Model d'universitat
El 80 % del professorat participa en projectes d'investigació
 

Investigació

La investigació a la Universitat Abat Oliba CEU s'estructura a partir del Vicerectorat d'Investigació i de les unitats coordinades per aquest.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

La investigació a la Universitat Abat Oliba CEU s'organitza a través dels departaments universitaris, les càtedres especialitzades i els òrgans específics de vertebració dels àmbits d'investigació.

 

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

Els departaments universitaris s’integren a través dels seus directors a la Comissió d’Investigació de la Universitat Abat Oliba CEU, que presideix el Vicerector d’Investigació.

Des del curs 2004-05, els departaments universitaris participen en el si de la Comissió dels estudis orientats a determinar el Pla d’Investigació de la Universitat, i els seus criteris principals són la pluridisciplinarietat, la interdepartamentalitat i l’especialització singular dels objectes d’investigació.

 

INVESTIGADORS CONVIDATS

Investigadors d'altres universitats o institucions acadèmiques que vulguin desenvolupar la seva recerca o parts de la mateixa a la UAO CEU són benvinguts. Amb aquesta finalitat, la Universitat posa a la seva disposició els elements necessaris per desenvolupar el seu treball, sempre que aquest tingui lloc en el marc de les activitats investigadores dels nostres professors i investigadors, i quan es planifiqui per a un temps mínim d'un mes.

Per obtenir l'autorització de l'estada en la UAO CEU és necessari presentar la sol·licitud amb el format que s'adjunta i complir amb les exigències requerides. L'investigador l'estada del qual sigui autoritzada haurà de signar el document d'acceptació de drets i obligacions.

GIFTS & TASK DE BIOÈTICA I DRET

Presentació

La Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret fou creada al novembre de 2008, per mitjà d’un conveni subscrit entre la Fundació Gift & Task i la Universitat Abat Oliba CEU, amb l’objectiu d’impulsar la investigació de les implicacions jurídiques de les ciències biomèdiques.

La seva missió és proporcionar arguments al debat social que fomentin, en relació amb l’aplicació de la biotecnologia, la presa de decisions basades en el respecte a la dignitat de la persona humana, i que redundin en la construcció d’una societat més justa i humana, on la ciència i la tècnica estiguin al servei de la persona.

Per aconseguir aquests objectius, la Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret desplega les següents línies de treball:

 • Projectes de recerca: els professors i investigadors de la Càtedra intervenen en projectes de recerca competitius i no competitius que tenen com a objectiu alguns dels punts propis de la mateixa. En els casos en què els membres de la Càtedra assumeixen el paper d’investigadors principals i almenys una tercera part dels investigadors també ho són, el projecte és considerat propi de la Càtedra.

 

 • Tesis doctorals: els professors i investigadors de la Càtedra dirigeixen tesis doctorals sobre les línies de recerca de la mateixa.
 • Treballs de fi de màster i de fi de grau: els professors i investigadors de la Càtedra dirigeixen treballs de fi de màster de postgrau i de fi de carrera o grau, sobre les línies de recerca de la mateixa.
 • Informes i documents de treball: els professors i investigadors de la Càtedra publiquen informes i documents de treball sobre matèries que pertanyen a les línies de recerca de la Càtedra.
 • Director científic: Prof. Dr. Carlos Pérez del Valle (perezdelvalle@uao.es).
 • Coordinador: Prof. Dr. Pablo Nuevo López (pnuevo@uao.es).
Activitats

En el desenvolupament de les línies de treball de la Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret, aquesta convoca i organitza:

 • Seminaris de discussió amb la participació de professors i investigadors de la Càtedra, amb la col·laboració de convidats externs.
 • Jornades de la Càtedra, d’àmbit nacional o internacional, afavorides per la Càtedra i amb la intervenció de professors i investigadors externs.
 • Cursos sobre Bioètica i Dret.
 • Per al compliment de les seves finalitats, la Càtedra desenvolupa diferents projectes de recerca en el marc de la Universitat Abat Oliba CEU, i els professors i investigadors que la integren també participen en altres institucions, sempre que les seves línies d’estudi siguin coincidents o properes a les de la Càtedra. La Càtedra també assumeix activitats de docència i de difusió dels resultats de les investigacions realitzades.
 • En particular, aquestes línies de recerca es concreten en els següents punts d’estudi:
 • La protecció jurídica de la vida humana en les seves primeres fases de desenvolupament, i en aquest àmbit:
 • La regulació jurídica de l’avortament en una perspectiva crítica.
 • L’ordenació de la reproducció assistida humana i de la investigació genètica i la seva consideració ètica i jurídica.
 • L’estudi de les derivacions jurídiques de fets o dades biològiques o biomèdiques, tals com la regulació sobre les diferències de sexe o de les dependències.
 • L’ordenació jurídica i els límits de l’experimentació de medicaments i tractaments mèdics en persones.
 • Les línies de regulació del dret mèdic, especialment en relació amb els drets del pacient i els deures en l’atenció mèdica hospitalària i ambulatòria, també quant a la llibertat de consciència del personal sanitari, metge i farmacèutic.
 • La normativa sobre trasplantaments, tant inter vivos com a mortis causa, i els processos de garantia i control.
 • El debat sobre l’eutanàsia i la discussió sobre la legitimitat de normatives que amplien la llibertat de decisió del pacient o les competències mèdiques respecte a l’anticipació de la mort.
 • Les repercussions jurídiques d’investigacions neurològiques sobre el cervell, especialment respecte a la responsabilitat i culpabilitat.
Projectes d'investigació
La culpabilitat com a fonament de la responsabilitat en el dret
 • Investigador principal: Prof. Dr. Carlos Pérez del Valle.

El concepte de culpabilitat és emprat usualment per designar l’exigència bàsica de responsabilitat en el dret. En aquest sentit, es considera necessària una reflexió en profunditat del contingut del concepte: si existeix una diferenciació entre culpabilitat moral i jurídica; si la culpabilitat és quantificable; si la culpabilitat ha d’implicar exclusivament la responsabilitat sobre un fet aïllat que s’imputa o si implica també la imputació de la vida anterior (culpabilitat per la conducció de la vida) o sobre el control del propi caràcter (culpabilitat pel caràcter).

Aquesta reflexió requereix la consideració d’aquests termes no només des d'un punt de vista jurídic-penal, sinó també iusfilosòfic. En aquest sentit, no es pot ignorar la rellevància que, per al concepte jurídic de culpabilitat, ha tingut la filosofia i la teologia moral.

D’altra banda, el pressupost de la culpabilitat és propi de la dogmàtica penal moderna, que s’ha recolzat, almenys des del S XIX, en aquells plantejaments filosòfics.

Els objectius són:

 • Estudi sobre la fonamentació iusfilosòfica de les concepcions predominants sobre la culpabilitat.
 • Examen de la seva correcció metodològica.
 • Formulació de propostes alternatives metodològiques i conceptuals.
Societat pluralista, regulació bioètica i llibertat de consciència
 • Investigador principal: Prof. Dr. Pablo Nuevo López

En les contemporànies societats pluralistes, marcades pel que s’ha anomenat “politeisme dels valors”, paradoxalment assistim a un procés de creixent restricció de la llibertat de consciència (almenys, pel que fa a la possibilitat d’actuar com a ciutadà de ple dret d’acord amb les pròpies conviccions). En efecte, la desaparició d’un “ethos” comú a la societat provoca un creixent intervencionisme del poder en àmbits fins ara deixats a la llibertat social, com per exemple referent a la vida de família, a les qüestions relacionades amb el començament i fi de la vida, la formació moral en el marc del sistema educatiu, etc. Aquesta afecció és un efecte indirecte especialment rellevant de la regulació de les aplicacions de les ciències biomèdiques.

D’altra banda, en la mesura en què ha desaparegut aquest “ethos” comú, i atès que tota societat necessita un codi moral compartit, va prenent cos la idea que ha d’identificar-se la moral amb el contingut d’aquestes regulacions que incideixen sobre àmbits tradicionalment propis de la llibertat social. Ara bé, en la mesura en què les mateixes són decisió d’una majoria sobre qüestions extensament debatudes en la vida social, es corre el risc d’imposar com a moral comuna -jurídicament exigible- l’opinió d’un sector de la societat, amb el consegüent risc per a la llibertat de consciència.
El projecte de recerca va dirigit a preparar els fonaments teòrics de la protecció jurídica de la consciència en el context de les societats pluralistes, la legislació de les quals (sobretot en les qüestions relacionades amb l’aplicació de les ciències biomèdiques) pretén la maximització de l’autonomia individual. Paradoxalment, la traducció normativa d’aquesta manera d’entendre l’autonomia personal sol comportar la restricció de la capacitat d'actuar en consciència de les persones i institucions que s’adhereixen a una concepció objectiva del bé humà.

Les hipòtesis a confirmar són les següents:

 • L’Estat constitucional, que té el seu origen en la llibertat religiosa i de consciència, requereix una interpretació d’aquestes llibertats que no les consideri equivalents a la completa autonomia individual. En altres paraules: l’Estat constitucional democràtic, garantia dels drets fonamentals, necessita un “ethos” comú derivat de l’assumpció pública d’una concepció objectiva del ben humà.
 • Un enteniment de l’autodeterminació individual sense límits (possible gràcies a les facilitats que per "alliberar-se" dels seus condicionaments naturals confereixen a l’home les ciències biomèdiques) condueix a una restricció de la llibertat de consciència.
 • La protecció jurídica de la consciència -personal i institucional- contribueix a garantir una aplicació de les ciències biomèdiques compatible amb la dignitat humana.
UNESCO – PAU, SOLIDARITAT I DIÀLEG INTERCULTURAL


 
PRESENTACIÓ
 • Visió

  Entre les activitats incloses al programa d’acció del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures, destaca la internacionalització de la investigació, especialment per fomentar el coneixement i la comprensió de les condicions que fomenten l’acostament de les cultures i la promoció dels drets humans. En aquesta línia, la Càtedra UNESCO sobre Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, que va ser creada el 2017, fomentarà el treball d’investigació amb l’objectiu d’analitzar el valor afegit de la pau com a primer pilar de les Nacions Unides, i un dels principals objectius de la UNESCO. La noció positiva de la pau, la qual està connectada amb la promoció i protecció dels drets humans i el desenvolupament, hauria de convertir-se en una noció viva que pugui ser utilitzada per les diverses agències de les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats sobre el terreny.

