girl
Grau en Direcció d'Empreses - Bilingual
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Grau en Direcció d'Empreses

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / crèdits

4 ANYS
240 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places / Idiomes

55 / Bilingual

Ocupabilitat

98 % (Enquesta d'inserció laboral AQU 2014)

Perfil alumnes

També ha de tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la seva gestió.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

Horari Classes
Grau en DIRECCIÓ D'EMPRESES

El 98 % dels nostres estudiants troba feina al finalitzar els estudis.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 98 % dels nostres estudiants troba feina en finalitzar els estudis, 6 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (Enquesta Inserció Laboral AQU 2014) .

2. Experiència

La Universitat Abat Oliba CEU fa més de tres dècades que imparteix estudis d’Administració i Direcció d’Empreses. El grau en Direcció d’Empreses ofereix als estudiants unes perspectives professionals excel·lents, ja que els permet conèixer com es desenvolupen les diverses activitats que es realitzen a l’àmbit dels negocis i les empreses.

Al món globalitzat actual es precisen persones amb iniciativa, coneixements, capacitat de treball en equip, hàbils en el tracte amb els altres i coneixedores dels diferents entorns socials, econòmics i polítics en què realitzaran les seves activitats empresarials. La UAO CEU forma als alumnes perquè siguin capaços d’assumir amb èxit les tasques directives en el món empresarial.

3. Idioma

El grau en Direcció d’Empreses s’imparteix en modalitat bilingual degree amb l’objectiu de formar professionals amb més oportunitats per accedir al món laboral.

Facilitem a tots els alumnes l’obtenció del nivell d’anglès necessari per cursar un bilingual degree mitjançant un conveni amb el British Council.

4. Internacionalització

Una de les característiques principals dels estudis en Direcció d’Empreses és la internacionalització, que permet a l’alumne estar preparat, no només per les empreses d’aquest país, sinó també per les de fora.

Per això, oferim la possibilitat de realitzar estades de 6 a 12 mesos o pràctiques internacionals a les millors universitats europees, americanes i australianes i programes internacionals als Estats Units: “International Political Economy” amb la University of Chicago i l’“International Business Certificate Program” amb la University of Boston. Els alumnes reben una formació internacional en anglès vinculada amb els seus estudis oficials de grau i poden realitzar una estada de mobilitat internacional addicional.

5. Programa Aula Emprèn

La UAO CEU aposta pel desenvolupament de l'esperit emprenedor en tots els estudis de l'àrea d'Empresa, a través de nombroses iniciatives entre les que destaquen:

 • Workshop dona emprenedora
 • Trobades d'empresa familiar i emprenedoria
 • Jornades emprenedoria experiencial
 • CEU Emprende Summer Camp

A més, el Club d'Emprenedors, creat pels propis estudiants, promou altres activitats entre les quals destaca l'organització del BCN Thinking Challenge, una marató d'emprenedoria amb la participació d'alumnes de diferents universitats i especialitats i professionals de diferents sectors que han de resoldre un "entrepreneurship case" amb un objectiu social.

6. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera.

A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

7. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant estudis de casos i experiències reals, tallers i seminaris pràctics.

Inclou visites a empreses i centres de producció tant nacionals com internacionals mitjançant stages.

8. Investigació

Càtedra d'Economia Solidària i Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses.

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Direcció d'Empreses per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Organització d'empreses
 • Finances, Administració i Comptabilitat
 • Màrqueting i direcció comercial
 • Direcció general de negocis

 • Consultoria especialitzada
 • Auditoria externa
 • Institucions privades i públiques
 • Creació de negocis
 • Investigació de mercats
 • Docència i recerca

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

8 955 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
T. +34 932 540 900 / 932 540 919
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la seva gestió. Ha de tenir facilitat per comprendre la funció social de l'empresa, l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions, capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, amb àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferiblement l'anglès), així com tenir aptitud pels mètodes quantitatius.

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge econòmic i empresarial depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid dels conceptes i instruments fonamentals de gestió aplicables a les àrees funcionals de l'empresa.
 • Disposar d'una visió de conjunt de les organitzacions i de l'entorn en què desenvolupen la seva activitat i sobre el qual estan constituïdes.
 • Estar capacitat per comprendre el funcionament de l'economia i com afecten els canvis que es produeixen en aquesta en la presa de decisions empresarials.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar els coneixements adquirits i estar en condicions d'arribar a exercir les activitats professionals pròpies en els diferents àmbits de la direcció d'empreses.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter empresarial des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera- en què es plantegen.
 • Adquirir una formació humanística sobre la qual basar la seva actitud davant la vida, i les professions per què s'ha preparat, compatible amb els valors de sostenibilitat i de responsabilitat social de qualsevol tipus d'empresa.
 • Arribar a ser un professional equànime i eficaç que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de dirigir organitzacions de caràcter empresarial– transcendental pel bé comú i particular.
 • Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i de lideratge, així com el seu interès per l'economia i l'empresa.
 • Adquirir els coneixements lingüístics necessaris que exigeix una bona gestió empresarial.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Education Talks