Presideix el Claustre de la Universitat, el Consell de Govern i qualsevol òrgan col·legiat al qual assisteixi.

Igualment, té la representació de la Universitat i en presideix tots els actes, sense perjudici de les atribucions conferides per aquestes Normes d’organització i funcionament al president del Patronat i gran canceller de la Universitat.

Són competències del rector o rectora:

 • Presidir el Consell de Govern i definir, d’acord amb el Patronat, les grans línies de gestió de la Universitat, i vigilar-ne el compliment.
 • Expedir els títols i diplomes atorgats per la Universitat.
 • Subscriure i denunciar acords i convenis amb altres universitats, administracions, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i autoritzar l’ús d’aquests acords i convenis amb el nom i l’emblema de la Universitat, fet que notificarà al Patronat.
 • Proposar al Patronat, mitjançant el o la gerent, la contractació de personal acadèmic, d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.
 • Proposar al Patronat el nomenament i la destitució dels vicerectors, el secretari o secretària general, els degans, directors d’escola i de centre, i els directors d’instituts universitaris i interuniversitaris de recerca i docència.
 • Proposar al Patronat el nomenament i destitució del o la gerent de la Universitat.
 • Convocar eleccions per als representants dels diversos òrgans de la Universitat.
 • Seleccionar, a proposta del o la gerent, el personal administratiu i de servei, i informar-ne el Patronat.
 • Exercir la facultat disciplinària sobre el personal docent, l’alumnat i el personal administratiu i de serveis.
 • Reconèixer grups de recerca en els termes que s’estableixin reglamentàriament.
 • Desenvolupar les funcions de representació externa i institucional de la Universitat.
 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb els pressupostos de la Universitat, a proposta del o la gerent.
 • Proposar al Patronat el nomenament del director o directora de la Unitat de Qualitat.
 • Exercir la resta de competències que li atribueixin la legislació vigent, aquestes normes d’organització i funcionament i totes les que no estiguin expressament assignades a altres òrgans.

El rector o rectora és nomenat i destituït pel Patronat de la Universitat. El seu mandat és d’un període no superior a quatre anys, i pot ser escollit de manera consecutiva una única vegada. No obstant això, el Patronat té la facultat, en qualsevol moment, de revocar-ne el nomenament.

El rector de la Universitat Abat Oliba CEU és el Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca 

VICERECTORATS

D’acord amb l’article 40 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el rector o rectora pot proposar al Patronat la designació d’un o més vicerectors d’entre els professors doctors de la Universitat, que assumeixen les funcions que el rector o rectora els atribueixi per delegació.

 • Dr. Joan Ripoll Alcon. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Dr. Alessandro Mini. Vicerector de Recerca i Relacions Internacionals
 • Dra. Maite Signes Signes. Vicerectora d'Estudiants i Qualitat
 • Dr. Sergi Rodríguez López-Ros. Vicerector de Relacions Institucionals 

DEGANATS

La Universitat Abat Oliba CEU té tres facultats:

 • Facultat de Dret i Empresa
 • Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats
 • Facultat de Psicologia
 • Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Degana de la Facultat de Dret i Empresa
 • Dr. Enrique Martínez García. Degà de la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats
 • Dr. Martín Echevarría. Degà de la Facultat de Psicologia 
   

SECRETARIA GENERAL

D’acord amb l’article 41 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el secretari general és el fedatari dels actes i acords de la Junta de Govern, i designar-lo correspon al Patronat, a proposta del rector o rectora, entre els professors doctors de la Universitat. Són competències del secretari o secretària general:

 • Assistir el rector o rectora en les tasques d’organització i d’administració de la Universitat.
 • Aixecar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat i custodiar-les.
 • Vetllar pel compliment de la normativa general i pròpia de la Universitat, dels acords dels òrgans col·legiats i de les resolucions del rector o rectora, i ordenar i preveure’n la publicitat.
 • Dirigir el registre general, custodiar l’arxiu central de la Universitat i el seu segell, i expedir els certificats que corresponguin.
 • Organitzar i vetllar pel bon funcionament dels processos electorals que es desenvolupin a la Universitat.
 • Coordinar l’activitat administrativa a les facultats, escoles i altres centres.
 • Organitzar i vigilar la custòdia de les actes de qualificació.
 • Elaborar la memòria anual de la Universitat per presentar-la al Consell de Govern.
 • Organitzar els actes solemnes de la Universitat i vetllar pel compliment del protocol universitari.
 • Qualsevol altra competència que li sigui delegada pel rector o rectora d’acord amb aquestes Normes d’organització i funcionament.