 

 • Objectius

  Objectius generals: contribució als objectius generals de desenvolupament, tenint en compte el progrés social, econòmic i cultural.

  • Donar suport al Programa d’Acció del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures;
  • Analitzar els programes de pau elaborats per les entitats de les Nacions Unides;
  • Crear xarxes i plataformes sobre la base de programes multiculturals amb universitats i la societat civil;
  • Donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible

  Objectius específics

  • Disseny, implementació i monitoratge d’accions sobre projectes socials, econòmic i culturals;
  • Implementació de Programes Educatius per implementar els principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible;
  • Promulgació dels principis del Programa de Pau a través de publicacions i participació en esdeveniments nacionals i internacionals;
  • Promulgació de la pau mitjançant la creació d’estratègies de comunicació i noves tecnologies.

Activitats
Formació
 • II curs sobre els Drets Humans i Pau en el marc de les Nacions Unides. 29-31 de gener, Ginebra (Suïssa).
 • Capacitació sobre Drets Humans i Pau per a estudiants de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU. Palau de les Nacions, Ginebra (Suïssa), març de 2017.
 • Conferència sobre Drets Humans i Pau en el context de les Nacions Unides. Facultat de Dret, Universitat Abat Oliba CEU. 31 de setembre de 2017.
 • Curs a Costa Rica sobre Drets Humans
 • Jornada sobre nacionalitat i estrangeria (novembre 2017).
 • Curs de “comunicació holística” al consolat del Perú (novembre 2017)
 • Curs de comunicació i xarxes socials per a adolescents impartit al Consolat del Perú (gener 2018).
 • III Curs de voluntariat en col·laboració amb l’Associació Aste (novembre 2017).
 • Curs d’introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible per al personal de la Fundació Federico Ozanam (juny 2018).
Participació en esdeveniments
Organització d'esdeveniments'
PROJECTES EN MARXA

Investigació sobre l’Agenda de Pau de les Nacions Unides

Abordar les causes subjacents del conflicte és clau per traçar noves perspectives per a l’agenda de pau de les Nacions Unides. Aquesta ha sigut l’ambició d’un important projecte d’investigació iniciat per la UNESCO conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU a Barcelona (Espanya) des del 2015 sobre els “Avenços i reptes per a l’Agenda de Pau de les entitats de les Nacions Unides després de 70 anys de la creació de la creació de les Nacions Unides: una reflexió en el context del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures”. L’objectiu d’aquesta investigació és analitzar com el sistema de les Nacions Unides ha contribuït a la promoció de la pau durant els últims setanta anys.

De moment, el projecte ha reunit més de 30 agències de l’ONU en dues consultes, una a Ginebra (juny de 2016) i una altra  a Nova York (desembre de 2016), amb l’objectiu d’analitzar la contribució del sistema de les Nacions Unides a la promoció de la pau, centrant-se particularment en el passat, present i perspectives futures de l’agenda de pau de l’ONU. El projecte també ha creat un Consell Consultiu compost per acadèmics eminents i activistes per a la pau de tot el món.

El projecte ofereix una valuosa oportunitat per valorar la resposta de les Nacions Unides a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible com a pilar d’una pau duradora, a la vegada que dóna un nou impuls al Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures (2013-2022).

PUBLICACIONS
LLIBRES

 

ESTUDIS
 • Estudis de pau
 • Estudis sobre ODS
EQUIP
 • Equip directiu
  1. Carmen Parra Rodriguez
  2. Rogelio García Contreras
  3. Karina Gatica Chandía
  4. Andreu Barrabino
    
 • Equip col·laborador
  1. Christian Guillermet
  2. David Fernandez Puyana
  3. Yolanda Cruz López
  4. Marc Perelló
  5. Silvia Loewe
  6. Sandra Fuentes
    
 • Consell Assessor

 

RECONEIXEMENTS
 • Premi Ángel Herrera Oria (curs 2016-2017) al millor estudiant per a l’alumna del màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries, Sara Garcia Escribano.
 • Premi de Càrites Diocesana de Barcelona ha concedit en l’edició 2018 la distinció Honorífica al millor Treball de Final de Màster de contingut social al treball presentat per Laura Busto López titulat: “La cooperativa com a actiu a la conservació i desenvolupament local” (curs 2017-2018).
 • Premi a la innovació docent per “Educar la Mirada” (curs 2017-2018).
 • Premi al millor curtmetratge solidari atorgat a la Càtedra Unesco “Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural”. Novembre 2017. Títol: The Box.
 • Best Paper in Stream “Social Innovation & Food”: “Digital Platforms: New tools to Fight against Food Waste”, presentat a l’ISIRC 2018.
ECONOMIA SOLIDÀRIA
Presentació

La Càtedra d'Economia Solidària (CES) té com a finalitat l'estudi, la investigació i la promoció de l'economia solidària com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

L'àmbit d'actuació és el conjunt de l'Estat espanyol, si bé ha signat acords amb altres entitats d'àmbit internacional, autonòmic i local, per a la realització d'activitats conjuntes que serveixen per potenciar la implantació de l'economia solidària en el nombre més gran d'àmbits possibles:

L'objectiu principal és aprofundir en l'estudi i la investigació de l'economia solidària, així com promoure activitats per al seu desenvolupament i aplicació. Les accions prioritàries de la Càtedra s'agrupen en els àmbits de: Formació, Estudis i Investigacions i Sensibilització.

Formació
 • Curs d'Atenció Integral per a malalts avançats
 • Curs en educació financera
 • Curs “educar la mirada”
 • Tallers de reciclatge per a la creació d'“aules verdes”
Estudis i investigació en els següents àmbits
 • Integració de la immigració a través del treball
 • Dona immigrant
 • Crisi econòmica i economia solidària
 • Finances ètiques
 • Transparència en entitats del tercer sector
 • Emprenedoria social
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Comerç Just
 • Clàusules socials i reserves de mercat
 • Turisme social
 • Diàleg Euromediterrani
Cooperació al desenvolupament

La CES ha firmat convenis amb Universitats Iberoamericanes a Perú i Xile per realitzar la formació d'emprenedors en economia solidària.

La CES contribueix a l'educació a la zona a través de:

 • Un programa d'equipament de biblioteques a la regió de Piura
 • Tallers d'animació lectora
 • Tallers d'empoderament de mares i fills

Aquests programes són desenvolupats per estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU a través del Premi “periodisme solidari”, així com amb la participació d'entitats i col·laboradors compromesos amb la formació en valors

 • Programes de formació amb universitats iberoamericanes
 • Treball de camp a Municipàlias a la Província de Piura
 
Sensibilització
 • Donar a conèixer la Càtedra d'Economia Solidària, ja que és la primera càtedra d'Espanya que busca sensibilitzar i formar a través de les eines pròpies d'una economia de valors.
 • Conscienciar de la importància de potenciar les activitats de les empreses i entitats d'economia social i solidària per crear quadres directius compromesos amb la societat.
 • Aconseguir un posicionament basat en "solvència i credibilitat" que retorni a la societat la confiança en una economia responsable.
 • Aconseguir una notorietat suficient entre els públics escollits que fàcilment identifiqui a tots aquells que són socialment responsables.
Activitats

Un dels eixos de treball de la CES és la formació de professionals en economia social i solidària a través dels diferents àmbits socials, econòmics i jurídics que estan relacionats amb el seu desenvolupament i l'impacte en la societat. Per això, s'organitzen les activitats següents:

 • Passantia internacional per a autoritats en matèria de models de tractament diferencials en medi tancat, per a adolescents que compleixen sanció d'internació.

 • Conferència Inaugural del 12è màster en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries a càrrec del Sr. Ignacio Parody, presidente de la Fundació Trinijove, titulada: "L'Economia Solidària al Segle XXI".

 • Xerrada de la Fundación No somos invisibles “… I els Valors Humans?

 • Cicle de Conferències "Solidaritat a les aules" que imparteixen diversos experts en Drets Socials i Drets Humans als estudiants de grau de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Conferència del Sr. David Fernández, membre de l'Oficina de la Unesco a Ginebra, titulada: "Drets Humans i Educació" als estudiants del grau en Educació Infantil i Primària.
 • Presentació del projecte Omega a la Universitat de Granada, Facultat de Belles Arts.
 • Membre del Jurat dels Premis d'Innovació i Transformació Social de l'Obra Social La Caixa.
 • Exposició de No Somos Invisibles "L'Art és vida”.
 • Participació en el Jurat del Festival Visualizame organitzat per la Fundación Inquietarte.

   

Activitats patrocinades
 • I Jornada Implementar la RSE: "El win-win entre empreses i el tercer sector"
 • II Jornada Implementar la RSE: "Del diàleg a la co-creació amb els grups d’interès social"
 • III Jornada Implementar la RSE. "Innovar per crear benestar a les organitzacions" Vídeo.
 • Jornada Internacional Sobre la Inclusió Laboral a Través de les Empreses d'Inserció, l'Aplicació de Clàusules Socials i Reserves de Mercat, organitzada per la Fundació Trinijove i la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jornada Commemorativa del 10è aniversari del Conveni Internacional de Persones amb Discapacitat: Els drets dels nens amb discapacitat.
 • III Jornada dels Drets dels Nens: “Els Nens i l'Esport” L'Esport és un dret humà? El dret del nen a l'activitat física esportiva.
 • Segona Jornada Internacional Qualitat de Vida i Família organitzada per la Gendarmeria de Xile i Càtedra de Qualitat de Vida de la Facultat de Ciències Humanes i Educació. “Transformacions de la família en l'escenari global”. Notícia. Notícia.
 • Impuls d'UNIRUN Solidari. La Càtedra d'Economia Solidària va patrocinar la carrera de joves de la Fundació Trinijove que van participar amb el dorsal de la Universitat Abat Oliba CEU. Així mateix, l'“Euro solidari” que van aportar els corredors es va destinar a obres socials en aquesta Fundació que treballa per la inserció dels joves.
 • Project Renueva de Danone.
Projectes en curs
 • Número de referència: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Projecte Jean Monnet
  Títol del projecte: Monnet EU Law between Universalism and Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values Beyond its Borders
  Organització coordinadora: Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez
  Resum: El projecte Jean Monnet té com a objectiu l'impacte dels canvis produïts a la Unió Europea a través de l'avaluació dels valors europeus.

