girl
Els nostres òrgans de govern, acadèmics i de gestió
Model organitzatiu

Estructura acadèmica

La Universitat Abat Oliba CEU disposa de tres facultats:

 • Facultat de Dret i Empresa
  Degana:
  Dra. María Jesús Pesqueira Zamora
 • Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats
  Degà:
  Dr. Enrique Martínez García
 • Facultat de Psicologia
  Degà:
   Dr. Martín Echevarría

 

 

 

Els departaments universitaris són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'una àrea o de diverses àrees de coneixement en un centre o diversos, d'acord amb la programació docent de la Universitat i en relació amb les matèries atribuïdes per la Junta de Govern. També donen suport a les activitats i les iniciatives docents i investigadores del professorat, i exerceixen les funcions que determinen les Normes d'Organització i Funcionament i altres reglaments universitaris.

Els departaments agrupen, en funció de les àrees de coneixement a què pertanyin, tots els docents, investigadors i becaris que hi estiguin adscrits, així com el personal d'administració i serveis que se'ls hagi assignat.

Departament de Comunicació
Direcció: Dr. José Ignacio Castelló

Departament d'Empresa i Economia
Direcció: Dra. Rocío Bonilla Quijada

Departament de Dret i Ciència Política
Direcció: Dr. Adolfo Lucas Esteve

Departament de Psicologia
Direcció: Dr. Martín Echevarría

Departament d'Educació i Humanitats
Direcció: Dr. Marcin Kazmierczak

 

Comunicació

Dret i Ciència Política

Educació i Humanitats

Empresa i Economia

Psicologia