🎓 Curs d'Esp. Litigació Internacional | Universitat Abat Oliba CEU

El curs en Litigació Internacional i a la UE de la Universitat Abat Oliba CEU et forma en els principals aspectes jurídics a escala internacional.

girl
Curs d'especialització en Litigació Internacional i a la UE
Denominació

Curs d’especialització en Litigació Internacional i en la UE

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Duració

9 mesos

Crdits

15 ECTS

Modalitat

Semipresencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

Llicenciats o graduats en Dret, Ciències Polítiques, Ciències Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Relacions Internacionals, així com a tots aquells professionals tals com advocats, procuradors i operadors jurídics i persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit del Dret i de l’advocacia internacional.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat

Calendari i horari

Divendres de 16.00 h a 21.00 h.

Calendari Acadèmico

Aspectes jurídics en l’àmbit processal, civil, mercantil, laboral i tributari a escala internacional, així com la negociació i de l’arbitratge internacional.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització jurídica internacional

El fenomen de la globalització ha suposat l’expansió dels negocis a escala internacional. Aquest procés ha suposat un increment en la demanda d’assessors i professionals jurídics que tinguin coneixements sobre el funcionament del dret internacional a escala global per donar resposta a aquestes necessitats.

Es fa necessari aprofundir en els aspectes jurídics des del punt de vista material i processal a escala internacional, i en especial en l’àmbit de la Unió Europea, formant professionals que tinguin les competències necessàries per donar solució als problemes inherents a un món globalitzat i adaptar-se a aquests.

2. Projecció professional

El curs d’especialització en Litigació Internacional i en la UE respon eficaçment a les necessitats que demanden les empreses a escala internacional.

El programa es dirigeix a aquells professionals del dret que pretenen formar-se en l’àmbit del dret que regula els aspectes jurídics en l’àmbit processal, civil, mercantil, laboral i tributari a escala internacional, així com coneixements en l’àmbit de la negociació i de l’arbitratge internacional, amb l’objectiu d’obtenir les aptituds adequades i tenir un coneixement integral dels principals aspectes jurídics per donar solució als conflictes amb elements d’estrangeria que els circumscriu en la disciplina del Dret Internacional Privat, el Dret de la UE i dels Drets Humans..

3. Professorat

Quadre docent compost per prestigiosos professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i professional.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

5. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 
 

Pla d'estudis

Competència Judicial Internacional, cooperació processal transfronterera i processos europeus (3 Crèdits)

 • Competència Judicial Internacional (marc general)
 • Cooperació judicial internacional i en la UE
 • Obtenció de proves en l'àmbit de la UE i amb Tercers Estats
 • Notificació i trasllat de documents judicials i extrajudicials en l'àmbit de la UE i amb Tercers Estats
 • Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres i títols executius europeus
 • Procés monitorio europeu, procés d'escassa quantia, accions davant Tribunals de Marca Comunitària  


Arbitratge internacional i ADR (Alternative Disputi Resolutions) (1,5 Crèdits)

 • Mediació, conciliació, ADR (Alternative Disputi Resolutions)
 • Dret arbitral internacional
 • La “negociació legal”
 • Reconeixement i execució de resolucions arbitrals estrangeres
 • Mesures cautelars en els procediments arbitrals
 • Arbitratge per a inversors


Dret processal de la Unió Europea. Recursos davant el TJUE (0,5 Crèdits)

 • El procés davant el TJUE
 • Recursos davant el TJUE: incompliment, anul·lació, omissió, qüestió prejudicial i responsabilitat extracontractual


Drets Humans: Concepte actual, marc jurídic i protecció jurisdiccional (0,5 Crèdits)

 • Concepte i fonament actual dels Drets Humans
 • Marco jurídic nacional i internacional
 • Protecció jurisdiccional dels Drets Humans


Dret Civil (obligacions contractuals i extracontractuals) (3,5 Crèdits)

Part general:

 • Competència Judicial Internacional
 • Llei aplicable
 • Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres

Part especial

 • Contracte de Compravenda Internacional de mercaderies
 • Contractes de transport internacional
 • Contractes de segurs
 • Contractes de col·laboració
 • Contractes laborals internacionals


Dret Civil (família i successions) (3 Crèdits)

 • Divorci, separació i nul·litat. Competència judicial, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres
 • Dret d'aliments: Competència judicial, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres
 • Protecció de la persona (majors i menors).
 • L'adopció internacional
 • Dret de successions: Competència judicial, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres


Dret Mercantil (3 Crèdits)

 • Dret societari internacional. Constitució i internacionalització de societats. La llibertat d'establiment en la UE
 • Propietat industrial i intel·lectual: Competència judicial, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres
 • Dret dels consumidors
 • Comercio electrònic
 • Procediments concursals transfronterers: Competència judicial, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació del curs serà continu, devent l'alumne anar lliurant en finalitzar cadascun dels blocs temàtics un o més treballs que es proposin consistents en escrits processals, demandes i resolució de supòsits pràctics. D'altra banda, només seran avaluats del curs aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 80 % de les sessions.

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

 

Coordinador

 • Dr. Sergi Prats. Advocat, soci director de PSG Abogados. Professor de Litigació Internacional a la Universitat Abat Oliba CEU.

 

Claustre de professors

 • Dr. Pablo Nuevo. Director del Departament de Dret i Ciències Jurídiques de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Carmen Parra. Professora agregada de Dret Internacional Privat de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Carlos Villagrasa Alcaide. Professor titular de Dret Civil a la Universitat de Barcelona.
 • Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Catedràtica de Dret a la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Dra. Montserrat Villarij González. Advocada especialista en Litigació Internacional.
 • Dra. Flora Calvo Babío. Advocada i professora a la Universidad Rey Juan Carlos I.
 • Dr. Jordi Sallarés. Secretari General de la Cambra de Comerç Internacional d'Espanya.
 • Miquel Roca López. Advocat especialista en Dret Marítim i coordinador del màster en Dret i negoci Marítim de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Joaquín Bayo Delgado. Advocat i exmagistrat de l'Audiència provincial de Barcelona.
 • Blanca Padrós Amat. Advocada. Presidenta de la Secció de Dret Comunitari i Internacional a l'I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).
 • Valeria Enrich Schröder. Advocada a Baker & McKenzie.
 • Alberto Núñez-Lagos Burguera. Advocat i soci a URÍA MENÉNDEZ.
 • Arturo Madrid Roca. Advocat i soci OFITDEM. Professor a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Lucía Cristea. Advocada. Professora a la Universitat Abat Oliba CEU.

 

Conferenciants

 • Dra. Marta Pertegás Sendero. Primera Secretària de la Conferència de Dret Internacional Privat de l'Hàia.
 • Dr. Jordi Sallarés. Secretari General de la Cambra de Comerç Internacional d'Espanya.
 • Dr. Carlos Villagrasa. Professor Titular de Dret Civil a la Universitat de Barcelona.

 

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

2 845 €

FORMA DE PAGAMENT

Els assistents al curs d’especialització en Litigació Internacional i en la UE han de realitzar el pagament complet abans d’iniciar el curs. El Servei de Postgraus i Extensió Universitària de la Universitat remetrà la fulla de matrícula a l’interessat perquè aquest efectuï el pagament en una de les entitats financeres que apareixen en el document de matrícula. L’interessat disposarà de 15 dies naturals per efectuar aquest tràmit.

La Universitat Abat Oliba CEU manté línies de crèdit amb diferents entitats, amb l’objectiu de què els seus alumnes puguin finançar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses. Per més informació, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gestió Acadèmica o a qualsevol oficina de les següents entitats financeres: “la Caixa”, Banco Santander, Catalunya Caixa i BBVA.

 

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El curs d’especialització en Litigació Internacional i en la UE està dirigit a llicenciats o graduats en Dret, Ciències Polítiques, Ciències Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses i Relacions Internacionals, així com a tots aquells professionals tals com advocats, procuradors i operadors jurídics i en general a totes aquelles persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit del Dret i de l’advocacia internacional i tinguin interès a obtenir formació especialitzada del més alt nivell acadèmic i pràctic en aquesta matèria multidisciplinària.

OBJECTIUS

 • Conèixer la normativa internacional en l’àmbit civil, mercantil, laboral i de Drets Humans.
 • Conèixer els instruments normatius de la UE i els Convenis internacionals a escala processal per donar solució als conflictes jurídics internacionals.
 • Conèixer els aspectes tributaris a escala internacional.
 • Conèixer les formes de resoldre extrajudicialment els conflictes jurídics (arbitratge i ADR).
 • Adquirir competències i habilitats professionals en comunicació oral i escrita per aplicar-los en els processos de negociació.