girl
Grau en Dret
sol·licita informació
Denominació

Grau en Dret

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / crèdits

4 ANYS
240 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places

80

Ocupabilitat

81,8 % (Enquesta de inserció laboral AQU 2017)
82,3% índex de qualitat ocupacional (AQU 2017)

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes

Des de 1973 formant juristes

Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 81,8 % dels nostres estudiants troba feina en finalitzar els estudis, 4 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (Enquesta Inserció Laboral AQU 2014).

2. Satisfacció per grau

El 86 % dels nostres estudiants està satisfet amb els estudis realitzats en Dret, la segona taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017).

3. Index de qualitat ocupacional

El 82,3 % dels nostres estudiants està satisfet amb la qualitat ocupacional del seu grau, 15 punts per sobre de la mitja (AQU 2017).

4. Itineraris

El grau en Dret ofereix tres possibles itineraris: Assessorament d’Empreses, Ciències Polítiques i de l’Administració i Pràctica Forense. En tots ells, els alumnes assoleixen un nivell de capacitació avalat per la seva excel·lent inserció laboral, raó per la qual la UAO CEU s’ha guanyat la confiança dels bufets professionals més prestigiosos de Catalunya.

5. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència provincial. A més d’altres activitats com:

 • Seminaris pràctics de Dret Mercantil
 • Tallers de Retòrica, d’argumentació jurídica
 • Simulacions d’actuacions judicials, processos de negociació
 • Societat de Debat
 • El Club del Jurista
6. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

7. Internacionalització

A través del programa bilingüe d’especialització en “International and European Law Practice”. A més, oferim a tots els estudiants de l’àrea jurídica la possibilitat de cursar el Màster en U.S Law a la University de Saint Thomas de Minnesota..

8. Formació complementària

Per potenciar la formació jurídica i tecnològica que inclou el programa Wolters Kluwer Certifica.

9. Itinerari complet

Amb el màster universitari en Advocacia. Se li dóna a l'alumne la capacitació addicional exigida per la llei amb aquest màster de caràcter professionalitzador.

10. Investigació

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Dret per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria
 • Assessoria jurídica d'empresa i banca
 • Cossos de l'administració de l'Estat (advocacia de l'Estat, Administració Civil, Judicatura, Lletrats de les Corts i del Consell d'Estat, Cossos jurídics dels exèrcits, Notaries, Registre de la Propietat, etc.)
 • Cossos de l'administració de les institucions comunitàries i organismes internacionals
 • Cossos de l'administració de les comunitats autònomes i ens locals
 • Gestió administrativa de les empreses (laboral, econòmica, comercial, etc.)
 • Carrera diplomàtica i funcionaris internacionals
 • Assessoria sociològica i politològica a partits i associacions polítiques i socials
 • Organitzacions no governamentals (ONGs)

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
 

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

9 195 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la seva més adequada conformació i aplicació, dels ideals de Justícia que els alenen.

Ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució. És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del Dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre què està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades - d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents- pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera- en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de dirigir buscar i fer efectiva en cada cas la justícia- transcendental pel bé comú i particular

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Una professió

a l'avantguarda, de present i de futur

 

Blog Community