🎓 Atenció a l'estudiant | Universitat Abat Oliba CEU

girl
T'informem, orientem i assessorem en tots els àmbits de la vida universitària
Atenció a l'estudiant

SERVEI D'ATENCIÓ A L'ESTUDIANT

El Servei d'Atenció a l'Estudiant té com a objectiu informar, orientar i assessorar l'estudiant en tots els àmbits de la vida universitària. La finalitat fonamental del Servei d'Estudiants és resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, totes les qüestions que se li remetin buscant la millor solució o alternativa en cada cas.

Estem sempre disposats a escoltar-te. Per això, si tens suggeriments, propostes o recomanacions amb què pots contribuir a millorar la qualitat i el bon funcionament de la vida universitària, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Contacte

Servei d'Atenció a l'Estudiant
Coordinadora: Lourdes Melich
Despatx: 2.15
Telèfon: 932 540 900
estudiants@uao.es

consell d'estudiants

El Consell d’Estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU es l’òrgan de representació estudiantil.

Està format per tots els delegats/des i subdelegats/des escollits a començament de cada curs en cada un dels cursos i titulacions de la UAO CEU.

Després de la votació dels representants dels alumnes (delegats/des i subdelegats/des de cada curs i grau) el dia 17 de novembre de 2020, van sortir escollits:

 • Javier Munner Salmerón, president del Consell d’Estudiants. És subdelegat de quart curs del grau en Dret.
 • Carlos Manzano Martín, vicepresident primer del Consell d’Estudiants. És subdelegat quart curs del grau en Periodisme.
 • Diego Ernesto Iván Sánchez Borjas, vicepresident segon del Consell d’Estudiants. És subdelegat de quart curs del grau en Dret.
Quins són els seus objectius?

Els objectius del Consell són:

 • Escoltar i donar solució i resposta a les teves idees, suggeriments, propostes i iniciatives.
 • Estudiar els casos que més preocupen els estudiants.
 • Representar a tots els alumnes en el Consell de Govern de la UAO CEU.
 • Informar, ajudar i col·laborar amb tots els estudiants.
Contacte

Pots posar-te en contacte amb ells a través del següent correu electrònic:
consellestudiants@uao.es

defensor universitari

El Defensor Universitari, persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU, té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i legítims interessos dels membres de la comunitat universitària, i la seva finalitat fonamental és la contribució a la millora de la qualitat i al bon funcionament de la Universitat.

Dades del Defensor Universitari

Dr. Daniel Arasa i Favà

defensoruniversitari@uao.es

Secretaria: Patricia Callejo

Procediment per presentar la queixa

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU, podrà dirigir-se al Defensor Universitari a títol individual o col·lectiu en defensa motivada d'un interès legítim.

Tota sol·licitud es presentarà signada a la seva secretaria per l'interessat o interessats, a través d'un escrit motivat on constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

drets i deures de l'alumne

Els drets i deures de l'alumnat estan determinats a les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU.

Drets de l'Alumnat

D'acord amb l'article 61 de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, l'alumnat té els següents drets:

 

 • a. Rebre un ensenyament qualificat i actualitzat i una formació humana integral conforme al projecte educatiu de la Universitat.
 • b. Rebre els ensenyaments corresponents a les assignatures en què estiguin matriculats.
 • c. La igualtat d'oportunitats i la no discriminació, per circumstàncies personals i socials, tant en l'accés com en la permanència a la Universitat, així com en l'exercici dels drets acadèmics. La Universitat pararà especial atenció als estudiants que pateixin alguna mena de discapacitat i col·laborarà amb les organitzacions especialitzades, públiques o privades, la finalitat de les quals sigui l'òptima integració d'aquestes persones.
 • d. Ser assistits i orientats en els estudis acadèmics pels professors i, especialment, pels tutors.
 • e. Participar en els òrgans de govern i de representació de la Universitat en la forma que es determini reglamentàriament.
 • f. Gaudir de les beques i ajuts per a l'estudi que els siguin atorgats per la mateixa Universitat, per qualsevol Administració Pública o per empreses i institucions privades.

 

 • g. Ser valorats en el seu rendiment acadèmic, conforme a criteris i procediments objectius que seran coneguts prèviament. En qualsevol cas, el criteri fonamental serà l'avaluació contínua de l'alumne.
 • h. Acudir a les Autoritats Universitàries i, si escau, davant el Defensor Universitari, quan considerin que els seus drets hagin estat vulnerats.
 • i. Promoure i participar en associacions d'alumnes i d'antics alumnes en els termes que estableix el Reglament de l'Alumnat.
 • j. Comptar amb els serveis acadèmics, psicopedagògics i d'atenció, d'orientació i d'informació que la Universitat promogui per aconseguir una formació completa, que els permeti convertir-se en professionals preparats científicament, tècnicament i èticament, i sortir-se'n com a persones, amb l'objectiu de facilitar el seu accés al món laboral.
 • k. Qualsevol altre dret que es detalli en el Reglament de l'Alumnat de la Universitat.

 

Deures de l'Alumnat

D'acord amb l'article 61 de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, l'alumnat té els següents drets:

 

 • a. Desenvolupar el treball acadèmic propi a la seva condició universitària extraient-ne el profit suficient.
 • b. Exercir amb responsabilitat els càrrecs perquè hagin estat escollits o designats.
 • c. Cooperar amb la resta de la comunitat universitària en el bon funcionament de la Universitat i en la millor dels seus serveis.
 • d. El tracte considerat i respectuós cap a tot el personal de la Universitat, caps als companys i cap a totes les persones que la visiten.

 

 

 • e. Mantenir l'ordre adequat i la disciplina en el recinte universitari i promoure la convivència normal entre tots els membres de la comunitat universitària.
 • f. Complir les Normes d'Organització i Funcionament i les altres disposicions reglamentàries que les desenvolupin.
 • g. Qualsevol altre deure que es derivi del Reglament de l'Alumnat que figuri en el Reglament de l'Alumnat.