🎓 Investigació | Universitat Abat Oliba CEU

Model d'universitat
El 80 % del professorat participa en projectes de recerca
 

Recerca

A la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Recerca —del qual depenen la Unitat de Gestió de la Recerca (UGI), l'Oficina de Transferència de Resultats de la Recerca (OTRI) i el Servei de Relacions Internacionals— té com a objectiu donar suport a la recerca del nostre personal docent i investigador, i impulsar i coordinar la recerca d'acord amb la naturalesa de la Universitat, dels seus fins específics i de les demandes que vagin sorgint a partir del context social que l'envolta.

Amb això s'assegura que la UAO CEU disposi de la infraestructura necessària per complir els seus objectius essencials: la millora en la qualitat de la investigació científica del professorat; la cooperació amb entitats socials i el sector productiu mitjançant el desenvolupament conjunt de programes i projectes d'investigació que facin possible la transferència de coneixement, i una millora en la qualitat de la docència i en la formació dels alumnes.

Per assolir aquests objectius, la UAO CEU fomenta especialment la internacionalització de l'activitat acadèmica i investigadora. Per això, des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Recerca, es promou la inclusió de membres o col·laboradors estrangers als nostres grups de recerca i l'elaboració de projectes d'investigació en el marc de convocatòries internacionals; també s'impulsen les estades dels nostres professors a l'estranger; es dona suport a la participació en congressos internacionals, i es publiquen els resultats de les investigacions en revistes internacionals.

Dades del CEU

 

UBICACIÓ I CONTACTE

Ubicació:

Campus Bellesguard
Carrer de Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 09 00

Contacte:

VICERECTOR
Dr. Alessandro Mini
Vicerector de Relacions Internacionals
i Recerca
Tel.: 93 254 09 00
[email protected] 

SECRETARIA DE VICERECTORAT
Núria Sabaté Mora
Tel.: 93 254 09 00 – Ext. 30972
[email protected]

DIRECCIÓ UGI/OTRI
Dra. Franciele Corti
Directora de la UGI/OTRI
Telf.: 93 254 09 00 - Ext. 30982

ÀREA TÈCNICA UGI/OTRI
Tel.: 93 254 09 00 – Ext. 30917
[email protected]
[email protected] 
 

PRESENTACIÓ

La investigació de qualitat és una aposta estratègica de la Universitat Abat Oliba CEU​​​​​​​. Des del moment de l'aprovació de la Universitat l'any 2003, la UAO CEU ha estat brindant suport als seus investigadors amb l'objectiu de promoure la creació de projectes i grups de recerca relacionats amb els diferents programes d'estudi de grau, màster i doctorat presents a la Universitat.

 

GRUPS DE RECERCA

La UAO CEU disposa de sis grups de recerca amb una llarga trajectòria investigadora. El 2017 cinc d'aquests van ser reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR) com a grups consolidats, i un va ser considerat com a preconsolidat.

 

COMEMFUTURES  

Títol: Comunicació i Empresa en Futurs Emergents i Digitalitzats
Resolució: 31.03.2023
Expedient: 2021 SGR 00897 
Modalitat: Consolidat
Coordinador: Dr. Swen Seebach

Membres:
Dr. María del Rocío Bonilla Quijada
Dr. Alfonso Freire Sánchez 
Dr. Ana Beriain Bañares
Dr. Jesús López González
Dr. María Victoria Mas 
Dr. Eva Perea Muñoz 
Dr. Juan Francisco Jiménez Jacinto 
Dr. Jesús Montes Peral 
Dr. Marta Gil Ibañez 
Dr. Joan Ripoll Alcón 
Dr. José Ignacio Castelló Ribera 
Dr. Manel Domínguez Gómez 

COMEMFUTUREStreballarà de manera inclusiva i interdisciplinària amb la intenció de contribuir a la millora dels sectors tractats i la seva adaptació més eficient a un món que està canviant de forma especialment ràpida i profunda.

El propòsit d'aquest grup és la recerca aplicada de diferents entorns empresarials i comunicatius amb la intenció d'entendre el seu funcionament i contribuir a la millora de les seves pràctiques. És d'especial interès l'anàlisi de transformacions gràcies a processos de digitalització i d'adaptació a un món volàtil, accelerat i disruptiu, el rol d'imaginaris del futur en processos de planificació, innovació i comunicació i les implicacions que determinats valors socials i morals poden tenir en els àmbits de la comunicació com l'àmbit empresarial.

 

MULTICULTCOM

Títol: Comunicació i Conflicte en una Societat Multicultural
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 807 
Modalitat: consolidat
Coordinador: Dr. Carlos Pérez del Valle

Membres:
Dra. Ana Beriain Bañares
Dr. Adolfo Lucas Esteve
Dr. José Ignacio Castelló Ribera

El grup de recerca Comunicació i Conflicte en una Societat Multicultural (MULTICULTCOM), reconegut com a consolidat per l'agència AGAUR (Generalitat de Catalunya) el 2017, és la continuació del grup emergent La Resposta del Dret Penal als Conflictes Propis d'una Societat Multicultural: Perspectiva Multidisciplinària (MULTICULTIUS).

El grup centra la investigació preferentment en l'estudi de la comunicació social al voltant dels conflictes interculturals amb rellevància jurídica i, especialment, amb rellevància penal, mantenint la perspectiva pluridisciplinària. Els seus temes d'estudi són la reacció social davant del conflicte i les solucions; la vinculació de l'opinió pública a aquests conflictes i l'anàlisi del tractament informatiu, alhora que es comprova la situació social en què es produeix aquest tractament informatiu i se'n delimiten els vessants tant individuals com de grup.

Les àrees de coneixement que abraça aquest grup són les del dret penal, la comunicació audiovisual, la publicitat i el periodisme. I la seva activitat és especialment rellevant en una societat cada vegada més oberta al multiculturalisme.

 

TRIVIUM

Títol: Família, Educació i Escola Inclusiva
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 808 
Modalitat: consolidat
Coordinador: Prof. Dr. Marcin Kazmierczak

 

Membres:
Dra. Laura Giordano
Dra. Maria Teresa Signes Signes
Dra. Laura Amado Luz
Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Clara Guilera Domingo
Dra. Cintia Carreira Zafra
Dra. Marta Oporto Alonso

El grup de recerca Família, Educació i Escola Inclusiva (TRIVIUM), reconegut com a emergent per l'agència AGAUR (Generalitat de Catalunya) el 2014 i com a consolidat el 2017, va sorgir de la inquietud de diversos professors de la Universitat Abat Oliba CEU per investigar els pressupòsits bàsics del treball interdisciplinari i transversal de l'educació, com a eix vertebrador de la tasca educativa i del procés ensenyament-aprenentatge.

Els àmbits d'actuació del grup s'emmarquen en camps interdisciplinaris, entre els quals destaquen la intervenció psicològica, l'organització i gestió de l'escola i el foment de la resiliència, així com altres competències, a través d'una anàlisi literària orientada a aquest fi. Els resultats de la recerca, més enllà de materialitzar-se en publicacions i congressos, s'expliciten en la línia editorial de la revista científica Multidisciplinary Journal of School Educaction, dirigida pel coordinador del grup i coliderada pels altres membres, i en la conformació dels continguts de les diverses assignatures impartides en el marc del programa del màster en Estudis Humanístics i Socials de la UAO CEU (Qüestions Antropològiques d'Actualitat, Qüestions Socials d'Actualitat...) i del grau en Educació Infantil i Primària (Antropologia, Didàctica de la Literatura Axiològica, Literatura Infantil i Foment de l'Hàbit Lector, Psicologia de l'Aprenentatge). Per a informació més detallada sobre els projectes i les activitats del grup, podeu visitar el blog de TRIVIUM.

 

EAEDIUM

Títol: Economia Aplicada, Economia de l'Educació i Investigació de Mercats
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 1259 
Modalitat: consolidat
Coordinador: Dr. Joan Ripoll Alcón

Membres:
Dra. Eva Perea Muñoz
Dr. José Ramón Mariño Castro (UPF)
Dr. Josep Lluís del Olmo Arriaga
Dr. Iván Roa Perera
Dra. Jessica París Paricio

El grup de recerca en Economia Aplicada, Economia de l'Educació i Investigació de Mercats (EAEDIUM), reconegut el 2017 com a consolidat per l'agència AGAUR (Generalitat de Catalunya), se centra en l'estudi dels "campions ocults" de l'economia catalana i espanyola, i destaca la història dels seus negocis, estratègies i reptes. En particular, l'anàlisi que s'ha estat fent ha pretès desenvolupar una nova taxonomia, inèdita fins ara, per descriure un altre tipus d'"empresa campiona": els brand champions, un terme més adequat a la naturalesa de l'estructura econòmica espanyola. 

De la mateixa manera, la investigació de l'equip ha permès vincular el model actual de comerç internacional en les economies avançades amb l'estratègia de negoci de les empreses champions, mitjançant la smile curve, les cadenes de valor globals i la teoria del comerç intraindustrial.

Recentment, el grup ha redimensionat la seva capacitat d'actuació científica fins a poder estendre el seu àmbit d'investigació als mercats, l'exportació de béns intermedis i de serveis, el comerç en valor afegit, l'organització empresarial i l'economia de l'educació. Tot això per generar coneixements que puguin beneficiar àmbits com l'educació i la inclusió social, les relacions laborals i la qualitat a la feina, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, les transicions acadèmiques i laborals, així com els rendiments acadèmics i els ajuts a l'estudi.

 

EJES

Títol: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 1437 
Modalitat: preconsolidat
Coordinadora: Dra. Olga Lasaga Millet

Membres:
Dr. Javier Barraycoa Martínez
Dra. Carmen Parra Rodríguez
Dr. José Luís Ortuño Cámara (UOC)

L'activitat científica del grup Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES) sorgeix de la fusió de les trajectòries investigadores de l'Observatori Laboral —Institut de Recerca constituït per acord de la Junta de Govern de la UAO CEU, de 30 de juny de 2009, com a espai multidisciplinari centrat en l'anàlisi de les dinàmiques del mercat laboral i les seves disfuncions— i de la Càtedra d'Economia Solidària, la finalitat de la qual és l'estudi, la recerca i la promoció de l'economia solidària com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

El grup EJES centra les seves investigacions en la recerca d'alternatives que afavoreixin la superació de situacions d'exclusió social i la inserció dels joves al mercat laboral. Aquesta tasca es desenvolupa en col·laboració amb empreses i entitats del tercer sector i el seu abast és tant nacional com internacional, ja que incorpora, en la majoria de les seves recerques, socis estrangers. Les línies d'investigació del grup consisteixen principalment a:

•    El desenvolupament de projectes de formació per a la inserció de joves en risc d’exclusió en sectors emergents.
•    L'anàlisi de la situació dels joves i el mercat laboral en diferents països de la Unió Europea i extracomunitaris.
•    L'elaboració de propostes de millora per a l'ocupabilitat dels joves en situació d'exclusió social i la recopilació de bones pràctiques.
•    L'elaboració de propostes de solucions per al col·lectiu objecte d'estudi, ad hoc per a l'arc mediterrani, potenciant els sectors econòmics locals.

