🎓 Grau en Intel·ligència de negocis (Business intelligence) - Bilingual | Universitat Abat Oliba CEU

Grau en Intel·ligència de negocis (Business intelligence) - Bilingual | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Grau en Intel·ligència de Negocis (Business Intelligence) - Bilingual
DENOMINACIÓ

Grau en Intel·ligència de Negocis (Business Intelligence) - bilingual

Crèdits 

240 ECTS

Durada 

4 ANYS 

ÀREA ACADÈMICA

Empresa i Economia

Idioma

Bilingual

 
Places 

70

Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la gestió.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Grau en Intel·ligència de Negocis (Business Intelligence) - Bilingual
 

Grau nou

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Per què estudiar Intel·ligència de Negocis?

La globalització i les tecnologies de la informació han transformat la manera que les empreses fan negocis, han simplificat tasques rutinàries i repetitives, però sobretot han ajudat en el procés de presa de decisions: tant decisions relacionades amb la comercialització i la logística, com decisions sobre el llançament de productes nous i la fidelització de clients, o en àrees en què tradicionalment els aspectes numèrics no eren tan importants, com ara l'organització dels recursos humans.

En conseqüència, entendre i saber analitzar les dades s'ha convertit en una professió de present i de futur. Per aquest motiu les empreses estan demanant, cada cop més, perfils professionals amb una gran capacitat analítica i que estiguin familiaritzats amb les tècniques d'estudis de dades.

Així doncs, resulta fonamental comptar amb especialistes en la presa de decisions a partir de les dades, és a dir, es necessita un perfil de professional que combini la part més tècnica de l'estudi de dades, que comença amb la recopilació, i que després d'un procés d'anàlisi acaba amb la formulació d'estratègies empresarials de futur basades en aquesta informació.

La Universitat, com a garant de la transmissió de coneixements a nivell superior, no pot quedar al marge d'aquesta dinàmica i cal que participi activament en aquest canvi cap a una “Economia de dades” impulsant la creació d'estudis transversals que ofereixin coneixements de negocis i tractament de dades. Aquesta transversalitat és, precisament, la que ofereix la Intel·ligència de Negocis (IN) o Business Intelligence (BI), una disciplina que se centra en l'ús de tecnologies i processos analítics per transformar dades en informació útil per a la presa de decisions empresarials. Tot amb tot, aquestes necessitats en termes d'oferta de grau no estan ben cobertes en el sistema universitari català.

Per això, des de la UAO CEU oferim el grau en Intel·ligència de Negocis per la UAO. El programa combina els coneixements de gestió empresarial amb l'estudi de dades dels negocis i prepara el futur titulat per a les noves necessitats que demana un mercat laboral molt dinàmic i globalitzat.

2. Programes internacionals

Entendre i saber analitzar les dades s'ha convertit en una professió de futur. Per tot això, les empreses demanen, cada cop més, perfils professionals amb una gran capacitat analítica i que estiguin familiaritzats amb les tècniques d'estudis de dades.

3. Aprendre fent

El grau en Intel·ligència de Negocis contempla un total de nou activitats formatives possibles: Classe Magistral (AF1), Taller (AF2), Estudi de Cas (AF3), Tutoria (AF4), Seminari (AF5), Continguts documentals i audiovisuals (AF6), Treball en grup (AF7), Treball autònom (AF8) i Pràctiques externes (AF9).

Aquestes activitats formatives es desenvolupen a partir de 4 metodologies docents (MD):

MD1. Mètode expositiu. Metodologia que prioritza l'acció docent del professorat per mitjà del desenvolupament de la matèria objecte d'estudi a l'aula, a través de la dissertació i l'ús de materials docents de suport. L'alumnat haurà de preparar la matèria prèviament, seguint les indicacions bibliogràfiques del docent o amb els materials disponibles a la plataforma Blackboard Collaborate Ultra (BBCU), per aconseguir un seguiment més profitós de l'explicació a l'aula, i després, igualment, haurà d'ampliar la matèria amb les indicacions proporcionades a l'aula o virtualment.

MD2. Estudi i resolució de casos pràctics. Metodologia que prioritza l'acció analítica i inductiva de l'alumne, a través de l'examen i la resolució de casos singulars reals o simulats de manera que es lliga l'explicació teòrica amb la pràctica. L'estudiantat aportarà idees i possibles solucions. Aquesta metodologia permet avaluar l'alumnat amb una modalitat diferent al desenvolupament de continguts teòrics. Aquest mètode d'avaluació es recomana especialment en les assignatures en què s'ha impartit docència pràctica. La resolució del cas a l'aula fomenta la participació, mitjançant la discussió i el plantejament de diversos punts de vista.

MD3. Aprenentatge basat en problemes. A través d'aquest mètode cada docent prepara una sèrie de possibles problemes, que són fets o fenòmens observables, de l'àmbit de la gestió empresarial i la intel·ligència de negocis, descrits amb un llenguatge senzill i no gaire tècnic que s'hauran de resoldre en grup. El problema només és una excusa per aplicar els continguts treballats i assolir certs objectius. La feina del grup d'estudiants és discutir aquests problemes i arribar a explicacions plausibles, descriure'ls en termes concrets de processos, principis o mecanismes rellevants, tot sempre amb l'acompanyament del professorat que guiarà el procés d'aprenentatge.

MD4. Treball de síntesi. Metodologia que prioritza l'acció sintètica de l'alumnat mitjançant l'execució d'una investigació teorètica o pràctica de matèries relacionades amb la intel·ligència de negocis i l'aplicació a la gestió empresarial.

 

4. Programa Aula Emprèn

La UAO CEU aposta pel desenvolupament de l'esperit emprenedor en tots els estudis de l'àrea d'Empresa, a través d'iniciatives nombroses, entre les quals destaquen:

 • Workshop dona emprenedora
 • Trobades empresa familiar i emprenedoria
 • Jornades d'emprenedoria experiencial
5. Progressive International Development

Itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes puguin internacionalitzar-se des del primer curs fins al quart.

1. Oferim una primera experiència internacional en un viatge curt a una de les nostres universitats associades a Europa i donem la possibilitat d'interactuar en esdeveniments com el BCN Thinking Challenge. 2. Preparem els alumnes per als reptes econòmics transculturals en una col·laboració amb universitats europees. 3. Ampliem horitzons amb el programa Erasmus, o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats aliades a Europa i Amèrica (Nova York, Boston, Toronto, Santiago, Dublín, Mèxic, Florida…).

6. Investigació

Càtedres i grups d'investigació: 

- Càtedra d'Economia Solidària 
- Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses 
- Grup d'Investigació en Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES) 
- Grup d'Investigació en Emprenedoria, Estratègia i Competitivitat Empresarial (GREECE)

 

Intel·ligència de Negocis

 

 

Primer curs

 • Principis d'Economia
 • Matemàtiques per als Negocis
 • Introducció a l'Empresa
 • Fonaments de Computadors
 • Dret Mercantil
 • Fonaments de Comptabilitat
 • Fonaments de Màrqueting
 • Estadística i Anàlisi de Dades I
 • Macroeconomia
 • Claus d'Història Contemporània

Segon curs

 • Macroeconomia en un Entorn Global
 • Visualització i Presentació de Dades
 • Estadística i Anàlisi de Dades II
 • Algoritmes i Estructura de Dades
 • Anàlisi Quantitativa de l'Entorn Econòmic
 • Persona i Món Modern
 • Gestió de Bases de Dades
 • Finances Corporatives
 • Organització Industrial
 • Estadística i Anàlisi de Dades III
 • Teoria de Jocs i Pensament Estratègic

Tercer curs

 • Fonaments de la Mineria de Dades i Big Data 1
 • HR Management in a Global Business
 • Digital and Social Sustainability in a Global Business
 • Digital Business and Social Networks
 • Catholic Social Doctrine
 • Fonaments de la Mineria de Dades i Big Data 2
 • Fiscalitat aplicada a l'empresa
 • Anàlisi de Dades en el Màrqueting Digital
 • Economia del Comportament
 • Metodologies de disseny de software

Quarto curs

 • Controlling
 • Intel·ligència Artificial
 • Processament del llenguatge
 • Entrepreneurship and Business Games
 • Practical Tools for Foreign Trade
 • Pràcticum Extern Direcció Empreses
 • Strategic Management
 • International Corporate Finance
 • Dret i Normativa de Tractament de Dades
 • Ciberseguretat
 • Lean Management & Agile
 • Treball Final Grau Direcció Empreses

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals dels graduats/es en Intel·ligència de Negocis inclouen:

 • Analista de dades: professional capacitat per recol·lectar, processar i analitzar i presentar quantitats de dades elevades. Utilitzen les eines d'anàlisi de dades i software estadístic per identificar patrons i tendències en les dades empresarials. Els analistes de dades poden treballar en una varietat de sectors i empreses àmplia, des de start-ups fins a grans corporacions, ajudant a millorar la presa de decisions i l'eficiència dels processos empresarials.

 • Consultor de negocis: professional capacitat per assessorar empreses sobre com millorar els processos empresarials i les estratègies de presa de decisions. Els consultors de negocis poden ajudar les empreses a implementar sistemes d'intel·ligència de negocis i utilitzar dades de manera efectiva, cosa que permet tant optimitzar els recursos com identificar oportunitats de creixement i de millora de la rendibilitat. Tenen habilitats tant tècniques com de gestió de negocis i són capaços d'oferir solucions personalitzades per a cada empresa.
   
 • Gerent de projectes d'IN: professional encarregat de liderar equips d'intel·ligència de negocis en les empreses, de manera que té tant habilitats tècniques com de lideratge. Són els responsables de la implementació i el desenvolupament dels sistemes d'IN en l'organització, i s'asseguren que els projectes s'entreguin a temps, dins del pressupost i amb la qualitat esperada.
   
 • Especialista en mineria de dades: professional capacitat per treballar amb tècniques avançades de mineria de dades, com l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. Els especialistes en mineria de dades poden ajudar les empreses a identificar patrons i relacions en quantitats de dades molt grans, descobrir informació valuosa i millorar la presa de decisions empresarials.
 • Especialista en eines d'IN: professional experimentat en l'ús de software com Tableau, Power BI, QlikView, MicroStrategy entre d'altres que permeten l'extracció, transformació i visualització de dades amb les quals s'han d'elaborar informes i quadres de comandament interactius, identificar tendències, patrons i oportunitats de millora i col·laborar amb altres equips per definir KPIs (Indicadors Clau de Rendiment) i mètriques de negoci rellevants.
 

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries en empreses, despatxos o institucions de l'àrea que prefereixi l'estudiant. Aquests programes formatius pràctics, inclosos en els plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, cosa que afavoreix l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne o alumna desenvoluparà durant el programa es definirà, conjuntament, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del practicum.

Així mateix, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir que aprofiti l'estada al màxim. Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

EMPRESA

*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

9.915 €*

*Preu vigent per al curs 2024-25

Les quotes d'honoraris acadèmics es corresponen, únicament i exclusiva, amb la prestació del servei d'ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l'única prestació correlativa al pagament d'aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l'estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d'avaluació podran ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L'obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades substitueix fins i tot en el cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l'inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l'estudiant que tal activitat serà reprogramada quan sigui possible, tenint en consideració l'interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s'hagin d'aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la UAO CEU en espera de superar les PAU* o altres requisits d'accés fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).


*La reserva de plaça serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en estudis assimilats) a la convocatòria ordinària (juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.


Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**


**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà pagar de les maneres següents:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banc Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
T. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El perfil d'ingrés al grau en Intel·ligència de Negocis es correspon amb una persona que tingui una combinació d'habilitats tècniques, analítiques i empresarials.
En particular, l'alumnat potencial ha de tenir habilitats analítiques sòlides, capacitat de resoldre problemes i pensar de manera crítica, així com algunes habilitats de comunicació i de treball en equip.
També ha de tenir interès per conèixer llenguatges de programació rellevants com SQL o Python o eines de visualització de dades com Tableau o Power BI.
Són persones interessades a comprendre com funcionen les organitzacions i com es pot millorar la gestió mitjançant l'anàlisi de dades.

OBJECTIUS

El grau en Intel·ligència de Negocis té com a objectiu principal formar professionals capaços d'analitzar quantitats de dades empresarials elevades i utilitzar-les per prendre decisions estratègiques.

Entre els objectius formatius específics del grau en Intel·ligència de Negocis podem destacar els següents:

 • Anàlisi de dades: es formarà l'estudiantat en l'ús d'eines d'anàlisi de dades i tècniques estadístiques avançades per analitzar conjunts grans de dades empresarials, i extreure'n patrons de comportament rellevants.

 • Tecnologies d'informació: l'estudiantat coneixerà els fonaments dels sistemes de computació, llenguatges de programació, algoritmes i estructura de dades i a aplicar-ho de manera efectiva en la feina diària.

 • Gestió empresarial en un entorn global: l'estudiantat comprendrà com les decisions empresarials es basen en la informació disponible i com la intel·ligència de negocis pot ajudar a millorar la qualitat de les decisions.

 • Emprenedoria i lideratge: l'alumnat adquirirà habilitats en àrees com l'emprenedoria i la gestió de projectes per treballar de manera eficaç en equips interdisciplinaris i comunicar el que ha descobert de manera efectiva als gerents i altres membres de l'equip directiu.

Aquesta formació més específica en l'àmbit de la intel·ligència de negocis es completa amb formació de caràcter transversal que proporciona a l'alumnat una visió holística que modula tant el procés d'aprenentatge com l'aplicació pràctica dels coneixements tècnics desenvolupats en la resta de matèries.

Disposar d'un llenguatge econòmic i empresarial acurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid dels conceptes i instruments fonamentals de gestió aplicables a les àrees funcionals de l'empresa.

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL