🎓 Investigació | Universitat Abat Oliba CEU

Model d'universitat
El 80 % del professorat participa en projectes de recerca
 

Recerca

A la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Recerca —del qual depenen la Unitat de Gestió de la Recerca (UGI), l'Oficina de Transferència de Resultats de la Recerca (OTRI) i el Servei de Relacions Internacionals— té com a objectiu donar suport a la recerca del nostre personal docent i investigador, i impulsar i coordinar la recerca d'acord amb la naturalesa de la Universitat, dels seus fins específics i de les demandes que vagin sorgint a partir del context social que l'envolta.

Amb això s'assegura que la UAO CEU disposi de la infraestructura necessària per complir els seus objectius essencials: la millora en la qualitat de la investigació científica del professorat; la cooperació amb entitats socials i el sector productiu mitjançant el desenvolupament conjunt de programes i projectes d'investigació que facin possible la transferència de coneixement, i una millora en la qualitat de la docència i en la formació dels alumnes.

Per assolir aquests objectius, la UAO CEU fomenta especialment la internacionalització de l'activitat acadèmica i investigadora. Per això, des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Recerca, es promou la inclusió de membres o col·laboradors estrangers als nostres grups de recerca i l'elaboració de projectes d'investigació en el marc de convocatòries internacionals; també s'impulsen les estades dels nostres professors a l'estranger; es dona suport a la participació en congressos internacionals, i es publiquen els resultats de les investigacions en revistes internacionals.

Dades del CEU

 

UBICACIÓ I CONTACTE

Ubicació:

Campus Bellesguard
Carrer de Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 09 00

Contacte:

VICERECTOR
Dr. Alessandro Mini
Vicerector de Relacions Internacionals
i Recerca
Tel.: 93 254 09 00
amini@uao.es 

SECRETARIA DE VICERECTORAT
Ana Mª Castillo Jurado
Tel.: 93 254 09 00 – Ext. 30972
vrrecerca@uao.es

RESPONSABLE DE RECERCA
Responsable d'UGI/OTRI
Tel.: 93 254 09 00 – Ext. 30935
 

ÀREA TÈCNICA UGI/OTRI
Ana Sabater Camps
Tel.: 93 254 09 00 – Ext. 30917
ugi@uao.es
otri@uao.es 
 

PRESENTACIÓ

La investigació de qualitat és una aposta estratègica de la Universitat Abat Oliba CEU​​​​​​​. Des del moment de l'aprovació de la Universitat l'any 2003, la UAO CEU ha estat brindant suport als seus investigadors amb l'objectiu de promoure la creació de projectes i grups de recerca relacionats amb els diferents programes d'estudi de grau, màster i doctorat presents a la Universitat.

 

GRUPS DE RECERCA

La UAO CEU disposa de sis grups de recerca amb una llarga trajectòria investigadora. El 2017 cinc d'aquests van ser reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR) com a grups consolidats, i un va ser considerat com a preconsolidat.

MULTICULTCOM

Títol: Comunicació i Conflicte en una Societat Multicultural
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 807 
Modalitat: consolidat
Coordinador: Dr. Carlos Pérez del Valle

Membres:
Dra. Ana Beriain Bañares
Dr. Adolfo Lucas Esteve
Dr. José Ignacio Castelló Ribera

El grup de recerca Comunicació i Conflicte en una Societat Multicultural (MULTICULTCOM), reconegut com a consolidat per l'agència AGAUR (Generalitat de Catalunya) el 2017, és la continuació del grup emergent La Resposta del Dret Penal als Conflictes Propis d'una Societat Multicultural: Perspectiva Multidisciplinària (MULTICULTIUS).

El grup centra la investigació preferentment en l'estudi de la comunicació social al voltant dels conflictes interculturals amb rellevància jurídica i, especialment, amb rellevància penal, mantenint la perspectiva pluridisciplinària. Els seus temes d'estudi són la reacció social davant del conflicte i les solucions; la vinculació de l'opinió pública a aquests conflictes i l'anàlisi del tractament informatiu, alhora que es comprova la situació social en què es produeix aquest tractament informatiu i se'n delimiten els vessants tant individuals com de grup.

Les àrees de coneixement que abraça aquest grup són les del dret penal, la comunicació audiovisual, la publicitat i el periodisme. I la seva activitat és especialment rellevant en una societat cada vegada més oberta al multiculturalisme.

 

TRIVIUM

Títol: Família, Educació i Escola Inclusiva
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 808 
Modalitat: consolidat
Coordinador: Prof. Dr. Marcin Kazmierczak


Membres:
Dra. Laura Giordano
Dra. Maria Teresa Signes Signes
Dra. Laura Amado Luz
Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Clara Guilera Domingo
Dra. Cintia Carreira Zafra
Dra. Marta Oporto Alonso

El grup de recerca Família, Educació i Escola Inclusiva (TRIVIUM), reconegut com a emergent per l'agència AGAUR (Generalitat de Catalunya) el 2014 i com a consolidat el 2017, va sorgir de la inquietud de diversos professors de la Universitat Abat Oliba CEU per investigar els pressupòsits bàsics del treball interdisciplinari i transversal de l'educació, com a eix vertebrador de la tasca educativa i del procés ensenyament-aprenentatge.

Els àmbits d'actuació del grup s'emmarquen en camps interdisciplinaris, entre els quals destaquen la intervenció psicològica, l'organització i gestió de l'escola i el foment de la resiliència, així com altres competències, a través d'una anàlisi literària orientada a aquest fi. Els resultats de la recerca, més enllà de materialitzar-se en publicacions i congressos, s'expliciten en la línia editorial de la revista científica Multidisciplinary Journal of School Educaction, dirigida pel coordinador del grup i coliderada pels altres membres, i en la conformació dels continguts de les diverses assignatures impartides en el marc del programa del màster en Estudis Humanístics i Socials de la UAO CEU (Qüestions Antropològiques d'Actualitat, Qüestions Socials d'Actualitat...) i del grau en Educació Infantil i Primària (Antropologia, Didàctica de la Literatura Axiològica, Literatura Infantil i Foment de l'Hàbit Lector, Psicologia de l'Aprenentatge). Per a informació més detallada sobre els projectes i les activitats del grup, podeu visitar el blog de TRIVIUM.

 

EAEDIUM

Títol: Economia Aplicada, Economia de l'Educació i Investigació de Mercats
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 1259 
Modalitat: consolidat
Coordinador: Dr. Joan Ripoll Alcón

Membres:
Dra. Eva Perea Muñoz
Dr. José Ramón Mariño Castro (UPF)
Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga
Dr. Iván Roa Perera
Dra. Jessica París Paricio

El grup de recerca en Economia Aplicada, Economia de l'Educació i Investigació de Mercats (EAEDIUM), reconegut el 2017 com a consolidat per l'agència AGAUR (Generalitat de Catalunya), se centra en l'estudi dels "campions ocults" de l'economia catalana i espanyola, i destaca la història dels seus negocis, estratègies i reptes. En particular, l'anàlisi que s'ha estat fent ha pretès desenvolupar una nova taxonomia, inèdita fins ara, per descriure un altre tipus d'"empresa campiona": els brand champions, un terme més adequat a la naturalesa de l'estructura econòmica espanyola. 

De la mateixa manera, la investigació de l'equip ha permès vincular el model actual de comerç internacional en les economies avançades amb l'estratègia de negoci de les empreses champions, mitjançant la smile curve, les cadenes de valor globals i la teoria del comerç intraindustrial.

Recentment, el grup ha redimensionat la seva capacitat d'actuació científica fins a poder estendre el seu àmbit d'investigació als mercats, l'exportació de béns intermedis i de serveis, el comerç en valor afegit, l'organització empresarial i l'economia de l'educació. Tot això per generar coneixements que puguin beneficiar àmbits com l'educació i la inclusió social, les relacions laborals i la qualitat a la feina, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, les transicions acadèmiques i laborals, així com els rendiments acadèmics i els ajuts a l'estudi.

 

EJES

Títol: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 1437 
Modalitat: preconsolidat
Coordinadora: Dra. Olga Lasaga Millet

Membres:
Dr. Javier Barraycoa Martínez
Dra. Carmen Parra Rodríguez
Dr. José Luís Ortuño Cámara (UOC)

L'activitat científica del grup Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES) sorgeix de la fusió de les trajectòries investigadores de l'Observatori Laboral —Institut de Recerca constituït per acord de la Junta de Govern de la UAO CEU, de 30 de juny de 2009, com a espai multidisciplinari centrat en l'anàlisi de les dinàmiques del mercat laboral i les seves disfuncions— i de la Càtedra d'Economia Solidària, la finalitat de la qual és l'estudi, la recerca i la promoció de l'economia solidària com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

El grup EJES centra les seves investigacions en la recerca d'alternatives que afavoreixin la superació de situacions d'exclusió social i la inserció dels joves al mercat laboral. Aquesta tasca es desenvolupa en col·laboració amb empreses i entitats del tercer sector i el seu abast és tant nacional com internacional, ja que incorpora, en la majoria de les seves recerques, socis estrangers. Les línies d'investigació del grup consisteixen principalment a:

•    El desenvolupament de projectes de formació per a la inserció de joves en risc d’exclusió en sectors emergents.
•    L'anàlisi de la situació dels joves i el mercat laboral en diferents països de la Unió Europea i extracomunitaris.
•    L'elaboració de propostes de millora per a l'ocupabilitat dels joves en situació d'exclusió social i la recopilació de bones pràctiques.
•    L'elaboració de propostes de solucions per al col·lectiu objecte d'estudi, ad hoc per a l'arc mediterrani, potenciant els sectors econòmics locals.

Entre els assoliments més destacables del grup EJES, hi ha: la participació en el projecte Erasmus+ OMEGA (Opening More Employment Gates for Art and Music Students; ref. 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE) entre 2014 i 2016, i el desenvolupament d'un projecte finançat per la Diputació de Barcelona titulat Disseny i Desenvolupament de la Formació, Avaluació, Acreditació i Certificació del Tutor d'Empresa entre 2014 i 2016, que el 2018 ha estat escollit com a línia estratègica pel grup de treball de la CRUE.

 

GREFE

Títol: Empresa Familiar i Emprenedoria
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 173 
Modalitat: consolidat
Coordinadora: Dra. Carmen Ruiz Viñals

Membres:
Dr. Juan Corona Ramón
Dr. Alfonso Freire Sánchez
Dr. Joaquín Solana Oliver
Dr. Enric Rello Condomines
Alexis Vegas Egea
Dra. Xileidys Parra (UPC)
Federico Briozzo

El grup de recerca Empresa Familiar i Emprenedoria (GREFE) es va constituir l'any 2015 en el marc de la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses de la UAO CEU (CEFICE), creada pel Dr. Juan F. Corona Ramón, director de l'Institut d'Empresa Familiar (IEFam). La càtedra CEFICE és una de les tres càtedres fundacionals de la UAO CEU i té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat i perspectives de l'empresa familiar i l'emprenedoria. Aquesta anàlisi es planteja des d'una perspectiva multidisciplinària i s'encarrega de desenvolupar un programa d'activitats i recerca complet.

La investigació s'ha articulat en aquest grup multidisciplinari (reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya el 2017), que està coordinat per la sotsdirectora de la càtedra, la Dra. Carmen Ruiz-Viñals.

D'una banda, s'estudia la realitat de l'empresa familiar, un autèntic nucli de l'economia, posant èmfasi en les qüestions més complexes relacionades amb la continuïtat: el lideratge a l'empresa, la successió, la comunicació i la presa de decisions informada a l'empresa, la gestió de l'edat, la responsabilitat empresarial, el paper de la dona a l'empresa familiar i l'storytelling a l'empresa familiar. Concretament, les línies de recerca actuals són les següents: 

- presa de decisions basada en sistemes d'informació a l'empresa familiar
- lideratge a l'empresa familiar
- cultura i valors a l'empresa familiar
- responsabilitat empresarial
- storytelling a l'empresa familiar i l'emprenedoria
- dona emprenedora
- paper de la dona directiva a l'empresa familiar

D'altra banda, s'està iniciant una línia de recerca directament relacionada amb l'emprenedoria, tenint en compte l'experiència de la càtedra en l'organització d'activitats relacionades amb l'emprenedoria.

Entre els assoliments més destacats del grup hi figuren: la consecució de finançament per part de l'Obra Social La Caixa el 2016 (projecte Decisions Conduïdes per Informació en Empreses Familiars d'Espanya) i el 2017 (projecte Decisions Informades de l'Empresa Familiar) per estudiar els models de presa de decisions que segueixen les empreses familiars; i, d'altra banda, l'Institut d'Empresa Familiar, l'any 2016, va finançar el primer projecte de quantificació del pes de l'empresa familiar en l'economia espanyola en el marc de la Xarxa de Càtedres que coordina aquest institut.

L'impacte social de la investigació del grup és important, ja que es dirigeix a l'empresa familiar, que representa el 90 % de les societats anònimes i societats limitades, que són responsables tant del 60 % del valor afegit brut com del 70 % de l'ocupació generada pel conjunt del sector privat. Per això, considerem que és de gran rellevància reflexionar sobre diferents aspectes que afecten l'empresa familiar.

 

El grup d'investigació Persona i Vida Personal (PROSOPON) neix de la inquietud investigadora i docent de diferents professors de la Universitat Abat Oliba CEU que, des de 2003, han estat estudiant en comú el concepte de persona. Aquesta tasca investigadora s'ha abordat principalment des de la perspectiva metafísica, a la llum de la filosofia cristiana, si bé s’hi han afegit altres perspectives –psicològica, jurídica, sociològica, pedagògica...–, de manera que n'han resultat diferents línies d'estudi convergents. 

El 2009 es va constituir formalment el grup PROSOPON, que el 2013 va obtenir el reconeixement com a grup de recerca consolidat (SGR) per l’agència AGAUR (Generalitat de Catalunya) i que va ser renovat per aquesta mateixa agència el 2017. El grup PROSOPON ha signat convenis de col·laboració amb diverses universitats del món, i ha promogut diferents projectes de recerca, com Persona i Despersonalització en la Societat del Benestar (2008-2009), Persona i Despersonalització: Propostes Educatives (2009-2011), El Camí i Sepulcre de Sant Jaume: de la Història a l'Hermenèutica de la Fe (2014-2016), The Transformation of Personality by Religious Experience in the Light of Therese of Jesus and John of the Cross (2015) o Persona, Natura Humana i Vida Personal (2011-2018). Anualment organitza un seminari d'estudi, així com un simposi filosòfic en col·laboració amb l'Institut Sant Tomàs de Balmesiana.

Es pot trobar una selecció de publicacions d'aquest grup de recerca al blog de PROSOPON.
 

PROJECTES

La Universitat Abat Oliba CEU té projectes de recerca finançats per diferents organismes públics i privats en el marc de programes competitius i precompetitius d'àmbit local, autonòmic i nacional.

El discurs religiós i la gestió de les emocions femenines a Catalunya entre el barroc i la Il·lustració

Investigadora principal: Dra. Rosa M. Alabrús Iglesias
Organisme finançador: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Unió Europea i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional: "Una manera de fer Europa" i l'Agència Estatal de Recerca.
Referència: PGC2018-094899-B-C54
Tipus de convocatòria: competitiva
Membre de l'equip: Dr. Javier Burrieza (Universitat de Valladolid)

Aquest projecte de recerca contribuirà a omplir el buit historiogràfic del coneixement sobre el discurs eclesiàstic (amb una atenció especial als ordes religiosos) i la seva incidència sobre el món femení a Catalunya entre el barroc i la Il·lustració. L'impacte cientificotècnic es reflectirà en l'anàlisi comparativa de la història de les emocions i de les dones a Catalunya-Espanya-França-Itàlia i Portugal, gràcies als millors investigadors en la matèria. Es parteix d'una bona experiència en la configuració d'una xarxa de relacions dins i fora d'Espanya per a la intercomunicació constant amb diferents centres de recerca, com l'Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident Moderne (XVI-XIX) de París o el Centre d'Emocions del Queen Mary, entre d'altres.

Avui en dia, l'estudi de la història de les emocions es presenta com un estudi globalitzador no només aplicable a l'àmbit de l'estudi del gènere, sinó al pensament polític, jurídic, social i cultural. L'anàlisi de les emocions, dels sentiments i la seva projecció al llarg dels segles és altament innovadora.

Aquest projecte d'R+D+I, competitiu i finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Unió Europea i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional: "Una manera de fer Europa" i l'Agència Estatal de Recerca, amb referència PGC2018-094899-B-C54, ha estat concedit per aquestes institucions a la Dra. Rosa M. Alabrús (directora de la Càtedra Martí l'Humà, Comte de Barcelona, de la Universitat Abat Oliba CEU) com a investigadora principal per al període 2019-2022. 

Al seu grup de recerca hi figura el doctor Javier Burrieza (Universitat de Valladolid).

La Religiositat Femenina a la Catalunya de l'Època Moderna (projecte R+D+I)

Investigadora principal: Dra. Rosa M. Alabrús Iglesias
Organisme finançador: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat
Referència: HAR 2014-52434-C5-4-P
Tipus de convocatòria: competitiva
Membre de l'equip: Dr. Ricardo García Cárcel

El projecte de recerca competitiu R+D+I que porta per títol La Religiositat Femenina a la Catalunya de l'Època Moderna, amb referència HAR 2014-52434-C5-4-P, ha estat concedit a la doctora Rosa M. Alabrús Iglesias, com a investigadora principal, pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència (Generació del Coneixement), per al període 2015-2019.

Es tracta d'un projecte d'història de l'educació que ha estudiat la projecció de les dones religioses al convent i a l'esfera pública, la seva memòria autobiogràfica, el seu pensament moral i social, així com les seves emocions en funció del context històric que els va tocar viure.

El projecte ha analitzat vides exemplars de catalanes que, a través dels seus propis relats, inèdits, o bé de les hagiografies fetes per les seves companyes o directors de consciència, van aconseguir consolidar la seva exemplaritat i la seva santedat fins a arribar a ser autèntics referents per a la societat catalana, espanyola i europea en el context de les crisis del segle XVII.

Dirigit per la doctora Alabrús, el projecte està coordinat amb quatre universitats espanyoles i compta amb una important presència de professors universitaris internacionals a l'equip d'investigació.


Projecte per a la creació d'un marc per a l'autoavaluació de les universitats espanyoles en la millora de les seves actuacions en matèria d'ocupació i ocupabilitat

Investigador principal: Dra. Olga Lasaga Millet
Organisme finançador: ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació)
Referència: OBSLAB 1- 2018
Tipus de convocatòria: competitiva


El projecte pretén aportar una guia per dissenyar i revisar mecanismes que contribueixin a la millora de l'ocupabilitat dels titulats i a avançar cap a una trobada de perspectives entre universitats i ocupadors. Es pretén identificar àrees en què les universitats necessitin un suport addicional per millorar l'ocupabilitat i la incorporació dels seus alumnes al mercat laboral. 

Manual del Tutor d'Empresa. Elaboració d'una Formació en Línia per als Tutors d'Empresa

Investigadors principals: Dra. Olga Lasaga Millet i Dr. Javier Barraycoa Martínez (UAO CEU), i Antoni Moreno García (UB) 
Organisme finançador: Grup d'Ocupació CRUE Universitats Espanyoles
Referència: OBSLAB 1- 2017
Tipus de convocatòria: competitiva

El projecte té com a objectiu l'elaboració de materials pedagògics i el disseny d'un programa de formació en línia que proporcioni als tutors d'empresa eines útils en l'exercici de les seves funcions docents i orientadores als estudiants en pràctiques. Aquest projecte és una de les línies estratègiques de CRUE Ocupació i el curs estarà a disposició de totes les universitats espanyoles.

 

 

  

ALTRES PROJECTES VIGENTS DURANT EL CURS 2018-2019

 

Projectes amb finançament públic


Elaboració d'un model d'orientació propi per al Sistema d'Ocupació de Catalunya

Investigador principal: Dra. Olga Lasaga Millet
Organisme finançador: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Referència: B1718EMO
Tipus de convocatòria: competitiva
Organitzacions participants: UAO CEU, UAB, UB, UOC, UVic.

Té per objecte l'elaboració d'un diccionari de competències, una eina psicomètrica d'avaluació d'aquestes, i l'elaboració d'un model que vinculi ocupacions, nivells de competències i formacions complementàries basant-se en el model d'orientació RIASEC.

Projectes amb finançament privat

 

IV Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació Precompetitius CEU - Banco Santander.

Les pràctiques en empreses: potenciadores de la inserció laboral d'estudiants en risc d'exclusió social (FUSPBS-PPC22/2015).

Competitivitat empresarial i internacionalització a Espanya: el paper dels "campions ocults" i els "campions de marca" (FUSPBS-PPC23/2015).

La resposta del dret penal als conflictes propis d'una societat multicultural: una perspectiva interdisciplinària (FUSPBS-PPC24/2015).

Fracàs escolar, resiliència i processos bàsics de l'aprenentatge implicats en el rendiment acadèmic de l'alumne: un estudi de la seva relació (FUSPBS-PPC25/2015).

II Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació Precompetitius Universitat Abat Oliba CEU - Fundació Bancària La Caixa.

Disseny d'un índex multidimensional de classificació de rànquings d'universitats espanyoles.

Aplicació pedagògica i didàctica dels coneixements i les virtuts del mestre als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU en aules del tercer món.

L'autoritat del saber. So Hipòlita de Jesús, biblista i teòloga catalana al Segle d'Or.

La maternitat subrogada.

La família com a protecció i la protecció de la família.

Decisions informades de l'empresa familiar.

UNESCO – PAU, SOLIDARITAT I DIÀLEG INTERCULTURAL


 
PRESENTACIÓ
 • Visió

  Entre les activitats incloses al programa d’acció del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures, destaca la internacionalització de la investigació, especialment per fomentar el coneixement i la comprensió de les condicions que promouen l’acostament de les cultures i els drets humans. En aquesta línia, la Càtedra UNESCO - Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, creada el 2017, fomentarà el treball de receerca amb l’objectiu d’analitzar el valor afegit de la pau com a primer pilar de les Nacions Unides i com un dels objectius principals de la UNESCO. La noció positiva de la pau, que està connectada amb la promoció i protecció dels drets humans i el desenvolupament, hauria de convertir-se en una noció viva que puguin utilitzar sobre el terreny les diverses agències de les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats.

 

 • Objectius generals

  Contribució als objectius generals de desenvolupament, tenint en compte el progrés social, econòmic i cultural.

  • Donar suport al Programa d’Acció del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures.
  • Analitzar els programes de pau elaborats per les entitats de les Nacions Unides.
  • Crear xarxes i plataformes sobre la base de programes multiculturals amb universitats i la societat civil.
  • Donar suport als objectius de desenvolupament sostenible.

 

 • Objectius específics

  • Disseny, implementació i monitoratge d’accions sobre projectes socials, econòmics i culturals;
  • Implementació de programes educatius per portar a terme els principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible;
  • Promulgació dels principis del Programa de Pau a través de publicacions i participació en esdeveniments nacionals i internacionals;
  • Promulgació de la pau mitjançant la creació d’estratègies de comunicació i noves tecnologies.

ORGANITZACIÓ

Equip directiu, col·laborador, assessor i xarxes o organismes als quals es pertany.

 • Equip directiu
  1. Carmen Parra Rodríguez
  2. Rogelio García Contreras
  3. Karina Gatica Chandía
  4. Andreu Barrabino
    
 • Equip col·laborador
  1. Christian Guillermet
  2. David Fernández Puyana
  3. Yolanda Cruz López
  4. Marc Perelló
  5. Silvia Loewe
  6. Sandra Fuentes

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

- investigació sobre l'Agència de Pau de les Nacions Unides

- implementació dels objectius de desenvolupament sostenible

- cultura de pau, seguretat i defensa

- educació inclusiva

- diàleg intercultural

- multilateralisme

- moviments migratoris internacionals

- impacte de les noves tecnologies en l'educació

Activitats
Formació i divulgació. Últims cinc anys.
Formació
 • II curs sobre drets humans i pau en el marc de les Nacions Unides. 29-31 de gener, Ginebra (Suïssa).
 • Capacitació sobre drets humans i pau per a estudiants de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU. Palau de les Nacions, Ginebra (Suïssa), març de 2017.
 • Conferència sobre drets humans i pau en el context de les Nacions Unides. Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba CEU, 31 de setembre de 2017.
 • Curs sobre drets humans a la Universitat per la Pau (a Costa Rica).
Participació en esdeveniments
Organització d'esdeveniments
 • Innovar Apunts, Barcelona (Espanya, setembre de 2017)
 • III Jornada dels Drets dels Nens: “Els nens i l’esport” (novembre de 2017)
 • Taula rodona: La protecció del dret dels refugiats (desembre de 2017)
 • I Trobada en Salut (maig de 2018)
 • Responsabilitat Social Corporativa (Barcelona, Espanya, octubre de 2018)
 • IV Jornada Conveni sobre els Drets del Nen: "Nen i pobresa" (novembre de 2018).
 • Jornada sobre cultura de la defensa: l'educació de la defensa al segle XXI (octubre i novembre de 2018).
   
Projectes en marxa

Investigació sobre l'Agenda de Pau de les Nacions Unides

Abordar les causes subjacents del conflicte és clau per traçar noves perspectives per a l'agenda de pau de les Nacions Unides. Aquesta ha estat l'ambició d'un important projecte d'investigació iniciat per la Unesco conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU a Barcelona (Espanya) des de 2015 sobre els "Avenços i desafiaments per a l'agenda de pau de les entitats de les Nacions Unides després de 70 anys de la creació de la UNESCO: una reflexió en el context del Decenni Internacional per a l'Acostament de les Cultures". L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar com el sistema de les Nacions Unides ha contribuït a promoure la pau en els últims setanta anys. Fins ara, el projecte ha reunit més de 30 agències de l'ONU en dues consultes, una a Ginebra (juny de 2016) i l'altra a Nova York (desembre de 2016), amb el propòsit d'analitzar la contribució del sistema de les Nacions Unides per a la promoció de la pau, centrant-se en el passat, el present i les perspectives futures. El projecte també ha creat un consell consultiu compost per eminents acadèmics i activistes per la pau de tot el món. A més, ofereix una valuosa oportunitat per valorar la resposta de les Nacions Unides a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible com a pilar d'una pau duradora, alhora que dona un nou impuls al Decenni Internacional per a l'Acostament de les Cultures (2013-2022).
 

PUBLICACIONS
Llibres, revistes i memòries dels últims cinc anys (en normativa APA).
LLIBRES

 

ESTUDIS
 • Estudis de pau
 • Estudis sobre ODS
RECONEIXEMENTS
 • Premi Ángel Herrera Oria (curs 2016-2017) al millor estudiant per a l’alumna del màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries Sara Garcia Escribano.
 • Premi de Càritas Diocesana de Barcelona: distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Laura Busto López titulat: “La cooperativa com a actiu a la conservació i desenvolupament local” (curs 2017-2018).
 • Premi a la innovació docent per “Educar la mirada” (curs 2017-2018).
 • Premi al millor curtmetratge solidari, atorgat a la Càtedra UNESCO - Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural (novembre de 2017) per The box.
 • Best Paper in Stream “Social Innovation & Food”: “Digital platforms: a new tool to fight against food waste”, presentat a l’ISIRC 2018.
ECONOMIA SOLIDÀRIA
Presentació

La Càtedra d'Economia Solidària (CES) té com a finalitat l'estudi, la investigació i la promoció de l'economia solidària com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

L'àmbit d'actuació és el conjunt de l'Estat espanyol, si bé ha signat acords amb altres entitats d'àmbit internacional per realitzar activitats conjuntes que serveixen per potenciar la implantació de l'economia solidària als màxims àmbits possibles.

L'objectiu principal és aprofundir en l'estudi i la investigació de l'economia solidària, així com promoure activitats per desenvolupar-la i aplicar-la. Les accions prioritàries de la càtedra s'agrupen en els àmbits de: formació, estudis i investigacions, i sensibilització.

Divulgació
 • Participació en el cicle de jornades organitzades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona titulada "La capacitat de les persones: figures d'autoprotecció. Alternatives a la modificació de la capacitat"
 • Participació en la jornada de presentació de l'informe sobre l'impacte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'educació superior 
 • Participació en el cicle de jornades organitzades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona titulada "Patrimonis protegits"
 • Participació en la sessió experiencial organitzada per la fundació Eurofirm  
 • Participació en reunió mundial de ministres i responsables universitaris sobre la via per a més inclusió i mobilitat en l'ensenyament superior, organitzada per la Unesco
 • Participació en la jornada organitzada per la Social Business City titulada "Bones pràctiques en economia social" 
 • Participació en l'esdeveniment Observatori sobre la monetització del valor social de les organitzacions de l'economia social 
 • Participació en l'acte celebrat a Ginebra en commemoració del Dia Internacional de totes les Religions 
 • Participació en la cerimònia del 75è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz
 • Participació en la clausura del màster en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship
 • Participació en l'Art-Lab Special Edition
 • Participació en el webinar  “Confronting Slavery’s legacy of racism together"
 • Participació en el webinar sobre la inclusió de persones amb discapacitats 
Cooperació al desenvolupament

La CES ha signat convenis amb universitats iberoamericanes al Perú i Xile per fer la formació d'emprenedors en economia solidària.

La CES contribueix a l'educació de la zona a través de:

 • un programa d'equipament de biblioteques a la regió de Piura
 • tallers d'animació lectora
 • tallers d'empoderament de mares i fills

Aquests programes els desenvolupen estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU a través del premi de periodisme solidari i, també, hi participen entitats i col·laboradors compromesos amb la formació en valors.

 • programes de formació amb universitats iberoamericanes
 • treball de camp a municipalies de la província de Piura

Sensibilització
 • Donar a conèixer la Càtedra d'Economia Solidària per ser la primera càtedra d'Espanya que busca sensibilitzar i formar a través de les eines pròpies d'una economia de valors.
 • Conscienciar de la importància de potenciar les activitats de les empreses i entitats d'economia social i solidària per crear quadres directius compromesos amb la societat.
 • Aconseguir un posicionament basat en solvència i credibilitat que torni a la societat la confiança en una economia responsable.
 • Aconseguir prou notorietat entre els públics escollits que identifiqui fàcilment els que són socialment responsables.
Organització

 

 

 • Xarxes a què pertany
  1. RIUESS.
  2. Social Business City Barcelona. Programa d'actuació de caràcter internacional, nascut sota el mestratge del professor Muhammad Yunnus (Premi Nobel de la Pau 2006) que té l'objectiu de transformar les necessitats socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a l'emprenedoria social i les empreses socials.

 

Línies d'investigació

- finances solidàries: microcrèdits, fintech social, moneda solidària

- objectius de desenvolupament sostenible

- responsabilitat social corporativa

- innovació social

- mercats públics: compra ètica, clàusules socials

- feina i exclusió social

- discapacitat i inclusió social

- formes societàries de l'economia social i solidària

- comunicació social: màrqueting social, comunicació digital social

- aspectes migratoris al voltant de l'economia solidària: asil, refugi i migracions econòmiques

- cooperació al desenvolupament

- turisme social

Activitats

Un dels eixos de treball de la CES és la formació de professionals en economia social i solidària a través dels diferents àmbits socials, econòmics i jurídics que estan relacionats amb el seu desenvolupament i impacte en la societat. Per això es duen a terme les activitats següents:

 • Passantia internacional per a autoritats en matèria de models de tractament diferencials en un mitjà tancat per a adolescents que compleixen sanció d'internament.

 • Conferència inaugural del 12è màster en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries a càrrec del Sr. Ignacio Parody, president de la Fundació Trinijove, titulada "L'economia solidària en el segle XXI".

 • Xerrada "I els valors humans?", de la fundació No Somos Invisibles.

 • Cicle de conferències "Solidaritat a les aules", que imparteixen diferents experts en drets socials i drets humans a estudiants de grau de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Conferència del Sr. David Fernández, membre de l'Oficina Unesco a Ginebra, titulada "Drets humans i educació", per als estudiants dels graus en Educació Infantil i Primària.
 • Presentació del projecte Omega a la Universitat de Granada, Facultat de Belles Arts.
 • Membre del jurat dels Premis d'Innovació i Transformació Social de l'Obra Social La Caixa.
 • Exposició “El arte es vida”, de No Somos Invisibles.
 • Participació en el jurat del Festival Visualízame, organitzat per la fundació Inquietarte.

   

Activitats patrocinades
 • I Jornada implementar la RSE: "El win-win entre empreses i el tercer sector".
 • II Jornada implementar la RSE: "Del diàleg a la cocreació amb els grups d’interès social".
 • III Jornada implementar la RSE. "Innovar per crear benestar en les organitzacions" (vídeo).
 • Jornada Internacional sobre la Inclusió Laboral a través de les Empreses d'Inserció, l'Aplicació de Clàusules Socials i Reserves de Mercat, organitzada per la Fundació Trinijove i la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jornada commemorativa del 10è aniversari del Conveni Internacional de Persones amb Discapacitat: Els Drets dels Nens amb Discapacitat.
 • III Jornada dels Drets dels Nens: "Els nens i l'esport. L'esport és un dret humà? El dret del nen a l'activitat física esportiva".
 • Segona Jornada Internacional de Qualitat de Vida i Família, organitzada per la Gendarmería de Chile i la Càtedra de Qualitat de Vida de la Facultat de Ciències Humanes i Educació (notícia).
 • Impuls de la UNIRUN Solidària. La Càtedra d'Economia Solidària va patrocinar la cursa de joves de la Fundació Trinijove que van participar amb el dorsal de la Universitat Abat Oliba CEU. També, l'euro solidari que van aportar els corredors es va destinar a obres socials d'aquesta fundació que treballa per la inserció dels joves.
 • Project Renueva, de Danone.
Projectes en curs
 • Número de referència: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Projecte Jean Monnet
  Títol del projecte: Monnet EU Law between Universalism and Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values Beyond its Borders
  Organització coordinadora: Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez
  Resum: el Projecte Jean Monnet té com a objecte l'impacte dels canvis produïts a la Unió Europea a través de l'avaluació dels valors europeus.

 

 • Número de referència: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 

  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Erasmus+
  Títol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA
  Organització coordinadora: Yasar Universitesi
  Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia), Cork Institute of Technology (Irlanda), Ionian University (Grècia), Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia), Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Itàlia) i Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona).
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez i Olga Lasaga Millet
  Resum: el projecte OMEGA es construeix per augmentar l'ocupabilitat dels estudiants d'art i música. La iniciativa es proposa per equipar-los d'habilitats i competències extres.
  Proyecto Omega

 • Número de referència: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2016/2017
  Programa o iniciativa: Universitat Pacífico de Chile
  Títol del projecte: Nucli Acadèmic Desenvolupament Humà i Economia Social. Facultat de Ciències Humanes i Educació
  Organització coordinadora: Facultat de Ciències Humanes i Educació de la Universitat Pacífico de Chile.
  Centres col·laboradors: Universitat Abat Oliba CEU; Sembra; Promedu; Institut de Cartografia, Recerca i Formació per a l'Ordenament Territorial (CIFOT) de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Nacional de Cuyo, Mendoza, l'Argentina.
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez
  Resum: La generació de coneixement sobre l'economia solidària com una manera eficaç de generar espais de desenvolupament humà i social amb impacte en un conjunt de beneficis socials i culturals presents en la qualitat de vida de les persones. 

               Universidad Pacífico

 

Sensibilització

La càtedra porta a terme una tasca de sensibilització a través de nombroses activitats lúdiques, socials i culturals per donar difusió a l'economia solidària en la societat.

 • Assistència a la Fira Inserciona.
 • Conferència de Jordi Roglá, director de Cáritas Barcelona.
 • Conferència inaugural de la novena edició del màster en Economia Social i Solidària a càrrec del professor Alex Murdock i professor de Nonprofit Management and Leadership de la London Southbank University amb el títol “Social innovation and shared value in the food sector… same wine but new bottles”. També es va impartir la conferència “El binomi probresa-economia: un repte per al segle XXI" en la clausura del doctorat d'Economia de 2014.
 • Conferència impartida pel professor Douglas Cassel, de la Notre Dame University (Indiana), titulada "Empreses i drets humans".
 • Organització de la jornada La Importància de l'Educació en el Respecte dels Drets de la Família.
 • Celebració del 10è Aniversari de l'Observatori d'Economia Solidària (OES).
 • Conferència impartida pel Sr. Joan Melé, ex-director general del Triodos Bank, amb el títol “Banca ètica, banca transparent”.
 • Conferència impartida pel Dr. Ferran Porta, exdirector del Departament d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU i membre de la Càtedra d'Economia Solidària, titulada "L'economia solidària versus l'economia col·laborativa".
 • Conferència impartida per la Sra. Carmen Trilla, membre del Programa “Universitats amb Cor” de Cáritas Diocesanas de Catalunya, amb el títol "Servei de Mediació de l'Habitatge de Cáritas Diocesana de Barcelona".
 • Conferència a càrrec de l'alt representant permanent de Costa Rica davant les Nacions Unides a Ginebra, Christian Guillermet Fernández. El tema escollit va ser el dret humà a la pau.

 

 
Actes organitzats a la Universitat Abat Oliba CEU
 
 • Acte coorganitzat per la CES i la Plataforma per la Família Catalunya-ONU a la seu de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona el 2 d'octubre de 2015, amb el títol “La família com a institució de valors, suport i integració”.
 • L'acte va comptar amb les intervencions de la secretària de Família de la Generalitat de Catalunya, Dolors Gordi, i de la secretària general de la Universitat Abat Oliba CEU, la Dra. Carmen Parra. La vicepresidenta de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, Cecilia Bosch; la coordinadora psicooncològica de la Fundació FEFOC, Dra. Tania Estapé; el membre del Centre Cultural Gitano de la Mina Manuel Cortés; l'advocat Oscar Puy; el membre del Centre Cultural Gitano de la Mina Manuel Fernández Cortés, y el periodista Daniel Arasa. Tots van reivindicar el compromís de la família amb la societat civil.
 • Jornada XXV Aniversari de la Convenció dels Drets del Nen.
  La CES, juntament amb els departaments de Psicologia, Educació i Comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU, va organitzar al novembre una conferència per commemorar el XXV Aniversari de la Convenció dels Drets del Nen. Hi van ser presents institucions relacionades amb els menors, tant de l'àmbit internacional (UNICEF), com de l'àmbit públic (Ajuntament de Barcelona) i privat, representat per organitzacions que treballen amb menors.
  Les conclusions, redactades pel Comitè d'Organització, van estar distribuïdes entre les entitats públiques i privades que treballen amb menors.

 

Activitats patrocinades per la Càtedra d'Economia Solidària

 • Patrocini de la II edició de la Mostra de Cinema Peruà, celebrada a Barcelona del 10 al 16 de setembre de 2009
 • Premi de Periodisme Solidari
 • Patrocini de la III edició de la Mostra de Cinema Peruà, celebrada a Barcelona del 10 al 23 de setembre de 2010
 • Patrocinadors del Premi d'Arquitectura Sostenible, organitzat per Arquitectum
 • I Concurs de Fotografia Noves Mirades
 • Patrocini del Congrés Internacional sobre el Dret Humà a la Pau
 • Amfitriona de la desfilada solidària organitzada per la Fundació ARED en el marc de la Marató contra la Pobresa organitzada per TV3
 • Copatrocini del “raid” solidari UNIDESERT
 • Patrocini del I Premi de Curts Solidaris del Festival Visualízame, organitzat per la fundació Inquietarte
Publicacions
 • Abdulaziz, A.; Fernandez-Puyana , D. (2020) Moving Towards a Sustainable Peace: A Reflection on the United Nations’ Work.

 • Canne, M.; Parra, C. (2020) “Digital platforms: mapping the territory of new technologies to fight food waste” Bristish Food Journal - -ISSN.- 0007-070X. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0391Parra Rodríguez

 • Cruz López, Y.; Parra Rodríguez, C. (2020) Educomunicación para un compromiso con los ODS  en Aproximación periodística y educativa al fenómeno de las redes sociales Aída María de Vicente Domínguez (coord.), Javier Sierra Sánchez (coord.). Pàg. 529-540, Madrid (Espanya), ISBN.- 978-84-486-2035-6.

 • Parra Rodríguez, C. (2020) El papel de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural en un mundo globalizado en Problemas Globales. Cinco siglos después de la primera vuelta al mundo. Lasaga, O, Barraycoa, J. (ed.) y Rodríguez-Ponga , R. (coord.), Ediciones CEU. 

 • Parra Rodríguez, C. (2020) “Del migrante al refugiado ambiental”, Tiempo de Paz: La explotación de los recursos naturales, Vol. 136, pàg. 43-50. Barcelona (Espanya) ISSN 0212-8926.

 • Parra Rodríguez, C. (2020) La feminització de la pobresa en “Les dones pioneres de l’economia solidària”, pàg. 8-10 , Barcelona (Espanya).- Dep. Legal: DL B6687 2020 

 • Carmen Parra Phd, Chairholder UNESCO Peace, Solidarity, Intercultural Dialogue Abat Oliba CEU University. Yolanda Cruz López, Director of Visualizame Festival.

 • Cruz López, Y.; Parra Rodríguez, C. (2019) Cortometrajes para educar: La infancia, víctima en los conflictos bélico en El valor de la educación en una sociedad culturalmente diversa - Pàg. 289-309. Universitat d'Almeria. - ISBN.- 978-84-17261-60-3.

 • Yearbook Diplomatic and Consular Law

 • Parra, C. (2017) “Encouraging Skills and Entrepreneurial Spirit to Improve Employability of Young Artists”, World Academy of Science, Engineering and Technology. 

 • Parra, C. (2017) “Virtual teaching in postgraduate programs: the importance of social collaboration in virtual communities”. Procedia Social and Behavioral Sciences (p. 1430-1438. ISSN.-2010376X, 20103778). 

 • Parra Rodríguez, C.; Lasaga Millet, O. (2017)  “El papel del tutor de empresa en las prácticas  de estudiantes con discapacidad”. A: The UB Journal of Psychology - Vol. 47 Número: 3 (p. 53-54) Barcelona ISSN.-0066-5126. 

 • Parra Rodríguez, C. (2017) “España frente a los retos internacionales y europeos del desarrollo sostenible”. A: España y la Unión Europea en el orden internacional  Pàg. 1319-1329-. Editorial.- Tirant lo Blanch.- Valencia (España).- ISBN.- 978-84-9143-483-2.

 • Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2017) “El cine como herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho. Listen más allá de lo que ves. En el punto de mira: Sobre comunicación en la era digital - Pàg. 87-96-. Editorial.- Mc GrawHill Education.- Madrid (España).- ISBN.- 978-84-486-13617.

 • Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2017) “El cine como herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho. Listen más allá de lo que ves”. A: Nuevos retos docentes en ciencias sociales y jurídicas- Pàg. 157-168-. Editorial.-Huygens.- Barcelona (España) - ISBN.- 978-84-15-663768.

 • Parra Rodríguez, C. “The protection of underwater cultural heritage from the perspectives of International Law”. A: New Approaches to the Law of the Sea (In Honour of Ambassador Jose Antonio de Yturriaga –Barberán). Fernández-Sánchez, P.P. (Ed.) - Pàg. 273-291-. Editorial.- Nova Science Publishers.- Nueva York (Estados Unidos).- ISBN.- 978-15-36119848.

 • Parra Rodríguez, C. (2016) “Entrepreneurship and Business”. A: Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. - Pàg. 192-229 -. Editorial. - Yasar University. - Izmir (Turkey). - ISBN. - 978-975-6339-51-0. Erasmus + Program of the European Union.
 • Parra Rodríguez, C. (2016) “El audiovisual y la conciencia empática”. A: Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar - Pàg. 67-75 -. Editorial.- ASUNIVEP.- Almeria (España).- ISBN.- 978-84-617-5569-1.
 • Parra Rodriguez, C. (2016) “Restriction on the Free Movement of Persons with the Framework of immigration Policy”. A: EU Migration Policy and the internal security of the Members States - Pàg. 183-210-. Editorial - De Iure Pl.- Berlín (Alemanya).- ISBN.- 978- 39- 817- 7856- 4.
 • Parra Rodríguez, C. (2015). “Mujer inmigrante, mujer trabajadora”. A: La mujer incansable. Barreras y retos laborales - Pàg. 173-195 -. Editorial.- Síntesis.- Madrid (España).- ISBN.- 978-84-9077-228-7.
 • Parra Rodríguez, C. (2015). “El cine como herramienta formativa en el aula: Educar la Mirada”. A: Docencia virtual y experiencias de innovación docente: entornos b-learning y e-learnig. - Pàg. 267-271 -. Editorial.- Huygens.- Barcelona (España).- ISBN.- 978-84-15663-49-2.
 • Parra, C. (2015) “La sostenibilidad del Tercer Sector a través de las herramientas de la Emprendeduría Social”, Revista Española del Tercer Sector, (p. 121-146), España. ISSN 0718-980 X.
 • Parra, C.; Lasaga, O. (2015) “Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Entrepreneurs”, Journal of Yasar University, (p. 93-105), Turquia. ISSN.- 1305-970X.
 • Lasaga, O; Parra, C. (2015) "Practices for Collaboration between Universities, Businesses and the Third", Journal of Yasar University, (p. 21-30), Turquia. ISSN.- 1305-970X.
 • Parra Rodríguez, C; Porta Jaques, F. (Dir.) (2014).- Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía.- Ed.- J.M. Bosch editor .- Barcelona.- ISBN.- 978-84-942385-9-8.
 • Parra Rodríguez, C.- (2014).- Instrumentos para el fomento de la emprendeduría social. A; Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía - Pàg. 27-53 -. Editorial.- J.M. Bosch Editor .- Barcelona (España).-ISBN.- 978-84-942385-9-8.
 • Parra Rodríguez, C. (2014).- Docencia virtual en programas de postgrado: la importancia de la colaboración social en comunidades virtuales en el libro Docencia virtual y experiencias de innovación docente - Pàg. 64-77 -. Huygens Editorial.- Barcelona (España).- ISBN.- 978-84-15663-38-6.
 • Parra Rodríguez, C. "Las empresas de inserción, herramienta económica para luchar contra la crisis". A: Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (España).- ISBN.- 978-8476 98642- 4.
 • Ruiz, C; Parra C. (2013) - Social Innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies.- Ed- Routledge. Taylor & Francis Group. London and New York. ISBN 978-0-415-64014-5.
 • Parra Rodriguez, C. (2013) - "The Impact of the Economic Recession on Spain’s Third Sector". A: Government-Nonprofit Relations in Times of Recession (ed. Rachel Laforest) – Pàg. 129-145. Editorial- Queen’s Policy Studies Series.- School of Policy Studies, Queen’s University.- McGill-Queen’s University Press.- Montreal & Kingston (Canadà). 2013.- ISBN.- 978-1-55339-327-6.
 • Parra, C. (2013) “Panstwa Europy Wschodniej i prawo czlowieka do pokoju”, Sprawy. Miedzynaridowe, (p. 92-102), Polònia. ISSN 0038-853x.
 • Parra, C. (2013) “Economía solidaria para el Siglo XXI”, Catalunya Económica, (p. 18-22), España. ISSN: dipòsit legal B-14938-95.
 • Parra, C. (2013) “La empresa social: Creadora de empleos verdes en España”, Revista de trabajo social, (p. 53-63), Chile. ISSN 0718-980 X.
   
Reconeixements
 • La Federació d'Associacions Empresarials d'Empreses d'Inserció (FAEDEI) va atorgar a la Càtedra d'Economia Solidària el Premi Empresa Responsable amb la Inserció (ERI).
 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2017 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per José Miguel García Rivas titulat “Manos Unidas. Análisis histórico de la entidad y de una campaña de marketing”.

 • Premi Ángel Herrera Oria al millor estudiant per a l'alumna del màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries Sara García Escribano.

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2018 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Laura Busto López titulat “La cooperativa como activo a la conservación y desarrollo local”.

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2019 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Sonia Guillera titulat "Itineraris d'inserció per a persones en risc o situació d'exclusió social".

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2018 la distinció especial al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Xavier Porta titulat "La otra cosa del voluntariado: Estudio de las inquietudes y motivaciones de los jóvenes voluntarios en la sociedad actual".

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2019 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Eira Massip titulat “Proyecto de creación de ARTAMI E.I. de inserción municipal para gestionar los servicios públicos de atención a la dependencia”.

 • Premi a la iniciativa de voluntariat "Vets for Africa".

 • ICUSTA va premiar la iniciativa de voluntariat internacional en què van participar professors i alumnes de les tres universitats CEU. El projecte premiat es titula "Vets for Africa en Malawi" i es va iniciar a Kènia el 2011 amb docents i alumnes de la CEU UCH juntament amb altres organitzacions. La missió es va traslladar a Malawi el 2015 i, si bé el projecte inicial estava centrat en veterinària, se n'ha anat ampliant la intervenció amb l'objectiu d'optimitzar els recursos alimentaris per millorar la nutrició humana i prendre la formació com a eix vertebrador del desenvolupament per al futur. La Càtedra UNESCO Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural participa en aquest projecte implementant-hi l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible.

 • Premi a la innovació docent. El projecte CREAS (creativitat, aprenentatge i servei) a la UAO CEU, presentat per les professores doctores Marisa Vázquez, Laura Amado, Carmen Parra, Maite Signes, Cintia Carreira, Marina Fernández, Marta Oporto i Francisca Higueras va obtenir el V Premi de Projectes d'Innovació Docent.

 • Premi Càtedra UNESCO Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural: Haití es mujer. La Càtedra UNESCO Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural va participar en el festival Visualízame, organitzat per la fundació Inquietarte, i va atorgar un premi al millor curtmetratge en defensa dels drets humans i de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible. En la IX edició del premi, va ser per al documental Haití es mujer, de Mar Domínguez Ortega (Espanya-Haití, 2018). 

EMPRESA FAMILIAR I CREACIÓ D'EMPRESES (CEFICE)

Presentació

La Càtedra de Creació d’Empreses i Empresa Familiar la va crear el Dr. Juan F. Corona Ramón el 2004, alhora que es constituïa la UAO CEU com a universitat. Una de les primeres mesures que es van prendre el curs 2014-2015 va ser revitalitzar l'activitat de la càtedra, a partir d'un equip de treball a qui el professor Corona contagia el seu entusiasme per l'estudi de l'empresa familiar i l'emprenedoria.

Com a primera mesura es decideix invertir el nom de la càtedra, que passa a denominar-se Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses (CEFICE), i es convoquen diverses reunions per articular les activitats que es faran.

La Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses (CEFICE) és una de les tres càtedres fundacionals de la UAO CEU i té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat i perspectives de l'empresa familiar i l'emprenedoria. Aquesta anàlisi es planteja des d'una perspectiva multidisciplinària, i s'ocupa de confeccionar un complet programa d'activitats i d'investigació que contribueixin a millorar la formació dels estudiants en aquestes matèries. Amb motiu del caràcter multidisciplinari de la càtedra, la seva acció s'articula de manera coordinada amb els plans d'estudi elaborats per diferents departaments, com els d'Empresa i Economia, Dret, Comunicació, Psicologia i Educació.

D’una banda, s’estudien tots els processos necessaris per a la creació d’empreses (idea de negoci, estudi de mercat, elaboració d'un business plan, etc.), i s'aporten els instruments adequats per facilitar el desenvolupament de l’emprenedoria. D’altra banda, s’estudia la realitat de l’empresa familiar, autèntic nucli central de l’economia, i es posa èmfasi en les qüestions més complexes relacionades amb la continuïtat d’aquest model d’empresa: les relacions entre família i empresa, la successió, la comunicació a l'empresa, la gestió de l'edat, l'ús d'RSC i objectius de futur com la professionalització en la presa de decisions, la internacionalització o la transformació digital.

La càtedra forma part, de ple dret, de la Xarxa de Càtedres d’Empresa Familiar —sota el paraigua de l’Institut d’Empresa Familiar (IEFam)—, que està considerada actualment com la més important del món, i té càtedres similars en 37 universitats espanyoles que fan possible el treball en xarxa i la cooperació entre universitat i empresa. La Xarxa de Càtedres d'Empresa Familiar la componen 37 càtedres, en què treballen 200 professors universitaris que formen una mitjana de 2.000 alumnes l'any a tot Espanya.

Organització

La Càtedra d'Empresa Familiar i Emprenedoria UAO CEU està coordinada per:

- Dr. Juan F. Corona Ramón, director de la Càtedra CEFYCE UAO CEU

- Dra. Carmen Ruiz-Viñals, sotsdirectora de la Càtedra CEFYCE UAO CEU

- Dr. Fernando Álvarez-Gómez, sotsdirector de la Càtedra CEFYCE UAO CEU

A partir del 16 de gener de 2015, un grup de professors membres i col·laboradors de la càtedra s'han anat reunint per activar-ne tant les activitats (seminaris, jornades, trobades, workshops, afterworks, challenges, etc.) com les investigacions i publicacions en la doble temàtica que aborda: empresa familiar i emprenedoria. Per vehicular la investigació de la càtedra, s'ha format un grup d'investigació consolidat que està reconegut per la Generalitat de Catalunya.

La Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses forma part de la xarxa de càtedres d'empresa familiar de l'Institut d'Empresa Familiar. La filosofia és de caràcter win-win ('guanya-guanya'). Es volen identificar diverses àrees de treball en relació amb l'empresa familiar i l'emprenedoria per oferir la càtedra com a paraigua acadèmic a les persones de la Universitat. Es tracta de coordinar la part de la feina diària des dels diferents camps multidisciplinaris que es relacionen amb l'empresa familiar i l'emprenedoria, i donar-los un valor conjunt. En aquesta multidisciplinarietat també es pretén que els membres de la càtedra tinguin procedències diverses, de manera que es busquen especialistes de diferents departaments de la UAO i es fomenta el treball conjunt amb professionals d'altres universitats i de l'empresa privada. Això ens dona un caràcter més operatiu a l'hora de plantejar projectes d'investigació que neixen vinculats amb el món empresarial.

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

- presa de decisions basada en sistemes d'informació a l'empresa familiar
- lideratge a l'empresa familiar
- storytelling a l'empresa familiar i l'emprenedoria
- self-management a la vida directiva
- responsabilitat empresarial
- cultura i valors a l'empresa familiar
- dona emprenedora
- el paper de la dona directiva a l'empresa familiar

Activitats

Llista d'actes d'emprenedoria i empresa familiar (inici CEFICE, febrer de 2015).

▪ 11 de desembre de 2014, UAO CEU (Barcelona): Networking Breakfast del Districte del Coneixement. Conferència del director de la càtedra, Juan F. Corona, amb el títol: "Internacionalització de l'empresa familiar".

▪ I cicle de seminaris Trobades d'Empresa Familiar:
- 19 de febrer de 2015: a càrrec de la presidenta del Grup Codorniu, Mar Raventós. El protocol familiar, peça clau en l'èxit de l'empresa familiar.
- 5 de març de 2015: a càrrec de Nacho Calvo, responsable d'Organització i Desenvolupament del Grupo Cosentino. Importància de la política en la formació de l'empresa familiar: el cas del programa IMPULSA. 

▪ 6 de març de 2015: presència de la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empresa al Face-to-Face del Cornellà Creació Fòrum, entre Juan F. Corona i la periodista i directora adjunta d'El Periódico, Olga Grau.

▪ II cicle de seminaris Trobades d'Empresa Familiar:
- 27 de març de 2015, II Trobades d'Empresa Familiar: Antonio Gallardo, vicepresident d'Almirall ProdesFarma. La importància de la internacionalització en l'estratègia de l'empresa familiar.
- 29 d'octubre de 2015 Sergi Ferrer Salat, president del Grup Ferrer. El president del Grup Ferrer explica el seu concepte del que deu ser la filantropia del segle XXI.
- 27 de novembre de 2015 II Trobada d'Empresa Familiar: Joaquín Uriach. La capacitat de transformació és clau perquè una empresa perduri.

▪ 29 de juny de 2015: I Jornada d'Emprenedoria Experiencial. Hi han intervingut la fundadora de Circle Line, Marta Alonso; els fundadors de Sitka Capital, Miguel Lobón i Carlos Guerrero; el fundador d'Eltenedor.es, Álex Lorenzo; l'emprenedora del sector de la moda Nina Urgell; el CEO de Social Coin, emprenedor, empresari i gestor d'incubadora de start-ups Carlos Blanco; la social media a Sogues Comunication, Aretha Fusté; el director de Westinghouse Future Economy, Marc Vidal, i el director de Producció i Desenvolupament a Neuroelectrics, Guillem Mitjà.

▪ 29-30 de juny de 2015: curs d'estiu sobre emprenedoria experiencial i innovació

▪ 13-14 de juliol de 2015: participació en el II curs d'estiu CEU Emprèn: Emprenedoria a les Aules i més Enllà.

▪ 20 de setembre de 2016: publicació i presentació pública de l'informe L'empresa familiar a Espanya (2015), publicat per l'Institut d'Empresa Familiar, amb col·laboració de Banco Santander.

Conferències:
▪ 1 d'octubre de 2015: jornada Casos d'Emprenedoria: Models d'Èxit. Conèixer de primera mà la vivència dels joves emprenedors que han obtingut èxits amb les seves iniciatives. Els ponents han estat Oscar Pierre i Iris Sanmartín, fundadors de Glovo App i FormalDocs.

▪ 9 de novembre de 2015: conferència de Marc Muñoz, fundador de Brodynt Global Services. Emprendre suposa agafar el control de la pròpia vida. 

▪ 11 de desembre de 2015: taula rodona Bones Pràctiques RSC. Hi han intervingut el voluntari de Càritas Barcelona i responsable del programa Universitats amb Cor, Fernando Porta; la directora de Barcelona Sustainable Tourism, Joana Homs; la directora de Recursos Humans del Grupo Clece, Rosa Llamas, i el director general de l'Institut Cerdà, Carles Cabrera. Ha moderat la taula la vicerectora d'Ordenació Acadèmica de la UAO CEU, Eva Perea.

▪ 18 de febrer de 2016: Trobades amb Joves Emprenedors. Agustí Torelló. El vi espanyol ha d'apostar per la singularitat i no guiar-se tant per les modes. 

▪ 30 de març de 2016: I Workshop Dona Emprenedora. La UAO CEU organitza el I Workshop Dona Emprenedora per posar en relleu el paper singular que la dona té al panorama empresarial. Hi participen la fundadora i CEO de Pop Places, Karen Prats; la responsable d'e-commerce a Unpasomás, Beatriz de la Sotilla, i la fundadora i CEO de María Pascual, María Pascual. Presentació de la plataforma ENVISION, que, impulsada per l'Associaton of Organisations of Mediterranean Businesswomen, neix amb el propòsit d'aglutinar les dirigents de petites i mitjanes empreses i dones emprenedores del nostre país. 

▪ 28 de juny de 2016: II Jornada d'Emprenedoria Experiencial: idees que creen models de negoci. El que va ser director de Màrqueting de Correus, Pau Cubells, ha obert la II Jornada d'Emprenedoria Experiencial, que, organitzada per la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses, ha servit d'avantsala al Summer Camp d'Emprenedoria, que se celebra durant tota aquesta setmana a la UAO CEU. Hi participen el CEO de Waynabox, Pau Sendra; el CEO i fundador de Sonarventures, Álvaro Cuesta; la CEO i fundadora de LestGoi!, Yaiza Canosa, i la CEO i cofundadora de Dietox, Virginie Roge.

▪ 28-30 de juny de 2016: II Summer Course sobre emprenedoria experiencial i innovació

▪ 15 de desembre de 2016: II Workshop Dona Emprenedora, amb la participació de Natalia García, directora executiva a CREA HOUSE; Miriam Escrivà, CEO & founder a Miriam Escrivà Events, i Miriam Lao, cofundadora i CEU a Ingenius.

III Trobades d'Empresa Familiar (Saló de Graus)
- 2 de març de 2017. "Foment de l'emprenedoria des de l'empresa familiar: el cas de Lanzadera". A càrrec de Javier Jiménez, director general de Lanzadera. 11:30 al Saló de Graus de la UAO CEU.
- 31 de març de 2017. "Impuls de la innovació des de l'empresa familiar". A càrrec d'Aleix Pons, director d'economia i finances de COTEC. 11:30 al Saló de Graus de la UAO CEU.

▪ IV Jornada d'Emprenedoria Experiencial (Saló de Graus)
- 17 de març de 2017: jornada de tarda (16-20 h), en què diferents emprenedors i finançadors del món de l'emprenedoria expliquen la seva trajectòria. Programa: 16:00 Luis Crisenti, soci de Plana Abogados / 17:00 Juan Prim, CEO i fundador de Corre y Vuela / 18:00 Marc Vila, consultor sènior a Business Angels Network Catalunya.

▪ 24 de març de 2017: presentació al Círculo Ecuestre de l'estudi/informe sobre l'empresa familiar a Catalunya, a càrrec del Dr. Juan F. Corona i del Dr. Fernando Álvarez. 12 h. Xarxa de Càtedres d'Empresa Familiar. L'empresa familiar a Catalunya. Associació Catalana de l’Empresa Familiar, 2017.

▪ 2a edició del CEU Emprèn Summer Camp: emprenedoria. Després de l'èxit de la primera edició, organitzada per la Càtedra EFICE en col·laboració amb CEU Emprèn, es reedita aquesta activitat inter CEU (ja que els participants són de la USP CEU, la UCH CEU i la UAO CEU) a València, però organitzat per la Càtedra EFICE en col·laboració amb CEU Emprèn i la UCH CEU. Immersió d'una setmana al món de l'emprenedoria: del 26 al 30 de juny de 2017.

Activitats del Club d'Emprenedors (mentorades per l'equip de professors Carmen Ruiz, Alexis Vegas i Ángel Pachón).

Debat d'economia a tres bandes (desembre de 2016).

Afterwork 28 de febrer de 2017 a les 18:30.

Barcelona Thinking Challenge (26-27 d'abril de 2017).

▪ 10 de febrer de 2017: signatura del conveni UAO - UOC - Foment del Treball - Fepime.

III Workshop Dona Emprenedora (1 d'octubre de 2017). Amb la participació de de Patricia Pólvora, CEO de Teterum, i Geni Ramos, emprenedora del sector digital.

▪ Febrer de 2018: publicació i presentació pública de l'informe L'empresa familiar a Espanya (2017), publicat per l'Institut d'Empresa Familiar, amb la col·laboració de Banco Santander.

▪ 21 de març de 2018: IV Jornada d'Emprenedoria Experiencial. 16:00 - Laura Fernández Giménez, CEO i cofundadora de FutureFunded / 17:00 - Agustín Arga (www.ecomlabsincubator.com).

▪ Activitats del Club d'Emprenedors (mentorades per l'equip de professors Carmen Ruiz, Alexis Vegas i Ángel Pachón).

Debat d'economia a tres bandes (desembre de 2016)

Barcelona Thinking Challenge (18-19 d'abril de 2018). Repte: el malbaratament alimentari.

IV Workshop Dona Emprenedora (24 de novembre de 2018) amb la participació de Natàlia Pujades, CEO a Scratch School, i de Sara Werner, CEO a Cocunat.

II Afterwork en col·laboració amb el Club d'Emprenedors (12 de desembre de 2018), amb la participació del CEO i fundador de Vinos Reilón y Laagam, Diego Arroyo, i del CEO i fundador de PartyAdvisor, Pol Domingo.

V Jornada d'Emprenedoria Experiencial (11 de març de 2019). 16:00 - Adrián Lorenzo, CTO Mr. Jeff., i Toni Gómez, CEO Wakko Comunicación / 17:00 - Antoni Abellán, CEO Helion Technologies, i Agustín Arpa, CEO Wana Group.

▪ Ponències als Congressos d'Empresa Familiar de 2015 a 2018 per part del Dr. Juan F. Corona: 
- XXI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Compromesos amb el futur. València, 28, 29 i 30 d'octubre de 2018
- XX Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Celebrant la Història, Creant Futur. Toledo, 1, 2 i 3 d'octubre de 2017.
- XVIII Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Creixement i Creació de Feina. Bilbao, 25, 26 i 27 d'octubre de 2015.

BCN Thinking Challenge:
- VI edició (curs 2017-2018) - repte: com superar el malbaratament alimentari  
- V edició (curs 2016-2017) - repte: la reducció de les desigualtats a les ciutats 
- IV edició (curs 2015-2016) - repte: la gestió de l'edat a les empreses 
- III edició (curs 2014-2015) - repte: equilibrar el rendiment escolar a Espanya
- II edició (curs 2013-2014) - repte: integració a la feina de les persones amb discapacitat  
- I edició (curs 2012-2013) - repte: integració laboral dels aturats de llarga durada

▪ I edició BCN Thinking Challenge (curs 2012-2013): integració laboral dels aturats de llarga durada 
El 2008 va començar una important crisi econòmica al nostre país que va fer que milers de persones perdessin la feina. Uns anys més tard, la situació empitjora: amb uns cinc milions d'aturats a tot Espanya (i prop de 900.000 només a Catalunya), els drames familiars són el pa de cada dia; el sistema de col·locació és ineficient, per la qual cosa la recerca de feina per compte d'altri ja no sembla una bona opció. 

El 2013 la situació dels aturats de llarga durada és especialment dramàtica per les nombroses càrregues familiars que tenen (cònjuge, fills, persones grans a càrrec de la família, etc.). Els membres del Club d'Emprenedors se n'adonen i decideixen posar el seu granet de sorra per contribuir a solucionar-ho. Arran d'això neix la I edició del BCN Thinking Challenge. 

L'objectiu d'aquesta primera edició és organitzar un hackathon day, un dia de feina en què es reuneixin estudiants i experts de la matèria, amb la doble finalitat de realitzar projectes i aprendre durant el procés. 

▪ II edició del BCN Thinking Challenge (curs 2013-2014): integració a la feina de les persones amb discapacitat 
En aquesta segona edició, les persones amb discapacitat van ser el focus d'atenció. L'objectiu de la jornada era elaborar un pla de negoci que donés solucions al col·lectiu per tal que puguin trobar sortides professionals adequades a les seves capacitats. Es van constituir sis grups compostos per vuit o nou participants, dels quals hi havia almenys un professional i una persona amb una discapacitat concreta. L'objectiu d'aquesta organització dels grups va ser aconseguir una àmplia diversitat en cada projecte, de manera que cada equip va haver de treballar sobre una situació concreta, i les seves propostes es van enfocar en la discapacitat de la persona del grup. 

Aquesta edició va rebre el suport de diferents associacions que treballen directament amb aquest col·lectiu, com Càritas, ONCE i AIJEC. També hi va donar suport el Parlament Europeu, compromès amb la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat i amb la seva integració en la societat. Aquest suport es va manifestar a través d'una carta de l'aleshores president del Parlament Europeu, Martin Schulz, que va anunciar: "És un gran honor concedir l'alt patrocini del Parlament Europeu a aquesta iniciativa". 

Cal destacar l'entrega del premi al millor emprenedor de la jornada. Es va lliurar a Àlex Romera, estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, que va venir a la jornada amb el seu gos pigall, ja que és cec. 

▪ III edició del BCN Thinking Challenge (curs 2014-2015): equilibrar el rendiment escolar a Espanya 
A Espanya el fracàs escolar sempre ha estat una matèria pendent en el camp de l'educació. Ho demostren les dades recollides per l'INE: el 2014 el nivell d'abandonament de l'educació-formació era del 18,1 % en les dones i del 25,6 % en els homes, mentre que la mitjana europea era del 9,6 % i del 12,8 % respectivament. Tot i que aquests nivells havien seguit una tendència decreixent al llarg dels últims anys, continuaven sent molt elevats. Per això es va abordar aquesta temàtica. En aquesta edició, els grups, a més de tenir professionals del sector, van comptar amb un grup de professionals de diferents escoles de Barcelona que assessoraven els participants sobre la matèria. La finalitat de la trobada va ser idear un projecte empresarial que contribuís a millorar el sistema educatiu i corregís les altes taxes de fracàs escolar del nostre país. 

De les set propostes, la de l'equip creador de LINK va ser la que donava una millor resposta al repte plantejat. El grup, que va tenir el suport de la professora de l'Escola Pineda, va exposar el seu projecte, basat a localitzar les causes de l'abandonament escolar per aconseguir "redirigir l'alumne que n'està al llindar". 

IV edició del Barcelona Thinking Challenge (curs 2015-2016): la gestió de l'edat a les empreses 
En aquesta edició es va posar el repte de conciliar les diferents generacions que conviuen a la feina, i promoure una sintonia intergeneracional que repercuteixi positivament en l'entorn laboral. L'objectiu va ser formular projectes emprenedors que facilitessin la integració de les persones més grans, amb una àmplia experiència professional, amb les generacions més joves, que s'incorporen al món laboral. 

Es va fomentar que els projectes incloguessin estratègies com el mentoring dels treballadors amb més anys de recorregut, la recerca de feina en l'últim tram de la vida professional i la integració de les noves metodologies de feina. Això últim va ser un element innovador que el Club d'Emprenedors va voler ensenyar als participants, i que s'aconsegueix a través del retro-mentoring. Es tracta d'una pràctica poc difosa de moment, que es basa en la transmissió de coneixements de les noves generacions cap a dalt. Aplicant les dues tècniques s'aconsegueix apropar les dues generacions mitjançant un cercle de formació mutu. 

El projecte que va donar una resposta millor al repte de la conciliació intergeneracional va ser Jubbin. La seva proposta es basava a posar en contacte l'experiència dels treballadors sèniors amb l'empenta i la iniciativa dels joves emprenedors al principi de la seva carrera professional. Això s'aconseguia a través d'una plataforma de suport digital pensada per posar en marxa un model de substitució generacional progressiva que solucionés "la por empresarial a la inexperiència". 

Aquesta edició es pot considerar com la primera que té un caràcter internacional, ja que hi van participar estudiants d'intercanvi, tant del programa Erasmus com d'altres programes (entre d'altres, provinents de la Miami University). 

▪ V edició del BCN Thinking Challenge (curs 2016-2017): la reducció de les desigualtats a les ciutats 
En la cinquena edició, es va plantejar de manera holística la reducció de les desigualtats, mitjançant projectes com start-ups tecnològiques relacionades amb la smart city que contribueixen a una redistribució més equitativa dels recursos al territori de la ciutat. 

Novament, es van formular projectes emprenedors que facilitessin el repte plantejat (reduir la desigualtat). Es va fomentar que els projectes incloguessin estratègies com el networking i que fossin projectes innovadors i generadors de valor. Es van valorar els projectes que generessin noves àrees de centralitat. El projecte que va donar una resposta millor al repte va ser Plentiservice. Es tracta d'una plataforma web pensada per posar en contacte les necessitats urgents dels particulars amb el capital de recursos i habilitats que ofereixen persones a l'atur i amb risc d'exclusió. 

El projecte estava enfocat als barris de Sant Andreu i la Sagrera pel fet que presentaven uns índexs de desocupació elevats. D'aquesta manera Plentiservice responia al repte plantejat, que era proposar models de negoci que repercuteixin en la reducció de la desigualtat existent entre els barris de Barcelona. 

Com a part del premi, els integrants van poder disposar del suport de Projecte Atípics per desenvolupar la seva idea. Atípics és un programa d'emprenedoria juvenil que se centra en projectes d'impacte social.  El jurat d'aquesta cinquena edició estava format pel responsable del programa Universitats amb Cor, de Càritas, Fernando Porta; l'exdirectiu de CaixaBank Alberto Trallero; el director de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, Enric Miravitllas; el fundador d'UnCommon People i autor de '365 maneres de demanar feina', Oscar Arenas; el doctor en Psicologia Joaquín Limonero, i el director corporatiu de màrqueting comercial de la Fundació Universitària San Pablo CEU, Javier Andreu. 

▪ VI edició del BCN Thinking Challenge (curs 2017-2018): com vèncer el malbaratament alimentari 
En aquesta última edició, el business case a treballar era la manera de vèncer el malbaratament alimentari. Per orientar-los en la tasca, hi havia un equip d'assessors compost per professors de la universitat i emprenedors (com el fundador d'Uli Uli BCN, Cristian Agudelo; el fundador i CEO d'AllanRay, Álex Bastarós; la project manager internacional de Doctor Fackoy, Ana Puig, i la CEO i fundadora de Thunderglasses, Miriam Lao. 

En aquesta sisena edició, el jurat estava compost pel sustainability integration manager de Danone, Borja Lafuente; el director operatiu de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, Enric Miravitllas; el responsable d'Universitats amb Cor, de Càritas Diocesana de Barcelona, Fernando Porta, i l'aleshores rectora de la UAO CEU, Eva Perea. 

El projecte que va donar una resposta millor al repte plantejat va ser 2Help. La idea de 2Help es basa en l'aprofitament per a la comercialització dels productes que s'han descartat per alguna deficiència formal però que, des del punt de vista alimentari, conserven la qualitat intacta. Aquests productes tindrien una segona oportunitat al mercat, però a un preu més assequible per als consumidors amb menys poder adquisitiu. 

A més del premi al millor projecte, l'organització va concedir una distinció al millor emprenedor. El suport d'entitats patrocinadores i col·laboradores va tornar a ser clau. CEU Emprèn, Santander Universitats, Masia Tero, Doctor Fackoy i ReNueva de Danone (un projecte d'economia circular per garantir una segona vida als envasos) van contribuir al patrocini. Com a institucions col·laboradores, van donar-hi suport la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses de la Universitat, Càritas Diocesana de Barcelona, Rockets, Hantön y Pangea. Fidel a la seva filosofia, el BCN Thinking Challenge va tornar a connectar la universitat, l'emprenedoria i la sensibilitat social. Universitat perquè sis centres hi estaven representats (a més d'estudiants de la UAO CEU, hi van participar ESADE, la Universitat Pompeu Fabra, Teamlabs, la Universitat Panamericana i la Universitat CEU San Pablo). I emprenedoria social perquè, des dels inicis, sempre s'ha optat per presentar un business case relacionat amb alguna problemàtica social. 

Publicacions
JOURNALS
 • Parra, X. Tort-Martorell, X., Ruiz-Viñals, C. i Álvarez-Gómez, F. (2019). Maturity Model for the information-driven SME en Journal of Industrial Engineering and Management (en proceso de publicación).
 • Ruiz-Viñals, C. i Álvarez-Gómez, F. (2018). "Ownership and the Desire for Continuity Over Time, the Principal 'Drivers' of the Family Business Culture". A: China-USA Business Review, Aug. 2018, Vol.17, No.8, p. 419-437. ISSN 1537-1514.
 • Ruiz-Viñals, C. i Solana-Oliver, J. (2018). "La narrativa empresarial como herramienta para explorar las complejidades de la realidad directiva. El caso de Satya Nadella". A: Revista Internacional de Ciencias Sociales. Vol. 7, Núm. 3, pp 157-165. ISSN: 2530-4909.
 • Parra, X., Tort-Martorell, X., Ruiz-Viñals, C., Álvarez-Gómez, F. (2017). "CHROMA: A Maturity Model for the Information-Driven Decision-Making Process". A: International Journal of Management and Decision Making, 16(3), p.224–242. ISSN/ISBN: 1462-4621. DOI: 10.1504/IJMDM.2017.085633. Decision Sciences (Miscellaneous): IF 0.233/Rank 36/55/ Q4 (Scopus).
 • Ruiz Viñals, C.; Perea Muñoz, E. i Berlanga Silvente, V. (2017). “Entrepreneurial activities and alternative learning spaces. Skills development for a hackaton day”. Doxa Comunicación: Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales. Universidad San Pablo CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. ISSN/ISBN:1696-019X. Vol: 24. Pg: 175-186. DOI: Socologia y Política: IF/Rank/D (AGAUR-Carhus plus).
 • Ruiz Viñals, C. (2008). "New Methods and Results in Measuring the Efficiency of EU Funds: the Spanish Case". Society and Economy, Vol.30, number 2, December 2008: 245-259. (ISSN: 03085147). ISI. Índice impacto 1665. Posición publicación 33. Nº revistas de la categoría: 209. SCOPUS. Índice de impacto: 1777. Posición publicación 4. Nº revistas de la categoría: 711.
LLIBRES
 • Corona Ramón, Juan F. (Coord). Empresa familiar: análisis estratégico. Deusto, Barcelona.pg: 39-88. ISSN/ISBN 978-84-234-2749-9. 
 • Ruiz Viñals, C. i Álvarez Gómez, F. (Coord.) (2016) Empresa Familiar Responsable. Barcelona: Huygens, 2016. ISBN: 978-84-15663-60-7.
 • Ruiz Viñals, C.; Parra Rodríguez C. (eds) (2013) New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. London: Routledge. ISBN: 978-0-415-64014-5 (hbk). ISBN: 978-0-203-08287-4 (ebk).
 • Parra, C.; Ruiz, C. (eds) (2012). Instrumentos Solidarios en tiempos de Crisis. Barcelona: Bosch Editor, 2012. (ISBN: 978-84-7698-642-4)
CAPÍTOLS DE LLIBRE
 • Álvarez-Gómez, F. i Ruiz-Viñals, C. (2019) “Caracterización de la empresa familiar catalana y factores diferenciadores respecto a la empresa familiar en España” en GEDISA. Colección “Herramientas Universitarias”. 
 • Solana Oliver, J., Ruiz-Viñals, C., Álvarez-Gómez, F. i Rello Condomnes, E. (2018). “La narrativa empresarial aplicada a la docencia de habilidades y valores: el caso de Sheryl Sandberg”. Signes, M.T., Carreira Zafra, C., Kazmierczak, M. El rol central de la narración en el contexto educativo. Diferentes perspectivas. Vigo: editorial del hispanismo, 2018. pg: 165-183. ISBN: 978-84-16187-53-9.
 • Álvarez-Gómez, F. i Ruiz-Viñals, C. (2018) “Characterization of the catalan family business sector and differentiating factors regarding the family business in Spain”. Conference Proceedings, CUICIID 2018. ISBN978-84-09-04967-7. 
 • Parra, C., Ruiz, C., Alvarez, F. (2017), “Análisis de la toma de decisiones basada en información en empresas familiares: conclusiones sobre la aplicación del modelo CHROMA”, Actas del XXXI Congreso Anual de la European Academy of Management and Business Economics, Madrid, junio.
 • Álvarez, F., Ruiz, C. (2017). “Modelos de empresa familiar”. Empresa familiar: análisis estratégico, Juan Corona (Coord.), Deusto, Barcelona.pg: 39-88. ISSN/ISBN 978-84-234-2749-9.
 • Álvarez, F. et alii (2017), “L’empresa familiar a Catalunya”, Associació Catalana de l’Empresa Familiar. ISBN 978-84617-8406-6.
 • Ruiz Viñals, C.; Perea Muñoz, E. y Berlanga Silvente, V. (2016). “Espacios alternativos de aprendizaje: el Barcelona Thinking Challenge” en Caldevilla Domínguez, D. Trabajos docentes para una Universidad de Calidad. McGraw-Hill. ISSN/ISBN: 9788448612672. Pg: 773-781.
 • Corona, J. et alii (2016). “La Empresa Familiar en España-2015”, Instituto de la Empresa Familiar. ISBN 978-84-608-2119-9.
 • Ruiz Viñals, C. (2016) "Responsabilidad empresarial y Recursos Humanos: gestión responsable de las personas" en Ruiz Viñals, C. i Álvarez Gómez, F. (Coord.). Empresa Familiar Responsable. Barcelona: Huygens, 2016. Pg: 85-99. ISBN:978-84-15663-60-7.
 • Ruiz Viñals, C. (2014). “Emprendimiento Social en España: una vertiente instrumental de la innovación social” En Parra, C. y Porta, F. Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía”. Pg: 233-247. Barcelona: Bosch Editor. (ISBN: 978-84-942385-9-8).
 • Parra, C. (Eds). New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. London: Routledge. Pg: 5-16. ISBN: 978-0-415-64014-5 (hbk). ISBN: 978-0-203-08287-4 (ebk).
 • Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., del Olmo-Arriaga, J.L., Ruiz-Viñals, C. (2013). EDULEARN 13 Proceedings.pg: 3832-3839. ISBN. 978-84-616-3822-2. ISNN: 2340-1117.
 • Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., del Olmo-Arriaga, J.L., Carreras Alcalde, M., Sierra-Sánchez, J., Pesqueira-Zamora, M.J., Ruiz-Viñals, C. (2013). ICERI2013 Proceedings. pg: 3036-3044. ISBN. 978-84-616-3847-5. ISNN: 2340-1095.
 • Ruiz Viñals, C. (2012) “Las Micro-finanzas y su papel en la Emprendeduría en el caso Europeo” en Parra, C.; Ruiz, C. (Eds) Instrumentos Solidarios en tiempos de Crisis. Barcelona: Bosch Editor, 2012: 241-255. (ISBN: 978-84-7698-642-4).
Reconeixements
 • 2019: membres del Global STEP Project. Successful Transgenerational Entrepreneurial Practices Project for Family Enterprise. Babson College.
 • 2018: Premi Herentia concedit a Juan F. Corona Ramón per la seva contribució a l'estudi i anàlisi de l'empresa familiar.
 • 2017-2018: reconeixement de la Generalitat de Catalunya al Grup d'Investigació Consolidat en Empresa Familiar i Emprenedoria.
 • 2017-2018: projecte precompetitiu “Decisions informades de l'empresa familiar (DECIDEF)” núm. B718PR01, finançat per l'Obra Social La Caixa. Quatre participants i 7.500 euros de finançament. IP: Dra. Carmen Ruiz-Viñals.
 • 2016-2017: projecte precompetitiu "Decisions conduïdes per informació en empreses familiars d'Espanya (DECIDE)” núm. B617PR01, finançat per l'Obra Social La Caixa. Quatre participants i 4.500 euros de finançament. IP: Dr. Juan F. Corona Ramón.
 • 2016: Premi Manuel Peláez Castillo concedit a Juan F. Corona Ramón per la seva contribució a l'estudi i l'anàlisi de l'empresa familiar.
 • 2012-2013: projecte precompetitiu “Innovació social - emprenedoria i gestió de l'edat en les empreses” núm. B213MG01, finançat per Banco Santander. Vuit participants i 2.000 euros de finançament. IP: Dra. Carmen Ruiz-Viñals.
   

GIFT & TASK DE BIOÈTICA I DRET

Presentació

La Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret es va crear el novembre de 2008, per mitjà d’un conveni subscrit entre la Fundació Gift & Task i la Universitat Abat Oliba CEU, amb l’objectiu d’impulsar la investigació de les implicacions jurídiques de les ciències biomèdiques.

La seva missió és proporcionar arguments al debat social que fomentin, en relació amb l’aplicació de la biotecnologia, la presa de decisions basades en el respecte a la dignitat de la persona, i que redundin en la construcció d’una societat més justa i humana, en què la ciència i la tècnica estiguin al servei de la persona.

Organització
Línies d'investigació

La Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret desplega les línies de treball següents:

 • Projectes de recerca: els professors i investigadors de la càtedra intervenen en projectes de recerca competitius i no competitius que tenen com a objectiu alguns dels punts del grup. En els casos en què els membres de la càtedra assumeixen el paper d’investigadors principals i almenys una tercera part dels investigadors també ho són, el projecte és considerat propi de la càtedra.
 • Tesis doctorals: els professors i investigadors de la càtedra dirigeixen tesis doctorals sobre les línies de recerca del grup.
 • Treballs de final de màster i de final de grau: els professors i investigadors de la càtedra dirigeixen treballs de final de màster o postgrau i de final de carrera o grau, sobre les línies de recerca del grup.
 • Informes i documents de treball: els professors i investigadors de la càtedra publiquen informes i documents de treball sobre matèries que pertanyen a les línies de recerca de la càtedra.
Activitats

En el desenvolupament de les línies de treball de la Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret, aquesta convoca i organitza:

 • Seminaris de discussió amb la participació de professors i investigadors de la Càtedra, amb la col·laboració de convidats externs.
 • Jornades de la Càtedra, d’àmbit nacional o internacional, afavorides per la Càtedra i amb la intervenció de professors i investigadors externs.
 • Cursos sobre Bioètica i Dret.
 • Per al compliment de les seves finalitats, la Càtedra desenvolupa diferents projectes de recerca en el marc de la Universitat Abat Oliba CEU, i els professors i investigadors que la integren també participen en altres institucions, sempre que les seves línies d’estudi siguin coincidents o properes a les de la Càtedra. La Càtedra també assumeix activitats de docència i de difusió dels resultats de les investigacions realitzades.

En particular, aquestes línies de recerca es concreten en els temes d’estudi següents:

 • La protecció jurídica de la vida humana en les seves primeres fases de desenvolupament, i en aquest àmbit.
 • La regulació jurídica de l’avortament en una perspectiva crítica.
 • L’ordenació de la reproducció assistida humana i de la investigació genètica i la seva consideració ètica i jurídica.
 • L’estudi de les derivacions jurídiques de fets o dades biològiques o biomèdiques, tals com la regulació sobre les diferències de sexe o de les dependències.
 • L’ordenació jurídica i els límits de l’experimentació de medicaments i tractaments mèdics en persones.
 • Les línies de regulació del dret mèdic, especialment en relació amb els drets del pacient i els deures en l’atenció mèdica hospitalària i ambulatòria, també quant a la llibertat de consciència del personal sanitari, metge i farmacèutic.
 • La normativa sobre trasplantaments, tant inter vivos com mortis causa, i els processos de garantia i control.
 • El debat sobre l’eutanàsia i la discussió sobre la legitimitat de normatives que amplien la llibertat de decisió del pacient o les competències mèdiques respecte a l’anticipació de la mort.
 • Les repercussions jurídiques d’investigacions neurològiques sobre el cervell, especialment respecte a la responsabilitat i culpabilitat.
Projectes d'investigació
La culpabilitat com a fonament de la responsabilitat en el dret
 • Investigador principal: Prof. Dr. Carlos Pérez del Valle.

El concepte de culpabilitat és emprat usualment per designar l’exigència bàsica de responsabilitat en el dret. En aquest sentit, es considera necessària una reflexió en profunditat del contingut del concepte: si existeix una diferenciació entre culpabilitat moral i jurídica; si la culpabilitat és quantificable; si la culpabilitat ha d’implicar exclusivament la responsabilitat sobre un fet aïllat que s’imputa o si implica també la imputació de la vida anterior (culpabilitat per la conducció de la vida) o sobre el control del propi caràcter (culpabilitat pel caràcter).

Aquesta reflexió requereix la consideració d’aquests termes no només des d'un punt de vista jurídic-penal, sinó també iusfilosòfic. En aquest sentit, no es pot ignorar la rellevància que, per al concepte jurídic de culpabilitat, ha tingut la filosofia i la teologia moral.

D’altra banda, el pressupost de la culpabilitat és propi de la dogmàtica penal moderna, que s’ha recolzat, almenys des del S XIX, en aquells plantejaments filosòfics.

Els objectius són:

 • Estudi sobre la fonamentació iusfilosòfica de les concepcions predominants sobre la culpabilitat.
 • Examen de la seva correcció metodològica.
 • Formulació de propostes alternatives metodològiques i conceptuals.
Societat pluralista, regulació bioètica i llibertat de consciència
 • Investigador principal: Prof. Dr. Pablo Nuevo López

En les contemporànies societats pluralistes, marcades pel que s’ha anomenat “politeisme dels valors”, paradoxalment assistim a un procés de creixent restricció de la llibertat de consciència (almenys, pel que fa a la possibilitat d’actuar com a ciutadà de ple dret d’acord amb les pròpies conviccions). En efecte, la desaparició d’un “ethos” comú a la societat provoca un creixent intervencionisme del poder en àmbits fins ara deixats a la llibertat social, com per exemple referent a la vida de família, a les qüestions relacionades amb el començament i fi de la vida, la formació moral en el marc del sistema educatiu, etc. Aquesta afecció és un efecte indirecte especialment rellevant de la regulació de les aplicacions de les ciències biomèdiques.

D’altra banda, en la mesura en què ha desaparegut aquest “ethos” comú, i atès que tota societat necessita un codi moral compartit, va prenent cos la idea que ha d’identificar-se la moral amb el contingut d’aquestes regulacions que incideixen sobre àmbits tradicionalment propis de la llibertat social. Ara bé, en la mesura en què les mateixes són decisió d’una majoria sobre qüestions extensament debatudes en la vida social, es corre el risc d’imposar com a moral comuna —jurídicament exigible— l’opinió d’un sector de la societat, amb el consegüent risc per a la llibertat de consciència.

El projecte de recerca va dirigit a preparar els fonaments teòrics de la protecció jurídica de la consciència en el context de les societats pluralistes, la legislació de les quals (sobretot en les qüestions relacionades amb l’aplicació de les ciències biomèdiques) pretén la maximització de l’autonomia individual. Paradoxalment, la traducció normativa d’aquesta manera d’entendre l’autonomia personal sol comportar la restricció de la capacitat d'actuar en consciència de les persones i institucions que s’adhereixen a una concepció objectiva del bé humà.

Les hipòtesis per confirmar són les següents:

 • L’Estat constitucional, que té el seu origen en la llibertat religiosa i de consciència, requereix una interpretació d’aquestes llibertats que no les consideri equivalents a la completa autonomia individual. En altres paraules: l’Estat constitucional democràtic, garantia dels drets fonamentals, necessita un “ethos” comú derivat de l’assumpció pública d’una concepció objectiva del bé humà.
 • Un enteniment de l’autodeterminació individual sense límits (possible gràcies a les facilitats que per "alliberar-se" dels seus condicionaments naturals confereixen a l’home les ciències biomèdiques) condueix a una restricció de la llibertat de consciència.
 • La protecció jurídica de la consciència —personal i institucional— contribueix a garantir una aplicació de les ciències biomèdiques compatible amb la dignitat humana.

OBSERVATORI LABORAL

Presentació

Amb la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) les Universitats assumeixen el repte d’analitzar constantment tant l’evolució de les necessitats del mercat laboral com la valoració que realitzen els graduats de la utilitat de la formació rebuda per a la seva capacitació en l’exercici professional.

Amb aquesta finalitat, la Universitat Abat Oliba CEU va constituir per acord de la Junta de Govern el 30 de juny de 2009 l’Observatori Laboral com un espai d’investigació multidisciplinari centrat en l’anàlisi de les dinàmiques del mercat laboral. Aquest Institut d’Investigació està codirigit pel Dr. Javier Barraycoa Martínez i la Dra. Olga Lasaga Millet. Aquest Institut manté una estreta col·laboració amb altres observatoris laborals i institucions públiques i privades vinculades a l'àmbit de la inserció laboral i l'orientació professional.

Els principals objectius de l'Observatori Laboral són:

 • Desenvolupar estudis de competències professionals i ocupabilitat.
 • Prognosi del mercat laboral.
 • Promoure la relació entre Universitat i Empresa.
 • Participar en investigacions nacionals i internacionals.

Com a resultat de l'àmplia i reconeguda trajectòria en la tasca investigadora de l'Observatori Laboral, s'ha aconseguit el naixement del Grup d'investigació preconsolidat EJES.


Adreça de contacte: observatorilaboral@uao.es

Organització


Equip directiu, col·laborador, assessor i xarxes o organismes a què es pertany.

 

Equip directiu

 • Dra. Olga Lasaga Millet
 • Dr. Javier Barraycoa Martínez

L'Observatori Laboral té una aliança permanent, a través del grup d'investigació EJES, amb la Càtedra d'Economia Solidària. Aproximadament el 50 % dels projectes de recerca es presenten i es fan conjuntament.

 

Col·laboradors d'universitats espanyoles

 • Antoni Moreno (Universitat de Barcelona)
 • Domingo Galiana (Universitat Miguel Hernández)
 • Rafael Pelegrin (Universitat de Granada)
 • Miguel Barberá (Fundació Universitat Empresa. Universitat de Valencia)
 • Juan Carlos Marzo (Universitat Miguel Hernández)
 • Amparo Ramos (Universitat Miguel Hernández)
 • Javier Sierra (Universitat CEU San Pablo)
 • Maria Fé Sánchez (UNED)

 

Col·laboradors internacionals

 • Gökay Ozerim (Yasar University Izmir)
 • Dimitra Trypani (Ionian University)
 • Francesca Angrisano (Universitat Politècnica “Hochschule” Augsburg)
 • Gregory Makrides (Universitat de Xipre)
 • Roger Hessel (Regional Research Institute IRER of Lombardy)
 • Adilson Eduardo Guelfi (Unoeste, Universidade do Oeste Paulista)

 

Empreses col·laboradores que han participat en els projectes de recerca

 • ABGL, Auditores
 • AGESA Consulting
 • Becerra Abogados
 • COPE
 • Enerside Energy
 • Hotel Rey Juan Carlos I
 • Industrias Murtra
 • Optima Patrimonios
 • Estrategy & Execution Partners
 • Talman Group
 • ACCENTURE
 • Adecco Professional
 • Escola Pia Sarria
 • Banco Santander
 • BBVA
 • Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira
 • Decathlon
 • Deloitte
 • KPMG
 • Manpower
 • Mapfre
 • Mercer Consulting
 • Mutua intercomarcal
 • Pymec
 • Quiron Salut
 • SEAT
 • Sony España
 • TV3

 

Xarxes o organismes a què es pertany 

Subgrup de pràctiques de la sectorial de feina de la CRUE en qualitat de coordinadors de la línia estratègica: "Reconeixement d'entitats i formació de tutors".

Subgrup d'orientació i competències professionals de la sectorial d'ocupació de la CRUE.

Subgrup d'observatoris laborals de la sectorial d'ocupació de la CRUE.
 

 

Línies d'investigació
 • Competències més demanades pels ocupadors als processos de selecció.
 • Impacte de l’experiència internacional en l’ocupabilitat dels graduats.
 • Competències professionals i emprenedoria social.
 • Pràctiques empresarials com a potenciadores de la inserció laboral.
 • Economia solidària i ocupabilitat.
 • Desenvolupar models d’orientació i estratègies per millorar l’ocupabilitat dels joves independentment de la seva formació i situació social.
 • Formació en competències per a tutors d’empresa.
 • Estudis d’ocupabilitat per a col·lectius vulnerables.
 • Estudis de prospecció de mercat laboral i formacions apropiades.
 • Estudi de polítiques públiques d’ocupabilitat en l’àmbit europeu.

 

Activitats

Formació i divulgació. Últims cinc anys. 

Projectes en curs

- Projecte per a la creació d'un marc per a l'autoavaluació de les universitats espanyoles en la millora de les seves actuacions en matèria d'ocupació i ocupabilitat.

- Manual del tutor d'empresa. Elaboració d'una formació en línia per als tutors d'empresa. 

Projectes realitzats
LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES POTENCIADORES DE LA INCLUSIÓ LABORAL

Número de referència: BS16AR03 

Inici i final del projecte: 2015-2018

Programa o iniciativa: convocatòria d’ajuts a grups d’investigació precompetitius Santander-CEU 

Títol del projecte: Les pràctiques en empreses: potenciadores de la inserció laboral d’estudiants en risc d’exclusió social      

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodríguez i Alejandro Belmonte Díaz.     

Resum: Com a continuació d’estudis previs realitzats per l’Observatori Laboral, aquest projecte pretén mantenir una línia d’investigació iniciada des de fa anys amb la intenció de convertir-se en un referent de qualitat en l’àmbit de les pràctiques empresarials dels estudiants, posant especial atenció als sectors més desafavorits. Darrere d’aquesta investigació s’espera establir una panoràmica de les pràctiques empresarials que aculli una nova dimensió centrada en la inserció social. Això permetrà avançar en processos de protocol·lització i millora de la formació dels tutors d’empresa. 

OPENING MORE EMPLOYMENT GATES FOR ART AND MUSIC STUDENTS

Número de referència: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE

Inici i final del projecte: 2014 - 2016

Programa o iniciativa: Erasmus+

Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of Technology (Irlanda); Ionian University (Grècia); Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Itàlia); Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona).

Investigadors: Payam Gül Susanni i Paolo Susanni (Yaçar University), Erato Alakiozidou i Antonia Chantzi (Be Artive), Michael Joyce i Gabriela Mayer (CIT Cork School OF Music), Emin Bakay (EGECED), Dimitra Trypani i Jiannis Toulis (Ionian University), Hugh Ward-Perkins i Kathy-Ann Koralek (Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”- Verona), Carmen Parra Rodríguez i Olga Lasaga Millet (UAO CEU).   

Títol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA).   

Resum: El projecte OMEGA es construeix per incrementar l'ocupabilitat dels estudiants d'art i música. La iniciativa pretén per equipar d'habilitats i competències extra als músics i artistes. 

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ, AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL TUTOR D’EMPRESA

Número de referència: B1314R01 

Inici i final del projecte: 2014/2015

Programa o iniciativa: Àrea de desenvolupament Econòmic i Ocupació, Diputació de Barcelona

Títol del projecte: Disseny i desenvolupament de la formació, avaluació, acreditació i certificació del tutor d’empresa 

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU i Universitat de Barcelona    

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet (UAO CEU), Javier Barraycoa Martínez (UAO CEU) i Antoni Moreno García (UB).

Assistent de la investigació: Patricia Boquete Sancho   

Resum: el projecte té per objectiu l'elaboració de materials pedagògics i el disseny d'un programa de formació que proporcioni als tutors d'empresa eines útils en l'exercici de les seves funcions docents i orientadores dels estudiants en pràctiques.   

ECPES    

Número de referència: EE_14 Lot3 – [ECPES]

Inici i final del projecte: 2012/14

Programa o iniciativa: EUROPEAN PROJECT Educació en l'esperit empresarial

Títol del projecte: ECPES

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet i Carmen Parra Rodríguez

Resum: dissenyar i provar un marc comú europeu d'eines i indicadors per avaluar la mentalitat, l'actitud i les capacitats emprenedores adquirides pels estudiants d'educació empresarial.     

PROJECTE DE FORMACIÓ TIC PER A LA INSERCIÓ DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Número de referència: OBSLAB1-2014  

Inici i final del projecte: 2014

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES).   

Títol del projecte: Projecte de formació TIC per a la inserció de joves en risc d'exclusió social

Organitzacions participants: Fundació Trinijove, Proyecto Universidad Empresa (PUE), Cisco Systems i la Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet    

Resum: el principal objectiu del projecte és buscar fórmules que promoguin la cooperació universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social.

El paper dels empresaris en la formació de tutors dels estudiants en pràctiques

Número de referència: B1213R01

Inici i final del projecte: 2012/2013

Programa o iniciativa: Àrea de desenvolupament Econòmic i Ocupació, Diputació de Barcelona

Títol del projecte: El paper dels empresaris en la formació dels estudiants en pràctiques: competències professionals i esperit emprenedor.

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet i Javier Barraycoa Martínez

Assistent de la investigació: Patricia Boquete Sancho

Resum: desvelar els detalls entorn de la funció del tutor de pràctiques i les seves necessitats formatives, de suport o d'una altra naturalesa.

Projecte de millora de la qualitat docent "pràctiques internacionals"

Número de referència: 2010MQD00162

Inici i final del projecte: 2010 / 2012

Entitat finançadora: AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

Títol del projecte: Projecte de millora de la qualitat docent "pràctiques internacionals"

Resum: disseny d'un procediment coordinat del servei de relacions internacionals i el servei d'ocupació per optimitzar les estades internacionals per tal de millorar les competències professionals i l'ocupabilitat.

Sistema universitari per a l'ocupabilitat

Número de referència: Orden Edu/2346/2011

Inici i final del projecte: 2011-2012

Entitat finançadora: Ministeri d’Educació

Títol del projecte: Sistema universitari per a l’ocupació – SUE Global acció II establiment de les bases per al disseny d’un sistema d’avaluació, formació i acreditació de competències per a l’ocupació. 

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet (UAO). També van participar les següents universitats: Universitat de València, Politècnica de València, UNED, Universitat Miguel Hernández, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Granada; Universitat Complutense de Madrid, Universitat Carlos III, i Universitat de Cantàbria.   

Resum: anàlisi de la definició, competències associades, metodologies per a la seva formació i formes d’avaluació de les cinc competències professionals més demandades: treball en equip, comunicació, adaptació, compromís i resolució de problemes.     

 
Internacionalització, competències i ocupabilitat

Número de referencia: B910AR02

Inici i final del projecte: 2010/2011

Programa o iniciativa: Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació precompetitius 2009 Santander - CEU

Títol del projecte: Internacionalització, competències i ocupabilitat

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU

Resum: aquest projecte abraça un estudi quantitatiu sobre l'autoavaluació de competències en estudiants que han realitzat una estada internacional i comparativa entre universitats europees i un estudi qualitatiu sobre la valoració de les competències internacionals per part dels ocupadors.

 
Internacionalització, competències i ocupabilitat

Número de referència: B910AR02

Inici i final del projecte: 2009/2010

Programa o iniciativa: Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació precompetitius 2009 Santander - CEU

Títol del projecte: Internacionalització, competències i ocupabilitat

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez, Carmen Parra Rodríguez, Javier Sierra Sánchez i Mar Coll Opisso. 

Resum: estudi qualitatiu realitzat mitjançant Focus Group amb la finalitat de determinar i avaluar les competències interculturals desenvolupades pels estudiants al llarg d'una estada internacional així com l'anàlisi de rellevància en la seva futura ocupabilitat.

 
Requeriments dels ocupadors en les sortides professionals per a nous graduats d'ADE i Economia

Número de referència: B0809AR2

Inici i final del projecte: 2008/2009

Programa o iniciativa: Convocatòria d’Ajuts a Grups d’Investigació precompetitius 2009 Santander – CEU. 

Títol del projecte: Requeriments dels ocupadors en les sortides professionals per a acabats de graduar en ADE i Economia. 

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Javier Barraycoa Martínez i Olga Lasaga Millet

Resum: l'objectiu principal del projecte és buscar fórmules que promoguin la cooperació universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social.

P²INS - Parents as Partners in Nursery School

 

Número de referència:

Inici i final del projecte: 2011/13

Programa o iniciativa: Lifelong Learning Programme

Títol del projecte: P²INS - Parents as Partners in Nursery School

Organització coordinadora: Higher Institute for Family Sciences - Hogeschool-Universiteit Brussel (HIG/HUB) (BE)

Resum: projecte destinat a promoure la inclusió social de les dones immigrants facilitant el seu accés a programes de formació en l'àmbit de l'educació infantil i la seva posterior ocupabilitat.

Elaboració d'un model d'orientació propi per al sistema d'ocupació de Catalunya

Número de referència: B1718EMO

Inici i final del projecte: 2018-2019

Programa o iniciativa: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Títol del projecte: Elaboració d'un model d'orientació propi per al sistema d'ocupació de Catalunya

Organitzacions participants: Universitat de Barcelona, UOC, UAB, UVic i UAO

Resum: El projecte té com a objectiu l'elaboració d'un diccionari de competències, una eina psicomètrica que les avaluï i l'elaboració d'un model que vinculi ocupacions, nivells de competències i formacions complementàries basades en el model d'orientació RIASEC.

LA PROFESSIONALITZACIÓ D’UNA VOCACIÓ: EL CAS DE LES ARTS   

Número de referència: OBSLAB 2-2017  

Inici i final del projecte: 2017/2019

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES).    

Títol del projecte: La professionalització d’una vocació. El cas de les arts.   

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU.

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodríguez i Alejandro Belmonte Díaz. 

Resum: iniciativa que es du a terme després de l’execució del projecte Europeu OMEGA (Open More Employment Gates for Arts and Music Students), amb l’objectiu de potenciar les oportunitats de trobar feina dels graduats en arts a Espanya i eines per portar a terme projectes d’emprenedoria. En el marc d’aquest projecte està previst publicar, en col·laboració amb la Universitat de Granada, un llibre que serveixi de referència per impartir formació sobre emprenedoria i ocupació als estudiants de música i art.

Congressos i Jornades
Congressos
Organització de congressos
 • Congrés Internacional sobre Exclusió Social, Discapacitat i Bones Pràctiques a l’Empresa. Celebrat el dia 4 d’octubre de 2018 a Barcelona.     

 

Participació en congressos amb comunicació
 •  II Congrés sobre metodologies eficaces per a la creació artística, investigació i docència. Celebrat a Barcelona entre l'1 i el 3 de març de 2019.

 •  19TH International conference on sociology and humanities. Celebrat a París el 2017
  Presentació de la comunicació: “Encouraging skills and entrepreneurial spirit to improve employability of young artists.” 

 • XIV Symposium Internacional sobre el Pràcticum I les pràctiques externes. Celebrat a Poio el 2017.
  Presentació de la comunicació: “Curs Interuniversitari per a la formació i certificació dels tutors d’empresa”     

 • Fòrum International de l’Économie Sociale & Solidaire. Celebrat a Marrakech el 2017. 
  Presentació pòster : “Formation TIC pour l'insertion des jeunes en risque d'exclusion sociale: un modèle d'université-entité sociale.”        

 • I Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió. Celebrat a Barcelona el 2017.               
  Presentació de la comunicació: “El paper del tutor d'empresa en les pràctiques d'estudiants amb discapacitat.”        

 • 4ht International congress of educational sciences and development. Celebrat a Santiago de Compostela el 2016.     
  Presentació de la comunicació: “Formació dels tutors d’empresa per dinamitzar i motivar els estudiants en pràctiques.”      

 • L’orientació professional com a clau per a l’ocupació universitària. Celebrat a Granada els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015.
  Presentació de la comunicació: “Orientació professional a les empreses: disseny i elaboració d’un programa per formar en competències docents els tutors d’empreses.”     

 • International Conference on Social Responsability Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
  Presentació de la comunicació: “Practices for collaboration between Universities, Businesses and the Third Sector: ICT formative project for the insertion of youth at risk of social exclusion.”

 • XII Symposium Internacional sobre el pràcticum i les pràctiques a empreses en la formació universitària, amb la col·laboració de les Universitats de Santiago de Compostela, Vigo i A Coruña. Celebrat a Poio del 26 al 28 de juny de 2013
  Presentació de la comunicació: “Taller de Competències: una oportunitat de desenvolupament per al futur psicòleg.” 

 • X Fòrum Internacional sobre Avaluació de la Qualitat de la Investigació i l’Educació Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
  Presentació de la comunicació: “Implantació del model d’avaluació docent del professorat a la Universitat Abat Oliba CEU.”

 • 23rd Annual EAIE Conference. Celebrat a Copenhague el 16 de setembre de 2011.
  Presentació del pòster: “The international experience as an opportunity of soft skills development”

 • European Career Guidance Conference 2011. Celebrat a Atenes el 2011.
  Presentació del pòster: “ERACON and CAREER-EU 2011”

 • I Congrés Internacional “Els estudis de comunicació en el EEES”. Celebrat a Osca el 7 i 8 d’octubre de 2010.
  Presentació de les comunicacions: “La comunicació: una competència complexa i imprescindible.” Competències professionals i ocupabilitat: la inserció laboral dels llicenciats en publicitat i RP de la Universitat Abat Oliba CEU.

 • Employability and Entrepreneurship. Celebrat a Oporto 27 – 28 de setembre de 2010.
  Presentació del pòster: “Working in Large Company or in SMEs: ”the skills most valued in the selection process”

 • European  Career Guidance Counselling Conference. Celebrat a Larnaca 23-27 de maig de 2010.
  Presentació comunicació: “Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and Spanish SME’s discourse”

 • V Trobada Nacional d’Orientació. Celebrat a Sevilla el 12, 13 i 14 de març de 2010.
  Presentació de comunicació: “L’elaboració de mapes de competències professionals: un cas pràctic.”

 

Participació en congressos sense comunicació
 • I Congrés Internacional d’intermediació laboral. Celebrat els dies 19 i 20 d’octubre de 2017 a Granada.
 • I Congrés Nacional: L’orientació professional com a clau per a l’ocupació universitària. Celebrat els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015 a  Granada.
 • International Conference on Social Responsibility Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
 • EAIE Conference. Celebrat del 10 al 13 de setembre de 2013 a Istanbul , Turquia. Organitzada per l’European Association for International Education.
 • X Fòrum Internacional sobre l’Avaluació de la Qualitat de la Investigació i de l’Educació Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
 • Congrés nacional per a l’impuls de l’ocupació dels joves universitaris. Celebrat els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2012 a Barcelona.
 • I Congrés Internacional: Els estudies de comunicació al EEES. Celebrat els dies 7 i 8 d’octubre de 2010 a Osca.
Jornades
 • VIII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 19 de Març de 2018 a Barcelona.
 • VII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 24 d’Abril de 2017 a Barcelona.
 • VI Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 5 de maig de 2016 a Barcelona.
 • V Jornada d’Orientació Professional: afegeix valor al teu perfil. Celebrat el 14 d’abril de 2015 a Barcelona.
 • IV Jornada d’Orientació Professional: Tu pots, nosaltres t’ajudem... Celebrat el 4 d’abril de 2014 a Barcelona.
 • III Jornada d’Orientació Professional: Proactiva’t. Celebrat el 8 de maig de 2013 a Barcelona.
 • II Jornada d’Orientació Professional: “Un món d’oportunitats”. Celebrat el 28 de març de 2012 a Barcelona.
 • I Jornada d’Orientació Professional: emprenent el camí cap a l’èxit professional. Celebrat el 8 de març de 2011 a Barcelona. 
Organització de Jornades
 • VIII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 19 de març de 2018 a Barcelona.
 • VII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 24 d’abril de 2017 a Barcelona.
 • VI Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 5 de maig de 2016 a Barcelona.
 • V Jornada d’Orientació Professional: afegeix valor al teu perfil. Celebrat el 14 d’abril de 2015 a Barcelona.
 • IV Jornada d’Orientació Professional: Tu pots, nosaltres t’ajudem... Celebrat el 4 d’abril de 2014 a Barcelona.
 • III Jornada d’Orientació Professional: Proactiva’t. Celebrat el 8 de maig de 2013 a Barcelona.
 • II Jornada d’Orientació Professional: “Un món d’oportunitats”. Celebrat el 28 de març de 2012 a Barcelona.
 • I Jornada d’Orientació Professional: emprenent el camí cap a l’èxit professional. Celebrat el 8 de març de 2011 a Barcelona. 
Participació en jornades amb presentació
 • XVII Jornades de Serveis Universitari d’Ocupació. Celebrat els dies 19, 20 i 21 de Juny de 2017 Castella-la Manxa.
  Presentació de la comunicació: “Formació i certificació interuniversitària en competències docents per als tutors de les entitats col·laboradores”.     
 • XV Jornades dels Serveis d’ocupació universitària: èxit, innovació i diversitat per a una ocupació universitària de qualitat. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juliol de 2015 a Barcelona.
  Presentació de la comunicació: “Èxit, innovació i diversitat per a una ocupació universitària de qualitat.”  
Participació en Jornades sense presentació
 • VII Jornada d'Observatoris de Feina Universitària. Celebrat els dies 25 i 26 de febrer de 2019 a Múrcia.
 • II Jornada d’Innovació docent: Treballs finals de grau i màster. Celebrat el dia 25 de juliol de 2017 a Barcelona.
 • Jornada d’innovació docent: Projectes i metodologia. Celebrat a Barcelona el 2016. 
 • Jornada: Second Transnational Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrada els dies 2 i 3 de juliol del 2015 a Turquia.
 • Jornada: L’Opinió dels ocupadors sobre els universitaris: Resultats i Reptes. Celebrada el 13 de maig de 2015 a Barcelona.
 • Jornada: The Kick-Off Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrat els dies 9 i 10 de febrer de 2015 a Turquia.
 • I Encontro Internacional de Economia Solidària: Finanças e Incubaçao Social e Solidària. Celebrat a la Universidad Lusófona de Lisboa, els dies 23 i 24 de setembre de 2013.
 • Curso de Formación de tutores. Celebrat el 3 de setembre de 2013 a Barcelona.
 • XIII Jornades de Serveis Universitaris d’ocupació. 26, 27 i 28 de juny de 2013. Organitzades per la Universitat de Cantàbria,  Santander.
 • Barcelona Meeting: Horizon 2020 and Social Entrepreneurship.  6 i 7 de juny de 2013. Organitzat per l'Observatori Laboral i la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • XIII Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 26, 27 i 28 de juny de 2013 a Cantàbria.
 • XII Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 20, 21 i 22 de juny de 2012 a Girona.
 • X Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat el dia 10 de maig de 2010 a Valladolid.
 • IX Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juny de 2009 a Barcelona.
Estudis i publicacions

Llibres, revistes i memòries dels últims cinc anys (en normativa APA). 

Llibres publicats
 • Lasaga, O., Parra, C. Barraycoa, J. i Belmonte, A. (2019). La profesionalización de una vocación: El caso de las artes. Granada: Editorial Universidad de Granada. ISBN: 978-84-338-6385-0.
 • Lasaga, O. coord. (2016). Manual del Tutor de Empresa: Claves para optimizar las prácticas. Barcelona: Publicaciones UB. ISBN: 978-84-475-3969-7
 • Lasaga, O. coord. (2015). Manual del Tutor d’Empresa: Claus per optimitzar les pràctiques. Barcelona: Publicacions UB. ISBN: 978-84-475-3935-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2013). Explorando Nuevos horizontes. La experiencia internacional como potenciadora de competencias profesionales. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-594-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2012). Interculturalism, professional skills, and employability. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 9788415382195
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2011). El camino hacia el empleo en un mundo complejo: la estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-422-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and spanish SME’s discourse. Career-EU 2010. European Career Guidance Councelling Conference. ISBN: 978-9963-689-82-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2009). Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en Ade i Economía. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 978-84-92456-78-9
Capítols de llibre
 • P, Susanni; Payam Susanni ; H.W. Perkins; A. D. Chantzi; M. Joyce; C. Parra; O. Lasaga; D. Try; M. Bakay; G. Kalem. Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. Yasar University Press, (2015).
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Communication: a Complex and Essential Skill. En J. Sierra Sánchez (Coord.). Preparing for the Future: Studies in Communication Sciences in the EHEA. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-3
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). La comunicación: una competencia compleja e imprescindible. En J. Sierra Sánchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
 • Lasaga,O. i Barraycoa, J. (2010). Competencias profesionales i empleabilidad: la inserción laboral de los licenciados en Publicidad i RR. PP. de la Universitat Abat Oliba CEU. En J. Sierra Sánchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
   
Publicacions en revistes
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.
  Títol: Mindfulness and Employability: A Course to Control Stress in the Search for Work
  Revista: 009286 - International Journal of Humanities and Social Sciences
  Any: 2017
  Base de dades d’indexació: CABELL, ULRICH'S, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (EBSCO), INDEX COPERNICUS, GALE.
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.; Parra C.
  Títol: Practices for collaboration between Universities, Businesses and Third Sector: ICT formative project for the insertion of youths at risk of social exclusion
  Any: 2015
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Base de dades d’indexació: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): Parra, C.; Lasaga, O.
  Títol: Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Enterpreneurs
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Any: 2015
  Base de dades d’indexació: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): JAVIER BARRAYCOA; OLGA LASAGA
  Títol: Competencias desarrolladas en una experiencia internacional i empleabilidad: una perspectiva de género
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovació educativa
  Any: 2012
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE 
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Martínez, Javier Lasaga Millet, Olga
  Títol: La perspectiva cualitativa en la elaboración de un mapa de competencias para los titulados de ADE i Economía
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovació educativa
  Any: 2010
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Martínez, Javier; Lasaga Millet, Olga
  Títol: La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta i pega.
  Revista: 209360 - Revista Vivat Academia
  Any: 2010
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.8; LATINDEX: 36 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36. INDEXADA EN ACADEMIC SEARCH COMPLETE, COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE, DIALNET, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ), EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI), ERIH (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES), FUENTE ACADEMICA PLUS, LATINDEXDIRECTORIO, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, REDIB-RED IBEROAMERICANA DE INNOVACION i CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ULRICH'S.
   
 • Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en ADE y Economía

JB Martínez, OL Millet - 2009 - Observatori Laboral, Universitat Abat Oliba CEU.

Citat per 20

 • La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta y pega

J Barraycoa, O Lasaga - Vivat Academia, 2010

Citat per 12

 • El camino hacia el empleo en un mundo complejo: La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias

J Barraycoa, O Lasaga - 2011 - Barcelona: Editorial Fragua

Citat per 5

JB Martínez, OL Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2010 - redalyc.org

Citat per 4

 • Competencias desarrolladas en una experiencia internacional y empleabilidad: una perspectiva de género.@ tic. revista d'innovació educativa, 8

J Barraycoa Martínez, O Lasaga Millet – 2012

Citat per 3

JB Martínez, OL Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2012 - dialnet.unirioja.es

Citat per 2

Reconeixements
Reconeixements institucionals
 • El Consell Interuniversitari de Catalunya ha adoptat com a eina de referència per a tots els professionals de la Xarxa Universitària per a l’Ocupació de Catalunya el Manual del tutor d’empresa, del qual són coautors Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez i Antoni Moreno García.
 • En acta de la reunió del 19 de novembre de 2018, el Grup d'Ocupació de la CRUE va acordar incorporar com a línia estratègica del subgrup de pràctica "El reconeixement d'entitats i formació de tutors" prenent com a base el Manual del tutor d'empresa: claus per optimitzar les pràctiques (fruit de la col·laboració entre la UAO CEU i la Universitat de Barcelona), els autors del qual són Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez i Antoni Moreno García.
 • Col·laboradors oficials en l'elaboració del butlletí interuniversitari ObservaEmpleo.
REFERÈNCIES ACADÈMIQUES
 • Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en ADE y Economía. J. Barraycoa Martínez, O. Lasaga Millet - 2009 - Observatori Laboral, Universitat Abat Oliba CEU. Citat per 30.
 • La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta y pega. J. Barraycoa, O. Lasaga - Vivat Academia, 2010. Citat per 33.
 • El camino hacia el empleo en un mundo complejo: La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias. J. Barraycoa, O. Lasaga - 2011 - Barcelona: Editorial Fragua. Citat per 6.
 • La perspectiva cualitativa en la elaboración de un mapa de competencias para los titulados en Ade y Economía. J. Barraycoa Martínez, O. Lasaga Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2010 - redalyc.org. Citat per 4.
 • Competencias desarrolladas en una experiencia internacional y empleabilidad: una perspectiva de género.@ tic. revista d'innovació educativa, 8. J. Barraycoa Martínez, O Lasaga Millet - 2012. Citat per 5.

CEU ELCANO, PRIMERA VOLTA AL MÓN

Càtedra de caràcter interuniversitari i internacional en què participa la Universitat Abat Oliba CEU, juntament amb les altres dues universitats CEU, gràcies al conveni de col·laboració signat el 2019 entre el Ministeri de Defensa i la Universitat San Pablo CEU.

Aquesta càtedra, oberta a la societat, centrarà les seves tasques en la transmissió, des d'una perspectiva transversal i multidimensional, de la gesta de Juan Sebastián Elcano i les implicacions que va tenir en tots els àmbits: natural, històric, geogràfic, polític, demogràfic, lingüístic, de drets humans, etc.

Més informació aquí.
 

REI MARTÍ L'HUMÀ, COMTE DE BARCELONA
Presentació

La Càtedra Rei Martí l'Humà, comte de Barcelona, se centra en l'estudi de la relació de Catalunya amb la monarquia al llarg de la història. Dins d'aquest camp d'anàlisi històrica general, es perseguirà un triple objectiu: l'estudi de la imatge de la monarquia a Catalunya, des de l'època comtal (a començaments del segle XV) fins a l'època actual; contribuir a un millor coneixement del paper de Catalunya en la reafirmació de la monarquia al llarg del temps, i enfortir la interrelació Catalunya-Espanya-Europa-Amèrica a través de l'anàlisi de la funció transcendental que la Corona ha tingut i té en aquesta articulació.

La invocació de la figura del rei Martí l'Humà per part de la nostra universitat no és casual. Als terrenys del campus actual de la nostra universitat s'hi situava, fa cinc centúries, la cort de Martí l'Humà i s'hi va celebrar el seu matrimoni amb Margarita de Prades.

Martí I l'Humà va ser un personatge clau: últim rei de la dinastia catalana, en morir i a través del compromís de Casp, Catalunya es va integrar, a començaments del segle XV, en la trajectòria política de la monarquia hispànica i la seva aportació va ser transcendental fins a la culminació de la nostra monarquia constitucional actual. 

El període sobre el qual la càtedra projecta el seu estudi i activitats, que comprèn més de cinc-cents anys, s'estructurarà en tres grans blocs: el final de la dinastia catalana, dels Trastàmara als Àustria, i dels Àustria als Borbó. En relació amb aquest marc temporal i els objectius exposats abans, es proposaran activitats culturals com col·loquis, conferències, seminaris, presentacions de llibres i publicacions, en col·laboració amb altres institucions amb interessos afins. 

 
  Organització
  • Direcció

  Dra. Rosa M. Alabrús Iglesias (Acreditada com a Catedràtica d'Humanitats. Correu electrònic: ralabrusi@uao.es)

   

  • Consell assessor (per ordre alfabètic)
  • Joaquín Albareda (catedràtic d'Història Moderna. Universitat Pompeu Fabra)
  • Michel Boeglin (catedràtic de Cultura i Civilització Hispànica. Universitat Paul Valéry de Montpellier)
  • Alfonso Bullón de Mendoza (catedràtic d'Història Contemporània. Universitat San Pablo CEU de Madrid)
  • Emilio Callado (catedràtic d'Història Moderna. Universitat CEU Cardenal Herrera de València)
  • Salvador Claramunt (catedràtic emèrit d'Història Medieval. Universitat de Barcelona. Membre del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó)
  • Trevor Dadson (catedràtic emèrit d'Història Moderna. Queen Mary University of London. President de l'Association of Hispanists of Great Britain and Ireland)
  • John Elliott (regius professor emeritus d'Història Moderna. Universitat d'Oxford. Honorary Fellow  Oriel College, Oxford i del Trinity College, Cambridge)
  • Alfonso Esponera (catedràtic emèrit d'Història de la Teologia. Facultat de Teologia de València)
  • Ricardo García Cárcel (catedràtic emèrit d'Història Moderna. Universitat Autònoma de Barcelona)
  • José Luis García Delgado (catedràtic emèrit d'Història Econòmica. Universitat Complutense de Madrid i acadèmic de Ciències Morals i Polítiques)
  • Carlos López (director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó)
  • Francisco Marhuenda (professor titular d'Història. Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Director de La Razón)
  • Ricardo Martín de la Guardia (catedràtic d'Història Contemporània. Universitat de Valladolid)
  • Carlos Martínez Shaw (catedràtic emèrit d'Història Moderna. Universitat Nacional d'Educació a Distància-UNED. Acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història)
  • Béatrice Pérez (catedràtica de Cultura i Civilització Hispàniques. Université Paris Sorbonne IV)
  • Mª Ángeles Pérez Samper (catedràtica d'Història Moderna. Universitat de Barcelona)
  • Isabelle Poutrin (catedràtica d'Història Moderna. Université de Reims Champagne-Ardenne)
  • Alejandro Rodríguez de la Peña (professor titular d'Història Medieval. Universitat San Pablo CEU de Madrid)
  • Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca (Excm. Sr. Rector Mgfc. Universitat Abat Oliba CEU)
  • Esteban Sarasa (catedràtic emèrit d'Història Medieval. Universitat de Saragossa)
  • Eliseo Serrano (catedràtic d'Història Moderna i degà de la Universitat de Saragossa)
  • Rafael Valladares (professor titular d'Història Moderna. Consell Superior d'Investigacions Científiques, Roma)
  • Bernard Vincent (catedràtic emèrit d'Història Moderna. École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)
  Institucions col·laboradores
  • Xarxa Vives d'Universitats (President: Rafael Rodríguez-Ponga i Vicepresidents: Jordi Montaña Matosas, Eva Alcón Soler, Mª José Figueras Salvat i Xavier Gil Mur)
  • Càtedra d'Estudis sobre la Casa d'Àustria (Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i Universitat San Pablo CEU Madrid)
  • Càtedra Internacional CEU Elcano. Primera Volta al Món. (dir. Dra. María Saavedra)
  • Escola CEU Internacional de Doctorat - Programa de Doctorat en Humanitats per al Món Contemporani (dir. Dr. Alfonso Bullón de Mendoza)
  • Institut CEU Ángel Ayala d'Humanitats (dir. Dr. Alejandro Rodríguez de la Peña)
  • Fundació Espanyola d'Història Moderna (dir. Dr. Juan José Iglesias)
  • Socitat Espanyola d'Estudis Medievals (dir. Dra. Mª Isabel del Val)
  • Associació d'Història Contemporània (secretari: Dr. Ricardo Martín de la Guardia)
  • Institució Ferran el Catòlic de Saragossa (dir. Dr. Carlos Forcadell)
  • Institució Alfons el Magnànim de València (dir. Dr. Ismael Saz)
  • Associació d'Historiadors de Catalunya-Antoni de Capmany (dir. Óscar Uceda)
  • Institut Balear d'Història (dir. Dr. Jaime de Ferrà y Gisbert)
  • CLÉA (grup d'investigacióCivilisations et littératures d’Espagne et d’Amérique du Moyen-âge aux Lumières, Université Paris Sorbonne IV) (dir. Dra. Béatrice Pérez)
  • CERHIC (Centre d'Études et de Recherche en Histoire Culturelle, Université de Reims) (dir. adjunta: Dra. Isabelle Poutrin)
  • Escola Espanyola d'Història i Arqueologia de Roma (dir. Dr. José Ramón Urquijo, i cap d'estudis Dr. Rafael Valladares)
  • Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) (dir. Dra. Judith Casals)
  • Arxiu General de la Corona d'Aragó (AGCA) (dir. Dr. Carlos López)
  • Biblioteca Nacional d'Espanya (BNE) (dir. Dra. Ana Santos Aramburo) 
  • Arxiu General de Simancas (AGS) (dir. Dra. Julia Rodríguez de Diego)
  • Revistes i mitjans
  • Scripta. Revista Internacional de Literatura y Cultura Medieval y Moderna, Universitat de València (dir. Dr. Vicent Escartí).
  • Cécil. Revista Cahiers d'Études des Cultures Ibériques et Latino-Américaines, Université Paul-Valéry de Montpellier (dir. Michel Boeglin)
  • Studi e Ricerche. Rivista Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio Università di Cagliari (dir. Francesco Atzeni) 
  • Diari La Razón (dir. Francisco Marhuenda)
  • Revista La Aventura de la Historia (dir. Arturo Arnalte)
  • Revista Desperta Ferro (redactor en cap: Álex Claramunt)
  • Revista Historia y Vida (redactor en cap: Dr. Francisco Martínez)
  • Revista National Geographic (redactor en cap: Dr. Jesús Villanueva) 
  • Revista L’Avenç (dir. José Mª Muñoz Lloret)
  Línies d'investigació
  • La imatge de la monarquia del segle XV al segle XXI. La construcció de l'opinió pública. Els relats i la publicitat. Llegenda negra i llegenda blanca.
  • La cort. Reis i reines. Festes i dols. El poder i el seu ritual: Trastàmara, Àustria i Borbó. En relació amb aquesta línia, la directora de la càtedra ha participat en el projecte I+D+I, finançat per MINECO: “España y los Tratados de Utrecht” (2012-2014).
  • La projecció institucional de la monarquia i la seva incidència a Catalunya. La significació del compromís de Casp. La monarquia dels Àustria: de l'imperi a la decadència. Felip V, la Nova Planta i el reformisme borbònic de Carles III. L'aportació catalana a la monarquia en els segles XIX i XX. En relació amb aquesta línia, la directora de la càtedra ha format part del grup d'investigació Grup d’Estudis de les Institucions i de les Cultures Polítiques (2014-2018), SGR finançat per AGAUR, Generalitat de Catalunya.
  • El discurs religiós de la monarquia i la pràctica cultural. Les relacions Església-Estat. Disciplinament i confessionalització. La religiositat femenina: del barroc a la il·lustració. El llegat cultural de la monarquia a Europa i al món. En relació amb aquesta línia, la directora de la càtedra va formar part d'un projecte competitiu d'investigació finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat titulat "Memoria y cultura religiosa en el mundo hispánico" (2010-2014) i va ser la investigadora principal del projecte I+D+I, també finançat per MINECO: “La religiosidad femenina en la Cataluña de la época moderna” (2015-2019). Actualment, la directora de la càtedra és la investigadora principal del projecte d'investigació, desenvolupament i innovació, competitiu i finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (“El discurso religioso y la gestión de las emociones femeninas en Cataluña, entre el Barroco y la Ilustración”, amb referència PGC2018-094899-B-C54, període 2019-2022).
  • La interrelació Catalunya-Espanya-Europa-Amèrica a través de la monarquia. El paper de Catalunya en el descobriment, conquesta i colonització d'Amèrica. Barcelona i la seva aportació a Europa. Catalunya davant de Napoleó. L'europeisme de Balmes i la contribució catalana al regeneracionisme. Catalunya i la Unió Europea.
  Publicacions
  CÀTEDRA D'ESTUDIS MUNDIALS ANTONI DE MONTSERRAT
  Presentació

  La geopolítica, entesa en sentit ampli, com el concepte 'World studies' en les universitats anglosaxones, considera com a qüestions d'anàlisi els aspectes relatius a la diversitat de cultures i tradicions, així com els relatius a la diversitat religiosa, les particularitats geogràfiques i els recursos naturals, l'evolució de l'ésser humà, estudiada a partir de l'antropologia, l'etnologia i la sociologia, i tots els elements essencials per explicar els contrastos de cultures que es troben a l'origen dels conflictes.

  En els últims anys, l'anàlisi d'aquestes qüestions s'ha convertit en un dels principals objectius de recerca de disciplines com els estudis culturals, la geografia, la literatura, la història, l'economia, la politologia, l'etnologia o l'antropologia, els quals han identificat en aquestes disciplines els elements essencials per analitzar el contrast entre cultures.

  En definitiva, la càtedra és el nucli d'un espai per a la reflexió i l'activitat en els diversos àmbits que envolten i són il·lustrats pel coneixement del món. A partir d'aquest concepte, és possible il·lustrar l'enorme pluralitat de societats i de cultures existents al planeta, i treure conclusions orientades a millorar-ne les relacions i la interacció gràcies al fet de tenir-ne un coneixement ampli. 

  Antoni de Montserrat, nascut a Vic (Barcelona) el 1536 i mort a Salsette (l'Índia) el 1600, fou un jesuïta espanyol destinat a la missió portuguesa de Goa, a l'Índia, des d'on va fer múltiples viatges per l'Àsia central i la península Aràbiga.

  El seu caràcter de viatger i missioner es va complementar amb la seva activitat en l'àmbit de la història i la cartografia. Així, va aprofitar la seva estada a la cort del rei Mogol Akbar per guanyar-se'n la confiança, cosa que li va permetre incorporar-se a una missió a l'Afganistan que li va servir per conèixer a fons el Caixmir, l'Himàlaia i el Tibet.

  A conseqüència d'això va fer l'obra Ambaixador a la cort del Gran Mogol, on va incloure el seu mapa de l'Himàlaia i el subcontinent indi, dotat de tanta exactitud que va ser vigent fins a principis del s. XX.

  Posteriorment, el rei Felip II li va encarregar una missió a Etiòpia per donar suport a la tasca missionera que intentava acostar el cristianisme copte a l'església de Roma. En aquest viatge el va acompanyar el pare Pedro Páez, que passaria a la història posteriorment per ser el descobridor de les fonts del Nil Blau.

  En aquest viatge el van capturar tractants d'esclaus, de manera que va passar-se quatre anys al Iemen i va servir durant diversos mesos com a remer en galeres turques. Després d'obtenir la llibertat amb el pagament d'un rescat, va poder tornar a Goa, a la rodalia de la qual va morir.

  Antoni de Montserrat va quedar en l'oblit durant diversos segles fins que actualment s'ha recuperat plenament la seva figura i se n'ha reivindicat la gran activitat missionera, historiadora i cartogràfica.

  Organització 

  Direcció:

  • Juan Corona, catedràtic d'Economia Aplicada, rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors.
    

  Sotsdirecció:

  • Miguel Ángel Medina, doctor en Relacions Internacionals i professor de la UAO CEU (mmedinaa@uao.es)

   

  Consell assessor:

   

  Institucions col·laboradores 
  • Casa Àsia
  • Institut Europeu del Mediterrani (IEMed)
  • Institut d'Estudis Nord-americans (IEN)
  • Fundació PALARQ


   

  Identitat 

  La Càtedra d'Estudis Mundials busca promoure l'estudi, la recerca i la divulgació dels múltiples aspectes que s'engloben en el coneixement del nostre món, fonamentalment els relacionats amb qüestions geogràfiques, polítiques, socials i culturals. La seva finalitat és donar cobertura a totes les activitats relacionades amb la geopolítica en el marc de la Universitat Abat Oliba CEU.

  Visió:
  Contribuir a millorar el coneixement integral de la realitat geopolítica mundial per part de l'alumnat de la universitat i de la societat en general a través d'activitats de docència, recerca i difusió.

  Valors:

  - Comunicació
  - Coneixement
  - Cooperació
  - Cultura
  - Desenvolupament
  - Solidaritat

  Línies de recerca:

  - Democràcia escala global
  - Hidropolítica
  - Dinàmiques actuals del sistema internacional
  - Conflictes internacionals

  Activitats

  Seminaris de recerca (anual): L'aigua com a factor geoestratègic global

  Conferència 1: L'Armada (5 de novembre de 2020)
  Conferència 2: Hidropolítica de l'Himàlaia
  Conferència 3: La lluita per l'Àrtic
  Conferència 4: L'Antàrtida, aquest gran desconegut

  Congrés anual l 
  - Elcano i Magallanes, precursors de la globalització
  - Congrés en format taula rodona 
  - Inclou crida a comunicacions

  Conferències
  - Jornada sobre la "llegenda negra", la figura de Carles V
  - Jornada sobre dissuasió nuclear, WMD (Jeff Michaels)
  - Debat sobre temes d'actualitat (un al desembre-gener i l'altre al maig)

  Participació en seminaris i tallers de la UAO CEU
  - Diàlegs de Bellesguard
  - Cursos d'estiu

  Activitats en el marc de les assignatures  
  - Geopolítica  
  - Globalisation and Geopolitics 

  Paral·lelament es col·laborarà amb les activitats pròpies de la Càtedra Internacional CEU Elcano.

  Publicacions

   

  Reconeixements

    

  Jean Monnet Chair on Fiscal Integration in the European Union - EUFIS
  Presentació

  La Càtedra EUFIS, en el marc de les activitats Jean Monnet de l'Agència Executiva en l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea (CE), busca potenciar la difusió de coneixements sobre la Unió Europea promovent estudis europeus, tant a través de la docència com de la recerca. 

  El principal objectiu d'estudi (i que marcarà l'orientació i futur desenvolupament de les accions de la càtedra) serà la integració fiscal a la Unió Europea i, amb més detall, la dels estats de l'eurozona.
   

  Les activitats docents, de recerca i d'altres perseguiran fonamentalment tres objectius:

   

  • Transmetre als estudiants universitaris un coneixement profund del sistema europeu.
  • Desenvolupar projectes de recerca que permetin l'especialització en els estudis europeus.
  • Actuar com a vehicle de transmissió de coneixements sobre la integració europea per a alumnes de batxillerat, actors polítics locals i regionals i societat civil en general.

   

  Objectius

  L'objectiu principal de la Càtedra EUFIS és promoure l'aprofundiment en els estudis europeus que es fan al sistema universitari espanyol i, en particular, a la UAO CEU.

  A més, la Càtedra pretén donar a conèixer les particularitats del procés d'integració europea, el funcionament del sistema polític i institucional europeu i les seves polítiques públiques a una població que generalment no està familiaritzada amb aquests temes (estudiants de batxillerat, actors polítics locals i regionals, i la societat civil en general).

  Aquest projecte també busca ser un instrument per difondre entre la societat més interès cap a Europa. A través de classes, recerques, noves metodologies docents i activitats de divulgació científica, la Càtedra EUFIS intentarà estimular l'aproximació a la Unió Europea i, per tant, contribuir a reforçar l'existència d'una identitat europea.

   

  Organització

  La Càtedra està integrada pel director, el Dr. Juan Francisco Corona Ramón, el Dr. Miguel Ángel Medina Abellán i el professor Albert Guivernau Molina.

   
  Línies de recerca 
  • Integració fiscal europea
  • Política monetària del BCE
  • Coordinació fiscal en l'àmbit europeu
  • Mutualització del deute
  • Integració bancària
  • Política pressupostària europea
  • Balanç dels anys d'aplicació de l'euro
  • Governança econòmica de la UE
  • Impacte del pla de recuperació Next Generation EU
  Activitats

   

  Les activitats que la càtedra es proposa fer són de quatre menes: 

  • Reforçar i millorar la docència preexistent, així com desenvolupar nous cursos relatius a la Unió Europea que s'ofereixin a estudiants de diverses titulacions i programes que s'imparteixen a la UAO CEU.
  • Introduir noves metodologies d'aprenentatge en les activitats docents ordinàries dels cursos indicats al punt anterior: la utilització de campus virtuals i noves tecnologies, l'aplicació d'estratègies d'innovació docents, etc.
  • Crear un context de recerca d'excel·lència relacionada amb la Unió Europea en el PDI de la Universitat, per tal que la UAO CEU es converteixi en un pol d'atracció de professors, investigadors i estudiants de doctorat interessats en aquests estudis europeus.
  • Organitzar activitats relacionades amb la Unió Europea com congressos, seminaris, debats i activitats de divulgació científica destinades a estudiants de batxillerat, actors polítics locals i regionals i societat civil en general.
  Comitè d'Ètica de la Recerca
  Presentació
  • La legislació vigent exigeix que qualsevol recerca científica que s'hagi de fer sobre éssers humans, que impliqui la utilització de mostres biològiques d'origen humà, altres dades de caràcter personal o l'experimentació en animals, tingui un informe previ favorable emès per un comitè d'ètica de la recerca, la funció del qual consisteix principalment a avaluar l'adequació de la naturalesa i metodologia d'un projecte de recerca a normes de caràcter ètic i jurídic i, en tot cas, autoritzar-les.
  • Per aquest motiu, en la sessió del dia 25 de maig de 2019, el Patronat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU va aprovar, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, la creació i el reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la UAO CEU.
  • Pertoca a aquest comitè vigilar que la recerca que es plantegi fer qualsevol estudiant, investigador o investigadora en formació, investigador o investigadora, grup, centre o institut de recerca de la UAO CEU o adscrit a la UAO CEU i que es faci amb éssers humans, o que impliqui la utilització de dades personals, sigui coherent amb els principis i normes ètiques continguts al Magisteri de l'Església Catòlica i la legislació vigent.
  Composició 
  • Llista de membres del Comitè d'Ètica de la Recerca  PDF
  Normativa 

  Legislació aplicable:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades  PDF
  • Llei orgànica 3/ 2018, de protecció de dades  PDF
  • Llei 14/ 2007, d'investigació biomèdica  PDF
  • Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals  PDF

  Normativa interna:

  • Reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat Abat Oliba CEU  PDF
  Documentació per presentar sol·licituds 
  • Sol·licitud d'avaluació d'un projecte de recerca PDF
  • Compromís de confidencialitat per a projectes de recerca PDF
  • Informació al pacient i consentiment informat per a projectes de recerca i tesis doctorals  PDF
  • Sol·licitud d'avaluació del projecte de TFG o TFM  PDF
  • Compromís de confidencialitat d'alumnes de TFG o TFM  PDF
  • Informació al pacient i consentiment informat per a TFG o TFM  PDF
  Contacte 
  • cei@uao.es

   

  AJUTS A LA MOBILITAT DE JOVES INVESTIGADORS CEU-BS

  Els ajuts a la mobilitat investigadora CEU - Banco Santander tenen com a finalitat donar suport a la mobilitat de joves investigadors, per connectar grups de recerca de les universitats CEU amb d'altres d'internacionals.

  XVI convocatòria d'ajuts a la mobilitat investigadora CEU - Banco Santander

  AJUTS A GRUPS PRECOMPETITIUS CEU-BS

  Els ajuts a grups precompetitius CEU - Banco Santander tenen com a finalitat donar suport a la creació i la consolidació de nous grups de recerca que treballin en les línies d'investigació de les universitats CEU i que no disposin de finançament extern per desenvolupar-ho, amb l'objectiu que es puguin incorporar a les convocatòries competitives.

  V convocatòria d'ajuts a grups precompetitius CEU - Banco Santander

  GRUPS DE CONSOLIDACIÓ CEU-BS

  Els ajuts a grups en consolidació CEU - Banco Santander tenen com a finalitat donar suport en l'accés a l'activitat investigadora als grups que havien presentat una proposta a la convocatòria del Pla Estatal d'R+D+i de 2016 i hi havia rebut una bona avaluació a tot i que finalment no se'ls concedís el finançament per desenvolupar el projecte.

  PROJECTES PONT CEU-BS

  Els ajuts a projectes pont CEU - Banco Santander tenen com a finalitat donar suport a l'activitat investigadora dels grups que, fins a la convocatòria 2015 del Pla Nacional d'R+D+i, havien disposat de finançament públic per desenvolupar dels seus projectes i que, malgrat haver-se presentat a aquesta convocatòria, finalment no se'ls ha concedit cap mena de finançament.

  VISITING SCHOLARS

  Programa Visiting Scholars per a estades de recerca.

  Investigadors d'altres universitats o institucions acadèmiques que vulguin desenvolupar tota o alguna part de la seva investigació a la UAO CEU són benvinguts. Per això, la Universitat els posa a disposició els recursos necessaris per desenvolupar la recerca, sempre que s'esdevingui en el marc de les activitats de recerca dels nostres professors i investigadors i tingui l'aprovació del Vicerectorat de Recerca i Relacions Internacionals.

  Per a més informació: ugi@uao.es

  CEINDO BCN 4 RESEARCH

  CEINDO Bcn 4 Research és una competició oberta a tots els investigadors en formació —a partir del seu segon any— de la CEU Escola Internacional de Doctorat matriculats a Barcelona. L'objectiu d'aquesta convocatòria és que assumeixin el repte d'explicar la seva investigació en un temps màxim de quatre minuts, amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible per un públic no especialitzat. Aquesta iniciativa, que té un llarg recorregut en universitats estatunidenques i que s'inspira en les TED Talks, es va organitzar per primera vegada a la Universitat Abat Oliba CEU el curs passat. Aquest any, la final, oberta al públic, serà novament el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.

  Tots els investigadors en formació que s'hi inscriguin podran assistir a un seminari de comunicació científica en què se'ls prepararà per al repte que han assumit i optaran a un premi de 200 € (impostos inclosos). El guanyador o guanyadora representarà la CEINDO Barcelona al concurs Tesi en 4 Minuts, que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i competirà amb representants de les dotze universitats del sistema universitari català. La final interuniversitària, que serà el juny del 2019, concedirà un primer premi de 3.000 €, un segon premi de 2.000 € i un tercer de 1.000 €. Tots els investigadors en formació de la CEINDO Barcelona (a partir del segon any) interessats a participar-hi poden consultar tot seguit les bases de la convocatòria. Per participar-hi hauran d'emplenar el formulari d'inscripció i enviar-lo a ceindo@uao.es abans del divendres 15 de març de 2019 a les 14:00.

  BEQUES I AJUTS CEINDO

  II BEQUES DE COL·LABORACIÓ CEINDO
   

  La Fundació Universitària San Pablo CEU i les tres universitats CEU (Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU Cardenal Herrera i Universitat Abat Oliba CEU) promotores de la CEU Escola Internacional de Doctorat (CEINDO) comparteixen la idea que l'activitat de recerca constitueix un pilar essencial del seu model educatiu, i estan compromeses amb l'excel·lència acadèmica.

  Les beques de col·laboració CEINDO tenen com a finalitat premiar el rendiment acadèmic i la col·laboració activa amb l'Escola. Per això es convoca una beca de matrícula per a cadascun dels programes de doctorat oficials de la CEINDO.   

  IV CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA MOBILITAT CEINDO-SANTANDER 18-19

  La Fundació Universitària San Pablo CEU, amb les seves universitats (Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU Cardenal Herrera i Universitat Abat Oliba CEU), està compromesa amb la formació i el desenvolupament dels seus doctorands. Les estades breus en centres estrangers de rellevància són un instrument privilegiat en aquest sentit. Per això, el suport a la mobilitat internacional dels doctorands de la CEINDO és un dels objectius preferents de la nostra institució.

  Gràcies a l'acció de mecenatge del Banco Santander, i en virtut del conveni de col·laboració vigent entre aquesta entitat i el CEU, es dona suport a la mobilitat dels doctorands de la CEINDO mitjançant la concessió d'ajuts econòmics per a estades breus en altres països.   

  III CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA MOBILITAT CEINDO

  Podran ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts a la mobilitat internacional CEINDO les persones que durant el curs 2018-2019 estiguin matriculades oficialment a segon o cursos superiors d'algun dels programes oficials de la CEINDO, que hagin presentat la sol·licitud a la IV convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional dels investigadors en formació de la CEINDO CEU - Banco Santander i que no hagin rebut ajuts a la mobilitat investigadora durant el període en què han estat matriculats al programa de doctorat de la CEINDO.

  BECA DE COL·LABORACIÓ PER AL CURS 2020-21

  Documents:

  • Distribució departaments beques de col·laboracióPDF
  • Convocatòria de beca de col·laboració en departaments 2020-2021PDF
  • Llista provisional de candidats i sol·licituds proposades per a la denegació PDF
  AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE RECERCA NOVELL (FI-2021) 
  AJUTS PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU) 2020
  • Text de la convocatòriaPDF