🎓 La nova vida 'on line' d'estudiants i professors

Des de divendres passat, la docència presencial es va suspendre en totes les universitats de Catalunya (després, la declaració d'estat d'alarma estendria aquesta suspensió a tot el territori nacional).

Fecha: dimarts, 17 de març de 2020 a las 15:00h

La nova vida 'online' d'estudiants i professors

Classes a distància en directe amb més afluència que en una de presencial, professors que enregistren lliçons en format audiovisual a les quals després accediran els seus alumnes, estudiants puntualment preparats per entrar en la sessió des dels seus equips informàtics... Són escenes propiciades per la necessitat que han revelat una realitat: la Universitat té els recursos digitals per mantenir el seu pols vital davant de circumstàncies excepcionals com l'emergència sanitària del coronavirus.

El 13 de març es va suspendre a Catalunya la docència presencial. El dilluns següent, 16 de març, la nostra universitat ja estava preparada per reconduir la docència a través dels canals en línia. Era la primera setmana de confinament i els continguts previstos es van poder impartir en la seva pràctica totalitat. Havia funcionat el pla de posada a punt impulsat pel Comitè de Contingència i liderat pel coordinador del màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, Juan Francisco Jiménez, i pel responsable del Servei d'Informàtica, Rubén Borjas.

En aquestes setmanes, l'adaptació a l'entorn en línia ha pivotat sobre aquests pilars:

  • Actualització de coneixements i habilitats en l'ús d'eines en línia. Per això, es van difondre tutorials sobre l'ús de la plataforma Blackboard. En el cas dels professors, aquests tutorials van servir de complement a sessions formatives rebudes. En aquest punt, és destacable el paper exercit pels anomenats "ambaixadors digitals".
  • El punt de referència per canalitzar la docència en línia ha estat l'eina Blackboard, que ja estava implantada des del curs passat. En el cas de models de classe en streaming, s'ha recorregut a l'extensió Blackboard Collaborate Ultra
  • Docència en línia no equival necessàriament a enregistrar la classe o impartir-la de manera sincrònica a través de Blackboard Collaborate. Hi ha altres fórmules (la creativitat hi ha tingut un paper important). El més prioritari és que hi hagi una orientació sobre com s'impartiran els continguts. Aquest és l'objectiu del Pla de treball adaptat que setmanalment presenta el professor o professora responsable de l'assignatura.
  • El paper d'enllaç dels delegats de cada grup i de la presidenta del Consell d'Estudiants. Els delegats han estat els responsables de canalitzar els dubtes o suggeriments del grup. El seu treball ha estat fonamental.
  • Seguiment institucional: setmanalment, els representants de les universitats catalanes es reuneixen amb la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). S'assegura, així, la coordinació en la presa de decisions en temps de pandèmia. Així mateix, el rector informa cada setmana el Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l'evolució de la docència a la nostra universitat.
  • Així mateix, la Biblioteca de la Universitat ha continuat prestant els seus serveis de manera telemàtica, la qual cosa inclou, entre altres aspectes, el manteniment del préstec interbibliotecari (per a articles electrònics) i l'accés a tots els recursos electrònics.

Aquesta columna vertebral de la docència en línia ha rebut suport d'altres factors i iniciatives d'importància. El primer dels quals, l'eficàcia de l'eina Microsoft Teams, que ha facilitat a gairebé tot el personal de la casa traslladar l'activitat al seu domicili. Teams és una aplicació de l'entorn Microsoft 365 a la qual també tenen accés els estudiants. Experiències preliminars han demostrat que també pot arribar a ser una bona opció per a la docència a distància.

Entre les iniciatives remarcables que s'han posat en marxa i que han facilitat la tasca aquests dies de confinament forçós, hi ha la creació del projecte Connectad@s: la universitat a casa, impulsat per la UNED i la UOC en el marc de CRUE Universitats Espanyoles, i l'obertura de llicències d'Adobe durant el temps de durada de les mesures de reclusió.

Universitat activa

La Universitat no s'ha parat, simplement manté una relació a distància amb els membres de la seva comunitat. Així, per exemple, tant el Servei d'Atenció Psicològica com la Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica s'han mantingut actius en la seva funció assistencial i terapèutica, segons els casos. De la mateixa manera, el Servei d'Esports ha compartit pautes per fer front a una amenaça diferent del coronavirus: el sedentarisme.

El contacte no només es manté amb les persones que ja són membres de la nostra comunitat, els estudiants que s'estiguin plantejant ser-ne alumnes en el futur també han trobat respostes ràpides a les seves consultes al Servei d'Informació i Orientació. A més, ja estava establert que el procés d'admissió fos totalment en línia, una novetat que ha resultat ser molt convenient.

Esforç i resultats

En conjunt, com assenyala el rector, Rafael Rodríguez-Ponga, "s'ha fet un gran esforç per posar en marxa el sistema de classes a distància des del primer dia en què ens hi vam comprometre". En aquesta línia, Juan Franciso Jiménez destaca la tasca que han escomès els professors per "adaptar la singularitat de les seves assignatures a l'eina Blackboard".

Encara que es perdi el valor diferencial del contacte personal, l'experiència també està sent positiva des de la perspectiva de l'estudiant. "Tot és molt dinàmic, hi ha moltes interaccions", observa la presidenta del Consell d'Estudiants, Maria Biescas. Estudiant de Publicitat i Relacions Públiques, Biescas al·ludeix a la inèrcia col·laborativa que s'ha desencadenat: "És veritat que la situació t'exigeix que t'espavilis una mica, però això ha suscitat molta col·laboració entre companys". Personalment, afirma sentir-se "molt còmoda" amb la docència en línia rebuda, encara que sí que creu necessari "dosificar" una mica la quantitat de treballs que es demanen als alumnes.

La nova vida 'online' d'estudiants i professors