El Dr. Pablo Nuevo és el secretari general de la Universitat Abat Oliba CEU.

GERÈNCIA

D’acord amb l’article 43 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el o la gerent és l’òrgan unipersonal superior de gestió de la Universitat. Li correspon al Patronat nomenar-lo per un període de quatre anys renovables indefinidament, encara que pot ser destituït en qualsevol moment per qui el va nomenar. Són competències del o la gerent:

 • Exercir el control i la gestió d’ingressos i despeses de la Universitat inclosos en el pressupost anual, i supervisar el compliment de les previsions.
 • Proposar al rector o rectora l’autorització de les despeses i l’ordenació de les despeses d’acord amb els pressupostos de la Universitat.
 • Elaborar i actualitzar l’inventari de béns i drets que integren el patrimoni assignat a la Universitat.
 • Elaborar la proposta de pressupost anual i rendició de comptes per executar-lo.
 • Elaborar la memòria econòmica anual de la Universitat.
 • Elaborar els plans d’inversió plurianuals.
 • Qualsevol altra competència que li sigui conferida per les normes que es dicten en el desenvolupament d’aquestes Normes d’organització i funcionament.

El gerent de la Universitat Abat Oliba CEU
és el Sr. Juan Álvarez Morales

CONSELL ASSESSOR

El Consell Assessor és l’òrgan de connexió de la Universitat amb la societat: promou acords amb empreses i institucions per perfeccionar la formació dels seus alumnes i facilitar-los la inserció professional, així com ajuts a l’estudi i línies d’investigació interessants per a les institucions i l’entorn social. Els membres del Consell Assessor són:

 • Borja García-Nieto Portabella, president del Consell. Fundador i president de Riva y García.
 • Miguel Blanch Ferrarrons, ex-director general de la Mútua Intercomarcal de Barcelona.
 • Luis Comas Martínez de Tejada, vicepresident de SEAT, SA; advocat general del Grup Volkswagen a Espanya, secretari i lletrat assessor del Consell d'Administració de SEAT, SA, conseller de Volkswagen Group Espanya, SA, i de Volkswagen Navarra, SA.
 • Josep M. Coronas Guinart, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Secretari general d'Abertis.
 • Juan Miquel Domínguez Ventura, soci de IUS Estudi Jurídic.
 • César A. Gibernau Ausió, soci fundador del despatx Gibernau Plana i Associats, SL.
 • Josep Graells March, fundador i actualment soci director de bufet Graells March, i conseller delegat de Public and Private Works, SL.
 • Pedro V. Navarrete Sanz, soci de PVN Associats. Soci gerent de MtH-3 Make Things Happen.
 • Carlos Puig de Travy, CEO de Crowe Spain Audit&Advisory, president del REA Consell General d'Economistes d'Espanya i conseller del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Ignasi Rafel Celada, soci fundador i director general de Talman Group.
 • Manuel José Silva, soci consultor de Roca Junyent Advocats.
 • Javier Suqué Mateu, president de Castell de Perelada Vins i Caves i conseller de Riva y García Gestión.
 • Eduardo F. Vidal Regard, director d'Acciona Serveis Sociosanitaris.

CONSELL ACADÈMIC

El Consell Acadèmic és el principal òrgan d’assessorament científic de la Universitat i l’encarregat de transmetre les necessitats que la societat demana pel que fa a la creació de noves titulacions o l’orientació de les que ja existeixen. Els seus membres són:

 • President: Dr. Juan Francisco Corona Ramón, catedràtic d’Economia Aplicada i rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Vicepresident: Dr. José Andrés Rozas Valdés, catedràtic acreditat de Dret Tributari per la Universitat de Barcelona (UB).
 • Dr. José María Alsina Roca, rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona.
 • Sra. Rosa M. Calaf Solé, periodista corresponsal de RTVE.
 • Dr. José Ramón Ferrándiz Gabriel, magistrat del Tribunal Suprem.
 • Dra. Eva Perea Muñoz, rectora honorària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Carlos Pérez del Valle, catedràtic de Dret Penal i rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Jesús Silva Sánchez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Dr. Vicente Torralba Soriano, catedràtic de Dret Civil, exdirector del CDES Abat Oliba.
 • Dr. Conrad Vilanou Torrano, catedràtic d'Història de l'Educació del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

ESTATUTS

Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU recollides a l’Acord de GOV 138/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la UAO CEU.

Llei 20/2003, de 4 de juliol, de reconeixement de la Universitat Abat Oliba CEU (BOE 189, de 8 d'agost de 2003).

Resolució EMC/3060/2019, de 6 de novembre, per la qual es reconeix la creació de la Facultat de Dret i Empresa, la Facultat de Psicologia, i la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats per segregació de la Facultat de Ciències Socials, que se suprimeix, i es reconeix la supressió de l'Escola Politècnica d'Enginyeria a la Universitat Abat Oliba CEU.

REUNIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Els seus acords, en l’àmbit de la seva competència, seran vinculants per a qualsevol altre òrgan unipersonal o col·legiat de rang jeràrquic inferior.

D'acord amb el que preveu l'article 32 de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU en el curs acadèmic 2019/2020, s'ha constituït la Comissió Permanent del Consell de Govern, que actua per delegació d'aquest per resoldre els assumptes de govern ordinari de la Universitat. Aquesta Comissió Permanent es reuneix setmanalment.

DIA

HORA

LLOC

02/09/2020

10:00

Sala de rectorat

16/09/2020

10:00

Sala de rectorat

30/09/2020

10:00

Sala de rectorat

14/10/2020

10:00

Sala de rectorat

28/10/2020

10:00

Sala de rectorat

11/11/2020

10:00

Sala de rectorat

25/11/2020

10:00

Sala de rectorat

16/12/2020

10:00

Sala de rectorat

13/01/2021

10:00

Sala de rectorat

27/01/2021

10:00

Sala de rectorat

10/02/2021

10:00

Sala de rectorat

24/02/2021

10:00

Sala de rectorat

10/03/2021

10:00

Sala de rectorat

24/03/2021

10:00

Sala de rectorat

07/04/2021

10:00

Sala de rectorat

21/04/2021

10:00

Sala de rectorat

05/05/2021

10:00

Sala de rectorat

19/05/2021

10:00

Sala de rectorat

09/06/2021

10:00

Sala de rectorat

23/06/2021

10:00

Sala de rectorat

07/07/2021

10:00

Sala de rectorat

21/07/2021

10:00

Sala de rectorat

Demanda i oferta acadèmica

TITULACIONS

Es pot consultar tota la informació de l’oferta de títols reglats al nostre web.

DEMANDA

La informació d’aquest portal de transparència, responsabilitat social i bon govern de la Universitat Abat Oliba CEU està en evolució i millora constant. Aquesta informació està recollida a "Avaluació i seguiment", dins l’apartat d’"Indicadors de seguiment". Les xifres relatives a les dades acadèmiques més rellevants de la Universitat es van actualitzant periòdicament, a mesura que són recopilades pel Sistema de Garantia Intern de Qualitat.

Trobareu la informació de graus i màsters universitaris de la UAO CEU desglossada per departaments, en matèria de nombre total i evolució de sol·licituds de matrícula (demanda), nombre i evolució d’estudiants matriculats i rendiment acadèmic de les diverses titulacions.

EVOLUCIÓ

En aquest enllaç es publica l’evolució de la demanda de cada titulació.

Claustre

PERFIL

La Universitat publica el perfil dels seus professors per departament o àrea acadèmica amb el nom, categoria de dedicació, distincions i un currículum breu. Aquesta informació està publicada a l'enllaç següent del web.

FORMACIÓ DOCTORAL

El percentatge de professors contractats que han llegit la tesi a la Universitat Abat Oliba CEU és de 20,41 %.

PROFESSORS

Informació general del personal de docència i investigació (PDI) permanent 2019-2020

 

Dones 

Homes

Total

PDI permanent

28

36

64

En percentatges

43,75 %

56,25 %

23,10 %


Informació general del personal de docència i investigació (PDI) permanent estranger 2019-2020

 

Dones 

Homes

Total

PDI permanent estranger

2

5

7

En percentatges

7,14 %

13,89 %

10,94 %

 

Informació general del personal de docència i investigació (PDI) professional associat 2019-2020

 

Dones 

Homes

Total

PDI associat

57

103

160

En percentatges

35,63 %

64,38 %

57,76 %

 

Informació general del personal de docència i investigació (PDI) associat estranger 2019-2020

 

Dones 

Homes

Total

PDI associat estranger

3

5

8

En percentatges

5,26 %

4,85 %

5,00 %

Alumnes

MATRICULACIONS

CANALS DE COMUNICACIÓ

Òrgans de representació dels estudiants

 • Consell d'Estudiants

El Consell d’Estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU és l’òrgan de màxima representació dels estudiants. La seva missió és ajudar en la millora de la qualitat dels estudis i serveis de la UAO CEU, així com vetllar pels seus drets i deures. Representa els estudiants de la UAO CEU a la Xarxa Vives d’Universitats i al Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els delegats generals de la Universitat Abat Oliba CEU escollits per votació per part de tots els delegats i subdelegats de la Universitat són:

 • Lara Raquel Monroy Roncancio, presidenta del Consell d’Estudiants. És sotsdelegada de primer curs del grau en Periodisme + Ciències Polítiques.
 • Laia Lázaro Soto, vicepresidenta primera del Consell d’Estudiants. És delegada de quart curs del grau en Dret.
 • Noelia Cabanillas Robles, vicepresidenta segona del Consell d’Estudiants. És delegada de quart curs del doble grau en Psicologia + Criminologia (grup A).

Web del Consell d'Estudiants

 

Servei per a la participació i ajut a l’estudiant

 • Servei d'Atenció a l'Estudiant

El Servei d’Atenció a l’Estudiant té com a objectiu informar, orientar i assessorar l’estudiant en tots els àmbits de la vida universitària. La seva finalitat fonamental és resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, totes les qüestions que li sorgeixin, i buscar la millor solució o alternativa a cada cas.

Des del Servei d’Atenció a l’Estudiant es gestiona la participació en activitats culturals i lúdiques de la Universitat: Coral Universitària, teatre, taller de comunicació, Societat de Debat i Club d’Emprenedors. També coordina el Consell d’Estudiants.

Web del Servei d'Atenció a l'Estudiant

 

Servei d’Orientació Psicològica i Atenció a la Discapacitat (SOPAD)

El Servei d’Orientació Psicològica és un servei de suport per a alumnes, tutors i professorat, i les seves funcions principals són:

Orientació acadèmica i personal als estudiants

 • atenció a les dificultats d’aprenentatge, rendiment acadèmic i metodologia d’estudi
 • assessorament psicològic en problemes d’índole personal
 • atenció a les dificultats d’adaptació dels estudiants de nou ingrés
 • assessorament als estudiants amb necessitats educatives especials, orientació sobre les adaptacions curriculars que poden sol·licitar en funció del seu diagnòstic i grau de dificultat

Suport a l’acció tutorial i al professorat

 • col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudiants en la formació de professors tutors
 • orientació als tutors en l’assessorament personal i acadèmic dels seus alumnes
 • orientació al professorat en l’assessorament acadèmic dels seus alumnes

Atenció a la discapacitat

La UAO CEU atén la igualtat d’oportunitats i afavoreix la inclusió a la comunitat universitària dels estudiants amb algun tipus de discapacitat, oferint-los una atenció personalitzada a les seves necessitats.

Serveis

 • Assessorament individualitzat. Amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques de l’estudiant, s’estableixen les ajudes i el suport material necessari. L’assessorament es dirigeix no només a l’alumne o alumna, sinó també a professors i companys. L’assessorament s'ofereix a través del Servei d’Orientació Psicològica.
 • Sensibilització. Pretén ajudar la comunitat universitària a adoptar una actitud positiva, solidària i humana entorn de la discapacitat.
 • Beques. La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dona suport a les persones amb discapacitat a través del projecte Unidiscat (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

Web SOPAD

 

Servei d’Esports

Membre de l’Associació de Clubs Esportius Universitaris de Catalunya i fundat el 1985, el Servei d’Esports coordina l’oferta i pràctica esportiva de la Universitat Abat Oliba CEU.

Aquest servei participa en els campionats universitaris, coordina els tornejos socials de futbol sala i pàdel i organitza desplaçaments cada any per competir amb altres universitats d’Espanya o de l’estranger. La Universitat Abat Oliba CEU té acords amb gimnasos per facilitar la pràctica regular de l’esport.

