Unitat Tècnica de Qualitat

La Unitat Tècnica de Qualitat, adscrita al Vicerectorat d'Investigació, Postgrau i Qualitat, assumeix una comesa: l'adaptació de la Universitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Declaració de Bolònia), i a més s'encarrega de gestionar l'avaluació, l'acreditació i la certificació de les noves titulacions amb les agències externes corresponents.

girl
Model organitzatiu
Avaluació, acreditació, certificació de titulacions i sistema de garantia interna de qualitat

Estructura de gestió

 

La Unitat Tècnica de Qualitat, adscrita al Vicerectorat d'Investigació, Postgrau i Qualitat, assumeix una doble comesa:

1. Com a responsable de l'adaptació de la Universitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Declaració de Bolònia), s'encarrega de gestionar l'avaluació, l'acreditació i la certificació de les noves titulacions amb les agències externes corresponents.

2. Com a gabinet tècnic, assessor i consultor en matèria de qualitat, és la responsable del disseny, l'execució i la coordinació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIC), amb l'objectiu de garantir el bon funcionament en tots els àmbits de la Universitat; a més, impulsa la creació de propostes, projectes i programes en matèria d'avaluació, qualitat i innovació docent.

FUNCIONS

 • Definir les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat i innovació docent.
 • Impulsar, difondre i donar suport a la cultura de la qualitat a la nostra Universitat, a partir de l'explicitació i documentació de processos i procediments amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència de l'organització interna.
 • Millorar la qualitat de vida de la comunitat universitària i la seva identificació amb els objectius de l'excel·lència.
 • Potenciar i consolidar la participació de la UAO CEU en els programes d'avaluació, qualitat i innovació de les agències de qualitat catalana, espanyola i internacionals.
 • Ser la intermediària entre la UAO CEU i les agències de qualitat catalana (AQU) i espanyola (ANECA).
 • Proposar, revisar i actualitzar els estàndards i indicadors de qualitat de la nostra Universitat d'acord amb el nou marc europeu (European Standards and Guidelines).
 • Impulsar la creació de propostes, programes i iniciatives pròpies de la UAO CEU en matèria d'avaluació, qualitat i innovació docent.
 • Augmentar la implicació amb la societat, les institucions, les empreses i la comunitat tecnològica i científica donant respostes a demandes socials específiques i a les necessitats de l'entorn comunitari.
 • Promoure i recolzar tècnicament en els processos d'Avaluació Institucional, Certificació i Acreditació.
 • Impulsar els plans de millora i avaluar el seguiment dels mateixos.
 • Elaborar informes d'estudis de satisfacció (PAS, PDI, alumnes -avaluació docent, inserció laboral-, i a ocupadors) i d'atenció als suggeriments i reclamacions.

CONTACTAR

Si desitgeu posar-vos en contacte amb la Unitat Tècnica de Qualitat, també ho podeu fer a través de l'e-mail: qualitat@uao.es

 

PRESENTACIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU disposa de les següents eines per recollir i mesurar la satisfacció dels grups d'interès que permeten, d'una banda, fer una gestió eficaç de les titulacions oficials de grau i màster i, d'altra banda, elaborar una anàlisi adequada de la qualitat i excel·lència dels seus programes formatius:

 • Enquesta de satisfacció dels estudiants amb el professor / l'assignatura.
 • Enquesta de satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu.
 • Enquesta als titulats de satisfacció amb la formació rebuda i autovaloració de competències transversals adquirides.
 • Enquesta de satisfacció dels professors amb el programa formatiu.
 • Enquesta d’inserció laboral (en col·laboració amb l’agència de qualitat AQU).
 • Bústia en línia. Dóna’ns la teva opinió.
 • Reunions del vicerectorat d’Estudiants amb els delegats i subdelegats de cadascun dels programes formatius dels estudis de grau.

RÀNQUINGS

La Universitat Abat Oliba CEU lidera el rànquing d'universitats privades a Catalunya

La superació de les assignatures d'Anglès Reglat (obligatòries o optatives) NO pressuposa un nivell apte al TIFG

En docència, la Universitat Abat Oliba CEU (UAO) és la primera universitat privada catalana situada en el rànquing d'universitats espanyoles, segons acredita l'Institut d'Anàlisi Industrial i Financer (IAIF) de la Universitat Complutense de Madrid. En l'àmbit privat nacional, la Universitat Abat Oliba CEU, amb 55,83 punts, ocupa la tercera posició només per darrere de la Universitat de Navarra (100 punts), que encapçala la classificació en investigació i docència, i la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid (59,29 punts).

L'estudi, "La qualitat de les universitats a Espanya", analitza les variables agrupades per factors com els recursos humans, la dotació de mitjans informàtics (despesa per alumne matriculat i suport informàtic per cada mil estudiants), el rendiment acadèmic, la disponibilitat bibliogràfica de la universitat i els resultats del programa de doctorat, entre d'altres.

Les dades, proporcionats per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) posen de manifest que la universitat pública ocupa els primers llocs en investigació, però és la privada la que encapçala la classificació en docència.

Aquest estudi evidencia l'aposta del grup CEU pel talent i l'excel·lència acadèmica. Des de fa més de 75 anys treballa per a la formació universitària dels joves, i per això és la institució educativa privada espanyola que més inverteix en beques i ajudes. Un impuls als joves valors que es materialitza a través del Banc de Talent, un fons destinat a concedir beques i ajudes als alumnes amb les millors aptituds acadèmiques, assumint el repte que cap dels seus estudiants amb capacitat i motivació suficient, deixi de cursar una carrera universitària per raons econòmiques.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol·licitar ajudes a l'estudi en funció de les seves circumstàncies personals, econòmiques i mèrits acadèmics a través del Programa d'Ajudes a l'Estudi (PAE), Premis i Beques que es nodreixen de recursos propis i aportacions d'institucions col·laboradores. Igualment facilita, a través d'entitats financeres, l'accés a préstecs i línies de crèdit perquè els seus alumnes puguin finançar els seus estudis en la Universitat, en condicions especials.

Tot un conjunt de facilitats posades a la disposició del talent i l'excel·lència.

CLASSIFICACIÓ DE LES UNIVERSITATS CATALANES SEGMENT PRIVADES I DOCÈNCIA
Rànquing de l'institut d'Anàlisi Industrial i Financera (IAIF) 2009: La qualitat de les Universitats a Espanya
UNIVERSITATS PRIVADES PUNTUACIÓ
1. UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
 
55,83
2. UNIVERSITAT RAMÓN LLULL
 
50,28
3. UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
 
47,37
4. UNIVERSITAT DE VIC
 
8,15

INFORMES DE SEGUIMENT

MANUAL DE QUALITAT DE LA UAO CEU

El disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) va ser avaluat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT (convocatòria de 2010) i valorat positivament.

 

PROCESSOS DEL SGIC DE LA UAO CEU

MANUAL D'AVALUACIÓ DOCENT

La Universitat Abat Oliba CEU compatibilitza un sistema d'avaluació triennal de l'activitat docent del professorat en el marc del programa DOCENTIA recollit en el Manual d'Avaluació Docent, amb un sistema propi d'avaluació anual de l'activitat docent, investigadora i de gestió del professorat recollit en el Manual del Sistema d'Avaluació de l'Acompliment.

Documents:

 • Manual Avaluació Docent PDF
 • Manual Avaluació Acompliment PDF
ENLLAÇOS