girl
Ajuts als estudis de grau

Presentació

Fa més de 80 anys que el grup CEU treballa per la formació universitària dels joves. És la institució educativa privada espanyola que inverteix més diners en beques i ajuts. Assumeix voluntàriament el repte de que cap dels seus estudiants, amb capacitat i motivació suficients, deixi de cursar una carrera universitària per raons econòmiques.

La Universitat Abat Oliba CEU està compromesa amb la cultura de l'esforç i la superació. Creiem en el valor de donar oportunitats a tots aquells que tenen una meta i lluiten per assolir-la.

Oferim a tots els nostres alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l'estudi en funció dels seus mèrits acadèmics, circumstàncies personals i econòmiques mitjançant el Programa propi d'Ajuts a l'Estudi (PAEM) per als estudis de grau i el Programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat de màsters oficials i programes d'especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

Tanmateix, disposa de premis i beques que es nodreixen de recursos propis i aportacions d'institucions col·laboradores.

 

Documentació
 • Fulletó Beques i Ajuts
  PDF
 • Normativa
  PDF
 • Annex normativa
  PDF
 • Imprès sol·licitud
  PDF
 • Imprès Futuros Talentos
  PDF

Beques per mèrit acadèmic

CEU Merit Program

La Universitat Abat Oliba CEU té un programa de beques propi que ofereix més de 50 beques per a totes les titulacions de grau amb les següents característiques:

Una aposta clara pel talent

La concessió de la beca implica que el candidat serà beneficiari d’una de les següents línies d’ajuts:

 • Beca CEU Merit Program 100: gratuïtat total dels estudis en la titulació que s’ha escollit.
 • Beca CEU Merit Program: reducció de les taxes acadèmiques indicades per a la titulació que s’ha escollit (entre el 50 % i el 65 %).

Garantia de renovació curs a curs

La beca CEU Merit Program es renova automàticament curs a curs sempre que es compleixin les condicions fixades. En entrar a formar part d’aquest programa de beques CEU, si el rendiment acadèmic de l’estudiant és l’establert a les bases, la beca es prorrogarà del principi al final de la carrera. Un compromís del CEU amb tot el període de formació en el grau universitari escollit.

El temps juga al teu favor

Al juny, abans de les proves d’accés al sistema universitari (PAU), es comunicarà la concessió de les beques. D'aquesta manera, s'encaren les proves d'accés amb més tranquil·litat sabent que es té la plaça amb beca a la UAO CEU.

Requisits

Per concedir les beques, la Comissió estudiarà els següents mèrits rellevants per a la valoració dels candidats:

 • Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel·lent per la Comissió
 • Acreditar el domini d'un o diversos idiomes (opcional)
 • Nivell de la renda familiar
 • El Treball de Recerca de Batxillerat (opcional)
 • Les activitats socials i extracurriculars desenvolupades pel candidat (opcional)

Documentació a presentar

 • DNI
 • Certificat acadèmic de 3r, 4r, 1r de Batxillerat i nota mitjana de les dues primeres avaluacions de 2n de Batxillerat*
 • Declaració de la renda de l'últim exercici fiscal
 • Documents acreditatius de nivell d'idiomes (opcional)
 • Treball de Recerca de Batxillerat (opcional)
 • Documentació que acrediti l'activitat social i extracurricular i/o cartes de recomanació i/o carta de motivació personal (opcional)

*Abans del 31 de maig, els candidats hauran de presentar la nota global de 2n de Batxillerat. En cas d'accés mitjançant altres vies diferents del batxillerat, adjuntar el document acreditatiu de la via d'accés corresponent i la nota mitjana obtinguda en aquests estudis.

 

Terminis

 • 4 de juny: data límit per a la presentació de sol·licituds i documentació
 • 11 de juny: comunicació de la resolució de les beques
 

Consulta el preu per curs de cada titulació del programa de beques CEU Merit Program

Bases CEU Merit Program


Fulletó CEU Merit Program
Matrícula d'Honor

Els ajuts a la matrícula d’honor consisteixen en descomptes en el cost de la matrícula i es concedeixen segons els mèrits en l’expedient acadèmic. Aquests descomptes s’apliquen automàticament sobre la matrícula del curs següent. Són gratuïts el mateix nombre de crèdits que els que s’han qualificat com a matrícula d’honor.

