🎓 La docència que espera el pròxim curs

El 14 de setembre comença un nou curs que, com van definir les dotze universitats catalanes en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), serà de “presencialitat restringida”, que implica l'aplicació de determinades condicions de distància a les aules, en els passadissos i en els espais. Aquesta decisió neix de la necessitat de prioritzar la protecció d'estudiants i la resta de la comunitat universitària durant el desenvolupament de l'activitat docent. 

Fecha: dilluns, 03 de agost de 2020 a las 09:00h

La docència que espera el pròxim curs

El 14 de setembre comença un nou curs que, com van definir les dotze universitats catalanes en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), serà de “presencialitat restringida”, cosa que implica aplicar determinades condicions de distància a les aules, als passadissos i als espais. Aquesta decisió neix de la necessitat de prioritzar la protecció d'estudiants i de la la resta de la comunitat universitària durant el desenvolupament de l'activitat docent. 

En aquest context, la docència de la nostra universitat incorpora el paradigma de la doble presencialitat, que consisteix en una combinació de presencialitat física al campus amb presencialitat digital interactiva (que serà simultània), un model per al qual és clau la implantació de les aules de doble presencialitat.

El propòsit és maximitzar la seguretat i minimitzar les possibilitats de contagi. Per a això, són fonamentals els protocols i mesures ja implementats per la Universitat, pels quals ha obtingut el segell d'Espai Protegit de Covid-19, verificat per l'auditora AUDELCO

Aforament limitat a l'aula 

Un altre aspecte bàsic és la limitació i control de la distribució dels aforaments. Així, pel que fa a les classes, s'han marcat els límits següents:

- Les activitats docents es planificaran tenint en compte un grau d'ocupació màxima de l'aula sobre la base de 2,5 m

- Si amb aquesta ordenació de l'espai no s'aconsegueix una distància mínima d'1,5 metres, serà obligatori l'ús de mascareta, s'haurà de portar un registre dels assistents potencials i s'hauran de preveure mesures de circulació dels assistents.

- La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual, excepte en els casos en què les pràctiques ho requereixin.

Això implica que l'aforament dins de les aules i els espais docents es redueix, aproximadament, al 30-40 %.

Per garantir el compliment d'aquests paràmetres, hi ha un element essencial: les aules de doble presencialitat. Aquestes aules estan tecnològicament dotades perquè l'estudiant que segueixi la docència a distància pugui interactuar plenament amb la dinàmica de l'aula. D'aquesta manera, es garanteix el compliment de les normes d'aforament, al mateix temps que s'assegura que tots els alumnes accedeixen a una docència d'igual qualitat, independentment de si la seva presència és física o digital interactiva. 

Presencialitat i doble presencialitat 

El criteri general és que la docència en les diferents titulacions es desenvoluparà de manera presencial 100 %, sempre que el nombre de matriculats en l'assignatura permeti desenvolupar les activitats formatives i es compleixi la normativa sanitària. Si pel nombre de matriculats no es pot complir el pla aprovat pel PROCICAT (Pla territorial de protecció civil de Catalunya) quant a l'ocupació d'espais, les assignatures es desenvoluparan mitjançant el model de doble presencialitat.

En aquest cas, per determinar qui assisteix presencialment i qui ho farà digitalment, es dividirà la llista de matriculats per ordre alfabètic. D'aquesta divisió naixeran dos subgrups que s'alternaran setmanalment. En cada assignatura, es garantirà una distribució equilibrada entre el nombre de sessions de presència física i les sessions de presència digital interactiva. 

Les persones vulnerables a la Covid-19, les persones residents a l'estranger o més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona i les persones en les quals concorrin altres circumstàncies particulars, prèvia autorització, podran no assistir presencialment al campus de la UAO CEU i realitzar íntegrament tota la formació i avaluació de les assignatures matriculades en la modalitat presencial digital interactiva. Per acollir-se a aquesta modalitat, caldrà presentar una sol·licitud a la Secretaria Docent de la facultat.

En tot cas, els estudiants hauran d'acreditar un mínim del 80 % d'assistència, entre presència física i/o digital interactiva. En aquest sentit, cal tenir en compte que continua vigent el model d'avaluació contínua. 

Pràctiques 

Quant a les pràctiques, cada titulació organitzarà abans de l'inici del curs els calendaris de pràctiques curriculars externes de les assignatures del pla d'estudis. En el cas que no sigui possible ajustar-se als calendaris habituals de pràctiques externes, s'articularà una adaptació especial per a cadascuna de les assignatures implicades, que haurà de respectar:

- Que l'estudiant pugui fer aquesta activitat formativa pràctica de manera presencial.

- Que el calendari d'avaluació d'aquestes assignatures s'adapti a les necessitats d'adequació temporal en el desenvolupament de les pràctiques de cada grup d'estudiants. 

- Que tots els estudiants puguin avaluar-se d'aquesta activitat formativa amb igualtat d'oportunitats.

- Que en cap cas les adequacions de calendari necessàries suposin un cost addicional de matrícula particular per a l'estudiant.

Durant el curs acadèmic, també se seguirà l'acompanyament personalitzat dels estudiants, que caracteritza la nostra universitat i que amb la crisi sanitària s'ha fet més necessari que mai.

 

La docència que espera el pròxim curs