🎓 Postgrau en Gestió de Microempreses i Startups | Universitat Abat Oliba CEU

L'alumne aconsegueixi una visió pràctica i senzilla de la gestió integral d'una microempresa o startup

startup
Postgrau en Gestió de Microempreses i Start-ups
Denominació

Postgrau en Gestió de Microempreses i Start-ups

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

8 mesos
30 ECTS

places

25

modalitat

Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Titulats universitaris de totes les àrees interessats en la creació i el desenvolupament d'una empresa. Professionals que tenen un negoci o que en volen emprendre un, amb la finalitat de complementar la seva formació amb coneixements vinculats amb l'àmbit de la gestió empresarial. Autònoms i associats interessats a millorar la seva gestió i el seu posicionament empresarial i estratègic.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

De gener a juny, els dimarts i dijous de 16:30 a 20:30.

Calendari acadèmic

Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. L'empresa: una aposta fonamental

En el món empresarial cada cop és més important un coneixement generalitzat però molt pràctic del funcionament de les organitzacions. Això és fonamental per a tots els petits emprenedors i professionals de diferents àrees que vulguin desenvolupar un petit negoci amb vinculacions a una start-up.

Les titulacions universitàries atorguen uns coneixements tècnics i específics de la matèria objecte d'estudi i constitueixen una base sòlida per a tots els professionals que vulguin dedicar-se a desenvolupar una empresa basada en aquest coneixement.

2. Doble figura

Hi ha una doble figura: la del professional capacitat i la de l'empresari. En aquesta segona part és on fallen molts negocis. Falten coneixements específics en gestió d'empreses, encara que siguin bàsics, que permetin prendre decisions de caràcter empresarial.

Amb l'objectiu de desenvolupar aquests coneixements d'una manera molt pràctica i aplicada, neix aquest postgrau, promogut per la UAO CEU i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, que pretén cobrir aquesta necessitat de completar els coneixements empresarials de tots els titulats que no van rebre formació específica per a la creació de la seva pròpia empresa.

3. Visió pràctica

L'objectiu general del postgrau és que l'estudiant aconsegueixi una visió pràctica i senzilla de la gestió integral d'una microempresa o start-up. Per això, és important que pugui aconseguir les principals competències, coneixements, habilitats, tècniques i estratègies per administrar l'empresa de manera eficient.

4. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts amb àmplia experiència professional, amb una visió global i actual de la realitat empresarial.

5. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

Estratègia General de les Empreses

 • introducció empresarial
 • estructura interna
 • la dimensió i localització
 • organització, planificació i control
 • aspectes bàsics de les petites organitzacions
 • la gestió de la iniciativa emprenedora
 • la direcció estratègica: anàlisi, diagnòstic i formulació de l'estratègia empresarial
 • estratègia de microempreses
 • estratègies per a empreses innovadores i nous negocis
 • estratègies per a start-ups
 • aspectes legals i mercantils
 • dret de l'empresa i de la persona
 • empresari individual i empresa mercantil
 • teoria general del contracte
 • societats mercantils, grups i altres tipologies
 • la crisi econòmica i les respostes del dret


Gestió Comptable i Econòmica d'un Negoci

 • la comptabilitat com a sistema d'informació i per a la presa de decisions
 • el funcionament del sistema comptable
 • aspectes formals i legals
 • els estats financers i els comptes anuals
 • la comptabilitat financera
 • el control de gestió
 • l'anàlisi i la interpretació de les dades comptables


Gestió Financera Bàsica

 • la funció financera: finançament propi i aliè
 • altres formes de finançament: leasing, renting, confirming, factoring...
 • el finançament internacional
 • gestió del risc
 • anàlisi i avaluació de projectes d'inversió
 • finançament de microempreses i start-ups
 • establiment d'un pla financer


La Fiscalitat de l'Empresa

 • teoria general de la imposició
 • impostos sobre persones, empreses, consum i riquesa
 • impostos directes: sobre la renda i societats
 • impostos indirectes: IVA i altres
 • les obligacions tributàries, els procediments de gestió i d'inspecció, recaptació, inspeccions i sancions
 • la tributació i les microempreses

Costos Bàsics a les Organitzacions

 • els processos bàsics de les organitzacions
 • anàlisi econòmica dels costos
 • tipologia de costos: directes i indirectes
 • models de gestió de costos
 • la gestió pressupostària
 • determinació de preus
 • la logística de gestió
 • gestió analítica en una microempresa


Aspectes Comercials

 • conceptes bàsics de màrqueting
 • estratègies de màrqueting
 • la investigació comercial
 • el pla de màrqueting
 • pla d'acció comercial
 • polítiques de productes i preus
 • la distribució comercial i la venda
 • màrqueting i estratègies a les xarxes
 • la visió digital de la microempresa


Marc Laboral

 • contractes de treball
 • gestió del treball
 • els salaris i la gestió de les condicions de feina
 • la negociació i la conflictivitat laboral
 • l'extinció de la relació laboral
 • noves formes de gestió i contractació
 • capital humà
 • contractes de treball
 • convenis col·lectius
 • altres formes de gestió i contractació de personal


Habilitats Directives

 • gestió de persones en microempreses i start-ups
 • lideratge i desenvolupament directiu
 • treball en equip
 • direcció d'equips
 • tècniques de negociació
 • altres habilitats i competències de gestió


Pla d'Empresa

 • desenvolupament d'un pla d'empresa
 • estratègia general
 • cerca d'inversors
 • establiment del model organitzatiu
 • gestió econòmica
 • estratègia de màrqueting
 • anàlisi de la viabilitat
 • presentació del pla

 

Professorat

 

 • Jaume Armengol. Tècnic de laboratori EIB-UB. Director general de GPF, S.L.
 • Elisenda Codina. Marketing manager a l'Escola d'Auditoria del CCJCC. Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial.
 • Javier Comín. CFO al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Màster en Formació en Auditoria de Comptes.
 • Patricia Daura. Sòcia directora d’Auditoría Contable Financiera Económica, S.L. Professora de l'Escola d'Auditoria del CCJCC.
 • José Luis del Olmo. Director de Postgrau a la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Comercialització i Investigació de Mercats per la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Miquel Ferrero. Diplomat en Ciències Econòmiques. Professor de l'Escola d'Auditoria del CCJCC.
 • Albert Grèbol. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor de l'Escola d'Auditoria del CCJCC.
 • Xavier Llopart. Catedràtic de la Universitat de Barcelona. Director de l'Escola d'Auditoria del CCJCC.
 • Jordi Martí. Doctor en Ciències Econòmiques. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.
 • José Maria Rojí. CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Membre del Tribunal Arbitral de Barcelona, ESADE Business & Law School.
 • Santi Román. Direcció de Projectes Digitals. IESE Business School – Universitat de Navarra.
 • Ramón M. Soldevila. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Carmen Ruiz. Professora agregada de la UAO CEU. Directora del grau en Direcció d'Empreses de la UAO CEU.

Col·laboradors

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

El Col·legi –que fou creat el 28 de juny de 1995, per acord unànime del Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 7/1995, recuperant la institució ja creada l'any 1931 com a Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya– és una corporació catalana de dret públic que agrupa els professionals que tenen el títol de Censor Jurat de Comptes i que poden dur a terme a Catalunya les activitats pròpies d'aquesta professió, entre les quals hi ha la d'auditoria.

La finalitat principal del Col·legi és la defensa dels interessos de la professió, vetllant alhora perquè l'activitat professional dels col·legiats respongui a les necessitats de la societat, garantint l'acompliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques dels professionals.

Per tant, l’objectiu de les dues institucions és formar professionals que transformin la societat desafiant l'establert amb ciència i sentit social.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

3.325 €

FORMA DE PAGAMENT

Els assistents al postgrau en Gestió de Microempreses i Start-ups han de fer el pagament complet abans d’iniciar el curs. El Servei de Postgrau i Extensió Universitària remetrà la matrícula a la persona interessada perquè pugui efectuar-ne el pagament en una de les entitats financeres que apareixen al document de matrícula. Tindrà 15 dies naturals per fer aquest tràmit.

La Universitat Abat Oliba CEU manté línies de crèdit amb diferents entitats financeres amb l’objectiu que els seus alumnes puguin finançar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Escola d’Auditoria
Sor Eulàlia d’Anzizu, 41. 08034 Barcelona
Tel. +34 93 280 31 00

 

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Titulats universitaris de totes les àrees interessats en la creació i el desenvolupament d'una empresa.

Professionals que tenen un negoci o que en volen emprendre un, amb la finalitat de complementar la seva formació amb coneixements vinculats amb l'àmbit de la gestió empresarial.

Autònoms i associats interessats a millorar la seva gestió i el seu posicionament empresarial.

OBJECTIUS

L'objectiu general del postgrau és que l'estudiant aconsegueixi una visió pràctica i senzilla de la gestió integral d'una microempresa o start-up.

Per això, és important que pugui aconseguir les principals competències, coneixements, habilitats, tècniques i estratègies per administrar l'empresa de manera eficient.

  Objectius específics

  • Proporcionar una comprensió de les àrees funcionals clau, així com la seva evolució durant el cicle de vida de l'empresa.
  • Mostrar els conceptes i les eines d'anàlisi, estratègia, planificació, presa de decisions i generar les habilitats necessàries per treballar de manera eficient en una organització petita.
  • Comprendre que les microempreses i les start-ups són una peça fonamental en el desenvolupament de la innovació.
  • Analitzar les millors pràctiques i models de negoci per poder millorar la competitivitat i l'eficiència.
  • Proporcionar coneixements i habilitats pràctiques de la posada a punt i de la gestió d'una microempresa.

  NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

  PLA D'ACCIÓ TUTORIAL