 

 • Número de referència: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE
  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Erasmus+
  Títol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA).
  Organització coordinadora: Yasar Universitesi
  Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of Technology (Irlanda); Ionian University (Grecia); Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Italia); Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona);
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez i Olga Lasaga Millet
  Resum: El proyecte OMEGA es construeix per incrementar l'ocupació dels estudiants d'art i música. La iniciativa es proposa per equipar d'habilitats i competències extra als músics i artistes.

   

 • Número de referència: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2016/2017
  Programa o iniciativa: Universidad pacífico de Chile
  Títol del projecte: Núcleo Académico Desarrollo Humano y Economía Social. Facultad de Ciencias Humanas y Educación
  Organització coordinadora: Facultat de Ciències Humanes i Educació Universidad Pacífico de Chile
  Centres col·laboradors: Universidad Abat Oliba CEU, Sembra, Promedu, Instituto de Cartografía Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina,
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez
  Resum: La generació de coneixement respecte de l'economia solidària com una forma eficaç de generar espais de desenvolupament humà i social amb impacte en un conjunt de beneficis socials i culturals presents en la qualitat de vida de les persones.

   

   

Memòries

El Treball que realitza la CES queda reflectit a les memòries que aquesta Càtedra realitza:

Sensibilització

La Càtedra duu a terme la seva tasca de sensibilització a través de la realització de nombroses activitats lúdiques, socials i culturals per donar difusió a l'economia solidària a la societat.

 • Assistència a la Fira Inserciona.
 • Conferència de Jordi Roglá, Director de Cáritas Barcelona.
 • Conferència inaugural de la Novena edició del màster d'Economia Social i Solidària a càrrec del Prof. Alex Murdock Prof. Of Nonprofit Management and Leadership de la London Southbank University amb el títol “Social Innovation and shared value in the food sector… same wine but new bottles”. La professora va impartir la conferència titulada “El binomio Pobreza y Economía: Un reto para el Siglo XXI” a la clausura del Doctorat d'Economia a la seva edició de 2014.
 • Conferència impartida pel Prof. Douglas Cassel de la Notre Dame University (Indiana) titulada: Empresas y Derechos Humanos.
 • Organització de la Jornada sobre “La importancia de la educación en el respeto de los derechos de la familia".
 • Celebració del 10è Aniversari de l'Observatori d'Economia Solidària (OES).
 • Conferència impartida pel Sr. Joan Melé Exdirector General del Triodos Bank amb el títol: “Banca ética, banca transparente”.
 • Conferència impartida pel Dr. Ferran Porta, Exdirector del Departament d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU i membre de la Càtedra d'Economia Solidària titulada: La economía solidaria versus la economía colaborativa.
 • Conferència impartida per la Sra. Carmen Trilla membre del Programa “Universitats amb Cor” de Cáritas Diocesanas de Catalunya, el títol del qual va ser: "Servicio de Mediación de la Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona".
 • Conferència a càrrec de l'Alt Representant Permanent de Costa Rica davant les Nacions Unides a Ginebra, Christian Guillermet Fernández. El tema escollit va ser el Dret Humà a la Pau.

 

Actes organitzats a la Universitat Abat Oliba CEU

 • Acte coorganitzat per la CES i la Plataforma per la Família Catalunya-ONU a la seu de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, el 2 d'octubre de 2015, sota el títol “La Familia como institución de valores, soporte e integración”.
  L'acte va comptar amb les intervencions de la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya, Dolors Gordi, i de la Secretaria General de la Universitat Abat Oliba CEU, Dra. Carmen Parra. La vicepresidenta de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, Cecilia Bosch, la coordinadora psicooncològica de la Fundació FEFOC, Dra. Tania Estapé; el membre del Centre Cultural Gitano de la Mina, Manuel Cortés; l'advocat Oscar Puy, el membre del Centre Cultural Gitano de La Mina, Manuel Fernández Cortés, i el periodista Daniel Arasa. Tots ells han reivindicat el compromís de la família amb la societat civil.
 • Jornada XXV Aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant
  La CES, juntament amb els Departaments de Psicologia, Educació i Comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU, va organitzar el novembre una Conferència per commemorar el XXV Aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant. En aquests actes van ser-hi presents institucions relacionades amb els menors, tant d'àmbit internacional (UNICEF) com de l'àmbit públic (Ajuntament de Barcelona) i privat representat en organitzacions que treballen amb menors.
  Les conclusions, redactades pel Comitè d'Organització, van ser distribuïdes entre les entitats públiques i privades que treballen amb menors.

 

Activitats patrocinades per la Càtedra d'Economia Solidària

 • Patrocini de la II edició de la Mostra de Cinema Peruà celebrat a Barcelona del 10 al 16 de setembre de 2009
 • Premi de Periodisme Solidari
 • Patrocini de la III edició de la Mostra de Cinema Peruà celebrat a Barcelona del 10 al 23 de setembre de 2010
 • Patrocinadors del Premi d'arquitectura sostenible organitzat per Arquitectum
 • I Concurs de Fotografia "Nuevas Miradas”
 • Patrocini del Congrés Internacional sobre el Dret Humà a la Pau
 • Amfitriona de la desfilada solidària organitzada per la Fundació ARED en el marc de la Marató contra la Pobresa organitzada per TV3
 • Copatrocini del “raid” solidari UNIDESERT
 • Patrocini del I Premi de Curts Solidaris al Festival Visualízame organitzat per la Fundació Inquietarte
Estudis i publicacions
Estudis en matèria d'immigració

La Càtedra d'Economia Solidària treballa en matèria d'immigració a través de projectes amb ajudes concedides per institucions públiques i privades. En l'actualitat té publicats informes que són fruit d'aquestes investigacions:

 • EQUAL, INCAT, URBA-RURAL: “Igualdad de oportunidades para familias de inmigrantes en Catalunya”, finançat pel Fons Social Europeu en el període 2002/ 2004.
 • Proyecto sobre movimientos migratorios, finançat per la Universitat Abat Oliba en el període 2006/2007.
 • Estratègies d'integració de la població immigrant mitjançant el treball en àrees rurals de Catalunya, finançat pel Banco Santander en el període 2007/2008. Investigador principal: Dr. Ferran Trae.
 • Estratègies d'integració de la població immigrant mitjançant el treball en àrees rurals de Catalunya: Relació amb els fons estructurals europeus i amb polítiques d'acolliment i habitatge a les zones rurals de Catalunya, finançat per AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR en el període 2007/2008. Investigadora principal: Dra. Carmen Ruiz Viñals.
 • Aplicació dels recursos de l’economia solidària a la immigració urbana als barris de La Torrassa i la Trinitat Vella, en el Programa de “Ajuts de Suport a la Recerca Aplicada i a la Formació Universitària en Immigració ARAFI) de l'AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya en el període 2008/ 2009. Investigadora principal: Carmen Parra Rodríguez.
Estudis en transparència

La Càtedra d'Economia Solidària treballa en matèria de transparència en el tercer sector amb ajudes concedides per institucions públiques i privades.

 • Estudis al voltant de la crisi econòmica i l'economia solidària

  La Càtedra d'Economia Solidària treballa avaluant l'impacte que ha produït la crisi al sector de l'economia social i solidària a través de projectes amb ajudes concedides per institucions públiques i privades.

 • Títol del projecte
  "La crisis y la Economía solidaria", finançada pel Banco Santander en col·laboració amb el Baruch College de Nova York (USA), London Southbank University (Regne Unit), Université Catholique de l’Ouest (França), Universidade Lusófona (Portugal), Universidad del Pacífico (Xile) i l’associació ETANE, en el període 2009/2010. Investigadora principal: Dra.Carmen Parra.
Llibres
 • Parra Rodríguez, C. (2009) - Dones Immigrants i Treball al llibre Dona i Treball. Una visió multidisciplinària (Dir. Anna López Puig) .-Arola editors.-Tarragona (Espanya).- 2009.
 • Parra Rodríguez, C. (2010) .- Empresas con conciencia.- Ed.: Viceversa editorial.- Barcelona (Espanya) .- ISBN 978-84-92819-23-5
 • Parra Rodríguez, C.; Porta Jaques, F. (Dir.) (2011).- El impacto de la crisis económica en la economía social y solidaria.- Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-84-7698- 963-0
 • Parra Rodríguez, C.; Porta Jaques, F. (Dir.) (2011).- Tercer Sector, Economía Social y Economía Solidaria en España al llibre El impacto de la crisis económica en la economía social y solidaria.- Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-84-7698- 963-0
 • Parra Rodríguez, C. (2011).- La Unión Europea: una apuesta institucional por vincular educación y empleo al llibre El camino hacia el empleo en un mundo complejo. La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias (Olga Lasaga, Javier Barraycoa) .- Pàgs. 24-40 -. Editorial.- Fragua .- Madrid (Espanya).- ISBN.- 978-84-7074-422-8. (e-book) 978-84-7074-423-5.
 • Parra Rodríguez, C. (2011).- El nuevo marco de las autorizaciones de trabajo en el libro Comentarios a la reforma de la Ley de extranjería (LO 2/2009) .- Pàgs. 205-219 -. Editorial.- Tirant Lo Blanch .- València (Espanya) .- ISBN.- 978-84-9004-039-3.
 • Projecte I+D “La integración de los inmigrantes”. (Dir. Andreu Olesti Rayo, ref. DER 2008-00126/JURI)
 • Parra Rodríguez, C. (2011).- Profesionales altamente cualificados, trabajadores de temporada, trabajadores transfronterizos y trabajadores en el marco de prestaciones transnacionales de servicios.- al llibre La nueva regulación de la inmigración y la extranjería en España.- Pàgs. 439-456 -. Editorial.- Tirant Lo Blanch.-Valencia (Espanya).- ISBN.- 9788490045114
 • Parra Rodríguez, C.; Ruiz Vinyals, C. (Dir.) (2012) .- Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-8476 98642- 4
 • Parra Rodríguez, C.; (Dir.) (2012) .- Re-examining the concept of social innovation.- al llibre Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-8476 98642- 4
 • Parra Rodríguez, C.- Las empresas de inserción, herramienta económica para luchar contra la crisis en el libro .- Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (España).- ISBN 978-8476 98642- 4
 • Ruiz, C; Parra C. (2013) - Social Innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies. - Ed.- Routledge. Taylor & Francis Group.-. London and New York.- ISBN 978-0-415-64014-5
 • Parra Rodriguez, C. (2013).- The Impact of the Economic Recession on Spain's Third Sector.- al llibre Government-Nonprofit Relations in Times of Recession (ed. Rachel Laforest) - Pàgs. 129-145 -. Editorial.- Quen`s Policy Studies Series.- School of Policy Studies, Queen’s University.- McGill-Queen’s University Press.- Montreal&Kingston ( Canadà).- any 2013.- ISBN.- 978-1-55339-327-6.
 • Parra Rodríguez, C; Porta Jaques, F. (Dir.) (2014).- Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía.- Ed.- J.M. Bosch editor .- Barcelona.- ISBN 978-84-942385-9-8.
 • Parra Rodríguez, C.- (2014).- Instrumentos para el fomento de la emprendeduría social.- al llibre Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía - Pàgs. 27-53 -. Editorial.- J.M. Bosch Editor .- Barcelona (Espanya).- ISBN.- 978-84-942385-9-8
 • Parra Rodríguez, C. (2014).- Docencia virtual en programas de postgrado: la importancia de la colaboración social en comunidades virtuales en el libro Docencia virtual y experiencias de innovación docente - Pàgs. 64-77 -. Huygens Editorial .- Barcelona (Espanya).- ISBN.- 978-84-15663-38-6
 • Parra Rodríguez, C. (2015).- “Mujer inmigrante, mujer trabajadora” en el libro La mujer incansable. Barreras y retos laborales - Pàgs. 173-195 -. Editorial Sintesis .- Madrid (Espanya).- ISBN.- 978-84-9077-228-7
 • Parra Rodríguez, C. (2015).- “El cine como herramienta formativa en el aula: Educar la Mirada” al llibre Docencia virtual y experiencias de innovación docente: entornos b-learning y e-learnig. - Pàgs. 267-271 -. Editorial.- Huygens.- Barcelona (Espanya).- ISBN.- 978-84-15663-49-2
 • Parra Rodríguez, C. (2016) “Entrepreneurship and Business” en el libro Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. - Pàgs. 192-229 -. Editorial. - Yasar University. - Izmir  (Turquia). - ISBN. - 978-975-6339-51-0. Erasmus + Program of the European Union.
 • Parra Rodríguez, C. (2016) “El audiovisual y la conciencia empática” al llibre Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar - Pag. 67-75 -. Editorial.- ASUNIVEP.- Almeria (Espanya).- ISBN.- 978-84-617-5569-1
 • Parra Rodriguez, C. (2016) “Restriction on the Free Movement of Persons with the Framework of immigration Policy” al llibre EU Migration Policy and the internal security of the Members States - Pàgs. 183-210-. Editorial De Iure Pl.- Berlín (Espanya).- ISBN.- 978- 39- 817- 7856- 4
 • Parra Rodríguez, C. (2017) “España frente a los retos internacionales y europeos del desarrollo sostenible” al llibre España y la Unión Europea en el orden internacional - Pàgs. 1319-1329-. Editorial.-Tirant lo Blanch.- València (Espanya).- ISBN.- 978-84-9143-483-2.
 • Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2017) “El cine como herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho. Listen más allá de lo que ves. En el punto de mira: Sobre comunicación en la era digital - Pàgs. 87-96-. Editorial.- McGraw Hill Education.- Madrid (Espanya).- ISBN.- 978-84-486-13617
 • Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2017) “El cine como herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho. Listen más allá de lo que ves” al llibre Nuevos retos docentes en ciencias sociales y jurídicas- Pàgs. 157-168-. Editorial.-Huygens.- Barcelona (Espanya)..- ISBN.- 978-84-15-663768.
 • Parra Rodríguez, C. “The protection of underwater cultural heritage from the perspectives of International Law” al llibre New Approaches to the Law of the Sea (In Honour of Ambassador Jose Antonio de Yturriaga –Barberán). Fernandez-Sanchez, P.P. ( Ed.)  - Pàgs.  273-291-. Editorial Nova Science Publishers.- Nueva York (Estats Units).- ISBN.- 978-15-36119848.
Revistes
 • Parra Rodríguez, C.(2007) - “Economía solidaria”.- Punto CEU.- nº 2.- pp. 26-27.- Madrid.
 • Parra Rodríguez, C (2007) .- “La responsabilidad social corporativa en las PYMES”. Catalunya Empresarial- nº 205.- novembre.- pp. 60-64.- Barcelona.
 • Parra Rodríguez, C. (2008) .- “Las empresas de inserción, herramientas de la economía solidaria”.- Catalunya Empresarial.- nº 209 .- pp. 56-61.- Barcelona.
 • Parra Rodríguez, C (2010) - “Año europeo de la Lucha contra la pobreza”.- Punto CEU.- Vol. Març.- nº14.- pp. 6-8.- Madrid.
 • Parra Rodríguez, C. (2010) - “La inserción por lo económico: una manera de entender la economía en el Siglo XXI”. Revista de trabajo social.- Vol. anniversari.- Santiago de Chile.
 • Parra Rodríguez, C.(2011) - “La sostenibilidad del mercado en época de crisis”.- Catalunya Empresarial.- nº 226 .- pp. 20-22 .- Barcelona.
 • Parra Rodríguez, C. (2011) - “La sostenibilidad medioambiental”.- Catalunya Empresarial.- Març-abril.- pp.50- 52.- Barcelona (Espanya). Dip. legal: B- 24016-1987
 • Parra Rodríguez, C- .(2012).- “ Consejos para invertir al otro lado del Atlántico”.- El Periódico.- + Valor .- Barcelona (Espanya).
 • Parra Rodríguez, C.(2011).- “La sostenibilidad del mercado en tiempos de crisis”.- Catalunya Empresarial .- nº 226 .-pp. 20 -22.- Barcelona (Espanya).-ISSN: 1029-7006
 • Parra Rodríguez, C. (2012) - “La cumbre de Durban”.- Catalunya Empresarial.- nº 232.- pp. 25-27.- Barcelona (Espanya).- ISSN: 1029-7006
 • Parra Rodríguez, C. (2012).- “Las energías renovables fuentes de empleo y cohesión social”.- Catalunya Empresarial.-nº 236.-pp. 22 -25.- Barcelona (Espanya).- ISSN: 1029-7006
 • Parra Rodríguez, C. (2012).- “Finanzas éticas y finanzas solidarias en España”.- Revista de trabajo social.- nº 3.- pp. 53 -75.- Santiago (Xile). ISSN 0718-980 X
 • Villán, C.; Parra C.; Fernández D. (2013) “Panstwa Europy Wschodniej i prawo czlowieka do pokoju”.- Sprawy. Miedzynaridowe.- Vol.- LXVI.- nº 1.-pp. 93-102.-Polònia. ISSN 0038-853x
 • Parra Rodríguez, C. (2013).- “Economía solidaria para el Siglo XXI”.- Cataluña Económica.- Volumen: 518 .- pp. 18 -22.- Barcelona (Espanya).- Dipòsit Legal B-14938-95
 • Parra Rodríguez, C. (2013).- “La empresa social: Creadora de empleos verdes en España”.- Revista de trabajo social.- Vol.: 4 nº 41.- pp. 53 – 63.- Santiago (Xile). ISSN 0718-980 X
 • Villán, C.; Parra C.; Fernández D. (2015) “Panstwa Europy Wschodniej i prawo czlowieka do pokoju” Sprawy. Miedzynaridowe.- Vol.: LXVI Número: 1.-pp.: 93 -102.- Polònia. ISSN 0038-853x
 • Parra Rodríguez, C. (2015) “La sostenibilidad del Tercer Sector a través de las herramientas de la Emprendeduría Social” Revista Española del Tercer Sector.- Vol.: Número: 31.-  pp. 121 - 146.- Madrid (Espanya). ISSN.- 1886-0400.- Dipòsit Legal  M-28037-2013.
 • Parra Rodríguez, C.; Lasaga Millet , O. “Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Entrepreneurs”.- Journal of Yasar University.-  pp. 93 - 105 .- Izmir (Turquia). ISSN.- 1305-970X.
 • Lasaga Millet , O; Parra Rodríguez, C. “Practices for Collaboration between Universities, Businesses and the Third Sector: ICT Formative Project for the Insertion of Youths at Risk of Social Exclusion”.- Journal of Yasar University.-  pp. 21-30 .- Any: 2015.- Izmir  ( Turquia). ISSN.- 1305-970X.
 • Lasaga Millet, O.; Parra Rodríguez, C. (2017) “Encouraging Skills and Entrepreneurial Spirit to Improve Employability of Young Artist”.- World Academy of Science , Engineering and Technology.- Vol. 4 Número:3.-  ISSN.-  2010376X, 20103778
 • Parra Rodríguez, C. (2017) “Virtual teaching in postgraduate programmes: the importance of social collaboration in virtual communities” Procedia Social and Behavioral Sciences 237 (2017) 1430 – 1438 .- Vol. Número:.-  pp. 1430 -1438  ISSN.- 1877-0428
 • Parra Rodríguez, C.; Lasaga Millet, O. (2017) “El papel del tutor de empresa en las prácticas de estudiantes con discapacidad”.- The UB Journal of Psychology - Vol. 47  Número:3.-  pp. 53- 54   Barcelona ISSN.- 0066-5126.
 • “Emprèn a prop teu” amb la Fundació Trinijove
 • "El impacto del cambio climático en la economía" The Economy Journal.com
Consell Assessor

 

Premis
 • La Federació d'Associacions Empresarials d'Empreses d'Inserció (FAEDEI) va atorgar a la Càtedra d'Economia Solidària el Premi Empresa Responsable amb la Inserció (ERI).
 • Càritas Diocesana de Barcelona ha concedit en l'edició 2017 la Distinció Honorífica al millor Treball de Final de Màster de contingut social al treball presentat per José Miguel García Rivas titulat: “Manos Unidas. Análisis histórico de la entidad y de una campaña de marketing”.

 • Premio Ángel Herrera Oria al millor estudiant per a l'alumna del màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries, Sara García Escribano.

 • Càritas Diocesana de Barcelona ha concedit en l'edició 2018 la Distinció Honorífica al millor Treball de Final de Màster de contingut social al treball presentat per Laura Busto López titulat: “La cooperativa como activo a la conservación y desarrollo local”.

   

EMPRESA FAMILIAR

Presentació

La Càtedra de Creació d’Empreses i Empresa Familiar té per objecte l’anàlisi, la investigació i la docència de la realitat i perspectives d’aquestes empreses des de tots els punts de vista que es creuen rellevants, tot ocupant-se de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d’investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria. Fet que la Càtedra té un caràcter multidisciplinari, pot impartir-se en coordinació amb els plans d’estudi elaborats per Departaments com els d’Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Economia i Psicologia.

D’una banda, s’estudien tots els processos necessaris per a la creació d’empreses: idea de negoci, estudi de mercat, elaboració de business plan, etc., tot aportant els instruments adequats per facilitar el desenvolupament de l’emprenedoria. D’altra banda, s’estudia la realitat de l’empresa familiar, nucli central autèntic de l’economia, posant èmfasi en les qüestions més complicades relacionades amb la continuïtat d’aquest model d’empresa, les relacions entre família i empresa, i objectius de futur com ara la professionalització i la internacionalització.

La Càtedra forma part de ple dret de la Xarxa de Càtedres d’Empresa Familiar patrocinada per l’Institut de l’Empresa Familiar i que està considerada als nostres dies com la més important del món. Compta amb Càtedres similars a 37 universitats espanyoles, possibilitant el treball en xarxa i la sempre tan necessària interacció entre el món de l’empresa i la universitat.

Activitats

En l'àmbit docent, la Càtedra tutela dues assignatures al grau d’Administració i Direcció d’Empreses, concretament: “Economia de l’Empresa Familiar”, assignatura de sis crèdits que s’imparteix al tercer curs; i “Economia Aplicada: enterpreneurship y business game”, assignatura de nou crèdits de quart curs. En aquestes assignatures, al marge dels estudis teòrics es realitzen pràctiques específiques com ara la resolució de casos d’empresa familiar, l’elaboració de “business plan”, o la realització d’un joc d’empresa en el qual es reprodueixen les condicions habituals en un mercat competitiu internacional. En aquestes activitats es compta amb la presència de professionals destacats que imparteixen sessions monogràfiques sobre qüestions pròpies de la seva dedicació professional habitual.

OBSERVATORI LABORAL

Presentació

Amb la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) les Universitats assumeixen el repte d’analitzar constantment tant l’evolució de les necessitats del mercat laboral com la valoració que realitzen els graduats de la utilitat de la formació rebuda per a la seva capacitació en l’exercici professional.

Amb aquesta finalitat, la Universitat Abat Oliba CEU va constituir per acord de la Junta de Govern el 30 de juny de 2009 l’Observatori Laboral com un espai d’investigació multidisciplinari centrat en l’anàlisi de les dinàmiques del mercat laboral. Aquest Institut d’Investigació està codirigit pel Dr. Javier Barraycoa Martínez i la Dra. Olga Lasaga Millet. Aquest Institut manté una estreta col·laboració amb altres observatoris laborals i institucions públiques i privades vinculades a l'àmbit de la inserció laboral i l'orientació professional.

Els principals objectius de l'Observatori Laboral són:

 • Desenvolupar estudis de competències professionals i ocupabilitat.
 • Prognosi del mercat laboral.
 • Promoure la relació entre Universitat i Empresa.
 • Participar en investigacions nacionals i internacionals.

Com a resultat de l'àmplia i reconeguda trajectòria en la laboral investigadora de l'Observatori Laboral, s'ha aconseguit el naixement del GRUPO EMERGENTE EJES.


Direcció de contacte: observatorilaboral@uao.es

Activitats
Projectes realitzats
OPENING MORE EMPLOYMENT GATES FOR ART AND MUSIC STUDENTS

Número de referència: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE

Inici i final del projecte: 2014 - 2016

Programa o iniciativa: Erasmus+

Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of Technology (Irlanda); Ionian University (Grècia); Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Itàlia); Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona).

Investigadors: Payam Gül Susanni i Paolo Susanni (Yaçar University), Erato Alakiozidou i Antonia Chantzi (Be Artive), Michael Joyce i Gabriela Mayer (CIT Cork School OF Music), Emin Bakay (EGECED), Dimitra Trypani i Jiannis Toulis (Ionian University), Hugh Ward-Perkins i Kathy-Ann Koralek (Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”- Verona), Carmen Parra Rodríguez i Olga Lasaga Millet (UAO CEU).   

Títol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA).   

Resum: El projecte OMEGA es construeix per incrementar l'ocupabilitat dels estudiants d'art i música. La iniciativa pretén per equipar d'habilitats i competències extra als músics i artistes. 

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ, AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL TUTOR D’EMPRESA

Número de referència: B1314R01 

Inici i final del projecte: 2014/2015

Programa o iniciativa: Àrea de desenvolupament Econòmic i Ocupació, Diputació de Barcelona

Títol del projecte: Disseny i desenvolupament de la formació, avaluació, acreditació i certificació del tutor d’empresa 

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU i Universitat de Barcelona    

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet (UAO CEU), Javier Barraycoa Martínez (UAO CEU) i Antoni Moreno García (UB).

Assistent de la investigació: Patricia Boquete Sancho   

Resum: el projecte té per objectiu l'elaboració de materials pedagògics i el disseny d'un programa de formació que proporcioni als tutors d'empresa eines útils en l'exercici de les seves funcions docents i orientadores dels estudiants en pràctiques.   

 
 
PROJECTE DE FORMACIÓ TIC PER A LA INSERCIÓ DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL    

Número de referència: OBSLAB1-2014  

Inici i final del projecte: 2014

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES).   

Títol del projecte: Projecte de formació TIC per a la inserció de joves en risc d'exclusió social

Organitzacions participants: Fundació Trinijove, Proyecto Universidad Empresa (PUE), Cisco Systems i la Universitat Abat Oliba CEU.
Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet    

Resum: el principal objectiu del projecte és buscar fórmules que promoguin la cooperació universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social.     

ECPES

Número de referència: EE_14 Lot3 – [ECPES]

Inici i final del projecte: 2012/14

Programa o iniciativa: EUROPEAN PROJECT Educació en l'esperit empresarial

Títol del projecte: ECPES

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Resum: dissenyar i provar un marc comú europeu d'eines i indicadors per avaluar la mentalitat, l'actitud i les capacitats emprenedores adquirides pels estudiants d'educació empresarial.

P²INS - Parents as Partners in Nursery School

Número de referència:

Inici i final del projecte: 2011/13

Programa o iniciativa: Lifelong Learning Programme

Títol del projecte: P²INS - Parents as Partners in Nursery School

Organització coordinadora: Higher Institute for Family Sciences - Hogeschool-Universiteit Brussel (HIG/HUB) (BE)

Resum: projecte destinat a promoure la inclusió social de les dones immigrants facilitant el seu accés a programes de formació en l'àmbit de l'educació infantil i la seva posterior ocupabilitat.

Projecte de millora de la qualitat docent "pràctiques internacionals"

Número de referència: 2010MQD00162

Inici i final del projecte: 2010 / 2012

Entitat financiadora: AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

Títol del projecte: Projecte de millora de la qualitat docent "pràctiques internacionals"

Resum: disseny d'un procediment coordiant del servei de relacions internacionals i el servei d'ocupació per optimitzar les estades internacionals per tal de millorar les competències professionals i l'ocupabilitat.

 
 
Sistema universitari per l'ocupabilitat

Número de referència: Orden Edu/2346/2011

Inici i final del projecte: 2011-2012

Entidad financiadora: Ministeri d’Educació

Títol del projecte: Sistema universitari per a l’ocupació – SUE Global acció II establiment de les bases per al disseny d’un sistema d’avaluació, formació i acreditació de competències per a l’ocupació. 

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet (UAO). També van participar les següents universitats: Universitat de València, Politècnica de València, UNED, Universitat Miguel Hernandez, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Granada; Universitat Complutense de Madrid, Universitat Carlos III, i Universitat de Cantabria.   

Resum: anàlisi de la definició, competències associades, metodologies per a la seva formació i formes d’avaluació de les cinc competències professionals més demandades: treball en equip, comunicació, adaptació, compromís i resolució de problemes.     

 
Internacionalización, competencias y empleabilidad

Número de referencia: B910AR02

Inici i final del projecte: 2010/2011

Programa o iniciativa: Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació precompetitius 2009 Santander - CEU

Títol del projecte: Internacionalització, competències i ocupabilitat

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU

Resum: aquest projecte abasta un estudi quantitatiu sobre l'autoavaluació de competències en estudiants que han realitzat una estada internacional i comparativa entre universitats europees i un estudi qualitatiu sobre la valoració de les competències internacionals per part dels ocupadors.

 
Internacionalizació, competències i ocupabilitat

Número de referència: B910AR02

Inici i final del projecte: 2009/2010

Programa o iniciativa: Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació precompetitius 2009 Santander - CEU

Títol del projecte: Internacionalització, competències i ocupabilitat

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez, Carmen Parra Rodríguez, Javier Sierra Sánchez i Mar Coll Opisso. 

