Unitat Tècnica de Qualitat

La Unitat Tècnica de Qualitat, adscrita al Vicerectorat d'Investigació, Postgrau i Qualitat, assumeix una comesa: l'adaptació de la Universitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Declaració de Bolònia), i a més s'encarrega de gestionar l'avaluació, l'acreditació i la certificació de les noves titulacions amb les agències externes corresponents.

girl
Model organitzatiu
Avaluació, acreditació, certificació de titulacions i sistema de garantia interna de qualitat

Estructura de gestió

 

La Unitat Tècnica de Qualitat, adscrita al Vicerectorat de Recerca, Postgrau i Qualitat, assumeix una doble comesa:

1. Com a responsable de l'adaptació de la Universitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Declaració de Bolonya), s'encarrega de gestionar l'avaluació, l'acreditació i la certificació de les noves titulacions amb les agències externes corresponents.

2. Com a gabinet tècnic, assessor i consultor en matèria de qualitat, és responsable del disseny, l'execució i la coordinació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ), amb l'objectiu de garantir el bon funcionament en tots els àmbits de la Universitat; a més, impulsa la creació de propostes, projectes i programes en matèria d'avaluació, qualitat i innovació docent.

FUNCIONS

 • Definir les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat i innovació docent.
 • Impulsar, difondre i donar suport a la cultura de la qualitat a la nostra Universitat, a partir de l'explicitació i documentació de processos i procediments amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència de l'organització interna.
 • Millorar la qualitat de vida de la comunitat universitària i la seva identificació amb els objectius de l'excel·lència.
 • Potenciar i consolidar la participació de la UAO CEU en els programes d'avaluació, qualitat i innovació de les agències de qualitat catalana, espanyola i internacionals.
 • Ser la intermediària entre la UAO CEU i les agències de qualitat catalana (AQU) i espanyola (ANECA).
 • Proposar, revisar i actualitzar els estàndards i indicadors de qualitat de la nostra Universitat d'acord amb el nou marc europeu (European Standards and Guidelines).
 • Impulsar la creació de propostes, programes i iniciatives propis de la UAO CEU en matèria d'avaluació, qualitat i innovació docent.
 • Augmentar la implicació amb la societat, les institucions, les empreses i la comunitat tecnològica i científica donant respostes a demandes socials específiques i a les necessitats de l'entorn comunitari.
 • Promoure i donar suport tècnicament en els processos d'avaluació institucional, certificació i acreditació.
 • Impulsar els plans de millora i avaluar-ne el seguiment.
 • Elaborar informes d'estudis de satisfacció (PAS, PDI, alumnes —avaluació docent, inserció laboral— i ocupadors) i d'atenció als suggeriments i reclamacions.

CONTACTAR-HI

Si desitgeu posar-vos en contacte amb la Unitat Tècnica de Qualitat, també ho podeu fer a través del correu electrònic: [email protected]

 

PRESENTACIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU disposa de les eines següents per recollir i mesurar la satisfacció dels grups d'interès que permeten, d'una banda, fer una gestió eficaç de les titulacions oficials de grau i màster i, de l'altra, elaborar una anàlisi adequada de la qualitat i excel·lència dels programes formatius:

 • enquesta de satisfacció dels estudiants amb el professor o professora, o amb l'assignatura
 • enquesta de satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu
 • enquesta de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda i autovaloració de competències transversals adquirides
 • enquesta de satisfacció dels professors amb el programa formatiu
 • enquesta d’inserció laboral (en col·laboració amb l’agència de qualitat AQU)
 • bústia en línia: dona’ns la teva opinió
 • reunions del Vicerectorat d’Estudiants amb els delegats i subdelegats de cadascun dels programes formatius dels estudis de grau

RÀNQUINGS

La Universitat Abat Oliba CEU lidera el rànquing d'universitats privades a Catalunya

L'estudi analitza 32 variables per establir el nivell docent i de recerca.

En docència, la Universitat Abat Oliba CEU (UAO) és la primera universitat privada catalana situada al rànquing d'universitats espanyoles, segons acredita l'Institut d'Anàlisi Industrial i Financera (IAIF), de la Universitat Complutense de Madrid. En l'àmbit privat nacional, la Universitat Abat Oliba CEU, amb 55,83 punts, ocupa la tercera posició, només darrere de la Universitat de Navarra (100 punts), que encapçala la classificació en recerca i docència, i la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid (59,29 punts).

L'estudi "La qualitat de les universitats a Espanya" analitza les variables agrupades per factors com els recursos humans, la dotació de mitjans informàtics (despesa per estudiant matriculat i suport informàtic per cada mil estudiants), el rendiment acadèmic, la disponibilitat bibliogràfica de la universitat i els resultats del programa de doctorat, entre d'altres.

Les dades proporcionades per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) posen de manifest que la universitat pública ocupa els primers llocs en recerca, però que és la privada la que encapçala la classificació en docència.

Aquest estudi evidencia l'aposta del grup CEU pel talent i l'excel·lència acadèmica. Des de fa més de 75 anys treballa per la formació universitària dels joves, i per això és la institució educativa privada espanyola que més inverteix en beques i ajuts. Aquest impuls als valors joves es materialitza a través del Banc de Talent, un fons destinat a concedir beques i ajuts als alumnes amb més aptituds acadèmiques, i assumeix el repte que cap dels seus estudiants amb prou capacitat i motivació deixi de cursar una carrera universitària per raons econòmiques.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l'estudi en funció de les seves circumstàncies personals, econòmiques i mèrits acadèmics a través del Programa d'Ajuts a l'Estudi (PAE), uns premis i beques que es nodreixen de recursos propis i d'aportacions d'institucions col·laboradores. Igualment, facilita, a través d'entitats financeres, l'accés a préstecs i línies de crèdit en condicions especials perquè els estudiants puguin finançar-se els estudis a la Universitat.

Tot un conjunt de facilitats posades a la disposició del talent i l'excel·lència.

CLASSIFICACIÓ DE LES UNIVERSITATS CATALANES SEGMENT PRIVADES I DOCÈNCIA
Rànquing de l'Institut d'Anàlisi Industrial i Financera (IAIF) 2009: La qualitat de les universitats a Espanya
UNIVERSITATS PRIVADES   PUNTUACIÓ
1. UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
 
55,83
2. UNIVERSITAT RAMON LLULL
 
50,28
3. UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
 
47,37
4. UNIVERSITAT DE VIC
 
8,15

INDICADORS DE SEGUIMENT

MEMÒRIES DELS TÍTOLS I INFORMES D'AVALUACIÓ

Per accedir a les memòries i informes d'avaluació de les titulacions oficials heu d'accedir al web de la pròpia titulació

INFORMES DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

 

POLÍTICA DE QUALITAT DE LA UAO CEU

La política de qualitat de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) s'inspira en la missió i visió de la UAO CEU, i es plasma en la realització de la seva activitat educativa, investigadora i en la transferència del coneixement a la societat, com en la relació activa amb els grups d'interès interns i externs de la universitat.
La política de qualitat gira entorn de sòlids valors com la justícia, la dignitat, el respecte i la integritat i pretén l'acostament entre professorat, alumnat, personal no docent i altres grups d'interès de la universitat en la forma que afavoreix l'excel·lència a tots els nivells universitaris

 

MANUAL DE QUALITAT DE LA UAO CEU

El disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) va ser avaluat per l'AQU de Catalunya en el marc del programa AUDIT (convocatòria de 2010) i valorat positivament.

 

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA UAO CEU

SISTEMES D'AVALUACIÓ, DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DOCENT

La Universitat Abat Oliba CEU compatibilitza un sistema d'avaluació i desenvolupament de l'activitat docent del professorat (en el marc del programa DOCENTIA + CEU) amb un sistema de promoció del professorat.

Documents:

 • Sistema de promoció del professorat CEU PDF
 • Manual Docentia + CEU PDF
 • Guia DOCENTIA + CEU  PDF
ENLLAÇOS