Fecha: dilluns, 30 de juliol de 2018 a las 09:00h

AQU destaca la internacionalitat, pràctiques i alumnat del MUPGS

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) considera que el màster universitari en Psicologia General Sanitària (MUPGS) de la Universitat sobresurt pel nivell dels seus estudiants, la qualitat de les pràctiques i la projecció internacional. Així ho reflecteix en el seu informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació del màster, on, a l'apartat de conclusions, assenyala a aquests tres aspectes com a "punts forts" de la titulació.

En el tercer dels aspectes, el de la internacionalització, l'informe fa referència a les accions que la nostra universitat realitza "encaminades a la signatura de convenis amb entitats estrangeres amb el propòsit de promoure la internacionalització i mobilitat dels estudiants". En aquest sentit, posa com a exemple l'acord existent amb el Brief Therapy Center del Mental Research Institute de Palo Alto (Califòrnia. Estats Units), que permet realitzar una estada d'un quadrimestre en aquesta institució i, fins i tot, presentar-hi el Treball Final de Màster. Alumnes de diferents promocions del màster ja han gaudit d'aquesta mobilitat internacional. A més, en el marc d'aquest acord amb el MRI, la direcció d'aquest centre participa en la docència del màster mitjançant sessions en línia.

Aposta per un alumnat de nivell

Com s'ha descrit, l'informe d'AQU esmenta l'"alt nivell de qualificació de l'alumnat" com una de les fortaleses del màster. A més, atribueix aquest nivell a una decisió deliberada dels organitzadors en pro de la qualitat: "el centre ha optat per assegurar un determinat perfil d'estudiant per garantir la idoneïtat de l'alumnat". Una forma de procedir que té la seva lògica expressió en la qualitat dels TFM, que "responen molt satisfactòriament al perfil formatiu i al nivell requerit per la titulació". Així mateix, els alumnes valoren molt positivament que el tutor de pràctiques s'involucri com a tutor acadèmic en la supervisió del TFM.

Respecte als TFM, els avaluadors d'AQU estimen que ha de destacar-se "l'equilibri entre els treballs de tall clínic i els de caràcter investigador". Apreciació que va en la línia dels comentaris aportats pels tutors de pràctiques, que consideren de gran interès combinar la pràctica clínica i investigadora a través del TFM.

Així mateix, el document també al·ludeix al foment que es fa des del màster de l'engegada d'iniciatives d'innovació docent i la formació del professorat.

Qualitat i durada de les pràctiques

Un àmbit que subratlla especialment l'informe és el de les pràctiques, tant per la seva durada com per la seva qualitat. "El nombre d'hores de pràctiques reals és una fortalesa de la titulació", observen els avaluadors. Així mateix, aquests afirmen que "tant els llocs com el temps dedicat pels centres d'acolliment dels estudiants redunden en la qualitat del programa formatiu i afermen els objectius de la titulació". En aquesta línia, la Comissió valora "molt adequades" les entitats que participen com a centres de pràctiques. Finalment, també es refereixen a l'existència d'un sistema de seguiment de les pràctiques i a la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars.

El màster universitari en Psicologia General Sanitària és la formació de postgrau que la legislació requereix per exercir com a psicòleg en l'àmbit sanitari. La Universitat va obtenir la verificació del mateix l'any 2014 i l'informe al que es fa referència correspon al procés d'acreditació que es realitza tres anys després per constatar el bon desenvolupament de la titulació.

 

Màster en Psicologia General Sanitària