Resum: estudi qualitatiu realitzat mitjançant Focus Group amb la finalitat de determinar i avaluar les competències interculturals desenvolupades pels estudiants al llarg d'una estada internacional així com l'anàlisi de rellevància en la seva futura ocupabilitat.

 

 

Requerimints dels ocupadors en les sortides professionals per a nous graduats d'ADE i Economia

Número de referència: B0809AR2

Inici i final del projecte: 2008/2009

Programa o iniciativa: Convocatòria d’Ajuts a Grups d’Investigació precompetitius 2009 Santander – CEU. 

Títol del projecte: Requeriments dels ocupadors en les sortides professionals per a acabats de graduar en ADE i Economia. 

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Javier Barraycoa Martínez i Olga Lasaga Millet

Resum: el principal objectiu del projecte és buscar fòrmules que promoguin la cooperació universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social.

El paper dels empresaris en la formació de tutors dels estudiants en pràctiques

 

Número de referència: B1213R01

Inici i final del projecte: 2012/2013

Programa o iniciativa: Àrea de desenvolupament Econòmic i Ocupació, Diputació de Barcelona

Títol del projecte: El paper dels empresaris en la formació dels estudiants en pràctiques: competències professionals i esperit emprenedor.

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet i Javier Barraycoa Martínez

Assistent de la investigació: Patricia Boquete Sancho

Resum: desvelar els detalls entorn de la funció del tutor de pràctiques i les seves necessitats formatives, de suport o d'una altra natura.

Projectes en curs
ANECA    

Número de referència: OBSLAB 1- 2018

Inici i final del projecte: 2018/2019

Programa o iniciativa: ANECA (Agència Nacional d’Evacuació de la Qualitat i Acreditació)

Títol del projecte: Projecte per a la creació d’un marc per a l’autoavaluació de les universitats espanyoles en la millora de les actuacions en matèria d’ocupació.     

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet i Alejandro Belmonte Díaz  

Resum: el projecte en qüestió pretén aportar una guia per dissenyar i revisar mecanismes que contribueixin a la millora de l’ocupabilitat dels titulats i a avançar cap a una trobada de perspectives entre universitats i ocupadors. Es pretén identificar àrees on calgui un suport addicional per part de les universitats per millorar l’ocupabilitat i la incorporació de l’alumnat al mercat laboral.

 

MANUAL DEL TUTOR D’EMPRESA. FASE DE PRODUCCIÓ DE MATERIAL AUDIOVISUAL I DIFUSIÓ    

Número de referència: OBSLAB 1-2017   

Inici i final del projecte: 2017/2019

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves, Exclusió Social (EJES)

Títol del projecte: Manual del Tutor d’Empresa. Claus per optimitzar les pràctiques.   

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet i Alejandro Belmonte Díaz   

Resum: el projecte té per objectiu l’elaboració de materials pedagògics i el disseny d’un programa de formació que proporcioni als tutors d’empresa eines útils en el desenvolupament de les seves funcions docents i orientadores dels estudiants en pràctiques.

 
LA PROFESSIONALITZACIÓ D’UNA VOCACIÓ: EL CAS DE LES ARTS   

Número de referència: OBSLAB 2-2017  

Inici i final del projecte: 2017/2019

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES).    

Títol del projecte: La professionalització d’una vocació. El cas de les arts.   

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU.

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodríguez i Alejandro Belmonte Díaz. 

Resum: iniciativa que es du a terme després de l’execució del projecte Europeu OMEGA (Open More Employment Gates for Arts and Music Students), amb l’objectiu de potenciar les oportunitats de trobar feina dels graduats en arts a Espanya i eines per portar a terme projectes d’emprenedoria. En el marc d’aquest projecte està previst publicar, en col·laboració amb la Universitat de Granada, un llibre que serveixi de referència per impartir formació sobre emprenedoria i ocupació als estudiants de música i art.

ELABORACIÓ D’UN MODEL D’ORIENTACIÓ PROPI PER AL SISTEMA D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA     

Número de referència: B1718EMO      

Inici i final del projecte: 2018/2019

Programa o iniciativa: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).    

Títol del projecte: Elaboració d’un model d’orientació propi per al sistema d’ocupació de Catalunya   

Organitzacions participants: Universitat de Barcelona, UOC, UAB, UVic, UAO CEU. 

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet 

 

LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES POTENCIADORES DE LA INCLUSIÓ LABORAL            

Número de referència: BS16AR03       

Inici i final del projecte: 2015/2018

Programa o iniciativa: Convocatòria d’Ajuts a Grups d’Investigació precompetitius Santander - CEU       

Títol del projecte: Les pràctiques en empreses: Potenciadores de la inserció laboral d’estudiants en risc d’exclusió social      

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU   

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodríguez i Alejandro Belmonte Díaz.  

Resum: Com a continuació d’estudis previs realitzats per l’Observatori Laboral, aquest projecte pretén mantenir una línia d’investigació iniciada des de fa anys amb la intenció de convertir-se en un referent de qualitat en l’àmbit de les pràctiques empresarials dels estudiants, posant especial atenció als sectors més desafavorits. Darrere d’aquesta investigació s’espera establir una panoràmica de les pràctiques empresarials que aculli una nova dimensió centrada en la inserció social. Això permetrà avançar en processos de protocol·lització i millora de la formació dels tutors d’empresa.
        

Congressos i Jornades
Congressos

 

 

 

 

Organització de congressos
 • Congrés Internacional sobre Exclusió Social, Discapacitat i Bones  pràctiques a l’Empresa. Celebrat el dia 4 d’octubre de 2018 a Barcelona.     

 

Participació en congressos amb comunicació
 • 19TH International conference on sociology and humanities. Celebrat a París el 2017
  Presentació de la comunicació: “Encouraging skills and entrepreneurial spirit to improve employability of young artists.”        

 • XIV Symposium Internacional sobre el Pràcticum I les pràctiques externes. Celebrat a Poio el 2017.
  Presentació de la comunicació: “Curs Interuniversitari per a la formació i certificació dels tutors d’empresa”     

 • Fòrum International de l’Économie Sociale & Solidaire. Celebrat a Marrakech el 2017. 
  Presentació pòster : “Formation TIC pour l'insertion des jeunes en risque d'exclusion sociale: un modèle d'université-entité sociale.”        

 • I Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió. Celebrat a Barcelona el 2017.               
  Presentació de la comunicació: “El paper del tutor d'empresa en les pràctiques d'estudiants amb discapacitat.”        

 • 4ht International congress of educational sciences and development. Celebrat a Santiago de Compostela el 2016.     
  Presentació de la comunicació: “Formació dels tutors d’empresa per dinamitzar i motivar els estudiants en pràctiques.”      

 • L’orientació professional com a clau per a l’ocupació universitària. Celebrat a Granada els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015.
  Presentació de la comunicació: “Orientació professional a les empreses: disseny i elaboració d’un programa per formar en competències docents els tutors d’empreses.”     

 • International Conference on Social Responsability Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
  Presentació de la comunicació: “Practices for collaboration between Universities, Businesses and the Third Sector: ICT formative project for the insertion of youth at risk of social exclusion.”

 • XII Symposium Internacional sobre el pràcticum i les pràctiques a empreses en la formació universitària, amb la col·laboració de les Universitats de Santiago de Compostela, Vigo i A Coruña. Celebrat a Poio del 26 al 28 de juny de 2013
  Presentació de la comunicació: “Taller de Competències: una oportunitat de desenvolupament per al futur psicòleg.” 

 • X Fòrum Internacional sobre Avaluació de la Qualitat de la Investigació i l’Educació Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
  Presentació de la comunicació: “Implantació del model d’avaluació docent del professorat a la Universitat Abat Oliba CEU.”

 • 23rd Annual EAIE Conference. Celebrat a Copenhague el 16 de setembre de 2011.
  Presentació del pòster: “The international experience as an opportunity of soft skills development”

 • European Career Guidance Conference 2011. Celebrat a Atenes el 2011.
  Presentació del pòster: “ERACON and CAREER-EU 2011”

 • I Congrés Internacional “Els estudis de comunicació en el EEES”. Celebrat a Osca el 7 i 8 d’octubre de 2010.
  Presentació de les comunicacions: “La comunicació: una competència complexa i imprescindible.” Competències professionals i ocupabilitat: la inserció laboral dels llicenciats en publicitat i RP de la Universitat Abat Oliba CEU.

 • Employability and Entrepreneurship. Celebrat a Oporto 27 – 28 de setembre de 2010.
  Presentació del pòster: “Working in Large Company or in SMEs: ”the skills most valued in the selection process”

 • European  Career Guidance Counselling Conference. Celebrat a Larnaca 23-27 de maig de 2010.
  Presentació comunicació: “Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and Spanish SME’s discourse”

 • V Trobada Nacional d’Orientació. Celebrat a Sevilla el 12, 13 i 14 de març de 2010.
  Presentació de comunicació: “L’elaboració de mapes de competències professionals: un cas pràctic.”

 

Participació en congressos sense comunicació
 • I Congrés Internacional d’intermediació laboral. Celebrat els dies 19 i 20 d’octubre de 2017 a Granada.
 • I Congrés Nacional: L’orientació professional com a clau per a l’ocupació universitària. Celebrat els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015 a  Granada.
 • International Conference on Social Responsibility Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
 • EAIE Conference. Celebrat del 10 al 13 de setembre de 2013 a Istanbul , Turquia. Organitzada per l’European Association for International Education.
 • X Fòrum Internacional sobre l’Avaluació de la Qualitat de la Investigació i de l’Educació Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
 • Congrés nacional per a l’impuls de l’ocupació dels joves universitaris. Celebrat els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2012 a Barcelona.
 • I Congrés Internacional: Els estudies de comunicació al EEES. Celebrat els dies 7 i 8 d’octubre de 2010 a Osca.
Jornades
 • VIII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 19 de Març de 2018 a Barcelona.
 • VII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 24 d’Abril de 2017 a Barcelona.
 • VI Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 5 de maig de 2016 a Barcelona.
 • V Jornada d’Orientació Professional: afegeix valor al teu perfil. Celebrat el 14 d’abril de 2015 a Barcelona.
 • IV Jornada d’Orientació Professional: Tu pots, nosaltres t’ajudem... Celebrat el 4 d’abril de 2014 a Barcelona.
 • III Jornada d’Orientació Professional: Proactiva’t. Celebrat el 8 de maig de 2013 a Barcelona.
 • Jornada d’Orientació Professional: “Un món d’oportunitats”. Celebrat el 28 de març de 2012 a Barcelona.
 • I Jornada d’Orientació Professional: emprenent el camí cap a l’èxit professional. Celebrat el 8 de març de 2011 a Barcelona. 

