🎓 Grau en Ciències Polítiques | Universitat Abat Oliba CEU

El grau en Ciències Polítiques està dissenyat per complementar els estudis de Dret i Periodisme afegint coneixements en l'àmbit de les Ciències Polítiques.

girl
Grau en Ciències Polítiques
sol·licita informació
Denominació

Grau en Ciències Polítiques

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

4 ANYS
 

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places / Modalitat

20 / Semipresencial

Doble titulació

Amb el grau en Dret o Periodisme

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. I pels moviments, agents i activitats del món polític.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari classes

Doble titulació

Conjuntament amb el grau en Dret i amb el grau en Periodisme

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries. El grau en Ciències Polítiques s’imparteix en modalitat semipresencial, fet que facilita que es cursi juntament amb els graus en Dret i en Periodisme.

Oferim aquesta doble titulació amb l’objectiu de formar futurs professionals del dret i del periodisme que, a més, posseeixin un profund coneixement de l’àmbit de la ciència política, tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic, de manera que adquireixin la màxima competència en les dues àrees.

Aquest grau atorga una formació complementària als estudis de Dret i de Periodisme que contribueix a donar als estudiants de la UAO CEU un perfil distintiu, i en millora la preparació i, per tant, n'amplia el ventall de sortides professionals. D’aquesta manera, es convertiran en experts dels moviments, agents i activitats del món polític, així com de les organitzacions actuals i de les seves polítiques.

2. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas, amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència provincial. A més d’altres activitats com:

 • Seminaris pràctics
 • Tallers de retòrica
 • Visites a institucions locals i internacionals
 • Societat de Debat
3. Internacionalització

Als Estats Units, amb el programa International Political Economy amb la University of Chicago. Els alumnes reben una formació internacional en anglès vinculada amb els seus estudis oficials de grau i poden fer una estada de mobilitat internacional addicional.

A més, oferim a tots els estudiants de l’àrea jurídica la possibilitat de cursar el màster en U.S. Law a la Universitat de Saint Thomas, a Minnesota.

4. Formació complementària

Es pretén potenciar la formació jurídica i tecnològica amb el programa Wolters Kluwer Certifica.

5. Investigació

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

 

Pla d'estudis

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'estudiant que obté el títol oficial de graduat en Dret + Ciències Polítiques per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • Advocat en l'àmbit del dret públic: especialitzat en dret administratiu, medi ambient o urbanisme
 • Preparació per a l'accés a la Funció Pública estatal (advocacia de l'Estat, carrera diplomàtica, cos de tècnics de l'administració civil, etc.), autonòmica (lletrat de la Generalitat, tècnic d'administració de la Generalitat) o local (secretari d'Ajuntament, interventor de corporacions locals, etc.)
 • Tècnic de partits polítics, associacions culturals i ONG, i assessorament al sector públic

Els alumnes que obtenen el títol oficial de graduat en Periodisme (bilingual degree) + Ciències Polítiques per la Universitat Abat Oliba CEU poden desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • Cap de premsa de partits i entitats polítiques
 • Especialista en periodisme polític i internacional
 • Especialista en anàlisi de fenòmens i de processos de comunicació, actuals o prospectius, per a tota mena d'organitzacions públiques i privades
 • Gabinets de premsa i comunicació d'institucions públiques, empreses privades, associacions i ONG
 • Mitjans de comunicació: diaris, revistes, agències de notícies, ràdio, televisió, ciberperiodisme, etc.
 • Publicacions electròniques i portals d'Internet; community manager
 • Creació i gestió d'empreses de l'àmbit del periodisme i de la informació
 • Consultoria de la comunicació

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que els alumnes desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.

Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

DRET

POLÍTIQUES

*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

Dret + Ciències Polítiques: 9.720 €

Periodisme + Ciències Polítiques: 9.945 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb Banco Santander, CaixaBank, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la més adequada conformació i aplicació, dels ideals de justícia que els vetllen.

Ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar-hi solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre una possible evolució. Cal, també, conèixer un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades –d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents– pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de buscar i fer efectiva en cada cas la justícia– transcendental per al bé comú i particular.
 • Disposar d'un coneixement profund de l'àmbit de la ciència política, tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic, de manera que s'adquireixi la màxima competència en les dues àrees.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community