🎓 Màster en Auditoria i Comptabilitat | Universitat Abat Oliba CEU

Aquest màster té com a finalitat la formació pràctica d'especialistes en el camp de l'auditoria. Incorpora 1000 hores de pràctiques professionals. 

girl
Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

10 mesos
60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

places / modalitat

35 / Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i diplomats en Ciències, de manera que puguin assolir un nivell avançat de coneixements relacionats amb l’Auditoria i Comptabilitat.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a juliol. Divendres de 15.00 h a 21.00 h i dissabtes de 9.00 h a 15.00 h.

Calendari Acadèmic

Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

El màster universitari en Auditoria i Comptabilitat té com a finalitat la formació pràctica d’especialistes en el camp de l’auditoria, que els permeti afrontar, de la manera més eficaç i fonamentada, la direcció o realització d’auditories d’empreses de qualsevol tipus o dimensió, i això a través d’un important i variat elenc de matèries relacionades amb l’Auditoria de comptes i Comptabilitat.

2. Homologació

Es tracta d’un màster universitari homologat per part de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a la dispensa de l’examen teòric d’accés al Registre oficial d’auditors de comptes. Eximeix d’algunes matèries, en funció de les matèries que integren la titulació prèvia dels alumnes, i incorpora pràctiques professionals que computen a efectes de la formació pràctica necessària per a l’accés a la professió d’auditor de comptes.

3. Complements de formació

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és un màster que habilita per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). Per això ofereix a tots els seus estudiants la possibilitat de fer els mòduls complementaris de formació (en cas de ser necessaris) en funció dels estudis previs de grau dels candidats.

L'estudiant que necessités fer algun crèdit complementari per exigència de l'ICAC podrà cursar-lo al Col·legi d'Auditors simultàniament amb el màster, de tal manera que disposarà de tots els requisits acadèmics per a l'accés al ROAC en acabar el programa.

Complements formatius que s'ofereixen per cursar simultàniament amb el màster:

COMPTABILITAT GENERAL 

 • Pla General de Comptabilitat i PGC de Pimes – 8,5 ECTS

 

MATÈRIES JURÍDIQUES 

 • Dret Civil i Mercantil – 2 ECTS
 • Dret de Societats, d’Altres Entitats i Governança – 3 ECTS
 • Dret Concursal – 2 ECTS
 • Dret Fiscal – 3 ECTS
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social – 2 ECTS

 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I SISTEMES INFORMÀTICS

 • Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics – 4 ECTS

 

ECONOMIA GENERAL I ECONOMIA FINANCERA

 • Economia General i Economia – 1 ECTS

 

ALTRES MATÈRIES

 • Economia de l’Empresa – 1 ECTS
 • Principis Fonamentals de Gestió Financera de les Empreses – 1 ECTS
 • Matemàtiques i Estadística – 1 ECTS
 
4. Desenvolupament professional

El màster inclou pràctiques de mil hores a prestigioses firmes d’Auditoria i Comptabilitat que computen a efectes de la formació pràctica necessària per a l’accés a la professió d’auditor de comptes. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

5. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts amb àmplia experiència professional en auditoria, amb una visió global i actual de la realitat empresarial.

6. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

7. Recursos d'informació i espais

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Les classes s'imparteixen a la Universitat Abat Oliba CEU i en el  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat s'imparteixen per prestigiosos experts i professionals que tenen una contrastada experiència docent i/o professional, i que han estat escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de l'auditoria i comptabilitat:

Direcció del màster

Ramón Soldevila de Monteys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor-Censor de Comptes. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU

Coordinació operativa del màster  

Alba Cuñat. Tècnic de l’Escola d’Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

PROFESSORS DEL MÀSTER

Pràctiques i sortides

PRÀCTIQUES I SORTIDES PROFESSIONALS

El màster en Auditoria de Comptes i Comptabilitat té un mòdul de 14 crèdits ECTS de pràctiques obligatòries que l’estudiant farà en firmes auditores o despatxos de censors jurats de comptes. 

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d’estudis, permeten a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, i afavoreixen que adquireixi les competències professionals que li facilitaran la inserció laboral. El conjunt d’activitats que l’alumne desenvoluparà durant el programa es definirà entre el tutor de l’empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació de l’àrea de Postgrau responsable del pràcticum.

Igualment, l’estudiant tindrà un tutor acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim profit de l’estada. Si en voleu més informació, dirigiu-vos al Servei de Pràctiques i Ocupació de l’àrea de Postgrau.

Podeu consultar la llista d’empreses col·laboradores en pràctiques d’aquest màster en aquest document

L’alumne obté el títol oficial de màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat per la Universitat Abat Oliba CEU. El màster té un indubtable interès professional, donada la varietat de matèries que abasta, comprensives de l’ampli espectre que comprèn l’auditoria, ja que l’auditor no només efectua una revisió de comptes de cara a verificar el compliment de la normativa comptable, sinó que emet un judici sobre l’empresa des del punt de vista financer i econòmic. Com a conseqüència d’això, ha de conèixer l’empresa en profunditat des de tots els punts de vista.

Perquè l’activitat econòmica i empresarial funcioni de forma correcta és fonamental i imprescindible la figura de l’auditor de comptes, que compleix una funció d’interès públic, tal com ha establert la Comissió Europea.

L’auditor requereix, per realitzar la seva feina, una àmplia i completa formació, però a més, un compromís ètic que el faculti per emetre una opinió sobre l’empresa, sobre la seva realitat econòmica i financera sobra la que es fonamenta la presa de decisions.

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat vol contribuir decisivament a un increment dels habituals limitats coneixements en matèria comptable que s’imparteixen en els graus en Administració i Direcció d’Empreses i similars, fet pel qual les competències que desenvolupa són pròpies del nivell de màster avançat; i, en particular, en un àmbit especialitzat com ho és l’Auditoria de comptes. A més, es complementa amb l’aplicació d’aquests coneixements a l’anàlisi i la resolució de casos pràctics i situacions similars a què es poden presentar en l’activitat professional. Per això, s’utilitza una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades en tot moment a la realitat de l’empresa, així com un treball al de final del curs amb què es pretén desenvolupar la capacitat de sistematitzar els elements que han servit de referència en el desenvolupament de les matèries, així com el seu plantejament i comunicació de la manera més exitosa possible.

Amb la superació del programa s’assolirà un nivell acadèmic que faciliti l’aplicació, de manera continuada i autònoma, de l’exercici de l’activitat professional d’auditor de comptes i altres treballs relacionats amb l’àmbit comptable.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU i el  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya  han sumat esforços per a l'organització d'aquest màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat perquè serveixi de base formativa de tipus teòrica per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya és una Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, responsable de la defensa i els interessos dels professionals que l’integren, estant en possessió del títol de censor jurat de comptes, inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes i exerceixen les activitats pròpies de la professió auditora.

L’experiència desenvolupada per aquesta Corporació durant més de 25 anys d’impartició de programes de formació, anys que van coincidir amb la regulació i expansió de l’auditoria, fa que les accions formatives empreses hagin assolit un grau de metodologia i pràctica que encaixa perfectament amb les necessitats d’aquells que treballen a la professió d’auditoria.

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

6 975 €

FORMA DE PAGAMENT

Els candidats admesos en el període ordinari han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l'abonament d'1 500 €, a compte de l'import total del mateix. Una vegada formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es pot pagar de la següent forma:

Pagament únic

La realització del pagament únic durant el mes de desembre.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

El màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i Diplomats en Ciències,

de manera que puguin assolir un nivell de coneixements relacionats amb l’Auditoria i comptabilitat de nivell avançat, que els facilitin la seva activitat i progrés professional, dins de l’activitat d’Auditoria de comptes, principalment, però també en càrrecs de responsabilitat comptable a empreses.

OBJECTIUS

El programa té com a finalitat que l’alumne adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l’activitat professional especialitzada en Auditoria de Comptes segons el previst pel RD 861/2010. El disseny del programa formatiu és el resultat global de conjugar amb coherències diversos elements complementaris i irrenunciables, específicament concebuts per aconseguir els objectius/competències que haurà d’assolir l’alumne, entenent per aquestes el conjunt de coneixements (saber), habilitats (saber fer específic) i actituds (saber fer comú o saber estar), així com la capacitat per mobilitzar i integrar tot això per desenvolupar adequadament les seves funcions i activitats.

Objectius generals

L’objectiu general d’aquest màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és oferir a l’alumne un coneixement de les diferents àrees, matèries i tasques que conflueixen en l’àmbit de l’Auditoria amb la finalitat de facilitar la seva activitat professional. Aquest objectiu és coherent amb els de la Universitat Abat Oliba CEU, en tractar de reforçar unes competències específiques, en l’àmbit comptable i especialment en el que es concreta a l’Auditoria de Comptes.

L’orientació professional del màster és consubstancial amb el seu caràcter crític i participatiu, propi de l’àmbit de les decisions a les empreses i de l’obligatorietat i conveniència de les empreses d’auditar-se, però també amb els principis de la Universitat en tant que aspira a promoure el lideratge en la presa de decisions amb base en profunds coneixements sobre la matèria comptable i el desenvolupament d’aptituds per identificar, diagnosticar i solucionar problemes a partir d’un esperit crític i la capacitat de discerniment que proporcionen els coneixements comptables per interpretar la informació a l’empresa.

En finalitzar aquest màster, l’alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats que la societat i les organitzacions demanen del professional de la comptabilitat i l’auditoria. És a dir, que tingui una formació sòlida de les eines i pràctiques en l’àrea de l’auditoria.Per a l’assoliment d’aquest objectiu, els principals elements que componen el disseny curricular del programa formatiu del màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, és a dir, les seves matèries i activitats formatives, així com les metodologies docents i d’avaluació, s’han orientat per tal objectiu. Per últim, convé aclarir que l’orientació del títol del màster és clarament per professionals.

Objectius específics

 • Comprendre amb suficient profunditat la normativa comptable aplicable a l’empresa, nacional i internacional sobretot en què es refereix a interpretació i aplicació pràctica.
 • Conèixer l’operativa i protocol en la realització de l’Auditoria de comptes. Desenvolupament i aplicació de la Llei d’Auditoria.
 • Ser capaç d’emetre una opinió sobre l’estat financer i econòmic d’una empresa, basat principalment en la informació comptable.
 • Poder desenvolupar l’activitat de l’auditor fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades, que li permetin prendre complexes decisions de forma òptima i informada.
 • Poder desenvolupar les habilitats necessàries que li permetran afrontar la seva carrera professional en les àrees de l’Auditoria i la comptabilitat.
 • Estar capacitat per fer front als nous reptes plantejats per la nova normativa referent a l’àmbit de l’Auditoria i la regulació comptable, dins de l’entorn econòmic de cada moment en què es troba immersa l’entitat.
 • Arribar a ser un professional, emprenedor i reflexiu, sensible a la diversitat i conscient de la seva responsabilitat professional i personal cap a la societat i l’economia.

COMPETÈNCIES DEL MÀSTER

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL