Privacitat Xarxes Socials

L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat. FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

 

Política de privacitat xarxes socials

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (en endavant, “FUAO CEU”). FUAO CEU us informa que ha creat un perfil a les xarxes socials següents amb la finalitat principal d’anunciar els seus productes i serveis: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube i Google+.

Dades de FUAO CEU: G63095848
Adreça: c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona
Núm. Registre de Fundacions: 1829
[email protected]  
https://www.uaoceu.es
La persona usuària disposa d’un perfil en aquesta xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FUAO CEU, de manera que ha mostrat interès per la informació anunciada a la xarxa social. Per mitjà de la unió a la nostra pàgina la persona usuària ens ha facilitat el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil. De la mateixa manera, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils a fi de conèixer els productes o els serveis que més us puguin encaixar i que siguin oferts per la nostra fundació o per entitats vinculades a ella (*), i d’entendre la millor forma de comunicar-vos-els segons les vostres preferències o els hàbits mostrats.
La persona usuària pot accedir a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social en qualsevol moment, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.
FUAO CEU té accés a la informació pública de la persona usuària i, en especial, el seu nom de contacte, que són objecte de tractament per part de FUAO CEU. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i no són incorporades a cap fitxer.
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent a fi de presentar la reclamació que considereu oportuna. També podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com el dret a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. Per a això caldrà adreçar la petició a FUAO CEU, c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades que podeu exercitar davant de FUAO CEU d’acord amb el capítol III del Reglament general de protecció de dades (RGPD), cal que tingueu en compte aquests aspectes:

 • Dret d’accés: és el dret de la persona usuària a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal, el tractament de les quals l’hagi dut a terme o l’estigui duent a terme FUAO CEU, així com a obtenir la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: és el dret de la persona afectada a modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes. Només podrà exercir-se aquest dret en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de FUAO CEU (per exemple, l’eliminació de comentaris publicats en la pròpia pàgina o d’imatges o continguts web en què constin dades de caràcter personal de la persona usuària).

 

 • Dret a la limitació de tractament: és el dret a limitar les finalitats del tractament previstes de manera original per la persona responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de la persona usuària, excepte en allò que estableixen el propi RGPD o altres lleis aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació d’aquestes dades dins el termini i en la forma escaient.

 

 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre de FUAO CEU les dades personals que la persona usuària li hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a una altra persona responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de la persona usuària a requerir que FUAO CEU no dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que aturi el tractament d’aquestes dades.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, caldrà complir amb els següents requisits.

 • Presentació d’un escrit a l’adreça postal següent: c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o bé a través del correu electrònic següent: [email protected]
 • Compliment dels requisits legals següents per part de l’escrit remès per la persona titular de les dades, en relació amb les quals vol exercir els seus drets:
  • Nom i cognoms de la persona interessada i còpia del DNI. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també caldrà la identificació, a través del mateix mitjà, de la persona que representa la persona interessada, així com el document acreditatiu d’aquesta representació. La fotocòpia del DNI pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà a fi d’acreditar-ne la identitat, sempre que aquest mitjà sigui vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici de drets que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si la persona interessada no fa referència a cap fitxer concret, se li facilitarà tota la informació relativa a les seves dades de caràcter personal que es tingui. Si, en canvi, sol·licita informació d’un fitxer concret, només se li facilitarà la informació inclosa en aquest fitxer. Mai es facilitarà informació relativa a terceres persones. Si la persona interessada sol·licita la informació per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà sobre la manera com ha de fer-ho i l’adreça a la qual ha d’enviar la petició. Mai es proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili als efectes de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició formulada.
 • Utilització de qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

FUAO CEU realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de la persona usuària de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de (“raó social de la Fundació”).
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de la persona usuària.

La persona usuària sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-la i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per a això, ha d’accedir a la pròpia configuració de privacitat.

Publicacions

La persona usuària, un cop s’hagi unit a la pàgina de FUAO CEU, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que suporti la xarxa social en qüestió. La persona usuària en tot cas ha de ser titular dels continguts apuntats anteriorment, tenir-ne els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment de les terceres persones afectades. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina de textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o la dignitat i/o que violin drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, FUAO CEU es reserva el dret de retirar immediatament el contingut i pot sol·licitar el bloqueig permanent de la persona usuària.

FUAO CEU no es fa responsable dels continguts que una persona usuària hagi publicat lliurement.

La persona usuària ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres persones usuàries, de manera que ella mateixa és la principal responsable de la seva privacitat.

FUAO CEU no emmagatzemarà en cap fitxer les imatges que puguin publicar-se a la pàgina, però aquestes imatges sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

FUAO CEU es reserva el dret de realitzar concursos i promocions, als quals la persona usuària unida a la pàgina de FUAO CEU podrà participar. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la xarxa social a aquest efecte, es publicaran a la mateixa plataforma d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i amb qualsevol altra norma aplicable.
La xarxa social en cap cas patrocina, avala o administra cap de les nostres promocions ni hi està associada.

Publicitat

FUAO CEU utilitzarà la xarxa social per anunciar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les vostres dades de contacte a fi de realitzar accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals de la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres persones usuàries la pàgina de FUAO CEU perquè elles també puguin gaudir de les promocions o estar informades de l’activitat de FUAO CEU.
A continuació es detalla l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/
Google+: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

 

*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación Abat Oliba, la Fundación Fernando III el Santo, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i l’Asociación Católica de Propagandistas.