Des del Servei d’Esports es gestiona el programa Universitat Saludable. El desembre de 2010 la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) i el Ministeri de Sanitat, Política i Igualtat van aprovar aquest projecte i en van nomenar la Universitat membre de ple dret.

D’aquesta manera, la UAO CEU es va convertir en la primera universitat privada catalana i espanyola a acreditar-se com a "universitat saludable".

Web del Servei d'Esports

 

Servei de Pràctiques i Ocupació

El Servei de Pràctiques i Ocupació és responsable de l’orientació professional i facilita la inserció laboral dels estudiants i de les persones acabades de graduar. Gestiona tant una borsa de treball d’àmbit nacional (amb més de 2.300 empreses associades) com un International Careers, amb ofertes de pràctiques i primera feina en més de 76 països. Depèn funcionalment del Vicerectorat d’Estudiants.

Els 28 anys d’experiència i d’inserció en la societat civil catalana faciliten una de les funcions més valorades i exigides per part dels alumnes: la incorporació adequada al món professional.

La transició de l’aula al món laboral no és una cosa que s’improvisi. A més de la preparació bàsica de l’estudiant, i de la importància que es dona a la formació de la persona com a individu capaç de treballar en equip i de reaccionar amb el canvi de l’entorn, l’alumne o alumna va agafant contacte amb la realitat professional durant tota la carrera.

Per això, aquest servei coordina les funcions següents:

 • pràctiques externes durant la carrera
 • orientació professional

Amb aquest coneixement, l’estudiant podrà enfocar millor la recerca de la seva primera feina, i així encaminar la seva carrera professional amb més encert.

Web del Servei de Pràctiques i Ocupació

 

Defensor Universitari

El Defensor Universitari, persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU, té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària, de manera que la seva finalitat fonamental és contribuir en la millora de la qualitat i el bon funcionament de la Universitat.

Procediment per presentar la queixa: qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU podrà dirigir-se al Defensor Universitari a títol individual o col·lectiu en defensa motivada d’un interès legítim. Totes les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria firmades per la persona o persones interessades, mitjançant un escrit motivat en què constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

Web del Defensor Universitari

 

Acció tutorial

El règim de tutories és un dels instruments que contribueixen amb més eficàcia a la formació acadèmica i humana dels alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.

La tutoria s’ha d’entendre com un dret i, a la vegada, com un deure per als alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU. S’ha de concebre com una exigència de la personalització del procés formatiu de l’estudiant i com un servei educatiu que se li ofereix per obtenir el millor rendiment de les seves possibilitats personals.

La finalitat és que l’alumnat rebi la informació i orientació necessàries perquè se li faciliti la integració a la Universitat, el procés d’aprenentatge i el pas al món professional.

L’objectiu mateix de l’acció tutorial consisteix a assessorar l’estudiant en tot el que pugui contribuir a millorar-ne el rendiment acadèmic, a facilitar-ne la participació en la vida universitària i la formació humana, cultural i espiritual.

Les funcions principals de la tutoria són:

 • assessorar acadèmicament
 • potenciar i acompanyar els estudiants en els seus treballs d’estudi i recerca
 • ajudar-los a obtenir el millor rendiment de les seves capacitats cognitives i morals
 • estimular l’afany de perfeccionament, l’amor a la veritat i el sentit de la responsabilitat
 • ensenyar-los a treballar i a pensar per si mateixos, i escoltar amb respecte els suggeriments de persones més experimentades
 • ajudar-los a descobrir les causes de les seves dificultats i buscar els mitjans adequats per superar-les

Tots els alumnes tindran assignat un tutor o tutora el primer mes d’inici dels estudis i serà vigent durant tot el transcurs dels estudis de grau.

La tutoria s’exerceix mitjançant entrevistes programades o ocasionals. Durant el primer curs hi ha, com a mínim, cinc entrevistes programades. Al llarg dels cursos següents, la tutoria s’exerceix d’una manera més lliure i, per tant, no hi ha un nombre determinat d’entrevistes programades.

La responsable del pla d’acció tutorial és la vicerectora d’Estudiants i Qualitat, la Dra. M. Teresa Signes, que presideix la Comissió d’Acció Tutorial, encarregada de l’aplicació i supervisió del pla d’acció tutorial.

Web d'Acció Tutorial

 

Canals de comunicació amb la comunitat

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES I AJUTS ALS ESTUDIS DE GRAU
BEQUES I AJUTS ALS ESTUDIS DE POSTGRAU

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d’ajuts a l’estudi a l’alumnat de màsters oficials i programes d’especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

Aquest programa constitueix una ajuda per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l’import total del programa i s’atorguen en funció de l’expedient acadèmic de l’alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l’estudiant.

L’alumnat del màster i curs d’especialització pot tramitar la sol·licitud durant el període ordinari d’inscripció als programes i un cop hagi abonat la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats pel Servei d’Admissions.

Els ajuts propis dels PAEM no són acumulables entre si ni es poden aplicar sobre la gestió de l’expedient acadèmic.

La compatibilitat de sol·licituds d’ajuts propis del PAEM estarà d’acord amb el contingut de la legislació vigent del govern d’Espanya en matèria de beques.

Totes les sol·licituds es tramiten al Servei de Gestió Acadèmica.

AJUTS A LA DISCAPACITAT

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l’estudi en funció de les seves circumstàncies personals, econòmiques i mèrits acadèmics mitjançant el Programa d’Ajuts a l’Estudi.

La UAO CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dona suport a les persones amb discapacitat a través del projecte Unidiscat (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat de la Universitat.

Si en desitgeu més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Ajuts a l’Estudi per telèfon (al 93 254 09 00) o bé a través del correu electrònic [email protected].

Tipus d'ajuts a la discapacitat

AJUTS A ESPORTISTES D'ALT RENDIMENT 

La UAO CEU, conscient de les dificultats que implica compatibilitzar les activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d’alt rendiment, ha elaborat un programa d’acompanyament i d’ajuts a esportistes universitaris d’alt rendiment.

L’objectiu principal d’aquest programa és aconseguir que el rendiment acadèmic d’aquests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament per la pràctica esportiva. En són destinataris els estudiants de grau, de postgrau, de màster, de programes de doctorat i els estudiants internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.

Més informació del programa

AJUTS A L’ALLOTJAMENT

Atenció personalitzada per a tots els estudiants que necessiten allotjament.

Poden assessorar-se al Servei d’Informació per saber quina residència s'adapta millor a les seves necessitats.

Els alumnes de nou ingrés a la Universitat Abat Oliba CEU poden tramitar la sol·licitud d’ajuts a l’allotjament durant els terminis fixats al calendari d’admissions.

En el cas dels professors, estudiants de curta estada, estudiants de cursos d’estiu, alumnes estrangers o alumnes de cursos avançats, poden sol·licitar informació sobre la nostra selecció d’allotjament alternatiu, que inclou hotels, pisos compartits o habitatges particulars en règim tutelat.

Tipus d’ajut a l’allotjament

 

Documentació general

 

Informació econòmica

AUDITORIA

Document disponible aquí.

DESGLOSSAMENT D'INGRESSOS

DESGLOSSAMENT DE DESPESES

Resultats

RECERCA

La informació dels resultats de la tasca investigadora s’estructura a partir del Vicerectorat de Recerca i de les unitats que coordina. Més informació

Dades sobre recerca curs 2019-2020.

Resultats producció científica 2019-2020.

ACADÈMICS

Tota la informació de les dades acadèmiques es pot consultar a l'enllaç següent.

SATISFACCIÓ DELS ALUMNES

Resultados generales

Estudiants de Grau curs 2020-2021

Satisfacció global del conjunt d'estudiants se situa en 4,0 sobre 5.
Satisfacció dels estudiants amb la titulació cursada es 4,3 punts sobre 5.
La satisfacció amb el professorat és de 4,1 sobre 5.
La intenció de repetir estudis és de 73,9%.

Estudiants de Màster curs 2020-2021

Satisfacció global del conjunt d'estudiants se situa en 4,0 sobre 5.
La valoració global amb la titulació cursada és de 3,6 punts sobre 5.
La satisfacció global amb el professorat se situa en 4,1 sobre 5.
La intenció de repetir estudis és del 83%.

 

 

 

 

 

 

 

 

RÀNQUINGS

La Universitat Abat Oliba CEU forma part del grup d’universitats de la Fundació Universitària San Pablo CEU i, per raons estratègiques de posicionament i organització, actua com a grup i participa com a tal en tots els rànquings internacionals i nacionals.

Times Higher Education ha publicat el World University Ranking 2021, que situa les Universitats CEU a la sisena posició d'entre les universitats espanyoles.

ALUMNES ESTRANGERS I DE FORA DE LA COMUNITAT

El nombre d’alumnes ordinaris estrangers regulars, que inclou tots els alumnes d’estada temporal (AEET) o de nacionalitat estrangera, ascendeix a 97 (5 %). El nombre d’alumnes d’Erasmus puja a 163 (8,52 %). Al quadre següent s’observa el desglossament per graus, màsters i postgraus.

   
Alumnes AEET i estrangers  
Graus  
Psicologia 5
Psicologia + Criminologia i Seguretat 3
Criminologia i Seguretat 2
Dret 15
Dret + Ciències Polítiques 0
Dret + Criminologia i Seguretat 3
Dret + Direcció d'Empreses 2
Direcció d'Empreses 9
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió 6
Economia i Gestió 0
Educació Infantil 1
Educació Infantil + Educació Primària 1
Educació Primària 0
Màrqueting + Direcció d'Empreses 5
Màrqueting + Economia 1
Màrqueting i Direcció Comercial 6
Màrqueting i Direcció Comercial + Publicitat i Relacions Públiques 4
Periodisme 8
Periodisme + Ciències Polítiques 1
Psicologia 12
Psicologia + Criminologia i Seguretat 3
Publicitat + Periodisme 1
Publicitat i Relacions Públiques 9
Total  97
   
Màsters i postgraus  
Màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 1
Màster universitari en Dret Marítim 2
Màster en Food & Beverage 7
Màster universitari en Auditoria i Comptabilitat 1
Màster universitari en Advocacia 1
Màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 6
Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials 12
Màster universitari en Gestió d'Entitats Socials i Solidàries 4
Màster universitari en Logística i Comerç Internacional 4
Màster universitari en Postproducció Audiovisual 4
Màster universitari en Invest. en Ciències Jurídiques 20
Postgrau en Màrqueting i Comunicació Gastronòmica i Enològica 1
Total 63
   
   
Alumnes Erasmus  
Graus  
Dret 21
Direcció d'Empreses                                                                                           43
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió                                                                      7
Economia i Gestió                                                                                              1
Educació Infantil                                                                                              1
Educació Infantil + Educació Primària                                                                         7
Màrqueting i Direcció Comercial                                                                                 6
Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses                                                         1
Periodisme                                                                                                      42
Psicologia                                                                                                      21
Publicitat i Relacions Públiques 13
Total 163
   

 

OCUPABILITAT

La UAO CEU disposa d’un Servei de Pràctiques i Ocupació que vetlla, a més de per les pràctiques curriculars i voluntàries, per la inserció laboral dels estudiants i dels graduats de la Universitat. És per això que se’ls informa de les ofertes de feina que hi ha en tot moment i se’ls ofereix assessorament per a l’elaboració del currículum, desenvolupament d’entrevistes, etc.

El servei d’orientació professional de la UAO CEU s’ha ampliat gràcies al conveni de col·laboració de la Universitat amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), l’objectiu del qual és afavorir la inserció de l’alumnat al mercat laboral, mitjançant la formació en eines i competències professionals necessàries per a la cerca de treball.

La UAO CEU disposa del seu propi Observatori Laboral, creat el 2009 per investigar i analitzar l’evolució de les necessitats del mercat laboral i les seves disfuncions. Col·labora activament amb altres observatoris laborals i institucions i té una trajectòria investigadora ben àmplia, que ha donat lloc al grup d’investigació emergent EJES.

D’altra banda, la UAO CEU col·labora, amb una periodicitat triennal, amb AQU Catalunya per fer l’enquesta d’inserció laboral a la població titulada i així conèixer, entre altres coses, el temps, la qualitat i la via d’inserció, a més de saber el grau de satisfacció respecte a la formació rebuda.

Taxa d’ocupació de grau segons l’enquesta triennal d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Titulació UAO CEU

Taxa d'ocupació

(Enquesta AQU 2020)

ADE

95,9 %

ECONOMIA I GESTIÓ

95,9 %

EDUCACIÓ INFANTIL

95,9 %

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

95,9 %

DRET

95,9 %

PERIODISME

95,9 %

MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL

95,9 %

PUBLICITAT

95,9 %

PSICOLOGIA

93,3 %