Entre els assoliments més destacables del grup EJES, hi ha: la participació en el projecte Erasmus+ OMEGA (Opening More Employment Gates for Art and Music Students; ref. 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE) entre 2014 i 2016, i el desenvolupament d'un projecte finançat per la Diputació de Barcelona titulat Disseny i Desenvolupament de la Formació, Avaluació, Acreditació i Certificació del Tutor d'Empresa entre 2014 i 2016, que el 2018 ha estat escollit com a línia estratègica pel grup de treball de la CRUE.

 

GREFE

Títol: Empresa Familiar i Emprenedoria
Resolució: EMC/1164/2017
Expedient: 2017 SGR 173 
Modalitat: consolidat
Coordinadora: Dra. Carmen Ruiz Viñals

Membres:
Dr. Juan Corona Ramón
Dr. Alfonso Freire Sánchez
Dr. Joaquín Solana Oliver
Dr. Enric Rello Condomines
Alexis Vegas Egea
Dra. Xileidys Parra (UPC)
Federico Briozzo

El grup de recerca Empresa Familiar i Emprenedoria (GREFE) es va constituir l'any 2015 en el marc de la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses de la UAO CEU (CEFICE), creada pel Dr. Juan F. Corona Ramón, director de l'Institut d'Empresa Familiar (IEFam). La càtedra CEFICE és una de les tres càtedres fundacionals de la UAO CEU i té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat i perspectives de l'empresa familiar i l'emprenedoria. Aquesta anàlisi es planteja des d'una perspectiva multidisciplinària i s'encarrega de desenvolupar un programa d'activitats i recerca complet.

La investigació s'ha articulat en aquest grup multidisciplinari (reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya el 2017), que està coordinat per la sotsdirectora de la càtedra, la Dra. Carmen Ruiz-Viñals.

D'una banda, s'estudia la realitat de l'empresa familiar, un autèntic nucli de l'economia, posant èmfasi en les qüestions més complexes relacionades amb la continuïtat: el lideratge a l'empresa, la successió, la comunicació i la presa de decisions informada a l'empresa, la gestió de l'edat, la responsabilitat empresarial, el paper de la dona a l'empresa familiar i l'storytelling a l'empresa familiar. Concretament, les línies de recerca actuals són les següents: 

- presa de decisions basada en sistemes d'informació a l'empresa familiar
- lideratge a l'empresa familiar
- cultura i valors a l'empresa familiar
- responsabilitat empresarial
- storytelling a l'empresa familiar i l'emprenedoria
- dona emprenedora
- paper de la dona directiva a l'empresa familiar

D'altra banda, s'està iniciant una línia de recerca directament relacionada amb l'emprenedoria, tenint en compte l'experiència de la càtedra en l'organització d'activitats relacionades amb l'emprenedoria.

Entre els assoliments més destacats del grup hi figuren: la consecució de finançament per part de l'Obra Social La Caixa el 2016 (projecte Decisions Conduïdes per Informació en Empreses Familiars d'Espanya) i el 2017 (projecte Decisions Informades de l'Empresa Familiar) per estudiar els models de presa de decisions que segueixen les empreses familiars; i, d'altra banda, l'Institut d'Empresa Familiar, l'any 2016, va finançar el primer projecte de quantificació del pes de l'empresa familiar en l'economia espanyola en el marc de la Xarxa de Càtedres que coordina aquest institut.

L'impacte social de la investigació del grup és important, ja que es dirigeix a l'empresa familiar, que representa el 90 % de les societats anònimes i societats limitades, que són responsables tant del 60 % del valor afegit brut com del 70 % de l'ocupació generada pel conjunt del sector privat. Per això, considerem que és de gran rellevància reflexionar sobre diferents aspectes que afecten l'empresa familiar.

 

PROSOPON

El grup d'investigació Persona i Vida Personal (PROSOPON) neix de la inquietud investigadora i docent de diferents professors de la Universitat Abat Oliba CEU que, des de 2003, han estat estudiant en comú el concepte de persona. Aquesta tasca investigadora s'ha abordat principalment des de la perspectiva metafísica, a la llum de la filosofia cristiana, si bé s’hi han afegit altres perspectives –psicològica, jurídica, sociològica, pedagògica...–, de manera que n'han resultat diferents línies d'estudi convergents. 

El 2009 es va constituir formalment el grup PROSOPON, que el 2013 va obtenir el reconeixement com a grup de recerca consolidat (SGR) per l’agència AGAUR (Generalitat de Catalunya) i que va ser renovat per aquesta mateixa agència el 2017. El grup PROSOPON ha signat convenis de col·laboració amb diverses universitats del món, i ha promogut diferents projectes de recerca, com Persona i Despersonalització en la Societat del Benestar (2008-2009), Persona i Despersonalització: Propostes Educatives (2009-2011), El Camí i Sepulcre de Sant Jaume: de la Història a l'Hermenèutica de la Fe (2014-2016), The Transformation of Personality by Religious Experience in the Light of Therese of Jesus and John of the Cross (2015) o Persona, Natura Humana i Vida Personal (2011-2018). Anualment organitza un seminari d'estudi, així com un simposi filosòfic en col·laboració amb l'Institut Sant Tomàs de Balmesiana.

Es pot trobar una selecció de publicacions d'aquest grup de recerca al blog de PROSOPON.
 

PROJECTES

La Universitat Abat Oliba CEU té projectes de recerca finançats per diferents organismes públics i privats en el marc de programes competitius i precompetitius d'àmbit local, autonòmic i nacional.

El discurs religiós i la gestió de les emocions femenines a Catalunya entre el barroc i la Il·lustració

Investigadora principal: Dra. Rosa M. Alabrús Iglesias
Organisme finançador: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Unió Europea i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional: "Una manera de fer Europa" i l'Agència Estatal de Recerca.
Referència: PGC2018-094899-B-C54
Tipus de convocatòria: competitiva
Membre de l'equip: Dr. Javier Burrieza (Universitat de Valladolid)

Aquest projecte de recerca contribuirà a omplir el buit historiogràfic del coneixement sobre el discurs eclesiàstic (amb una atenció especial als ordes religiosos) i la seva incidència sobre el món femení a Catalunya entre el barroc i la Il·lustració. L'impacte cientificotècnic es reflectirà en l'anàlisi comparativa de la història de les emocions i de les dones a Catalunya-Espanya-França-Itàlia i Portugal, gràcies als millors investigadors en la matèria. Es parteix d'una bona experiència en la configuració d'una xarxa de relacions dins i fora d'Espanya per a la intercomunicació constant amb diferents centres de recerca, com l'Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident Moderne (XVI-XIX) de París o el Centre d'Emocions del Queen Mary, entre d'altres.

Avui en dia, l'estudi de la història de les emocions es presenta com un estudi globalitzador no només aplicable a l'àmbit de l'estudi del gènere, sinó al pensament polític, jurídic, social i cultural. L'anàlisi de les emocions, dels sentiments i la seva projecció al llarg dels segles és altament innovadora.

Aquest projecte d'R+D+I, competitiu i finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Unió Europea i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional: "Una manera de fer Europa" i l'Agència Estatal de Recerca, amb referència PGC2018-094899-B-C54, ha estat concedit per aquestes institucions a la Dra. Rosa M. Alabrús (directora de la Càtedra Martí l'Humà, Comte de Barcelona, de la Universitat Abat Oliba CEU) com a investigadora principal per al període 2019-2022. 

Al seu grup de recerca hi figura el doctor Javier Burrieza (Universitat de Valladolid).

La Religiositat Femenina a la Catalunya de l'Època Moderna (projecte R+D+I)

Investigadora principal: Dra. Rosa M. Alabrús Iglesias
Organisme finançador: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat
Referència: HAR 2014-52434-C5-4-P
Tipus de convocatòria: competitiva
Membre de l'equip: Dr. Ricardo García Cárcel

El projecte de recerca competitiu R+D+I que porta per títol La Religiositat Femenina a la Catalunya de l'Època Moderna, amb referència HAR 2014-52434-C5-4-P, ha estat concedit a la doctora Rosa M. Alabrús Iglesias, com a investigadora principal, pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència (Generació del Coneixement), per al període 2015-2019.

Es tracta d'un projecte d'història de l'educació que ha estudiat la projecció de les dones religioses al convent i a l'esfera pública, la seva memòria autobiogràfica, el seu pensament moral i social, així com les seves emocions en funció del context històric que els va tocar viure.

El projecte ha analitzat vides exemplars de catalanes que, a través dels seus propis relats, inèdits, o bé de les hagiografies fetes per les seves companyes o directors de consciència, van aconseguir consolidar la seva exemplaritat i la seva santedat fins a arribar a ser autèntics referents per a la societat catalana, espanyola i europea en el context de les crisis del segle XVII.

Dirigit per la doctora Alabrús, el projecte està coordinat amb quatre universitats espanyoles i compta amb una important presència de professors universitaris internacionals a l'equip d'investigació.


Projecte per a la creació d'un marc per a l'autoavaluació de les universitats espanyoles en la millora de les seves actuacions en matèria d'ocupació i ocupabilitat

Investigador principal: Dra. Olga Lasaga Millet
Organisme finançador: ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació)
Referència: OBSLAB 1- 2018
Tipus de convocatòria: competitiva


El projecte pretén aportar una guia per dissenyar i revisar mecanismes que contribueixin a la millora de l'ocupabilitat dels titulats i a avançar cap a una trobada de perspectives entre universitats i ocupadors. Es pretén identificar àrees en què les universitats necessitin un suport addicional per millorar l'ocupabilitat i la incorporació dels seus alumnes al mercat laboral. 

