🎓 Avis legal - RGPD Esdeveniments | Universitat Abat Oliba CEU

Derechos humanos y paz
Informació addicional sobre protecció de dades (RGPD)

Informació bàsica sobre protecció de dades (inscripció a esdeveniments)

Utilització de la imatge

D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el vostre consentiment per permetre a la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (en endavant, “FUAO CEU”) la reproducció total o parcial de la vostra imatge i, si s’escau, de la dels vostres fills i/o filles, captades durant la celebració dels nostres esdeveniments. Per dur-ho a terme, respectarem en tot cas els drets reconeguts a la norma mencionada. Aquesta autorització i la consegüent cessió de drets són de caràcter gratuït i es duen a terme únicament per difondre i/o promocionar les activitats realitzades des de FUAO CEU per mitjà dels suports de comunicació, llocs web i xarxes socials de FUAO CEU.

 

L’acceptació i l’enviament d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de totes les seves clàusules

 

Informació addicional sobre protecció de dades (inscripció a esdeveniments)

 

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les vostres dades i, si s’escau, les dels vostres fills i/o filles obtingudes durant el procés d’inscripció a les nostres activitats i/o als nostres esdeveniments seran tractades sota la responsabilitat de FUAO CEU amb la finalitat de tramitar i gestionar aquesta inscripció, així com d’informar-vos regularment sobre les iniciatives i els esdeveniments que puguin ser del vostre interès en l’àmbit educatiu o que ens ajudin a entendre millor les vostres necessitats formatives. De la mateixa manera, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils a partir de les dades personals que ens faciliti per qualsevol mitjà, inclòs WhatsApp o qualsevol altra eina de missatgeria instantània, en cas que s'utilitzi, també es podran elaborar perfils a través de la seva empremta digital pública a internet, a fi de conèixer els productes o els serveis que més us puguin encaixar i que siguin oferts per la nostra fundació o per entitats vinculades a ella (*), i d’entendre la millor forma de comunicar-vos-els segons les vostres preferències o els hàbits mostrats.

FUAO CEU us informa que els tractaments indicats es troben legitimats pel consentiment de les persones interessades.

De la mateixa manera, FUAO CEU us informa que les dades personals contingudes en aquesta inscripció seran conservades mentre no ens en sol·liciteu la suspensió.

Amb la signatura de la sol·licitud consentiu expressament la comunicació de les vostres dades personals i les dels vostres fills i/o filles per part de FUAO CEU a fundacions, institucions i centres que depenguin de CEU o hi estiguin vinculats (*) amb finalitats pròpies de gestió, així com per poder mantenir-vos informats de les activitats i els projectes que duen a terme. De la mateixa manera, consentiu la comunicació de les seves dades a terceres entitats encarregades de la gestió de l’activitat a la qual us heu inscrit, únicament en els casos en què aquesta comunicació sigui estrictament necessària per realitzar l’activitat.

Us informem que no està prevista la realització de transferències internacionals de dades.

Així mateix, FUAO CEU us informa que podeu contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades de FUAO CEU. Per a això caldrà adreçar la petició per escrit a l’adreça postal següent: c/ Tutor, 35, 28008 Madrid, o a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent a fi de presentar la reclamació que considereu oportuna. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com el dret a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. Per a això cal adreçar la petició al Servei d’Informació i Orientació de Graus, c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].

 

 

*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i l’Asociación Católica de Propagandistas.