Fecha: dimecres, 13 de juny de 2018 a las 12:15h

Docents disposats a assumir el seu rol de líder

Durant aquesta setmana, un grup de professors està participant en el programa formatiu 'Lideratge i innovació a l'aula: el model AARC' (Aules d'Alt Rendiment CEU).

Les sessions, a les quals assisteixen docents de tots els departaments de la Universitat, estan dirigides pel coach, formador i consultor de negoci José Ramón Lluna Cerdán. L'objectiu del programa és múltiple. D'una banda, es pretén l'adquisició del marc teòric i pràctic dels instruments de comunicació, lideratge, creativitat i motivació, així com de les actituds necessàries per traslladar-los a l'activitat docent. Per un altre, la formació es planteja com un espai idoni per a l'engegada d'exercicis pràctics i el reforç de la motivació i cohesió de l'equip docent.

D'acord amb aquestes finalitats, el programa s'estructura en tres blocs. El primer se centra en la figura del professor, en la seva qualitat de líder, de motivador i de comunicador. En el segon es posa el focus en l'alumne, a partir d'un exercici d'empatia amb els seus interessos i expectatives que desemboqui en una proposta d'interacció entre estudiant i professor. Finalment, el tercer bloc està dedicat a la gestió de situacions a l'aula i al foment de la creativitat.

Aquest tipus d'activitats impliquen reflexió per part docent sobre la naturalesa de la seva activitat i la pràctica a l'aula, un exercici molt necessari perquè el professor evolucioni en el seu paper de líder i motivador. Al mateix temps, l'organització del programa revela el compromís de la Universitat amb la formació del seu professorat i, per tant, amb la qualitat de la seva docència.

Docents