Manual del Tutor d'Empresa. Elaboració d'una Formació en Línia per als Tutors d'Empresa

Investigadors principals: Dra. Olga Lasaga Millet i Dr. Javier Barraycoa Martínez (UAO CEU), i Antoni Moreno García (UB) 
Organisme finançador: Grup d'Ocupació CRUE Universitats Espanyoles
Referència: OBSLAB 1- 2017
Tipus de convocatòria: competitiva

El projecte té com a objectiu l'elaboració de materials pedagògics i el disseny d'un programa de formació en línia que proporcioni als tutors d'empresa eines útils en l'exercici de les seves funcions docents i orientadores als estudiants en pràctiques. Aquest projecte és una de les línies estratègiques de CRUE Ocupació i el curs estarà a disposició de totes les universitats espanyoles.

 

 

  

ALTRES PROJECTES VIGENTS DURANT EL CURS 2018-2019

 

Projectes amb finançament públic


Elaboració d'un model d'orientació propi per al Sistema d'Ocupació de Catalunya

Investigador principal: Dra. Olga Lasaga Millet
Organisme finançador: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Referència: B1718EMO
Tipus de convocatòria: competitiva
Organitzacions participants: UAO CEU, UAB, UB, UOC, UVic.

Té per objecte l'elaboració d'un diccionari de competències, una eina psicomètrica d'avaluació d'aquestes, i l'elaboració d'un model que vinculi ocupacions, nivells de competències i formacions complementàries basant-se en el model d'orientació RIASEC.

Projectes amb finançament privat

 

IV Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació Precompetitius CEU - Banco Santander.

Les pràctiques en empreses: potenciadores de la inserció laboral d'estudiants en risc d'exclusió social (FUSPBS-PPC22/2015).

Competitivitat empresarial i internacionalització a Espanya: el paper dels "campions ocults" i els "campions de marca" (FUSPBS-PPC23/2015).

La resposta del dret penal als conflictes propis d'una societat multicultural: una perspectiva interdisciplinària (FUSPBS-PPC24/2015).

Fracàs escolar, resiliència i processos bàsics de l'aprenentatge implicats en el rendiment acadèmic de l'alumne: un estudi de la seva relació (FUSPBS-PPC25/2015).

II Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació Precompetitius Universitat Abat Oliba CEU - Fundació Bancària La Caixa.

Disseny d'un índex multidimensional de classificació de rànquings d'universitats espanyoles.

Aplicació pedagògica i didàctica dels coneixements i les virtuts del mestre als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU en aules del tercer món.

L'autoritat del saber. So Hipòlita de Jesús, biblista i teòloga catalana al Segle d'Or.

La maternitat subrogada.

La família com a protecció i la protecció de la família.

Decisions informades de l'empresa familiar.

CÀTEDRES
UNESCO – PAU, SOLIDARITAT I DIÀLEG INTERCULTURAL


 
PRESENTACIÓ
 • Visió

  Entre les activitats incloses al programa d’acció del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures, destaca la internacionalització de la investigació, especialment per fomentar el coneixement i la comprensió de les condicions que promouen l’acostament de les cultures i els drets humans. En aquesta línia, la Càtedra UNESCO - Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, creada el 2017, fomentarà el treball de receerca amb l’objectiu d’analitzar el valor afegit de la pau com a primer pilar de les Nacions Unides i com un dels objectius principals de la UNESCO. La noció positiva de la pau, que està connectada amb la promoció i protecció dels drets humans i el desenvolupament, hauria de convertir-se en una noció viva que puguin utilitzar sobre el terreny les diverses agències de les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats.

 

 • Objectius generals

  Contribució als objectius generals de desenvolupament, tenint en compte el progrés social, econòmic i cultural.

  • Donar suport al Programa d’Acció del Decenni Internacional per a l’Acostament de les Cultures.
  • Analitzar els programes de pau elaborats per les entitats de les Nacions Unides.
  • Crear xarxes i plataformes sobre la base de programes multiculturals amb universitats i la societat civil.
  • Donar suport als objectius de desenvolupament sostenible.

 

 • Objectius específics

  • Disseny, implementació i monitoratge d’accions sobre projectes socials, econòmics i culturals;
  • Implementació de programes educatius per portar a terme els principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible;
  • Promulgació dels principis del Programa de Pau a través de publicacions i participació en esdeveniments nacionals i internacionals;
  • Promulgació de la pau mitjançant la creació d’estratègies de comunicació i noves tecnologies.

ORGANITZACIÓ

Equip directiu, col·laborador, assessor i xarxes o organismes als quals es pertany.

 • Equip directiu
  1. Carmen Parra Rodríguez
  2. Rogelio García Contreras
  3. Karina Gatica Chandía
  4. Andreu Barrabino
    
 • Equip col·laborador
  1. Christian Guillermet
  2. David Fernández Puyana
  3. Yolanda Cruz López
  4. Marc Perelló
  5. Silvia Loewe
  6. Sandra Fuentes

 

LÍNIES DE RECERCA

- investigació sobre l'Agència de Pau de les Nacions Unides

- implementació dels objectius de desenvolupament sostenible

- cultura de pau, seguretat i defensa

- educació inclusiva

- diàleg intercultural

- multilateralisme

- moviments migratoris internacionals

- impacte de les noves tecnologies en l'educació

Activitats
Formació i divulgació. Últims cinc anys.
Formació
 • II curs sobre drets humans i pau en el marc de les Nacions Unides. 29-31 de gener, Ginebra (Suïssa).
 • Capacitació sobre drets humans i pau per a estudiants de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU. Palau de les Nacions, Ginebra (Suïssa), març de 2017.
 • Conferència sobre drets humans i pau en el context de les Nacions Unides. Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba CEU, 31 de setembre de 2017.
 • Curs sobre drets humans a la Universitat per la Pau (a Costa Rica).
Participació en esdeveniments
Organització d'esdeveniments
 • Innovar Apunts, Barcelona (Espanya, setembre de 2017)
 • III Jornada dels Drets dels Nens: “Els nens i l’esport” (novembre de 2017)
 • Taula rodona: La protecció del dret dels refugiats (desembre de 2017)
 • I Trobada en Salut (maig de 2018)
 • Responsabilitat Social Corporativa (Barcelona, Espanya, octubre de 2018)
 • IV Jornada Conveni sobre els Drets del Nen: "Nen i pobresa" (novembre de 2018).
 • Jornada sobre cultura de la defensa: l'educació de la defensa al segle XXI (octubre i novembre de 2018).
   
Projectes en marxa

Investigació sobre l'Agenda de Pau de les Nacions Unides

Abordar les causes subjacents del conflicte és clau per traçar noves perspectives per a l'agenda de pau de les Nacions Unides. Aquesta ha estat l'ambició d'un important projecte d'investigació iniciat per la Unesco conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU a Barcelona (Espanya) des de 2015 sobre els "Avenços i desafiaments per a l'agenda de pau de les entitats de les Nacions Unides després de 70 anys de la creació de la UNESCO: una reflexió en el context del Decenni Internacional per a l'Acostament de les Cultures". L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar com el sistema de les Nacions Unides ha contribuït a promoure la pau en els últims setanta anys. Fins ara, el projecte ha reunit més de 30 agències de l'ONU en dues consultes, una a Ginebra (juny de 2016) i l'altra a Nova York (desembre de 2016), amb el propòsit d'analitzar la contribució del sistema de les Nacions Unides per a la promoció de la pau, centrant-se en el passat, el present i les perspectives futures. El projecte també ha creat un consell consultiu compost per eminents acadèmics i activistes per la pau de tot el món. A més, ofereix una valuosa oportunitat per valorar la resposta de les Nacions Unides a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible com a pilar d'una pau duradora, alhora que dona un nou impuls al Decenni Internacional per a l'Acostament de les Cultures (2013-2022).
 

PUBLICACIONS
Llibres, revistes i memòries dels últims cinc anys (en normativa APA).
LLIBRES

 

ESTUDIS
 • Estudis de pau
 • Estudis sobre ODS
RECONEIXEMENTS
 • Premi Ángel Herrera Oria (curs 2016-2017) al millor estudiant per a l’alumna del màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries Sara Garcia Escribano.
 • Premi de Càritas Diocesana de Barcelona: distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Laura Busto López titulat: “La cooperativa com a actiu a la conservació i desenvolupament local” (curs 2017-2018).
 • Premi a la innovació docent per “Educar la mirada” (curs 2017-2018).
 • Premi al millor curtmetratge solidari, atorgat a la Càtedra UNESCO - Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural (novembre de 2017) per The box.
 • Best Paper in Stream “Social Innovation & Food”: “Digital platforms: a new tool to fight against food waste”, presentat a l’ISIRC 2018.
Jean Monnet Chair on Fiscal Integration in the European Union - EUFIS
Presentació

La Càtedra EUFIS, en el marc de les activitats Jean Monnet de l'Agència Executiva en l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea (CE), busca potenciar la difusió de coneixements sobre la Unió Europea promovent estudis europeus, tant a través de la docència com de la recerca. 

El principal objectiu d'estudi (i que marcarà l'orientació i futur desenvolupament de les accions de la càtedra) serà la integració fiscal a la Unió Europea i, amb més detall, la dels estats de l'eurozona.
 

Les activitats docents, de recerca i d'altres perseguiran fonamentalment tres objectius:

 

 • Transmetre als estudiants universitaris un coneixement profund del sistema europeu.
 • Desenvolupar projectes de recerca que permetin l'especialització en els estudis europeus.
 • Actuar com a vehicle de transmissió de coneixements sobre la integració europea per a alumnes de batxillerat, actors polítics locals i regionals i societat civil en general.

 

Objectius

L'objectiu principal de la Càtedra EUFIS és promoure l'aprofundiment en els estudis europeus que es fan al sistema universitari espanyol i, en particular, a la UAO CEU.

A més, la Càtedra pretén donar a conèixer les particularitats del procés d'integració europea, el funcionament del sistema polític i institucional europeu i les seves polítiques públiques a una població que generalment no està familiaritzada amb aquests temes (estudiants de batxillerat, actors polítics locals i regionals, i la societat civil en general).

Aquest projecte també busca ser un instrument per difondre entre la societat més interès cap a Europa. A través de classes, recerques, noves metodologies docents i activitats de divulgació científica, la Càtedra EUFIS intentarà estimular l'aproximació a la Unió Europea i, per tant, contribuir a reforçar l'existència d'una identitat europea.

 

Organització

La Càtedra està integrada pel director, el Dr. Juan Francisco Corona Ramón, el Dr. Miguel Ángel Medina Abellán i el professor Albert Guivernau Molina.

 
Línies de recerca 
 • Integració fiscal europea
 • Política monetària del BCE
 • Coordinació fiscal en l'àmbit europeu
 • Mutualització del deute
 • Integració bancària
 • Política pressupostària europea
 • Balanç dels anys d'aplicació de l'euro
 • Governança econòmica de la UE
 • Impacte del pla de recuperació Next Generation EU
Activitats

 

Les activitats que la càtedra es proposa fer són de quatre menes: 

 • Reforçar i millorar la docència preexistent, així com desenvolupar nous cursos relatius a la Unió Europea que s'ofereixin a estudiants de diverses titulacions i programes que s'imparteixen a la UAO CEU.
 • Introduir noves metodologies d'aprenentatge en les activitats docents ordinàries dels cursos indicats al punt anterior: la utilització de campus virtuals i noves tecnologies, l'aplicació d'estratègies d'innovació docents, etc.
 • Crear un context de recerca d'excel·lència relacionada amb la Unió Europea en el PDI de la Universitat, per tal que la UAO CEU es converteixi en un pol d'atracció de professors, investigadors i estudiants de doctorat interessats en aquests estudis europeus.
 • Organitzar activitats relacionades amb la Unió Europea com congressos, seminaris, debats i activitats de divulgació científica destinades a estudiants de batxillerat, actors polítics locals i regionals i societat civil en general.
 • + Informació a la Web EUFIS
D'ESTUDIS MUNDIALS ANTONI DE MONTSERRAT
Presentació

La geopolítica, entesa en sentit ampli, com el concepte 'World studies' en les universitats anglosaxones, considera com a qüestions d'anàlisi els aspectes relatius a la diversitat de cultures i tradicions, així com els relatius a la diversitat religiosa, les particularitats geogràfiques i els recursos naturals, l'evolució de l'ésser humà, estudiada a partir de l'antropologia, l'etnologia i la sociologia, i tots els elements essencials per explicar els contrastos de cultures que es troben a l'origen dels conflictes.

En els últims anys, l'anàlisi d'aquestes qüestions s'ha convertit en un dels principals objectius de recerca de disciplines com els estudis culturals, la geografia, la literatura, la història, l'economia, la politologia, l'etnologia o l'antropologia, els quals han identificat en aquestes disciplines els elements essencials per analitzar el contrast entre cultures.

En definitiva, la càtedra és el nucli d'un espai per a la reflexió i l'activitat en els diversos àmbits que envolten i són il·lustrats pel coneixement del món. A partir d'aquest concepte, és possible il·lustrar l'enorme pluralitat de societats i de cultures existents al planeta, i treure conclusions orientades a millorar-ne les relacions i la interacció gràcies al fet de tenir-ne un coneixement ampli. 

Antoni de Montserrat, nascut a Vic (Barcelona) el 1536 i mort a Salsette (l'Índia) el 1600, fou un jesuïta espanyol destinat a la missió portuguesa de Goa, a l'Índia, des d'on va fer múltiples viatges per l'Àsia central i la península Aràbiga.

El seu caràcter de viatger i missioner es va complementar amb la seva activitat en l'àmbit de la història i la cartografia. Així, va aprofitar la seva estada a la cort del rei Mogol Akbar per guanyar-se'n la confiança, cosa que li va permetre incorporar-se a una missió a l'Afganistan que li va servir per conèixer a fons el Caixmir, l'Himàlaia i el Tibet.

A conseqüència d'això va fer l'obra Ambaixador a la cort del Gran Mogol, on va incloure el seu mapa de l'Himàlaia i el subcontinent indi, dotat de tanta exactitud que va ser vigent fins a principis del s. XX.

Posteriorment, el rei Felip II li va encarregar una missió a Etiòpia per donar suport a la tasca missionera que intentava acostar el cristianisme copte a l'església de Roma. En aquest viatge el va acompanyar el pare Pedro Páez, que passaria a la història posteriorment per ser el descobridor de les fonts del Nil Blau.

En aquest viatge el van capturar tractants d'esclaus, de manera que va passar-se quatre anys al Iemen i va servir durant diversos mesos com a remer en galeres turques. Després d'obtenir la llibertat amb el pagament d'un rescat, va poder tornar a Goa, a la rodalia de la qual va morir.

Antoni de Montserrat va quedar en l'oblit durant diversos segles fins que actualment s'ha recuperat plenament la seva figura i se n'ha reivindicat la gran activitat missionera, historiadora i cartogràfica.

Organització 

Direcció:

 • Juan Corona, catedràtic d'Economia Aplicada, rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors.
   

Sotsdirecció:

 • Miguel Ángel Medina, doctor en Relacions Internacionals i professor de la UAO CEU ([email protected])

 

Consell assessor:

 

Institucions col·laboradores 
 • Casa Àsia
 • Institut Europeu del Mediterrani (IEMed)
 • Institut d'Estudis Nord-americans (IEN)
 • Fundació PALARQ


 

Identitat 

La Càtedra d'Estudis Mundials busca promoure l'estudi, la recerca i la divulgació dels múltiples aspectes que s'engloben en el coneixement del nostre món, fonamentalment els relacionats amb qüestions geogràfiques, polítiques, socials i culturals. La seva finalitat és donar cobertura a totes les activitats relacionades amb la geopolítica en el marc de la Universitat Abat Oliba CEU.

Visió:
Contribuir a millorar el coneixement integral de la realitat geopolítica mundial per part de l'alumnat de la universitat i de la societat en general a través d'activitats de docència, recerca i difusió.

Valors:

- Comunicació
- Coneixement
- Cooperació
- Cultura
- Desenvolupament
- Solidaritat

Línies de recerca:

- Democràcia escala global
- Hidropolítica
- Dinàmiques actuals del sistema internacional
- Conflictes internacionals

Activitats

Seminaris de recerca (anual): L'aigua com a factor geoestratègic global

Conferència 1: L'Armada (5 de novembre de 2020)
Conferència 2: Hidropolítica de l'Himàlaia
Conferència 3: La lluita per l'Àrtic
Conferència 4: L'Antàrtida, aquest gran desconegut

Congrés anual l 
- Elcano i Magallanes, precursors de la globalització
- Congrés en format taula rodona 
- Inclou crida a comunicacions

Conferències
- Jornada sobre la "llegenda negra", la figura de Carles V
- Jornada sobre dissuasió nuclear, WMD (Jeff Michaels)
- Debat sobre temes d'actualitat (un al desembre-gener i l'altre al maig)

Participació en seminaris i tallers de la UAO CEU
- Diàlegs de Bellesguard
- Cursos d'estiu

Activitats en el marc de les assignatures  
- Geopolítica  
- Globalisation and Geopolitics 

Paral·lelament es col·laborarà amb les activitats pròpies de la Càtedra Internacional CEU Elcano.

Publicacions

 

Reconeixements

  

ECONOMIA SOLIDÀRIA
Presentació

La Càtedra d'Economia Solidària (CES) té com a finalitat l'estudi, la investigació i la promoció de l'economia solidària com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

L'àmbit d'actuació és el conjunt de l'Estat espanyol, si bé ha signat acords amb altres entitats d'àmbit internacional per realitzar activitats conjuntes que serveixen per potenciar la implantació de l'economia solidària als màxims àmbits possibles.

L'objectiu principal és aprofundir en l'estudi i la investigació de l'economia solidària, així com promoure activitats per desenvolupar-la i aplicar-la. Les accions prioritàries de la càtedra s'agrupen en els àmbits de: formació, estudis i investigacions, i sensibilització.

Divulgació
 • Participació en el cicle de jornades organitzades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona titulada "La capacitat de les persones: figures d'autoprotecció. Alternatives a la modificació de la capacitat"
 • Participació en la jornada de presentació de l'informe sobre l'impacte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'educació superior 
 • Participació en el cicle de jornades organitzades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona titulada "Patrimonis protegits"
 • Participació en la sessió experiencial organitzada per la fundació Eurofirm  
 • Participació en reunió mundial de ministres i responsables universitaris sobre la via per a més inclusió i mobilitat en l'ensenyament superior, organitzada per la Unesco
 • Participació en la jornada organitzada per la Social Business City titulada "Bones pràctiques en economia social" 
 • Participació en l'esdeveniment Observatori sobre la monetització del valor social de les organitzacions de l'economia social 
 • Participació en l'acte celebrat a Ginebra en commemoració del Dia Internacional de totes les Religions 
 • Participació en la cerimònia del 75è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz
 • Participació en la clausura del màster en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship
 • Participació en l'Art-Lab Special Edition
 • Participació en el webinar  “Confronting Slavery’s legacy of racism together"
 • Participació en el webinar sobre la inclusió de persones amb discapacitats 
Cooperació al desenvolupament

La CES ha signat convenis amb universitats iberoamericanes al Perú i Xile per fer la formació d'emprenedors en economia solidària.

La CES contribueix a l'educació de la zona a través de:

 • un programa d'equipament de biblioteques a la regió de Piura
 • tallers d'animació lectora
 • tallers d'empoderament de mares i fills

Aquests programes els desenvolupen estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU a través del premi de periodisme solidari i, també, hi participen entitats i col·laboradors compromesos amb la formació en valors.

 • programes de formació amb universitats iberoamericanes
 • treball de camp a municipalies de la província de Piura

Sensibilització
 • Donar a conèixer la Càtedra d'Economia Solidària per ser la primera càtedra d'Espanya que busca sensibilitzar i formar a través de les eines pròpies d'una economia de valors.
 • Conscienciar de la importància de potenciar les activitats de les empreses i entitats d'economia social i solidària per crear quadres directius compromesos amb la societat.
 • Aconseguir un posicionament basat en solvència i credibilitat que torni a la societat la confiança en una economia responsable.
 • Aconseguir prou notorietat entre els públics escollits que identifiqui fàcilment els que són socialment responsables.
Organització

 

 

 • Xarxes a què pertany
  1. RIUESS.
  2. Social Business City Barcelona. Programa d'actuació de caràcter internacional, nascut sota el mestratge del professor Muhammad Yunnus (Premi Nobel de la Pau 2006) que té l'objectiu de transformar les necessitats socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a l'emprenedoria social i les empreses socials.

 

Línies de recerca

- finances solidàries: microcrèdits, fintech social, moneda solidària

- objectius de desenvolupament sostenible

- responsabilitat social corporativa

- innovació social

- mercats públics: compra ètica, clàusules socials

- feina i exclusió social

- discapacitat i inclusió social

- formes societàries de l'economia social i solidària

- comunicació social: màrqueting social, comunicació digital social

- aspectes migratoris al voltant de l'economia solidària: asil, refugi i migracions econòmiques

- cooperació al desenvolupament

- turisme social

Activitats

Un dels eixos de treball de la CES és la formació de professionals en economia social i solidària a través dels diferents àmbits socials, econòmics i jurídics que estan relacionats amb el seu desenvolupament i impacte en la societat. Per això es duen a terme les activitats següents:

 • Passantia internacional per a autoritats en matèria de models de tractament diferencials en un mitjà tancat per a adolescents que compleixen sanció d'internament.