La concessió d’aquests ajuts el primer curs dels estudis requereix acreditar la qualificació de matrícula d’honor en els estudis previs a l’accés universitari.

Beques per circumstàncies econòmiques i personals

Termini: per als alumnes de 2n de grau en endevant. Data límit per a la presentació de sol·licituds i documentació entre el 15 de juny i el 30 de juny de 2018.

 

Ayudas a la Familia

Els ajuts a la família consisteixen en descomptes del 15% en el cost de la matrícula i es concedeixen segons la condició de família nombrosa o monoparental dels alumnes, amb independència del nivell de renda. Aquest percentatge no s’aplica amb caràcter retroactiu als alumnes matriculats a la UAO CEU abans del curs 2015-2016.

Ajuts a les famílies nombroses que tinguin més de dos fills matriculats a la UAO CEU: a partir del tercer fill s’aplica el 30 % de descompte en el cost de la matrícula sense que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. A partir del quart fill, s’aplica el 70 % de descompte en el cost de la matrícula sense que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. Aquesta modalitat només és aplicable a la Normativa d’estudis de grau.

La concessió o renovació d’ajuts a la família requereix l’acreditació de la condició de família nombrosa o monoparental i la superació del 100 % dels crèdits matriculats.


Ajuts per a Antics Alumnes o fills d’Antics Alumnes

Els ajuts als antics alumnes o als fills dels antics alumnes del grup CEU, adreçats a aquests membres, consisteixen en descomptes del 10 % en el cost de la matrícula dels estudis de grau i es concedeixen amb independència del nivell de renda.

La concessió o renovació d’aquests ajuts requereix la superació del 100 % dels crèdits matriculats.


Ajuts als alumnes dels Col·legis de la Fundació Abat Oliba

Els ajuts als alumnes de nou accés provinents de les escoles de la Fundació Abat Oliba, havent finalitzat els seus estudis de 2n curs de batxillerat en el centre, consisteixen en descomptes entre el 10 % i el 50 % en el cost de la matrícula dels estudis de grau i es concedeixen en justificar la condició d’antic alumne en algun d’aquests centres.

La renovació d’aquests ajuts requereix l’acreditació de la condició d’antic alumne d’alguna de les escoles de la Fundació Abat Oliba i la superació del 100 % dels crèdits matriculats.

 

Ajuts ordinaris

Els ajuts ordinaris consisteixen en dotacions que es descompten del cost de la matrícula i que vénen determinades pel pressupost de la UAO CEU. Les concessions d’aquests ajuts depenen de la  situació econòmica de l’alumne i la seva família.

La concessió o renovació d’aquests ajuts requereix l’acreditació de la renda, la superació del 100% dels crèdits matriculats i el compliment de les prestacions obligatòries de les hores assignades corresponents.

Oferta d’ajuts ordinaris:

 

 • Ajuts de 3 000 €
 • Ajuts de 2 500 €
 • Ajuts de 2 000 €
 • Ajuts de 1 500 €
 • Ajuts de 1 000 €

El nombre d’ajuts ordinaris en cada categoria el determina anualment la Gerència de la UAO CEU, en funció de la disponibilitat pressupostària.

Per determinar el tipus d’ajut que es concedeix, s’aplica el criteri de renda màxima per membre de la unitat familiar del sol·licitant, que es determina anualment.

Ajuts continuïtat d'estudis

Els alumnes que hagin finalitzat els estudis d’un grau a la UAO CEU i vulguin estudiar-ne un altre es poden beneficiar d’un 20 % de descompte en l’import de la matrícula del segon grau, si s’hi matriculen durant els tres anys posteriors a la finalització dels estudis.

La Comissió d’Ajuts a l’Estudi es reserva la decisió de la concessió d’aquest ajut a un alumne que hagi aprovat totes les assignatures del primer grau cursat, excepte el Treball de Final de Grau (TFG). En aquest cas, juntament amb la sol·licitud de la beca, l’alumne haurà de presentar el comprovant de la realització de la matrícula del TFG i s’haurà de comprometre a aprovar-lo al llarg de el curs acadèmic següent. Així mateix, per a la renovació de la beca serà indispensable haver aprovat aquest TFG.

La renovació d’aquest ajut requereix la superació del 100 % dels crèdits matriculats del grau.

Beques d'entitats col·laboradores

Ajuts del BANCO SANTANDER

El Banc Santander ofereix dues beques “Tomás Moro” de 7 500 € destinades als alumnes de nou ingrés a la Universitat Abat Oliba CEU que hagin obtingut, com a mínim, una nota mitjana de 9 al Batxillerat i la Selectivitat. Els becats participaran en una formació humanística al Centre de Formació del Banc Santander a Madrid.

Ajuts JOSEP DAMM

Josep Damm ofereix cinc beques de 3 000 € destinades als estudiants de la UAO CEU amb millor expedient acadèmic i en funció de les seves circumstàncies econòmiques. La seva concessió o posterior renovació exigeix la superació de totes les matèries cursades durant l’any anterior amb una mitjana acadèmica de 7, atenent al nivell de renda i patrimoni.

Ajuts FUNDACIÓ JESÚS SERRA

La Fundació Jesús Serra ofereix dues beques de 6.000€ als alumnes de la UAO CEU provinents dels centres educatius amb equips guanyadors o finalistes del Campionat Escolar de Tennis de Catalunya, organitzat per la Fundació Jesús Serra i la UAO CEU, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis. La renovació de les beques Fundació Jesús Serra requereix la superació de totes les assignatures matriculades durant l’any acadèmic anterior. A partir del curs 2017-2018, aquests ajuts no es concediran als alumnes de nou ingrés.

Ajuts SELECTA ESPAÑA

El Grupo Selecta ofereix dues beques de 3 000 € destinades als estudiants de la UAO CEU amb millor expedient acadèmic i en funció de les seves circumstàncies econòmiques. La seva concessió o posterior renovació exigeix la superació de totes les matèries cursades durant l’any anterior amb una mitjana acadèmica de 7, atenent al nivell de renda i patrimoni.

Beques i ajuts internacionals

La Universitat Abat Oliba CEU, en la seva aposta clara pel talent, té un programa de beques propi que ofereix més de 10 beques internacionals per a totes les titulacions de grau.

 

 

FINANCIAL AID EXCELLENCE: reducció del 50% de les taxes acadèmiques indicades per a la titulació escollida.

 

 • Garantia de renovació curs a curs: la beca Financial Aid Excellence es renova automàticament curs a curs sempre que es compleixin les condicions fixades.
 • El temps juga al teu favor: al juny, abans de les proves d'accés al sistema universitari (PAU), es comunicarà la concessió de les beques. D'aquesta manera, s'afronten les proves d'accés amb més tranquil·litat sabent que es té la plaça amb beca en la UAO CEU.
 • Sol·licitud: poden sol·licitar-la tots els estudiants internacionals que tinguin una nota mitjana de 8,5 en primer de batxillerat o equivalent (penúltim curs de preparació d'accés a la universitat).

 

Requisits i documentació

Per concedir les beques la Comissió estudiarà els següents mèrits rellevants per a la valoració dels candidats:

 • Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel·lent per la Comissió
 • Acreditar el domini d'un o varios idiomes (opcional)
 • Les activitats socials i extracurricularesdesenvolupades pel candidat (opcional)

Documentació a presentar:

 • Document d'identitat o Passaport
 • Certificació acadèmica del penúltim any/curso de l'educació prèvia a la universitat i nota mitjana del mateix.

 

 • Documents acreditatius de nivell d'idiomes (opcional).
 • Documentació que acrediti l'activitat social i extracurricular i/o cartes de recomanació i/o carta de motivació personal (opcional).

Abans del 4 de juny, els candidats hauran de presentar la nota mitjana de l'últim any/curso de l'educació prèvia a la universitat.

 • 4 de juny: data límit per a la presentació de sol·licituds i documentació
 • 11 de juny: comunicació de la resolució de les beques

 

Consulta el preu per curs de cada titulació de la Financial Aid Excellence

Más información en el Servicio de Información y Orientación en futurosalumnos@uao.es

Programa de Beques Enllaç Internacional

Explica’ns la teva experiència a la UAO CEU!

Amb l’objectiu d’ajudar als nostre nous alumnes internacionals del curs 2018-19, la Universitat Abat Oliba CEU convoca 4 beques dirigides a estudiants internacionals de grau que vulguin compartir la seva experiència.

En col·laboració amb el Departament de Màrqueting de la Universitat, treballaràs 20 hores setmanals durant els mesos de juny i juliol realitzant tres tipus diferents de tasques:

 • Compartir la teva experiència a la UAO CEU a través de materials gràfics i audiovisuals
 • Assistir a dues reunions amb personal de la Universitat per facilitar-nos informació rellevant sobre la teva experiència i com ajudar als nous alumnes internacionals
 • Col·laborar amb el Servei d’Informació i Orientació a les accions relacionades amb futurs estudiants de la teva nacionalitat

Període de la col·laboració: del 15 de junio al 31 de julio

Sol·licitud de la beca

Bases Beques Enllaç Internacional
 

Ajuts a la discapacitat

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l'estudi en funció de les seves circumstàncies personals, econòmiques i mèrits acadèmics mitjançant el Programa d'Ajuts a l'Estudi PAE.

La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Pots descarregar-te la guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la Universitat.

Si desitges més informació, pots posar-te en contacte amb el Servei d'Ajuts a l'Estudi, per telèfon, al 93 254 09 00 o bé a través del següent correu electrònic: ajutsalestudi@uao.es

Beques oferides per entitats públiques:

AJUTS A L'ALLOTJAMENT

Atenció personalitzada per a tots els estudiants que necessitin allotjament.

Poden assessorar-se al Servei d’Informació per tal de conèixer la residència que millor s’adapta a les seves necessitats.

Els alumnes de nou ingrés a la Universitat Abat Oliba CEU poden tramitar la seva sol·licitud d’ajuts a l’allotjament en els terminis fixats al calendari d’admissions.

En el cas dels professors, estudiants de curta estada, estudiants de cursos d’estiu, alumnes estrangers o alumnes de cursos avançats, es pot sol·licitar informació sobre la nostra selecció d’allotjament alternatiu, que inclou hotels, pisos compartits o habitatges particulars en règim tutelat:

Col·legis majors

Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris

Ofereix vuit beques del 10 % sobre el cost anual de l’estada de curs complet.

Barcelona Web

Col·legi Major Universitari Pedralbes

Ofereix 6 beques per valor del 15 % del cost anual en habitació individual en règim de pensió completa, amb l’opció de complementar amb beques de col·laboració pròpies del col·legi major.

Barcelona Web

Col·legi Major Universitari Lestonnac

Ofereix 4 beques amb un descompte del 10 % de l’import mensual en habitació doble, 4 beques amb un descompte del 20 % de l’import de la matrícula i un 5 % de descompte de l’import mensual en habitació individual “Premium” per a alumnes de grau, 2 beques amb un descompte del 25 % de l’import de la matrícula i un 5 % de descompte de l’import mensual en habitació individual “Estàndard” o “Premium” per a alumnes de postgrau.

Barcelona Web
Residències

Residència mixta Anna Ravell

Ofereix tres ajuts que consisteixen en un descompte del 25 % sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.

Barcelona Web

Residència femenina Emilie de Villeneuve

Ofereix tres ajuts que consisteixen en un descompte del 25 % sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.

Barcelona Web

Residència Mestral Mar

Ofereix dues beques del 25 % sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.

Barcelona Web

Residència Rusc

Ofereix dues beques del 25 % sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.

Barcelona Web

Residència mixta La Salle Bonanova

Atorga 10 beques per valor del 50 % de la matrícula de l’estada en curs complet i 10 beques per valor del 10 % del cost anual en habitació doble. Les 20 beques són en règim de pensió completa.

Barcelona Web

Residència femenina Roca

Atorga 20 ajuts del 100 % de la matrícula i 4 beques del 10 % sobre l’import anual en habitació doble i en règim de pensió completa.

Barcelona Web

Residència Universitària Sarrià

Ofereix tres beques del 10 % de descompte sobre la tarifa mensual en habitació doble compartida per a alumnes de la UAO CEU. Dues beques per a estudiants de grau i una del mateix valor per a doctorats, investigadors i màster.

Barcelona Web

Residència universitària Augusta

Atorga 4 beques del 10 % del cost anual de l’estada de curs complet i habitació doble, i 4 beques del 10 % del cost anual de l’estada de curs complet i habitació individual. Les 8 beques són en règim de pensió completa. Tots els futurs alumnes de la UAO CEU gaudiran d’un 50 % de l’import de matrícula.

Barcelona Web

Residència ONIX

Ofereix tres beques del 10 % del cost anual de l’estada de curs complet. Els beneficiaris d’aquestes beques seran alumnes matriculats a la UAO CEU.

Barcelona Web

Residència Josep Manyanet

Ofereix 5 beques del 10 % del cost anual de l'estada de curs complet en règim de pensió completa, així com 10 beques del 50 % de la inscripció. Els beneficiaris d'aquestes beques seran alumnes matriculats a la UAO CEU i serà aplicable només si s'allotgen en règim de pensió completa.

Barcelona Web

Residència RESA

ofereix cinc beques del 10 % del cost anual d e l’estada de curs complet, tres per a alumnes de grau i dues per a estudiants de màster, totes aquestes per a alumnes que s’allotgin en la modalitat Estudio Classic (exclosos el consum elèctric i aigua).

Barcelona Web

Residència mixta Àgora BCN

Ofereix deu ajuts que consisteixen en un descompte del 25 % sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar i habitació doble.

Barcelona Web

Residència mixta Erasmus Gràcia

Atorga cada curs acadèmic 60 beques del 50 % en la matrícula i el 6 % en la mensualitat de l’estada de curs complet. Per als alumnes que s’incorporin del gener al juny, la beca consisteix en el 50 % en la matrícula i del 6 % en la mensualitat. (Estades puntuals 15 % sobre el cost).

Barcelona Web

Ajuts a esportistes d’alt rendiment

La UAO CEU, conscient de las dificultats que implica compatibilitzar les activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d’alt rendiment, ha elaborat un programa d’acompanyament i d’ajuts a esportistes universitaris d’alt rendiment.

L’objectiu principal d’aquest programa és aconseguir que el rendiment acadèmic d’aquests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament per la realització de la pràctica esportiva. En són destinataris els estudiants de grau, de postgrau, de màster, de programes de doctorat i els estudiants internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.

Més informació del programa

Beques i ajuts oficials

Beques del Ministeri d'Educació

Beques de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)

Destinades a l’alumnat amb domicili familiar a Catalunya i que cursa estudis en una universitat catalana. Principals tipus d’ajuts:

 • Beques i ajuts per cursar estudis universitaris de grau: destinades a l’alumnat que cursa els estudis a la seva mateixa comunitat autònoma. A Catalunya són gestionades per l'AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
 • Beques i ajuts a la mobilitat dels estudiants de grau: destinades a aquelles persones que estudien a una universitat d’una comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar.
   
  • Beca de matrícula o exempció de preus públics
  • Ajut de transport urbà
  • Ajut de desplaçament, que és incompatible amb el de transport urbà i amb el de residència
  • Ajut de residència
  • Ajut per a material didàctic
  • Ajut compensatori

ASSEGURANCES

Assegurança de continuïtat d'estudis
Tots els nostres alumnes de grau tenen una assegurança de continuïtat d'estudis que, en cas de defunció d'algun dels seus tutors legals (pare, mare o cap de família) en el transcurs dels seus estudis, els cobreix la totalitat del pagament d'aquests, des del curs en què es trobi l'alumne en el moment de la defunció fins a la finalització de l'escolaritat a la UAO CEU.