 

 

 

 

Organització de Jornades
 • VIII Jornada d’Orientació Professional. Celebrado el día 19 de Marzo de 2018 en Barcelona.
 • VII  Jornada d’Orientació Professional. Celebrado el día 24 de Abril de 2017 en Barcelona.
 • VI Jornada d'Orientació Professional. Celebrado el día 5 de Mayo de 2016 en Barcelona.
 • V Jornada de Orientación Profesional: añade valor a tu perfil. Celebrada el 14 de abril de 2015 en Barcelona.
 • IV Jornada de Orientación Profesional: Tú puedes, nosotros te ayudamos... Celebrado el 4 de abril de 2014 en Barcelona.
 • III Jornada de Orientación Profesional: Proactiva-te. Celebrado el 8 de mayo de 2013 en Barcelona.
 • II Jornada de Orientación Profesional: “Un mundo de oportunidades”. Celebrado el 28 de marzo de 2012 en Barcelona.
 • I Jornada de Orientación Profesional: emprendiendo el camino hacia el éxito profesional. Celebrado el 8 de marzo 2011 en Barcelona.
Participació en Jornades amb presentació
 • XVII Jornades de Serveis Universitari d’Ocupació. Celebrat els dies 19, 20 i 21 de Juny de 2017 Castella-La Manxa.
  Presentació de la comunicació: “Formació i certificació interuniversitària en competències docents per als tutors de les entitats col·laboradores”.     
 • XV Jornades dels Serveis d’ocupació universitària: èxit, innovació i diversitat per a una ocupació universitària de qualitat. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juliol de 2015 a Barcelona.
  Presentació de la comunicació: “Èxit, innovació i diversitat per a una ocupació universitària de qualitat.”  
Participació en Jornades sense presentació
 • II Jornada d’Innovació docent: Treballs finals de grau i màster. Celebrat el dia 25 de juliol de 2017 a Barcelona.
 • Jornada d’innovació docent: Projectes i metodologia. Celebrat a Barcelona el 2016. 
 • Jornada: Second Transnational Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrada els dies 2 i 3 de juliol del 2015 a Turquia.
 • Jornada: L’Opinió dels ocupadors sobre els universitaris: Resultats i Reptes. Celebrada el 13 de maig de 2015 a Barcelona.
 • Jornada: The Kick-Off Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrat els dies 9 i 10 de febrer de 2015 a Turquia.
 • I Encontro Internacional de Economia Solidària: Finanças e Incubaçao Social e Solidària. Celebrat a la Universidad Lusófona de Lisboa, els dies 23 i 24 de setembre de 2013.
 • Curso de Formación de tutores. Celebrat el 3 de setembre de 2013 a Barcelona.
 • XIII Jornades de Serveis Universitaris d’ocupació. 26, 27 i 28 de juny de 2013. Organitzades per la Universitat de Cantàbria,  Santander.
 • Barcelona Meeting: Horizon 2020 and Social Entrepreneurship.  6 i 7 de juny de 2013. Organitzat per l'Observatori Laboral i la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • XIII Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 26, 27 i 28 de juny de 2013 a Cantàbria.
 • XII Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 20, 21 i 22 de juny de 2012 a Girona.
 • X Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat el dia 10 de maig de 2010 a Valladolid.
 • IX Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juny de 2009 a Barcelona.

 

Estudis i publicacions
Llibres publicats
 • Lasaga, O. coord. (2016). Manual del Tutor de Empresa: Claves para optimizar las prácticas. Barcelona: Publicaciones UB. ISBN: 978-84-475-3969-7
 • Lasaga, O. coord. (2015). Manual del Tutor d’Empresa: Claus per optimitzar les pràctiques. Barcelona: Publicacions UB. ISBN: 978-84-475-3935-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2013). Explorando Nuevos horizontes. La experiencia internacional como potenciadora de competencias profesionales. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-594-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2012). Interculturalism, professional skills, and employability. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 9788415382195
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2011). El camino hacia el empleo en un mundo complejo: la estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-422-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and spanish SME’s discourse. Career-EU 2010. European Career Guidance Councelling Conference. ISBN: 978-9963-689-82-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2009). Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en Ade i Economía. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 978-84-92456-78-9

 

 

 

 


    

 

 

 

Capítols de llibre
 • P, Susanni; Payam Susanni ; H.W. Perkins; A. D. Chantzi; M. Joyce; C. Parra; O. Lasaga; D. Try; M. Bakay; G. Kalem. Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. Yasar University Press, (2015).
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Communication: a Complex and Essential Skill. En J. Sierra Sánchez (Coord.). Preparing for the Future: Studies in Communication Sciences in the EHEA. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-3
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). La comunicación: una competencia compleja e imprescindible. En J. Sierra Sánchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
 • Lasaga,O. i Barraycoa, J. (2010). Competencias profesionales i empleabilidad: la inserción laboral de los licenciados en Publicidad i RR.PP. de la Universitat Abat Oliba CEU. En J. Sierra Sánchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
   

 

 

Publicacions en revistes
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.
  Títol: Mindfulness and Employability: A Course to Control Stress in the Search for Work
  Revista: 009286 - International Journal of Humanities and Social Sciences
  Any: 2017
  Base de dades d’indexació: CABELL, ULRICH'S, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (EBSCO), INDEX COPERNICUS, GALE.
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.; Parra C.
  Títol: Practices for collaboration between Universities, Businesses and Third Sector: ICT formative project for the insertion of youths at risk of social exclusion
  Any: 2015
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Base de dades d’indexació: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): Parra, C.; Lasaga, O.
  Títol: Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Enterpreneurs
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Any: 2015
  Base de dades d’indexació: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): JAVIER BARRAYCOA; OLGA LASAGA
  Títol: Competencias desarrolladas en una experiencia internacional i empleabilidad: una perspectiva de género
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovació educativa
  Any: 2012
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE 
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Martínez, Javier Lasaga Millet, Olga
  Títol: La perspectiva cualitativa en la elaboración de un mapa de competencias para los titulados de ADE i Economía
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovació educativa
  Any: 2010
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Martínez, Javier; Lasaga Millet, Olga
  Títol: La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta i pega.
  Revista: 209360 - Revista Vivat Academia
  Any: 2010
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.8; LATINDEX: 36 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36. INDEXADA EN ACADEMIC SEARCH COMPLETE, COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE, DIALNET, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ), EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI), ERIH (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES), FUENTE ACADEMICA PLUS, LATINDEXDIRECTORIO, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, REDIB-RED IBEROAMERICANA DE INNOVACION i CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ULRICH'S.
   

 

 

L'Observatori Laboral participa en el grup d'Observatoris Laborals de RUNAE. Fruit d'aquesta col·laboració es publica semestralment un butlletí digital amb l'objectiu d'informar a la comunitat universitària sobre inserció laboral dels universitaris a nivell europeu, espanyol i català. Així mateix a través d'aquest butlletí es realitza la difusió dels projectes d'investigació i de les activitats promogudes per l'Observatori Laboral.

Referències acadèmiques
 • Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en ADE y Economía

JB Martínez, OL Millet - 2009 - Observatorio Laboral, Universitat Abat Oliba CEU.

Citat per 20

 • La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta y pega

J Barraycoa, O Lasaga - Vivat Academia, 2010

Citat per 12

 • El camino hacia el empleo en un mundo complejo: La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias

J Barraycoa, O Lasaga - 2011 - Barcelona: Editorial Fragua

Citat per 5

JB Martínez, OL Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2010 - redalyc.org

Citat per 4

 • Competencias desarrolladas en una experiencia internacional y empleabilidad: una perspectiva de género.@ tic. revista d'innovació educativa, 8

J Barraycoa Martínez, O Lasaga Millet – 2012

Citat per 3

JB Martínez, OL Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2012 - dialnet.unirioja.es

Citat per 2

Documentació
 • Memòria del observatori
 • Butlletí 1 - Novembre 2009
 • Butlletí 2 - Abril 2010
 • Butlletí 3 - Novembre 2010
 • Butlletí 4 - Gener 2012
 • Butlletí 5 – Desembre 2012
 • Memòria 13-14
 • Memòria 14-15
 • Memòria 15-16
 • Memòria 16-17
   

 

 

 

PRESENTACIÓ

La investigació de qualitat és una aposta estratègica de la Universitat Abat Oliba CEU​​​​​​​. Des del moment de l'aprovació de la universitat l'any 2003, amb el suport de la Fundación San Pablo CEU i del Banco Santander Universidades, la UAO CEU ha estat brindant suport als seus investigadors amb l'objecte de promoure la creació de projectes i grups de recerca relacionats amb els diferents programes d'estudi de grau, postgrau i doctorat presents a la universitat.

Com a fruit d'aquesta aposta ha augmentat considerablement el nombre d'investigadors avalats per diferents tipus d'acreditació atorgada per les agències oficials (ANECA i AQU) arribant a complir àmpliament amb els requisits oficials en aquest àmbit.

Així mateix, en el curs 2013-2014 s'han reconegut 6 grups d'investigació per part de la Generalitat de Catalunya (un consolidat i cinc emergents) que agrupen a més del 80% del professorat contractat en la UAO CEU, sent que, la major part dels altres professors participa en altres grups liderats per investigadors d'altres universitats. El treball d'aquests grups gaudeix amb ple suport del Consell de Govern de la UAO CEU, així com de les autoritats de la Fundación San Pablo CEU i constitueix una garantia de qualitat i de cohesió de la recerca a la universitat.

Grups d'investigació:

 • PROSOPON
 • TRIVIUM
 • EJES
 • MULTICULTIUS
 • GREECE

També, a partir del curs 2015-2016, el Ministeri d'Economia i Competitivitat ha atorgat a la doctora Rosa Mª Alabrús un Projecte competitiu R+D finançat pel Ministeri en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.

PROSOPON

El grup de recerca “Persona i vida personal” (PROSOPON), neix de la inquietud investigadora i docent de diferents professors de la Universitat Abat Oliba CEU que, des de 2003, venen estudiant en comú el concepte de persona. Aquesta tasca investigadora ha estat abordada principalment des de la perspectiva metafísica, a la llum de la Filosofia Cristiana, si bé s’han afegit altres perspectives –psicològica, jurídica, sociològica, pedagògica...-, resultant diferents línies de recerca convergents. El 2009 es constituí formalment el grup PROSOPON, que el 2013 va obtenir el seu reconeixement com a grup de recerca consolidat (SGR) per l’Agència AGAUR (Generalitat de Catalunya). El grup PROSOPON ha signat convenis de col·laboració amb unes quantes universitats del món, i ha promogut diversos projectes de recerca, com: “Persona i despersonalització a la societat del benestar” (2008-2009), “Persona i despersonalització: propostes educatives” (2009-2011), “Persona, natura humana i vida personal” (2011-2013), i col·labora amb la Universitat Nicolàs Copèrnic de Polònia i la Universitat de Navarra en el projecte “El Camí i sepulcre de Sant Jaume: de la història a l'hermenèutica de la fe” (2014-2016).

 


Blog PROSOPON

Nom: Persona i vida personal

Acrònim: PROSOPON

Expedient: 2014 SGR 1576

Coordinador: Enrique Martínez García

Modalitat: Consolidat

 

Membres:

 • Director: Prof. Dr. Enrique Martínez
 • Prof. Dr. Miguel Ángel Belmonte
 • Prof. Dr. Martín F. Echavarría
 • Prof. Dr. Jorge Martínez
 • Prof. Dr. Alessandro Mini
 • Prof. Mª Dolores Barroso
 • Prof. Mariano Bártoli
 • Prof. Joan d’Àvila Juanola

Col·laboradors:

 • Prof. Dra. Carmen Cortés
 • Prof. Dra. Mercedes Palet
 • Prof. Stefano Abbate
TRIVIUM

El grup emergent que presentem pretén guiar-se pels pressupòsits bàsics del treball interdisciplinari i transversal de l'educació, com a eix vertebrador del quefer educatiu i del procés ensenyament-aprenentatge. Per als seus components, estudiar l'educació, com a concepte ampli, no seria possible sense arribar a determinar, clarament, el seu punt de partida, que sorgeix de l'anàlisi i estudi de qüestions clau generals, per arribar als seus aspectes més concrets, per tal d'arribar a proposar intervencions apropiades i actuacions recomanables que arribin a ser útils per als mateixos elements implicats en el procés ensenyament-aprenentatge i, encara més enllà, útils a la pròpia comunitat educativa i, per tant, a la societat en general.

Nom: Família, Educació i Escola Inclusiva

Acrònim: TRIVIUM

Expedient: 2014 SGR 1581

Coordinador: Marcin Kazmierczak

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Amparo Acereda Extremiana
 • Laura Amado Luz
 • Clara Guilera Domingo
 • Mª Teresa Signes Signes
EJES

L'activitat científica del grup se centra en la recerca d'alternatives que afavoreixin la superació de la situació d'exclusió social i la inserció dels joves en el mercat laboral. Aquest projecte es desenvoluparà en col·laboració amb empreses i entitats del tercer sector i el seu abast és internacional a la vegada que incorporarà en totes les recerques partners estrangers. Al llarg dels tres anys es pretén desenvolupar:

 

 • Projectes de formació per la inserció de joves en risc d’exclusió en sectors emergents
 • Anàlisi de la situació dels joves i el mercat de treball en diferents països de la unió europea i extracomunitaris.
 • Propostes de millora de l'ocupabilitat dels joves en situació d'exclusió social i recull de bones pràctiques.
 • Proposta de solucions pel col·lectiu objecte d'estudi, ad hoc per l'arc mediterrani potenciant els sectors econòmics locals.

Nom: Empleabilitat, joves i exclusió social

Acrònim: EJES

Expedient: 2014 SGR 1211

Coordinadora: Olga Lasaga Millet

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Javier Barraycoa Martínez
 • Carmen Ruiz Viñals
MULTICULTIUS

L'objectiu del grup MULTICULTIUS és l'estudi dels conflictes interculturals amb rellevància jurídica i, especialment, amb rellevància penal, en una perspectiva pluridisciplinària; en particular, delimitació dels casos en els quals s'ha formulat de forma explícita el conflicte i de les solucions aplicades, així com de la reacció social davant tals solucions així com dels conflictes interculturals des del dret de comunicació. En aquest sentit és decisiu l'anàlisi del tractament informatiu dels conflictes interculturals a Catalunya comprovant la situació social en la qual aquest tractament informatiu es produeix i delimitant els seus vessants tant individuals com de grup. El projecte pretén partir d'exemples concrets (per exemple: vel islàmic), l'anàlisi del tractament informatiu de forma comparativa amb altres països de l'entorn cultural i amb conclusions comparatives i l'estudi del tractament a la publicitat i a la comunicació en general del conflicte i de les diferències culturals a Catalunya i d'altres països de l'entorn cultural i a la comunicació en general del conflicte i de les diferències culturals a Catalunya, per tal de configurar un patró.

Nom: La resposta del dret penal als conflictes propis d'una societat multicultural:  perspectiva interdisciplinària.

Acrònio: MULTICULTIUS

Expedient: 2014 SGR 1577

Coordinador: Carlos Pérez del Valle

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Andreu Barrabino García-Manso
 • José Ignacio Castelló Ribera
 • Adolfo Lucas Esteve
 • Joan Andreu Rocha Scarpetta
GREECE

L'objectiu d'aquest grup de recerca emergent és detectar els "campions ocults" de l’economia catalana i espanyola, tot destacant la història dels seus negocis, estratègies i reptes .

En particular, la nostra anàlisi pretén desenvolupar una nova taxonomia, inèdita fins al moment, per descriure un altre tipus d’"empresa campiona": els Brand Champions, un terme més adequat a la naturalesa de l'estructura econòmica espanyola.

Alhora, la nostra investigació permet vincular el model actual de comerç internacional en les economies avançades amb l'estratègia de negoci de les empreses Champions, mitjançant la Smile Curve, les Cadenes de Valor Globals i la teoria del comerç intraindustrial. Finalment, el nostre treball també proporciona punt de partida per a un nou paradigma en la política industrial estratègica.

Nom: Emprenedoria, estratègia i competitivitat empresarial

Acrònim: GREECE

Expedient: 2014 SGR 1176

Coordinador: Joan Ripoll Alcón

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Eva Perea Muñoz
 • José Ramón Mariño Castro (UPF)
DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

El projecte de recerca competitiu R+D que porta per títol “La religiositat femenina en la Catalunya Moderna”, amb referència HAR 2014-52434-C5-4-P, ha estat concedit a la doctora Rosa Mª Alabrús Iglesias, com a Investigadora Principal, pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, per al període 2015-2019. Es tracta d'un projecte interdisciplinari finançat pel Ministeri que estudia les següents àrees: Educació i Cultura (el llegat cultural de les dones religioses, les seves famílies, els seus nivells culturals i la seva labor educativa);

Comunicació (anàlisi de la projecció de les religioses escriptores en l'esfera pública i la seva memòria autobiogràfica, així com el seu pensament i sensibilitats en funció dels diferents contextos socials que els va tocar viure i el control que sobre elles van exercir els diferents Ordes religiosos, la Inquisició o la Monarquia); Espiritualitat i Psicologia femenines (estudi de les expressions místiques i dels processos de santificació...) seguint criteris de màxima qualitat i voluntat innovadora.

El projecte que dirigeix la doctora Alabrús compta amb una important presència de professors universitaris internacionals en l'equip de recerca i està coordinat amb quatre universitats espanyoles.

 

 

 

AJUTS A LA MOBILITAT CEU-BS

Els Ajuts a la Mobilitat Investigadora CEU - Banco Santander tenen com a finalitat recolzar la mobilitat dels beneficiaris, per a la connexió de grups de recerca de les Universitats CEU amb grups internacionals.

PROJECTES PRECOMPETITIUS CEU-BS

Els Ajuts a Grups Precompetitivos CEU - Banc Santander tenen com a finalitat recolzar la creació i consolidació de nous grups de recerca que treballin en les línies de recerca de les Universitats CEU i que no comptin amb finançament extern per al desenvolupament de les seves línies de recerca, amb l'objecte de la seva incorporació a les convocatòries competitives.

GUPS DE CONSOLIDACIÓ CEU-BS

Els Ajuts a Grups en Consolidació CEU - Banco Santander tenen com a finalitat recolzar l'accés de l'activitat investigadora d'aquells grups que havien presentat una proposta a la convocatòria del Pla Estatal d'R+D+i de 2016 i la mateixa havia rebut una bona avaluació a pesar que finalment no se'ls concedís el finançament per al desenvolupament del projecte.

PROJECTES PONT CEU-BS

Els Ajuts a Projectes Puente CEU - Banc Santander tenen com a finalitat Recolzar l'activitat investigadora d'aquells grups que fins a la convocatòria 2015 del Pla Nacional d'R+D+i havien gaudit de finançament públic per al desenvolupament dels seus projectes i que, malgrat haver-se presentat a aquesta convocatòria, finalment no se'ls hagi concedit finançament alguna.ó.

PROJECTES PRECOMPETITIUS UAO CEU-FBLC

Els Ajuts a Grups Precompetitivos UAO CEU - Fundació Bancària La Caixa tenen com a finalitat recolzar la creació i consolidació de nous grups de recerca que treballin en les línies de recerca de la Universitat Abat Oliba CEU i que no comptin amb finançament extern per al desenvolupament de les seves línies de recerca, amb l'objecte de la seva incorporació a les convocatòries competitives.