 • Conferència inaugural del 12è màster en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries a càrrec del Sr. Ignacio Parody, president de la Fundació Trinijove, titulada "L'economia solidària en el segle XXI".

 • Xerrada "I els valors humans?", de la fundació No Somos Invisibles.

 • Cicle de conferències "Solidaritat a les aules", que imparteixen diferents experts en drets socials i drets humans a estudiants de grau de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Conferència del Sr. David Fernández, membre de l'Oficina Unesco a Ginebra, titulada "Drets humans i educació", per als estudiants dels graus en Educació Infantil i Primària.
 • Presentació del projecte Omega a la Universitat de Granada, Facultat de Belles Arts.
 • Membre del jurat dels Premis d'Innovació i Transformació Social de l'Obra Social La Caixa.
 • Exposició “El arte es vida”, de No Somos Invisibles.
 • Participació en el jurat del Festival Visualízame, organitzat per la fundació Inquietarte.

   

Activitats patrocinades
 • I Jornada implementar la RSE: "El win-win entre empreses i el tercer sector".
 • II Jornada implementar la RSE: "Del diàleg a la cocreació amb els grups d’interès social".
 • III Jornada implementar la RSE. "Innovar per crear benestar en les organitzacions" (vídeo).
 • Jornada Internacional sobre la Inclusió Laboral a través de les Empreses d'Inserció, l'Aplicació de Clàusules Socials i Reserves de Mercat, organitzada per la Fundació Trinijove i la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jornada commemorativa del 10è aniversari del Conveni Internacional de Persones amb Discapacitat: Els Drets dels Nens amb Discapacitat.
 • III Jornada dels Drets dels Nens: "Els nens i l'esport. L'esport és un dret humà? El dret del nen a l'activitat física esportiva".
 • Segona Jornada Internacional de Qualitat de Vida i Família, organitzada per la Gendarmería de Chile i la Càtedra de Qualitat de Vida de la Facultat de Ciències Humanes i Educació (notícia).
 • Impuls de la UNIRUN Solidària. La Càtedra d'Economia Solidària va patrocinar la cursa de joves de la Fundació Trinijove que van participar amb el dorsal de la Universitat Abat Oliba CEU. També, l'euro solidari que van aportar els corredors es va destinar a obres socials d'aquesta fundació que treballa per la inserció dels joves.
 • Project Renueva, de Danone.
Projectes en curs
 • Número de referència: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Projecte Jean Monnet
  Títol del projecte: Monnet EU Law between Universalism and Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values Beyond its Borders
  Organització coordinadora: Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez
  Resum: el Projecte Jean Monnet té com a objecte l'impacte dels canvis produïts a la Unió Europea a través de l'avaluació dels valors europeus.

 

 • Número de referència: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 

  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Erasmus+
  Títol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA
  Organització coordinadora: Yasar Universitesi
  Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia), Cork Institute of Technology (Irlanda), Ionian University (Grècia), Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia), Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Itàlia) i Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona).
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez i Olga Lasaga Millet
  Resum: el projecte OMEGA es construeix per augmentar l'ocupabilitat dels estudiants d'art i música. La iniciativa es proposa per equipar-los d'habilitats i competències extres.
  Proyecto
                                                          Omega

 • Número de referència: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2016/2017
  Programa o iniciativa: Universitat Pacífico de Chile
  Títol del projecte: Nucli Acadèmic Desenvolupament Humà i Economia Social. Facultat de Ciències Humanes i Educació
  Organització coordinadora: Facultat de Ciències Humanes i Educació de la Universitat Pacífico de Chile.
  Centres col·laboradors: Universitat Abat Oliba CEU; Sembra; Promedu; Institut de Cartografia, Recerca i Formació per a l'Ordenament Territorial (CIFOT) de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Nacional de Cuyo, Mendoza, l'Argentina.
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodríguez
  Resum: La generació de coneixement sobre l'economia solidària com una manera eficaç de generar espais de desenvolupament humà i social amb impacte en un conjunt de beneficis socials i culturals presents en la qualitat de vida de les persones. 

               Universidad
                                                          Pacífico

 

Sensibilització

La càtedra porta a terme una tasca de sensibilització a través de nombroses activitats lúdiques, socials i culturals per donar difusió a l'economia solidària en la societat.

 • Assistència a la Fira Inserciona.
 • Conferència de Jordi Roglá, director de Cáritas Barcelona.
 • Conferència inaugural de la novena edició del màster en Economia Social i Solidària a càrrec del professor Alex Murdock i professor de Nonprofit Management and Leadership de la London Southbank University amb el títol “Social innovation and shared value in the food sector… same wine but new bottles”. També es va impartir la conferència “El binomi probresa-economia: un repte per al segle XXI" en la clausura del doctorat d'Economia de 2014.
 • Conferència impartida pel professor Douglas Cassel, de la Notre Dame University (Indiana), titulada "Empreses i drets humans".
 • Organització de la jornada La Importància de l'Educació en el Respecte dels Drets de la Família.
 • Celebració del 10è Aniversari de l'Observatori d'Economia Solidària (OES).
 • Conferència impartida pel Sr. Joan Melé, ex-director general del Triodos Bank, amb el títol “Banca ètica, banca transparent”.
 • Conferència impartida pel Dr. Ferran Porta, exdirector del Departament d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU i membre de la Càtedra d'Economia Solidària, titulada "L'economia solidària versus l'economia col·laborativa".
 • Conferència impartida per la Sra. Carmen Trilla, membre del Programa “Universitats amb Cor” de Cáritas Diocesanas de Catalunya, amb el títol "Servei de Mediació de l'Habitatge de Cáritas Diocesana de Barcelona".
 • Conferència a càrrec de l'alt representant permanent de Costa Rica davant les Nacions Unides a Ginebra, Christian Guillermet Fernández. El tema escollit va ser el dret humà a la pau.

 

 
Actes organitzats a la Universitat Abat Oliba CEU
 
 • Acte coorganitzat per la CES i la Plataforma per la Família Catalunya-ONU a la seu de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona el 2 d'octubre de 2015, amb el títol “La família com a institució de valors, suport i integració”.
 • L'acte va comptar amb les intervencions de la secretària de Família de la Generalitat de Catalunya, Dolors Gordi, i de la secretària general de la Universitat Abat Oliba CEU, la Dra. Carmen Parra. La vicepresidenta de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, Cecilia Bosch; la coordinadora psicooncològica de la Fundació FEFOC, Dra. Tania Estapé; el membre del Centre Cultural Gitano de la Mina Manuel Cortés; l'advocat Oscar Puy; el membre del Centre Cultural Gitano de la Mina Manuel Fernández Cortés, y el periodista Daniel Arasa. Tots van reivindicar el compromís de la família amb la societat civil.
 • Jornada XXV Aniversari de la Convenció dels Drets del Nen.
  La CES, juntament amb els departaments de Psicologia, Educació i Comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU, va organitzar al novembre una conferència per commemorar el XXV Aniversari de la Convenció dels Drets del Nen. Hi van ser presents institucions relacionades amb els menors, tant de l'àmbit internacional (UNICEF), com de l'àmbit públic (Ajuntament de Barcelona) i privat, representat per organitzacions que treballen amb menors.
  Les conclusions, redactades pel Comitè d'Organització, van estar distribuïdes entre les entitats públiques i privades que treballen amb menors.

 

Activitats patrocinades per la Càtedra d'Economia Solidària

 • Patrocini de la II edició de la Mostra de Cinema Peruà, celebrada a Barcelona del 10 al 16 de setembre de 2009
 • Premi de Periodisme Solidari
 • Patrocini de la III edició de la Mostra de Cinema Peruà, celebrada a Barcelona del 10 al 23 de setembre de 2010
 • Patrocinadors del Premi d'Arquitectura Sostenible, organitzat per Arquitectum
 • I Concurs de Fotografia Noves Mirades
 • Patrocini del Congrés Internacional sobre el Dret Humà a la Pau
 • Amfitriona de la desfilada solidària organitzada per la Fundació ARED en el marc de la Marató contra la Pobresa organitzada per TV3
 • Copatrocini del “raid” solidari UNIDESERT
 • Patrocini del I Premi de Curts Solidaris del Festival Visualízame, organitzat per la fundació Inquietarte
Publicacions
 • Abdulaziz, A.; Fernandez-Puyana , D. (2020) Moving Towards a Sustainable Peace: A Reflection on the United Nations’ Work.

 • Canne, M.; Parra, C. (2020) “Digital platforms: mapping the territory of new technologies to fight food waste” Bristish Food Journal - -ISSN.- 0007-070X. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0391Parra Rodríguez

 • Cruz López, Y.; Parra Rodríguez, C. (2020) Educomunicación para un compromiso con los ODS  en Aproximación periodística y educativa al fenómeno de las redes sociales Aída María de Vicente Domínguez (coord.), Javier Sierra Sánchez (coord.). Pàg. 529-540, Madrid (Espanya), ISBN.- 978-84-486-2035-6.

 • Parra Rodríguez, C. (2020) El papel de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural en un mundo globalizado en Problemas Globales. Cinco siglos después de la primera vuelta al mundo. Lasaga, O, Barraycoa, J. (ed.) y Rodríguez-Ponga , R. (coord.), Ediciones CEU. 

 • Parra Rodríguez, C. (2020) “Del migrante al refugiado ambiental”, Tiempo de Paz: La explotación de los recursos naturales, Vol. 136, pàg. 43-50. Barcelona (Espanya) ISSN 0212-8926.

 • Parra Rodríguez, C. (2020) La feminització de la pobresa en “Les dones pioneres de l’economia solidària”, pàg. 8-10 , Barcelona (Espanya).- Dep. Legal: DL B6687 2020 

 • Carmen Parra Phd, Chairholder UNESCO Peace, Solidarity, Intercultural Dialogue Abat Oliba CEU University. Yolanda Cruz López, Director of Visualizame Festival.

 • Cruz López, Y.; Parra Rodríguez, C. (2019) Cortometrajes para educar: La infancia, víctima en los conflictos bélico en El valor de la educación en una sociedad culturalmente diversa - Pàg. 289-309. Universitat d'Almeria. - ISBN.- 978-84-17261-60-3.

 • Yearbook Diplomatic and Consular Law

 • Parra, C. (2017) “Encouraging Skills and Entrepreneurial Spirit to Improve Employability of Young Artists”, World Academy of Science, Engineering and Technology. 

 • Parra, C. (2017) “Virtual teaching in postgraduate programs: the importance of social collaboration in virtual communities”. Procedia Social and Behavioral Sciences (p. 1430-1438. ISSN.-2010376X, 20103778). 

 • Parra Rodríguez, C.; Lasaga Millet, O. (2017)  “El papel del tutor de empresa en las prácticas  de estudiantes con discapacidad”. A: The UB Journal of Psychology - Vol. 47 Número: 3 (p. 53-54) Barcelona ISSN.-0066-5126. 

 • Parra Rodríguez, C. (2017) “España frente a los retos internacionales y europeos del desarrollo sostenible”. A: España y la Unión Europea en el orden internacional  Pàg. 1319-1329-. Editorial.- Tirant lo Blanch.- Valencia (España).- ISBN.- 978-84-9143-483-2.

 • Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2017) “El cine como herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho. Listen más allá de lo que ves. En el punto de mira: Sobre comunicación en la era digital - Pàg. 87-96-. Editorial.- Mc GrawHill Education.- Madrid (España).- ISBN.- 978-84-486-13617.

 • Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2017) “El cine como herramienta didáctica en la enseñanza del Derecho. Listen más allá de lo que ves”. A: Nuevos retos docentes en ciencias sociales y jurídicas- Pàg. 157-168-. Editorial.-Huygens.- Barcelona (España) - ISBN.- 978-84-15-663768.

 • Parra Rodríguez, C. “The protection of underwater cultural heritage from the perspectives of International Law”. A: New Approaches to the Law of the Sea (In Honour of Ambassador Jose Antonio de Yturriaga –Barberán). Fernández-Sánchez, P.P. (Ed.) - Pàg. 273-291-. Editorial.- Nova Science Publishers.- Nueva York (Estados Unidos).- ISBN.- 978-15-36119848.

 • Parra Rodríguez, C. (2016) “Entrepreneurship and Business”. A: Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. - Pàg. 192-229 -. Editorial. - Yasar University. - Izmir (Turkey). - ISBN. - 978-975-6339-51-0. Erasmus + Program of the European Union.
 • Parra Rodríguez, C. (2016) “El audiovisual y la conciencia empática”. A: Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar - Pàg. 67-75 -. Editorial.- ASUNIVEP.- Almeria (España).- ISBN.- 978-84-617-5569-1.
 • Parra Rodriguez, C. (2016) “Restriction on the Free Movement of Persons with the Framework of immigration Policy”. A: EU Migration Policy and the internal security of the Members States - Pàg. 183-210-. Editorial - De Iure Pl.- Berlín (Alemanya).- ISBN.- 978- 39- 817- 7856- 4.
 • Parra Rodríguez, C. (2015). “Mujer inmigrante, mujer trabajadora”. A: La mujer incansable. Barreras y retos laborales - Pàg. 173-195 -. Editorial.- Síntesis.- Madrid (España).- ISBN.- 978-84-9077-228-7.
 • Parra Rodríguez, C. (2015). “El cine como herramienta formativa en el aula: Educar la Mirada”. A: Docencia virtual y experiencias de innovación docente: entornos b-learning y e-learnig. - Pàg. 267-271 -. Editorial.- Huygens.- Barcelona (España).- ISBN.- 978-84-15663-49-2.
 • Parra, C. (2015) “La sostenibilidad del Tercer Sector a través de las herramientas de la Emprendeduría Social”, Revista Española del Tercer Sector, (p. 121-146), España. ISSN 0718-980 X.
 • Parra, C.; Lasaga, O. (2015) “Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Entrepreneurs”, Journal of Yasar University, (p. 93-105), Turquia. ISSN.- 1305-970X.
 • Lasaga, O; Parra, C. (2015) "Practices for Collaboration between Universities, Businesses and the Third", Journal of Yasar University, (p. 21-30), Turquia. ISSN.- 1305-970X.
 • Parra Rodríguez, C; Porta Jaques, F. (Dir.) (2014).- Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía.- Ed.- J.M. Bosch editor .- Barcelona.- ISBN.- 978-84-942385-9-8.
 • Parra Rodríguez, C.- (2014).- Instrumentos para el fomento de la emprendeduría social. A; Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía - Pàg. 27-53 -. Editorial.- J.M. Bosch Editor .- Barcelona (España).-ISBN.- 978-84-942385-9-8.
 • Parra Rodríguez, C. (2014).- Docencia virtual en programas de postgrado: la importancia de la colaboración social en comunidades virtuales en el libro Docencia virtual y experiencias de innovación docente - Pàg. 64-77 -. Huygens Editorial.- Barcelona (España).- ISBN.- 978-84-15663-38-6.
 • Parra Rodríguez, C. "Las empresas de inserción, herramienta económica para luchar contra la crisis". A: Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (España).- ISBN.- 978-8476 98642- 4.
 • Ruiz, C; Parra C. (2013) - Social Innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies.- Ed- Routledge. Taylor & Francis Group. London and New York. ISBN 978-0-415-64014-5.
 • Parra Rodriguez, C. (2013) - "The Impact of the Economic Recession on Spain’s Third Sector". A: Government-Nonprofit Relations in Times of Recession (ed. Rachel Laforest) – Pàg. 129-145. Editorial- Queen’s Policy Studies Series.- School of Policy Studies, Queen’s University.- McGill-Queen’s University Press.- Montreal & Kingston (Canadà). 2013.- ISBN.- 978-1-55339-327-6.
 • Parra, C. (2013) “Panstwa Europy Wschodniej i prawo czlowieka do pokoju”, Sprawy. Miedzynaridowe, (p. 92-102), Polònia. ISSN 0038-853x.
 • Parra, C. (2013) “Economía solidaria para el Siglo XXI”, Catalunya Económica, (p. 18-22), España. ISSN: dipòsit legal B-14938-95.
 • Parra, C. (2013) “La empresa social: Creadora de empleos verdes en España”, Revista de trabajo social, (p. 53-63), Chile. ISSN 0718-980 X.
   
Reconeixements
 • La Federació d'Associacions Empresarials d'Empreses d'Inserció (FAEDEI) va atorgar a la Càtedra d'Economia Solidària el Premi Empresa Responsable amb la Inserció (ERI).
 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2017 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per José Miguel García Rivas titulat “Manos Unidas. Análisis histórico de la entidad y de una campaña de marketing”.

 • Premi Ángel Herrera Oria al millor estudiant per a l'alumna del màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries Sara García Escribano.

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2018 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Laura Busto López titulat “La cooperativa como activo a la conservación y desarrollo local”.

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2019 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Sonia Guillera titulat "Itineraris d'inserció per a persones en risc o situació d'exclusió social".

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2018 la distinció especial al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Xavier Porta titulat "La otra cosa del voluntariado: Estudio de las inquietudes y motivaciones de los jóvenes voluntarios en la sociedad actual".

 • Càritas Diocesana de Barcelona va concedir el 2019 la distinció honorífica al millor treball de final de màster de contingut social al treball presentat per Eira Massip titulat “Proyecto de creación de ARTAMI E.I. de inserción municipal para gestionar los servicios públicos de atención a la dependencia”.

 • Premi a la iniciativa de voluntariat "Vets for Africa".

 • ICUSTA va premiar la iniciativa de voluntariat internacional en què van participar professors i alumnes de les tres universitats CEU. El projecte premiat es titula "Vets for Africa en Malawi" i es va iniciar a Kènia el 2011 amb docents i alumnes de la CEU UCH juntament amb altres organitzacions. La missió es va traslladar a Malawi el 2015 i, si bé el projecte inicial estava centrat en veterinària, se n'ha anat ampliant la intervenció amb l'objectiu d'optimitzar els recursos alimentaris per millorar la nutrició humana i prendre la formació com a eix vertebrador del desenvolupament per al futur. La Càtedra UNESCO Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural participa en aquest projecte implementant-hi l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible.

 • Premi a la innovació docent. El projecte CREAS (creativitat, aprenentatge i servei) a la UAO CEU, presentat per les professores doctores Marisa Vázquez, Laura Amado, Carmen Parra, Maite Signes, Cintia Carreira, Marina Fernández, Marta Oporto i Francisca Higueras va obtenir el V Premi de Projectes d'Innovació Docent.

 • Premi Càtedra UNESCO Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural: Haití es mujer. La Càtedra UNESCO Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural va participar en el festival Visualízame, organitzat per la fundació Inquietarte, i va atorgar un premi al millor curtmetratge en defensa dels drets humans i de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible. En la IX edició del premi, va ser per al documental Haití es mujer, de Mar Domínguez Ortega (Espanya-Haití, 2018). 

EMPRESA FAMILIAR I CREACIÓ D'EMPRESES (CEFICE)

Presentación

La Cátedra de Creación de Empresas y Empresa Familiar tiene por objeto el análisis, la investigación y la docencia de la realidad y perspectivas de dichas empresas desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes, ocupándose de desarrollar el programa formativo y las tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación de los alumnos en esta materia. Dado el carácter multidisciplinar de la misma ésta puede impartirse en coordinación con los planes de estudio elaborados por Departamentos como los de Administración y dirección de Empresas, Derecho, Economía y Psicología. Por un lado se estudia todos los procesos necesarios para la creación de empresas: idea de negocio, estudio de mercado, elaboración de business plan, etc., aportando los instrumentos adecuados para facilitar el desarrollo de la emprendeduría, y por otro lado se estudia la realidad de la empresa familiar, auténtico núcleo central de la economía, poniendo énfasis en las cuestiones más complejas relacionadas con la continuidad de la misma, la relaciones entre familia y empresa, y objetivos de futuro como la profesionalización y la internacionalización. La Cátedra forma parte de pleno derecho de la Red de Cátedras de Empresa Familiar auspiciada por el Instituto de la Empresa Familiar que está considerada en nuestros días la más importante del mundo, y que cuenta con Cátedras similares en 37 universidades españolas, posibilitando el trabajo en Red y la siempre tan necesaria interacción entre el mundo de la empresa y la universidad.

Organización

La Cátedra de Empresa Familiar y Emprendimiento UAO CEU está coordinada por:

 • Dr. Juan F. Corona Ramón, director de la Cátedra CEFYCE UAO CEU
 • Dra. Carmen Ruiz-Viñals, subdirectora de la Cátedra CEFYCE UAO CEU
 • Dr. Fernando Álvarez-Gómez, subdirector de la Cátedra CEFYCE UAO CEU

A partir del 16 enero de 2015 un grupo de profesores miembros de la Cátedra y Colaboradores de la misma se han ido reuniendo para activar tanto las actividades (seminarios, jornadas, encuentros, workshops, afterworks, challenges, etc…) como las investigaciones y publicaciones en la doble temática que aborda la Cátedra: 1) Empresa Familiar y 2) Emprendimiento.
Para vehicular la investigación de la Cátedra se ha formado un grupo de investigación consolidado reconocido por la Generalitat de Catalunya.

La Cátedra de Empresa Familiar y Creación de Empresas forma parte de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de Empresa Familiar. La filosofía de la Cátedra es de carácter “gana-gana” / “win-win”. Se quieren identificar varias áreas de trabajo en relación con la Empresa Familiar y el Emprendimiento para ofrecer la Cátedra a las personas de la Universidad como paraguas académico. Se trata de coordinar la parte del trabajo diario desde los diferentes campos multidisciplinares que se relacionan con la Empresa Familiar y el Emprendimiento y darle un valor conjunto. En esta multidisciplinariedad también se busca una procedencia diversa de los miembros de la Cátedra, buscando especialistas de diferentes departamentos de la Universidad y fomentar el trabajo conjunto con otros profesionales de otras Universidades y de la empresa privada. Ello nos da un carácter más operativo a la hora de plantear proyectos de investigación, que nacen ligados con el mundo empresarial.
 

Líneas de investigación
 • Toma de decisiones basada en sistemas de información en la Empresa Familiar.
 • Liderazgo en la Empresa Familiar.
 • Storytelling en la Empresa Familiar y el Emprendimiento.
 • Self-management en la vida directiva.
 • Responsabilidad Empresarial.
 • Cultura y Valores en la Empresa Familiar.
 • Mujer Emprendedora.
 • Papel de la mujer Directiva en la Empresa Familiar.
   
Actividades


LISTADO ACTOS EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA FAMILIAR (Inicio CEFYE, febrero de 2015):

1.- 11 diciembre 2014, Barcelona, UAO CEU: Networking Breakfast del Districte del Coneixement. Conferencia del director de la Cátedra Juan F. Corona, con el título: “Internacionalización de la Empresa Familiar”.
2.- I Ciclo de Seminarios “Encuentros de Empresa Familiar”:
19 febrero de 2015: a cargo de la presidenta del Grupo Codorniu, Mar Raventós. El protocolo familiar, pieza clave en el éxito de la Empresa familiar.
5 de marzo de 2015: a cargo de Nacho Calvo, responsable de Organización y Desarrollo del Grupo Cosentino. Importancia de la política de formación en la empresa familiar: el caso del programa IMPULSA. 
3.- 6 de marzo de 2015: presencia de la Cátedra de Empresa Familiar y Creación de Empresas en el Face-to-Face del Cornellà Creació Fórum, entre Juan F. Corona y la periodista, directora adjunta de El Periódico, Olga Grau.
4.- II Ciclo de Seminarios “Encuentros de Empresa Familiar”:
27 de marzo de 2015, II Encuentros de Empresa Familiar: Antonio Gallardo, vicepresidente de Almirall ProdesFarma. La importancia de la internacionalización en la estrategia de la empresa familiar.
29 de octubre de 2015 Sergi Ferrer Salat, presidente Grupo Ferrer. El presidente del grupo Ferrer explica su concepto de lo que debe ser la filantropía del siglo XXI.
27 de noviembre de 2015 II Encuentro de Empresa Familiar:  Joaquín Uriach. La capacidad de transformación es clave para que una empresa perdure.
29 de junio de 2015 I Jornada de Emprendimiento Experiencial. Han intervenido la fundadora de ‘Circle Line’, Marta Alonso; los fundadores de Sitka Capital, Miguel Lobón y Carlos Guerrero; el fundador de eltenedor.es, Álex Lorenzo; la emprendedora del sector de la moda Nina Urgell; el CEO en ‘Social Coin’, el emprendedor, empresario y gestor de incubadora de starts up Carlos Blanco; la social media en ‘Sogues Comunication’, Aretha Fusté; el director de ‘Westinghouse Future Economy’, Marc Vidal; y el director de Producción y Desarrollo en ‘Neuroelectrics’, Guillem Mitjà.
29-30 de junio 2015, Curso de verano sobre Emprendimiento Experiencial e Innovación
13-14 de julio de 2015, Participación en el III Curso de Verano CEU Emprende ‘Emprendiendo en las aulas y más allá’.
20 de septiembre de 2016, Publicación y presentación pública del Informe “La Empresa Familiar en España (2015) http://www.iefamiliar.com/publicaciones/la-empresa-familiar-en-espana-2015 Publicado por el Instituto de Empresa Familiar, con la colaboración del Banco Santander.

Conferencias:
01 de octubre de 2015: jornada ‘Casos de emprendimiento: Modelos de Éxito’. conocer de primera mano la vivencia de dos jóvenes emprendedores que han obtenido éxitos con sus respectivas iniciativas. Los ponentes han sido Oscar Pierre e Iris Sanmartín, fundadores, respectivamente, de Glovo App y FormalDocs.
09 de noviembre de 2015: conferencia de Marc Muñoz, fundador de Brodynt Global Services. Emprender supone tomar el control de la propia vida, según 
11 de diciembre de 2015: RSC mesa redonda Buenas prácticas RSC. Han intervenido el voluntario de Cáritas Barcelona y responsable del programa Universitats amb Cor, Fernando Porta; la directora de Barcelona Sustainable Tourism, Joana Homs; la directora de Recursos Humanos del Grupo Clece, Rosa Llamas; y el director general del Institut Cerdà, Carles Cabrera. Ha moderado la mesa la vicerrectora de Ordenación Académica de la UAO CEU, Eva Perea.
18 de febrero de 2016: Encuentros con Jóvenes emprendedores. Agustí Torelló. El vino español debe apostar por su singularidad y no guiarse tanto por las modas. 
30 de marzo de 2016: I Workshop Mujer Emprendedora. La UAO CEU organiza el I Workshop de la Mujer Emprendedora, para poner de relieve el singular papel que la mujer juega en el panorama empresarial. Participan la fundadora y CEO de ‘Pop Places’, Karen Prats; la responsable de eCommerce en ‘Unpasomás’, Beatriz de la Sotilla; y la fundadora y CEO de ‘María Pascual’, María Pascual. Presentación de la plataforma ENVISION, que, impulsada por la Associaton of Organisations of Mediterranean Businesswomen, nace con el propósito de aglutinar a las dirigentes de pequeñas y medianas empresas y a mujeres emprendedoras de nuestro país. 
28 de junio de 2016: II Jornada de Emprendimiento Experiencial: ideas que crean modelos de negocio. El que fue director de Marketing de Correos, Pau Cubells, ha abierto la II Jornada de Emprendimiento Experiencial que, organizada por la Cátedra de Empresa Familiar y Creación de Empresas, ha servido de antesala al Summer Camp de Emprendimiento que se celebra durante toda esta semana en la UAO CEU. Participan el CEO de Waynabox, Pau Sendra; el CEO y fundador de Sonarventures, Álvaro Cuesta; la CEO y fundadora de LestGoi!, Yaiza Canosa; y la CEO y cofundadora de Dietox, Virginie Roge.
28-30 de junio de 2016: II Summer Course sobre Emprendeduría experiencial e innovación
15 de diciembre de 2016: II Workshop Mujer Emprendedora, con la participación de Natalia García, Directora ejecutiva en CREA HOUSE, Miriam Escrivà, CEO & Founder en Miriam Escrivà Events y Miriam Lao, Cofundadora y CEO en Ingenius.
III Encuentros de Empresa Familiar: (Salón de Grados)
2 marzo de 2017. “Fomento del Emprendimiento desde la Empresa Familiar: el caso de Lanzadera”. A cargo de Javier Jiménez, Director General de LANZADERA. 11:30h Salón de Grados UAO CEU.
31 de marzo de 2017. “Impulso de la innovación desde la Empresa Familiar”. A cargo de Aleix Pons, Director de Economía y Finanzas de COTEC. 11:30h Salón de Grados UAO CEU.
IV Jornada de Emprendimiento Experiencial: (Salón de Grados)
17 de marzo de 2017: Jornada de tarde (16-20h), donde diferentes emprendedores y financiadores del emprendimiento explican su trayectoria. Programa:
16h Luis Crisenti. Socio Plana Abogados.
17h. Juan Prim. CEO y fundador Corre y Vuela.
18h. Marc Vila. Consultor Senior Business Angels Network Catalunya.
Presentación en el Círculo Ecuestre del Estudio/Informe sobre la Empresa Familiar en Catalunya: 24 de marzo de 2017: a cargo del Dr. Juan F. Corona y el Dr. Fernando Álvarez. 12h.
Red de Cátedras de Empresa Familiar. L’Empresa Familiar a Catalunya. Associació Catalana de l’Empresa Familiar, 2017.
2ª Edición del CEU Emprende Summer Camp: Emprendimiento. Tras el éxito de la 1ª edición del Summer Camp organizada por la Cátedra EFYCE en colaboración con CEU Emprende, se reedita esta actividad inter-CEU (ya que los participantes son de la USP CEU; UCH CEU y la UAO CEU), este curso en Valencia, pero organizado por la Cátedra EFYCE, en colaboración de CEU Emprende y la UCH CEU. Inmersión de 1 semana en el mundo del emprendimiento: 26 de junio-30 de junio de 2017.
Actividades del Club de Emprendedores (mentorizadas por el equipo de profesores: Carmen Ruiz, Alexis Vegas y Ángel Pachón).
Debate de Economía a tres bandas (realizado en diciembre de 2016)
Afterwork 28 de febrero de 2017; 18,30h
Barcelona Thinking Challenge (26-27 de abril de 2017).
10 de febrero de 2017: firma de Convenio UAO-UOC-Foment del Treball-Fepime 
III workshop mujer emprendedora (1 de octubre de 2017)
Con la participación de Patricia Pólvora, CEO de Teterum y Geni Ramos, emprendedora del sector digital.
Publicación y presentación pública del Informe “La Empresa Familiar en España (2017). Publicado por el Instituto de Empresa Familiar, con la colaboración del Banco de Santander. (febrero 2018)
IV Jornada Emprendimiento Experiencial (21 de marzo de 2018)
    16h. Laura Fernández Giménez. CEO y Co-fundadora de FutureFunded
    17h. Agustín Arga. www.ecomlabsincubator.com
Actividades del Club de Emprendedores (mentorizadas por el equipo de profesores: Carmen Ruiz, Alexis Vegas y Ángel Pachón).
Debate de Economía a tres bandas (realizado en diciembre de 2017)
Barcelona Thinking Challenge (18-19 de abril de 2018). Reto: El desperdicio alimentario.
IV Workshop de la Mujer Emprendedora. (24 de noviembre de 2018) con la participación de Natalia Pujades, CEO en Scratch School y Sara Werner CEO en Cocunat.
II Afterwork en colaboración con el Club de Emprendedores (12 de diciembre de 2018) con la participación de CEO y fundador de vinos Reilón y Laagam, Diego Arroyo, y del CEO y fundador de PartyAdvisor, Pol Domingo.
V Jornada Emprendimiento Experiencial (11 de marzo de 2019). 16-18h.
16h Adrián Lorenzo. CTO Mr. Jeff. Toni Gómez. CEO Wakko Comunicación.  
17h Antoni Abellán. CEO Helion Technologies. Agustín Arpa. CEO Wana Group
Ponencias en los Congresos de Empresa Familiar de 2015 a 2018 por parte del Dr. Juan F. Corona: 
XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Comprometidos con el futuro. Valencia, 28, 29 y 30 de octubre de 2018
XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Celebrando la Historia, Creando Futuro. Toledo, 1, 2 y 3 de octubre de 2017
XVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Crecimiento y creación de empleo. Bilbao, 25, 26 y 27 de octubre de 2015

BCN Thinking Challenges:
BARCELONA THINKING CHALLENGE
VI Edición: (Curso 2017-2018) Reto: Cómo vencer el despilfarro alimentario 
V Edición: (Curso 2016-2017). Reto: La reducción de las desigualdades en las ciudades 
IV Edición: (Curso 2015-2016). Reto: La gestión de la edad en las empresas 
III Edición: (Curso 2014-2015). Reto: Equilibrar el rendimiento escolar en España
II Edición: (Curso 2013-2014). Reto: Integración de las personas discapacitadas en el trabajo 
I Edición: (Curso 2012-2013). Reto: Integración laboral de los parados de larga duración
I Edición BCN Th Ch (Curso 2012-2013): Integración laboral de los parados de larga duración 
En 2008 empieza una importante crisis económica en nuestro país, que lleva a miles de personas a perder su empleo. Unos años más tarde, la situación empeora: Con unos cinco millones de parados en toda España, y cerca de 900.000 solo en Cataluña, los dramas familiares son el pan nuestro de cada día; el sistema de colocación es ineficiente, por lo que la búsqueda de trabajo por cuenta ajena ya no parece una buena opción. 
En 2013 la situación de los parados de larga duración es especialmente dramática por las numerosas cargas familiares de estos (cónyuge, hijos, personas mayores al cargo de la familia, etc.). Los miembros del Club de emprendedores se dan cuenta de esta situación, y deciden hacer algo para contribuir a solucionar este problema. Con ello nace la I Edición de BCN Thinking Challenge. 
El objetivo de esta primera edición es organizar un hackathon day, un día de trabajo donde se reúnan estudiantes y expertos de la materia, con la doble finalidad de realizar proyectos y aprender durante el proceso. 
II Edición BCN Th Ch (Curso 2013-2014): Integración de las personas discapacitadas en el trabajo 
En la II Edición del BCN Thinking Challenge, las personas con discapacidades fueron el foco de atención de esta edición. El objetivo de la jornada era elaborar un plan de negocio, con el fin de dar soluciones para que este colectivo pueda encontrar salidas profesionales adecuadas a sus capacidades. Se constituyeron seis grupos compuestos por ocho o nueve participantes, de los cuales, había al menos un profesional, y una persona con una discapacidad concreta. El objetivo de esta organización de los grupos fue conseguir una amplia diversidad en los proyectos, de manera que cada equipo tuvo que trabajar en torno a una situación concreta, y sus propuestas se enfocaron en torno a la discapacidad de la persona en el grupo. 
Esta Edición contó con el apoyo de diferentes asociaciones que trabajan directamente con este colectivo, como Cáritas, Once y AIJEC. También contó con el respaldo institucional del Parlamento Europeo, comprometido con la igualdad de derechos y oportunidades para las personas discapacitadas y su integración en la sociedad. Este apoyo se manifestó a través de una carta del entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz; este anunció: «es un gran honor concederle el alto Patrocinio del Parlamento Europeo a esta iniciativa». 
Cabe destacar la entrega del premio al mejor emprendedor de la jornada. Este fue entregado a Àlex Romera, alumno de la Universitat Pompeu Fabra, quien acudió a la jornada con su perro lazarillo, pues Àlex padece de ceguera. 
III Edición BCN Th Ch (Curso 2014-2015): Equilibrar el rendimiento escolar en España 
En España el fracaso escolar siempre ha sido una materia pendiente en el campo de la educación. Así lo contemplan los datos recogidos por el INE: en 2014 el nivel de abandono de la educación – formación, era del 18.1% en las mujeres, y el 25.6% en los hombres; siendo la media europea del 9.6% y 12.8%, respectivamente. Pese a que estos niveles seguían una tendencia decreciente a lo largo de los últimos años, continuaban siendo muy elevados, y por ello se decidió que era una temática que necesitaba ser abordada. En esta edición, los grupos, además de tener profesionales del sector, contaron con un grupo de profesionales de diferentes escuelas de Barcelona, que asesoraron a los participantes acerca de la materia. La finalidad de este encuentro fue idear un proyecto empresarial que contribuyera a la mejora del sistema educativo y corrigiera las altas tasas de fracaso escolar que presenta nuestro país. 
De las siete propuestas, la del equipo creador de LINK, fue la que daba una mejor respuesta al reto planteado en esta III Edición. El grupo, que contó con el apoyo de una profesora de la Escola Pineda, expuso su proyecto basado en localizar las causas del abandono escolar para conseguir «redirigir al alumno que está al borde del fracaso escolar». 
IV Edición BCN Th Ch (Curso 2015-2016): La gestión de la edad en las empresas 
En esta Edición se propuso el reto de conciliar las diferentes generaciones que conviven en el ámbito laboral, y promover una sintonía intergeneracional que repercuta positivamente en el entorno laboral. El objetivo fue la formulación de proyectos emprendedores que facilitasen la integración de las personas de más edad, con una amplia experiencia profesional, con las generaciones más jóvenes, que se incorporan al mundo laboral. 
Se fomentó que los proyectos incluyesen estrategias como el «mentoring» de los trabajadores con más años de recorrido laboral, la búsqueda de trabajo en el último tramo de la vida profesional y la integración de las nuevas metodologías de trabajo. Esto último fue un elemento innovador que el Club de emprendedores quiso enseñar a los participantes, y que se consigue a través del «retro-mentoring»; esta es una práctica poco difundida aún, que se basa en la transmisión de conocimientos desde las nuevas generaciones hacia arriba. Aplicando ambas técnicas, se consigue acercar ambas generaciones mediante un círculo de formación mutuo. 
El proyecto que mejor respuesta dio al reto de la conciliación intergeneracional que se planteó fue Jubbin. Su propuesta se basaba en poner en contacto la experiencia de los trabajadores seniors con el empeño y la iniciativa de los jóvenes emprendedores al inicio de su carrera profesional. Esto se conseguía a través de una plataforma de soporte digital pensada para implementar un modelo de reemplazo generacional progresivo y que solucionase «el miedo empresarial a la inexperiencia». 
Esta edición se puede considerar como la primera que tiene un carácter internacional, pues contamos con la participación de alumnos de intercambio, tanto del programa ERASMUS, como de estudiantes de otros programas, provenientes de la Miami University, entre otras. 
V Edición BCN Th Ch (Curso 2016-2017): La reducción de las desigualdades en las ciudades 
En la quinta edición se ha planteado de forma holística la reducción de las desigualdades, mediante proyectos como start ups tecnológicas relacionadas con la Smart City que contribuyen a una redistribución más equitativa de recursos en el territorio de la ciudad. 
El objetivo nuevamente fue la formulación de proyectos emprendedores que facilitasen el reto planteado de reducción de la desigualdad. Se fomentó que los proyectos incluyesen estrategias como el «networking» y que fueran proyectos innovadores y generadores de valor. Se valoró proyectos que generaran nuevas áreas de centralidad. El proyecto que mejor respuesta dio al reto de reducción de la desigualdad fue el proyecto «Plentiservice», que consiste en una plataforma web pensada para poner en contacto las necesidades urgentes de los particulares con el capital de recursos y habilidades que ofrecen personas en paro y con riesgo de exclusión. 
El proyecto estaba enfocado a los barrios de Sant Andreu y La Sagrera, debido a que presentan elevados índices de desempleo. «Plentiservice» respondía así al reto planteado en esta edición del BCN Th Ch, que era el de proponer modelos de negocio que repercutan en la reducción de la desigualdad existente entre los barrios de la ciudad de Barcelona. 
Como parte del premio, los integrantes disfrutaron del apoyo de «Projecte Atípics» para el desarrollo de su idea. Atípics es un programa de emprendimiento juvenil que se centra en proyectos de impacto social.  El jurado del V BCN Th Ch estaba compuesto por el responsable del programa Universitats amb Cor de Càritas, Fernando Porta, el exdirectivo de CaixaBank, Alberto Trallero, el director de Desarrollo de Proximidad de Barcelona Activa, Enric Miravitllas, el fundador de UnCommon People y autor de «365 formas de pedir trabajo», Oscar Arenas, el doctor en Psicología, Joaquín Limonero, y el director corporativo de Marketing Comercial de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Andreu 
VI Edición BCN Th Ch (Curso 2017-18) Cómo vencer el despilfarro alimentario 
En esta última edición el business case a trabajar era la manera de vencer el despilfarro alimentario. Para orientarlos en la tarea, había un equipo de asesores compuesto por profesores de la universidad y emprendedores como el fundador de Uli Uli BCN, Cristian Agudelo, el fundador y CEO de AllanRay, Álex Bastarós, el project manager internacional de Doctor Fackoy, Ana Puig, y la CEO fundadora de Thunderglasses, Miriam Lao. 
En esta sexta edición, el jurado estaba compuesto por el sustainability integration manager de Danone, Borja Lafuente, el director operativo de Desarrollo de Proximidad de Barcelona Activa, Enric Miravitllas, el responsable de la Universitats amb Cor de Caritas Diocesana de Barcelona, Fernando Porta y la rectora de la UAO CEU, