🎓 Grau en Ciències Polítiques | Universitat Abat Oliba CEU

El grau en Ciències Polítiques està dissenyat per complementar els estudis de Dret i Periodisme afegint coneixements en l'àmbit de les Ciències Polítiques.

girl
Grau en Ciències Polítiques (Relacions Internacionals)
Denominació/Àrea acadèmica

Grau en Ciències Polítiques (Relacions Internacionals)
Dret i Ciència Política

Certificat

Certificat en Cultural Studies

Durada

4 anys
 

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places 

20 

Crèdits

240

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. I pels moviments, agents i activitats del món polític.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari classes

Somos la universidad privada de Cataluña con más experiencia en el ámbito del derecho

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ciències Polítiques

Els estudis de Ciències Polítiques tenen com a objecte teòric l'anàlisi del poder, del sistema polític, de l'Estat i de l'Administració pública. En aquest sentit, el grau té com a finalitat formar professionals competents en àmbits relacionats amb el món polític, en concret amb activitats relacionades amb l'anàlisi, l'assessorament i el suport a l'activitat i la decisió polítiques.

2. Títol propi

El títol propi en Cultural Studies s'ha dissenyat com a complement de formació per al grau en Ciències Polítiques.

Certificat en Cultural Studies (36 ECTS):

1r curs
La Postmodernitat en la Cultura Contemporània (6 crèdits)
La Secularització de la Cultura i Religions Polítiques (6 crèdits)

2n curs
Psicologia de Massa (6 crèdits)
Filosofia de la Cultura (6 crèdits)

3r curs
Cultura i Valors (6 crèdits)
Cultura Feminista (6 crèdits)

3. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas, amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència provincial. A més d’altres activitats com:

 • seminaris pràctics
 • tallers de retòrica
 • visites a institucions locals i internacionals
 • Societat de Debat
4. Internacionalització
 • University of Saint Thomas - LL.M. in US Law. Acord de col·laboració amb la University of Saint Thomas (Minnesota) que permetrà als estudiants de la UAO CEU cursar, amb unes condicions avantatjoses, el Master in US Law (LL.M. in U.S. Law) que imparteix aquest centre estatunidenc.
 • International Business Certificate Program CEUBoston University. Els estudiants tenen la possibilitat de cursar aquest programa al Metropolitan College de la Boston University, on reben una formació internacional vinculada amb els seus estudis oficials del grau en Dret.
5. Progressive International Development 

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes puguin internacionalitzar-se des de primer curs fins a quart.

 • 1r: Els alumnes viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats d'Europa.
 • 2n: Explorem el sentit i els efectes de la política i del dret internacional en viatges breus a Brussel·les (UE) o Ginebra (UNESCO).
 • 3r: Preparem als estudiants per a l'entorn jurídic internacional mitjançant conferències amb eurodiputats i experts internacionals.
 • 4t: Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o estades semestrals en una de les nostres universitats partner dels Estats Units, Mèxic i Holanda.

Els estudiants podran cursar, en condicions avantatjoses, el màster en lleis, LL. M. in US Law (màster en Dret Estatunidenc) en la University of Saint Thomas (Minnesota)

6. Formació complementària

La Universitat Abad Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries. El grau en Ciències Polítiques s'imparteix també amb els estudis del grau en Dret o els estudis del grau en Periodisme .Per això, oferim aquesta doble titulació amb l'objectiu de formar futurs professionals del dret o periodisme, que, a més, tinguin un profund coneixement de l'àmbit de la ciència política, tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic, de manera que adquireixin la màxima competència en els dues àrees.

7. Recerca

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

 

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'Administració pública, les empreses públiques i l'ensenyament són els sectors més habituals on aquests titulats tenen el seu camp de sortides laborals.

Altres sectors principals d'ocupació són:

- Assessoria i gestió d'ONG, sindicats, partits i associacions diverses.
- Cos diplomàtic.
- Gabinets d'informació d'empreses i organismes.
- Assessories en grans empreses o multinacionals.
- Mitjans de comunicació com a expert en política i relacions internacionals.

L'estudiant que obté el títol oficial de graduat en Dret + Ciències Polítiques per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • advocat en l'àmbit del dret públic: especialitzat en dret administratiu, medi ambient o urbanisme
 • preparació per a l'accés a la funció pública estatal (advocacia de l'Estat, carrera diplomàtica, cos de tècnics de l'administració civil, etc.), autonòmica (lletrat de la Generalitat, tècnic d'administració de la Generalitat) o local (secretari d'Ajuntament, interventor de corporacions locals, etc.)
 • tècnic de partits polítics, associacions culturals i ONG, i assessorament al sector públic

Els alumnes que obtenen el títol oficial de graduat en Periodisme (bilingual degree) + Ciències Polítiques per la Universitat Abat Oliba CEU poden desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • cap de premsa de partits i entitats polítiques
 • especialista en periodisme polític i internacional
 • especialista en anàlisi de fenòmens i de processos de comunicació, actuals o prospectius, per a tota mena d'organitzacions públiques i privades
 • gabinets de premsa i comunicació d'institucions públiques, empreses privades, associacions i ONG
 • mitjans de comunicació: diaris, revistes, agències de notícies, ràdio, televisió, ciberperiodisme, etc.
 • publicacions electròniques i portals d'Internet; community manager
 • creació i gestió d'empreses de l'àmbit del periodisme i de la informació
 • consultoria de la comunicació

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que els alumnes desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.

Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

POLITÍQUES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

7215€*

*Preu vigent per al curs 2023-2024

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

Desistiment de reserva:

S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la més adequada conformació i aplicació, dels ideals de justícia que els vetllen.

Ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar-hi solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre una possible evolució. Cal, també, conèixer un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades –d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents– pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de buscar i fer efectiva en cada cas la justícia– transcendental per al bé comú i particular.
 • Disposar d'un coneixement profund de l'àmbit de la ciència política, tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic, de manera que s'adquireixi la màxima competència en les dues àrees.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

MEMÒRIA DEL TÍTOL I INFORME D'AVALUACIÓ

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL