🎓 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | Universitat Abat Oliba CEU

Màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes en centres públics, concertats i privats.

girl
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Denominació

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Àrea acadèmica

Educació i Humanitats

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

CERTIFICACIÓ OFICIAL DE QUALITAT - AQU

places

44

modalitat

semipresencial

Perfil alumne 

El màster es dirigeix als estudiants que tinguin interès en la docència i la cultura, i a participar en projectes socioeducatius.

Procés de preinscripció públic

A través del Portal d'Accés a la Universitat.
Calendari preinscripció
Documentació que cal presentar
Preinscripció: del 28 de juliol al 13 de setembre
Publicació assignació places: 28 de setembre

Calendari i horari

D'octubre a juny. Els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. 

Calendari Acadèmic

Màster d'orientació professionalitzadora  

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Formació

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per la Universitat Abat Oliba CEU és un màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, tant en centres públics com en centres concertats i privats.

Les especialitats ofertes són matemàtiques i llengua i literatura catalana/castellana, en la modalitat semipresencial, que s'adapta més bé als horaris de l'alumnat que té compromisos laborals i altres responsabilitats.

Les classes del màster es desenvolupen en la modalitat de doble presencialitat a través del sistema HyFlex, que permet a l'alumnat una participació plena en les classes a distància alhora que fa possible ser a les aules de la Universitat.

Dins de la planificació acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU, destaquen la vocació i la missió de servei a la societat mitjançant la formació de les persones en general i dels agents implicats en l'àmbit educatiu en particular, uns principis que encaixen plenament amb aquesta titulació. . 

2. Especialitats

- Matemàtiques
- Llengua i literatura catalana/castellana

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 95,8 % en els estudis de postgrau de la UAO CEU (enquesta AQU 2020).

4. Professorat

Les classes del MUFPS les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent contrastada. Han estat escollits pel seu prestigi reconegut i la seva especialització en l'àmbit de l'educació en general i de l'ensenyament de les matemàtiques, i la llengua i literatura en particular.

5. Modalitat

El màster s'imparteix en modalitat semipresencial, amb la possibilitat de seguir les classes presencialment o, eventualment, a través de videoconferència.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l'abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional dels professors, alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Coordinadora del màster

Dra. Franciele Corti. Doctora en Educació i Societat i llicenciada en Matemàtiques. Té experiència docent a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Professora als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.

Claustre de professors

 • Dr. Miguel Ángel Barbero. Doctor en Psicologia Escolar i Desenvolupament. Professor als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Cintia Carreira. Doctora en Humanitats. Professora als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Franciele Corti. Doctora en Educació i Societat i llicenciada en Matemàtiques. Té experiència docent a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Professora als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. José María Forment Costa. Doctor en Humanitats, enginyer de camins i llicenciat en Filologia. Cap d'estudis de batxillerat. Professor dels graus en Educació a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Núria Gómez Llauger. Doctora en Filologia Clàssica. Té experiència docent a batxillerat. Professora adjunta i responsable del Servei de Llengües a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Marcin Kazmierczak. Doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Catedràtic en Didàctica de la Literatura. Director del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba CEU.  
 • Dr. Jesús Montes. Doctor en Ciències Matemàtiques. Té experiència docent a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Professor agregat de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Llorenç Muñoz Jiménez. Coordinador de pràctiques als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU. Té més de 20 anys d'experiència docent a primària, secundària i batxillerat.
 • Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Doctor en Filologia i llicenciat en Lingüística (Filologia Hispànica). Rector de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Maite Signes. Doctora en Filosofia i llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació. Té 20 anys d'experiència docent en educació secundària i batxillerat. Vicerectora d'Estudiants a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Marisa Vázquez. Doctora en Psicologia. Té 25 anys d'experiència d'orientació en educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Directora d'estudis dels graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.

 

Salidas

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest màster és un requisit per accedir a la funció docent en els diferents nivells de l'educació secundària, i substitueix els títols anteriors, per la qual cosa és l'única via per ser professor d'ESO i batxillerat, i formació professional, tant en centres públics com en privats, tal com estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, als articles 94, 95 i 97.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

Matemàtiques: 4.275 €*

Llengua i literatura catalana i castellana: 4.275 €*

*Preu vigent per al curs 2023-2024

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà pagar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes es dirigeix a estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol, un d'expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o un d'expedit per una institució extracomunitària que, al país expedidor del títol, faculti per accedir a ensenyaments de màster.

El màster es dirigeix als estudiants que tinguin interès en la docència i la cultura, i a participar en projectes socioeducatius. A més, cal que tinguin prou coneixements en les matèries pròpies de l'especialitat, facilitat d'ús de llengües estrangeres i habilitats en la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.

Arran de les particularitats del títol, és convenient que els que aspirin a cursar-lo tinguin els requisits següents:

 

 • Interès per l'ensenyament i per l'educació dels joves en general.
 • Interès en la cultura, entesa en el sentit més ampli, com a element de transformació social.
 • Interès pels assumptes socials i el seu efecte en l'educació.
 • Sensibilitat pels problemes educatius i els reptes de l'educació actual.
 • Interès i participació en projectes d'intervenció social, socioeducatius o similars, principalment orientats a l'adolescència i la joventut.
 • Sentit de la responsabilitat i interès en el treball educatiu.
 • Interès i facilitat en la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.
 • Capacitat analítica i d'observació.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Predisposició per a la creativitat.
 • Constància, disciplina i responsabilitat en el treball personal.
 • Capacitat d'abstracció i de comprensió.
 • Coneixement i habilitat en competències digitals.
 • Vocabulari ampli i precís, facilitat d'expressió i bona comprensió.
 • Rigor en la comunicació evitant el llenguatge sexista i promovent una educació en igualtat.
 • Coneixements suficients sobre les matèries pròpies de l'especialitat que es vol cursar.
 • Coneixement i domini d'una o diverses llengües estrangeres.
 • Interès per recursos didàctics diversos que afavoreixin en els estudiants la integració dels aprenentatges (cinema, literatura, documentals, experimentació, etc.).

 

OBJECTIUS

Proporcionar la formació i la titulació necessàries per exercir la professió docent en educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, en les especialitats de matemàtiques, i llengua i literatura catalana/castellana.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

INFORMES DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