Model organitzatiu de la universitat

El Patronat de la Universitat és l'òrgan superior de representació i govern d'aquesta, essent autònom en el compliment de la seva missió, i podent portar a terme tota classe d'actes i de negocis jurídics i actuar en l'àmbit jurisdiccional; sense perjudici de les facultats que siguin competència del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

girl
Els nostres òrgans de govern, acadèmics i de gestió
Model organitzatiu

Òrgans de gestió

PATRONAT

El Patronat de la Universitat és l'òrgan superior de representació i govern d'aquesta, essent autònom en el compliment de la seva missió, i podent portar a terme tota classe d'actes i de negocis jurídics i actuar en l'àmbit jurisdiccional; sense perjudici de les facultats que siguin competència del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Li correspon de vetllar per al compliment de la finalitat fundacional, de la realitat de la dotació i de la destinació a favor dels beneficiaris, dels fruits, de les rendes i dels béns de què disposi la Universitat.

Les seguents funcions del Patronat de la Universitat son indelegables (art. 15):

 • Interpretar i modificar els Estatuts de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

 

 • La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
 • Nomenar i separar els Directors Generals de la Fundació amb les facultats que en cada cas se'ls confereixi.
 • Nomenar i separar els Directors dels Centres dependents de la Fundació o proposar a les autoritats corresponents la designació i el cessament dels Directors d'aquests Centres, quan així es disposi legalment.
 • Aprovar els pressupostos, els comptes i els balanços de la Fundació.
 • Aprovar els plans generals d'actuació.
 • Aprovar, modificar i derogar els Reglaments dels Centres docents erigits, amb subjecció a allò que disposin les lleis.
 • Interpretar els Estatuts i els Reglaments dels Centres docents erigits.
 • Totes les altres facultats que legalment no estiguin permeses, delegades ni apoderades.

MEMBRES

 • President: D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera
 • Vicepresident: D. José Masip
 • Vocals Nats:

Mons. D. Fidel Herráez Vegas
Mons. D. Ginés Ramón García Beltrán
D. José Masip Marzá
Mons. D. Juan José Omella i Omella

 • Vocals Electius:

D. José Manuel Chapado Fernández-Ardavín
D. Manuel Marco Camacho
D. Gonzalo Fernández Escribano
Dña. Consuelo García-Angulo y de la Calle
Dña. Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda
D. Marcelino Oreja Aguirre
Dª Elena Otero-Novas Miranda
D. Andrés Piñón Quiñonero
D. Roque Velasco Luque
D. Ricardo Viejo Fernández-Asenjo

 • Secretari: D. Jesús F. Cogollos García
 • Secretaria Administrativa: Dª Eva de Abia Pérez

 

GOVERN DE LA UNIVERSITAT

El Govern de la Universitat s'articula d'acord amb les disposicions del Títol Tercer de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, aprovades per Decret 167/2004, de 20 de gener, de la Generalitat de Catalunya i publicades al DOGC número 4.066, de 9 de febrer de 2004.

CONSELL DE GOVERN

D'acord amb l'article 29 de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el Consell de Govern és l'òrgan col·legiat superior del govern ordinari de la Universitat. Els seus acords, en l'àmbit de la seva competència, seran vinculants per a qualsevol altre òrgan unipersonal o col·legiat de rang jeràrquic inferior. Així mateix, són competències del Consell de Govern (article 31):

