Fecha: dijous, 27 de setembre de 2018 a las 12:00h

Vocal titular del Consell Escolar de l'Estat

El Consell d'Universitats va aprovar recentment el nomenament de la rectora de la nostra universitat, Eva Perea, com a vocal titular del Consell Escolar de l'Estat. La designació es va produir en el context de l'última reunió plenària del Consell, que es va celebrar a mitjans aquest mes, sota la presidència del ministre Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque.

L'elecció d'Eva Perea es va realitzar a proposta de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), que incloïa la designació de la nostra rectora entre els dos vocals titulars –n'hi ha altres dos de suplents-. La proposició va ser ratificada pel Consell d'Universitats.

Perea s'integra en un òrgan en què estan representats els diferents sectors relacionats amb l'àmbit educatiu. Entre les competències que té el Consell Escolar de l'Estat, s'inclouen funcions consultives, d'assessorament i de proposta de mesures al Govern sobre temes pertanyents al camp de l'educació.

A més, els membres del Consell Escolar de l'Estat, emeten dictàmens sobre projectes de normes educatives amb anterioritat a la seva aprovació per les càmeres, el Govern o el Ministeri d'Educació, segons els casos. També és responsabilitat del Consell la publicació anual de l''Informe sobre l'estat del sistema educatiu', un document que sol incloure propostes de millora aprovades en el si d'aquest òrgan. Institució d'àmbit estatal, el Consell Escolar de l'Estat és el punt de confluència i integració dels consells escolars autonòmics.

 

Eva Perea