Model d'universitat
La UAO CEU té la taxa d'ocupació més alta de les universitats catalanes

Ocupabilitat

ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL AQU

L’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) ha realitzat el 2014 l’enquesta triennal d’ocupabilitat als diplomats de totes les universitats catalanes durant els tres anys següents d’haver obtingut la titulació.

D'aquest estudi cal destacar les següents dades:

 • La taxa d'ocupabilitat global dels alumnes graduats el 2010-2011 és de 95,2 %, la més alta de totes les universitats catalanes a l'àrea de les ciències socials.
 • El 89 % dels alumnes han trobat feina en menys de tres meses.
 • El 96,1 % dels titulats de la UAO CEU amb ocupació desenvolupa funcions de nivell universitari.

 

TAXA D'OCUPACIÓ

 • La taxa d'ocupabilitat dels alumnes de Dret graduats el 2010-2011 és del 90 %, 5 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes.
 • La taxa d'ocupabilitat dels alumnes d'ADE+Economia graduats el 2010-2011 és del 97,7%, 6 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes.
 • La taxa d'ocupabilitat dels alumnes de Ciències de la Comunicació graduats el 2010-2011 és del 97,3 %, 11 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes.
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El Servei de Pràctiques i Ocupació ha ampliat l’àmbit de l’Orientació Professional gràcies a un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les universitats catalanes.

L’objectiu del servei és afavorir la inserció en el mercat laboral de les persones beneficiàries mitjançant accions d’orientació i assessorament. Es pretén millorar l’ocupabilitat de l’alumnat a partir de la formació en eines i competències professionals necessàries per a la cerca de feina, a través de sessions tant individuals com grupals.

Entre les activitats que s’ofereixen, en destaquen:

 • Confecció i supervisió del currículum
 • Revisió de la carta de presentació
 • Preparació per a l’entrevista de treball
 • Definició del perfil professional

Contacte

Despatx 2.01
T. 93 254 09 00

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES CEU EPLUS

El programa de competències per a l’ocupació CEU ePlus potencia el millor de cada alumne per desenvolupar les seves competències i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius professionals. Acompanya l’alumne des del primer semestre del primer curs i es va intensificant fins a l’últim curs en què es realitzen els tallers de competències professionals i la certificació CertiUni. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

El programa engloba

 • El camí cap a l’ocupació
 • Tallers de les competències professionals
 • Pràctiques externes
 • Certificació de competències CertiUni
 • Coaching individual
EL CAMÍ CAP A L'OCUPACIÓ

El programa pretén potenciar progressivament les competències professionals i la socialització laboral de l‘estudiant. Aquesta formació aportarà als alumnes les eines necessàries per poder establir els seus objectius professionals i abordar amb major seguretat la seva inserció laboral..


OBJECTIUS DEL PROGRAMA
 • Sensibilitzar l‘estudiant sobre la importància de desenvolupar competències professionals per millorar la seva ocupabilitat
 • Facilitar una formació dinàmica i vivencial perquè li permeti adquirir eines útils per a la inserció professional
 • Fomentar l’autoconeixement de les potencialitats professionals que permetin desenvolupar una correcta estratègia laboral
 • Incrementar la seva confiança davant els reptes professionals
CONTENGUTS
 • Coneix-te  a tu mateix i persegueix el que t’agrada  
 • Fem un CV diferenciador
 • Les claus per trobar la feina que jo vull
 • Com afrontar amb èxit una entrevista de treball
 • Autoconeixement i comunicació (elevator speech)
TALLERS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquests tallers s’emmarquen dins de l’assignatura del pràcticum per tant són realitzats pel 100 % dels estudiants i els permeten autoavaluar-se, desenvolupar i tenir el feedback professional de les cinc competències més demandades per als perfils júnior de cada titulació.

El taller té una duració de 30 hores (3 ECTS) i s’imparteix en sessions setmanals de 2 hores o 3 hores segons la titulació.

Les competències per a cada titulació s’han seleccionat tenint en compte les més demandades a les ofertes de treball de la nostra Borsa de Treball i complementat, per disposar de major informació amb les de la Borsa de Treball de Barcelona Activa.

TipologIa del taller i sessiones

 • Sessió 1. Concepte de competència, importància i aplicació
 • Sessió 2. Comunicació eficaç
 • Sessió 3. Empatia i comunicació
 • Sessió 4 i 5. Gestió del canvi
 • Sessió 6. Feedback eficaç
 • Sessió 7. Resolució de conflictes
 • Sessió 8. Treball en equip
 • Sessió 9. Empatia
 • Sessió 10 i 11. Entrevistes eficaces
PRÀCTIQUES EXTERNES

Hi ha dues modalitats de pràctiques:

 • Pràctiques obligatòries o pràcticum: aquests programes, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint la seva futura inserció laboral.
 • Pràctiques externes voluntàries durant la carrera: aquests programes no estan inclosos als plans d'estudis, sense perjudici de la seva menció posterior al suplement europeu al títol. Per l'estudiant, les pràctiques voluntàries són una oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes reals, així com de conèixer les relaciones laborals i personals que es creen dins de l'empresa.
CERTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES

A finals de maig, quan tots els alumnes hagin acabat les seves respectives pràctiques, se’ls hi farà una avaluació individualitzada del nivell de competències que han adquirit per mitjà d’unes proves desenvolupades per CertiUni.

Les proves han estat desenvolupades per un equip de psicòlegs i informàtics de l’Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), un centre d’R+D+i, ubicat al campus de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i són reconegudes per la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

Finalment cadascun d’ells rebrà un certificat oficial amb el nivell de competències que ha adquirit.

La realització d’aquesta certificació permet a l’estudiant enfrontar-se a una àmplia bateria de proves i el dota d’un informe complet del seu perfil competencial que resulta de gran utilitat per afrontar els processos de selecció.

COACHING INDIVIDUAL

En els processos d’orientació laboral dels universitaris es generen múltiples canvis: finalitzar la carrera i des d’aquí iniciar la transició a la vida adulta, a la consecució d’una primera feina. En cada una d’elles, sorgeixen noves emocions que s’han d’aprendre a gestionar per tal d’optimitzar els resultats desitjats.

L’objectiu d’aquestes sessions és promoure el benestar dels alumnes, guiant-los cap a la consecució dels seus objectius.

Per això, oferim sessions de coaching per treballar en el seu desenvolupament i creixement personal. Per iniciar als alumnes en aquest procés, els ajudem a identificar els seus valors, emocions i conductes per poder promoure el canvi i potenciar les habilitats i recursos personals dels quals cada un disposa.

Ha de coexistir confiança, confidencialitat i treball conjunt entre psicòleg-coach i alumne.