 • Vetllar pel compliment dels fins fundacionals.
 • Proposar, en el seu cas, al Patronat, la reforma de les Normes d'Organització i de Funcionament de la Universitat.
 • Elaborar i proposar al Patronat per a la seva aprovació el seu propi reglament de règim intern, i el dels altres òrgans col·legiats, així com les normes reglamentàries que desenvolupin les presents Normes d'Organització i de Funcionament.
 • Proposar al Patronat la creació, la modificació o la supressió de Facultats, Escoles, Instituts Universitaris o altres centres, la implantació de títols oficials i propis, així com l'aprovació i la modificació dels respectius plans d'estudi.
 • Proposar al Patronat la creació i la supressió de Departaments, i definir-ne la composició i l'organització.
 • Proposar al Patronat, a través del Gerent, la configuració i les modificacions de la plantilla del personal docent i investigador, així com el seu sistema de selecció i de promoció.
 • Proposar al Patronat, a través del Gerent, els criteris per a la concessió de permisos, d'excedències i d'anys sabàtics als professors universitaris.
 • Proposar al Patronat el nomenament de professors emèrits.
 • Establir el règim d'admissió d'alumnes i les condicions de permanència d'acord amb la legislació vigent.
 • Aprovar la política de col·laboració amb altres Universitats, persones físiques o entitats públiques o privades, i conèixer els corresponents convenis, així com els contractes que subscrigui el Rector en nom de la Universitat.
 • Proposar al Patronat la creació i la supressió de serveis universitaris, i establir els criteris per a la seva avaluació, així com aprovar les seves normes d'organització.
 • Aprovar la memòria de la Universitat de cada curs acadèmic.
 • Concedir el grau de doctor Honoris Causa, amb el vistiplau del Patronat, i atorgar medalles i altres distincions de la Universitat d'acord amb el seu Reglament d'Honors i de Distincions.
 • Aprovar el calendari acadèmic.
 • Resoldre els conflictes de competències que es plantegin entre centres o serveis universitaris.
 • Aprovar els programes de doctorat a proposta de la Comissió de Doctorat.
 • Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per les presents Normes d'Organització i de Funcionament i altres disposicions que li puguin ésser d'aplicació.

Componen el Consell de Govern de la Universitat el Rector, que la presideix, els Vicerectors, el Secretari General, que actua com a secretari, el Gerent, i els degans i directors de facultats i escoles universitàries. El Defensor Universitari podrà assistir, invitat pel Rector, amb veu però sense vot, mentre que els directors dels Departaments hi són convocats quan es tracten qüestions relatives a la recerca. La composició del Consell de Govern és:

 • Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca. Rector
 • Dr. Sergio Rodríguez i López-Ros. Vicerector de Relacions Institucionals
 • Dr. Joan Ripoll Alcón. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, i degà de la Facultat de Ciències Socials
 • Dr. Alessandro Mini. Vicerector d'Investigació i Relacions Internacionals
 • Dra. Maite Signes Signes. Vicerectora d'Estudiants i Qualitat
 • Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Adjunta al Deganat de la Facultat de Ciències Socials
 • Sr. Juan Álvarez Morales. Gerent

RECTORAT

D'acord amb l'article 33 de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU el Rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i, d'acord amb les directrius fixades pel Patronat, li corresponen la direcció, el govern i la gestió ordinària de la Universitat de conformitat amb les presents Normes d'Organització i de Funcionament, i amb els reglaments interns. Presideix el Claustre de la Universitat, la Junta de Govern i qualsevol òrgan col·legiat en què assisteixi.

Igualment, té la representació de la Universitat i presideix tots els seus actes, sense perjudici de les atribucions conferides per les Normes d'Organització i de

Funcionament al President del Patronat i Gran Canceller de la Universitat. Són competències del Rector (article 35):

 • Presidir la Junta de Govern i definir, d'acord amb el Patronat, les grans línies de gestió de la Universitat, i vigilar-ne el compliment.
 • Expedir els títols i diplomes atorgats per la Universitat (indelegable).
 • Subscriure i denunciar acords i convenis amb altres Universitats, Administracions, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i autoritzar l'ús en aquests acords i convenis de la denominació i emblema de la Universitat, fet del qual donarà notícia al Patronat de la Universitat.
 • Proposar al Patronat, a través del Gerent, la contractació del professorat, d'acord amb el procediment que reglamentàriament es determini..
 • Proposar al Patronat el nomenament i la destitució dels Vicerectors, Secretari General, Degans, Directors d'Escola i de Centre, i de Directors d'Institut Universitaris i Interuniversitaris (indelegable).
 • Convocar eleccions per a representants en els diversos òrgans de la Universitat.
 • Reconèixer grups d'investigació en els termes que s'estableixi reglamentàriament.
 • Desenvolupar les funcions de representació externa i institucional de la Universitat.
 • Exercir les altres competències que li atribueixi la legislació vigent, les Normes d'Organització i de Funcionament, i totes aquelles que no estiguin expressament assignades a altres òrgans.

El Rector és nomenat i remogut pel Patronat de la Universitat, i el seu mandat serà per un període no superior a quatre anys, i podrà ésser reelegit de forma consecutiva una sola vegada, no obstant el Patronat té la facultat de poder en qualsevol moment revocar el nomenament.

El rector de la Universitat Abat Oliba CEU és el Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.  

VICERECTORATS

D’acord amb l’article 36 de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU el Rector pot proposar al Patronat la designació d’un o més Vicerectors entre els professors doctors de la Universitat, que assumiran les funcions que el Rector els atribueixi per delegació.

 • Dr. Sergio Rodríguez i López-Ros. Vicerector de Relacions Institucionals
 • Dr. Joan Ripoll Alcón. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, i degà de la Facultat de Ciències Socials
 • Dr. Alessandro Mini. Vicerector d'Investigació i Relacions Internacionals
 • Dra. Maite Signes Signes. Vicerectora d'Estudiants i Qualitat

SECRETARIA GENERAL

D’acord amb l’article 37 de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el Secretari General és el fedatari dels actes i dels acords de la Junta de Govern, i la seva designació correspon al Patronat, a proposta del Rector, entre els professors Doctors de la Universitat. Són competències del Secretari General (article 38):

 • Assistir el Rector en les tasques d’organització i d’administració de la UAO CEU.
 • Aixecar i custodiar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la UAO CEU.
 • Vetllar pel compliment de la normativa general i pròpia de la Universitat, dels acords dels òrgans col·legiats i de les resolucions del Rector, i n’ordenarà i en preveurà la publicitat.
 • Dirigir el Registre General, custodiar l’Arxiu Central de la Universitat i el Segell, i expedir les certificacions que corresponguin.
 •  
 • Organitzar i vetllar pel bon fi dels processos electorals que es desenvolupin en la Universitat.
 • Coordinar l’activitat administrativa en les Facultats, les Escoles i altres Centres.
 • Organitzar i vigilar la custòdia de les actes de qualificació.
 • Elaborar la memòria anual de la UAO CEU per presentar-la a la Junta de Govern.
 • Organitzar els actes solemnes de la Universitat i tenir cura del compliment del protocol universitari.
 • Qualsevol altra competència que li sigui delegada pel Rector de conformitat amb les Normes d’Organització i de Funcionament.

Dr. Pablo Nuevo López. Secretari general

GERÈNCIA

D’acord amb l’article 22 de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU el Gerent és l’òrgan unipersonal superior de gestió de la Universitat. Correspon al Patronat el nomenament i la remoció del seu titular per un període de quatre anys renovables indefinidament, si bé podrà ésser remogut en qualsevol moment per aquell que va nomenar-lo. Són competències del Gerent (article 23):

 • Elaborar i liquidar el pressupost anual de la Universitat.
 • Seleccionar i dirigir el personal administratiu i de serveis.
 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en execució del pressupost corrent de la Universitat.
 • Exercir la facultat disciplinària sobre el personal docent, i sobre el personal administratiu i de serveis.

El Gerent de la Universitat Abat Oliba CEU es el Sr. Juan Álvarez Morales.

CONSELL ASSESSOR I ACADÈMIC

El Consell Assessor és l’òrgan de connexió de la Universitat amb la societat: promou acords amb empreses i institucions per perfeccionar la formació dels seus alumnes i facilitar-ne la inserció professional, a més d’ajuts a l’estudi i línies d’investigació d’interès per a les institucions i l’entorn social. Els membres del Consell Assessor són:

 • Borja García-Nieto Portabella, president del Consell. Fundador i president de Riva i García i president del Círculo Ecuestre de Barcelona.
 • Miguel Blanch Ferrarrons, director general de la Mútua Intercomarcal de Barcelona.
 • Luis Comas Martínez de Tejada, General Counsel del Grupo Volkswagen a Espanya, secretari i lletrat assessor dels Consells d'Administració de SEAT, S.A., Volkswagen Audi España, S.A., i Volkswagen Navarra, S.A. Tambié és membre del Consell Assessor del Grupo VW a Espanya.
 • Josep M. Coronas Guinart, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.
 • Juan Miquel Domínguez Ventura, soci de IUS Estudi Jurídic i president de l’Agrupació d’Antics Alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • César A. Gibernau Ausió, soci fundador del Despatx Gibernau Plana i Associats, SL, i vicepresident de l’Agrupació d’Antics Alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jesús Gotor Baquedano, propietari de Cafès Bou, InverArt i diversos negocis immobiliaris.
 • Josep Graells March, fundador i actualment soci director de Bufet Graells March, i conseller delegat de Public and Private Works, SL.
 • Pedro V. Navarrete Sanz, director general de SONY Espanya.
 • Javier Suqué Mateu, president de Castell de Perelada Vins i Caves i conseller de Riva i García Gestió.
 • Eduardo F. Vidal Regard, director general de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i president del Comitè de Formació de l’European Federation of Funeral Services.
 • Ignasi Rafel Celada, soci fundador i director general de Talman Group.
 • Carlos Puig de Travy, soci fundador de Horwath  Auditores España, S.L.
 • Manuel José Silva, soci consultor de Roca Junyent Abogados.
 • Juan María Tintoré, president del Centenary Tennis Club.

CONSELL ACADÈMIC

El Consell Acadèmic és el principal òrgan d’assessorament científic de la Universitat i l’encarregat de transmetre-li les necessitats que la societat demana pel que fa a la creació de noves titulacions i l’orientació de les actuals. En són membres:

 • President: Dr. Juan Francisco Corona Ramón, catedràtic d’Economia aplicada i rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Vicepresident: Dr. José Andrés Rozas, catedràtic acreditat de Dret Tributari per la Universitat de Barcelona (UB).
 • Dr. José Ramón Ferrándiz Gabriel, magistrat del Tribunal Suprem.
 • Dra. M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica de la Universitat de Barcelona del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.
 • Dr. Jesús Silva Sánchez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Dr. Vicente Torralba Soriano, catedràtic de Dret Civil, exdirector del CDES Abat Oliba.
 • Dr. José Manuel de la Torre y de Miguel, catedràtic emèrit de Teoria Econòmica.

El Defensor Universitari, persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU, té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i legítims interessos dels membres de la comunitat universitària, essent la seva finalitat fonamental la contribució a la millora de la qualitat i al bon funcionament de la Universitat.

DATOS DEL DEFENSOR UNIVERSITARI

Dr. Daniel Arasa i Favà
defensoruniversitari@uao.es

Secretaria: Patricia Callejo

PROCEDIMENT PER PRESENTAR LA QUEIXA

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU, podrà dirigir-se al Defensor Universitari a capítol individual o col·lectiu en defensa motivada d’un interès legítim.

Tota sol·licitud es presentarà signada a la seva secretaria per l’interessat o interessats, mitjançant escrit motivat en què constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A l'hora de realitzar el Pla d'Igualtat a la Universitat Abat Oliba CEU ens ha guiat el fet d'entendre que la igualtat d'oportunitats és un valor que suposa que homes i dones han de tenir el mateix dret a poder optar i a ascendir a un determinat lloc de treball independentment del sexe al qual pertanyin, sense que existeixi cap forma, ni explícita ni implícita, de discriminació. Tot i això, en cap cas la igualtat ha de ser confosa amb el concepte de paritat o el concepte de quotes per raó de sexe.

BREU RESSENYA

Des del 25 de novembre de 2008, moment en què va ser aprovada per la Junta de Govern, la Comissió d'Igualtat ha estat treballant en el disseny d'un pla d'igualtat per a la Universitat Abat Oliba. En els següents mesos es va desenvolupar una enquesta que es va presentar als empleats i empleades del centre al gener del 2009, per al mes següent passar a treballar en l'anàlisi de les dades obtingudes i en la redacció del document del Pla d'Igualtat. Al desembre de 2009 es va entregar al rector i gerent la redacció d'aquest text per a la seva aprovació. Al febrer de 2010 es va donar el vistiplau, fet que va permetre a la comissió fer-lo públic el mateix del mateix any.

Información relacionada:

 • Compromís de la Direcció EFR PDF
 • Informe Comunicació EFR - UAO CEU PDF
 • Mesures conciliació PDF
 • Indicadors EFR UAO CEU PDF
 • Seminari de conciliación PDF
 • Pla de treball PDF
 • Presentació de l’Informe PDF
 • Projectes Comissió Igualtat PDF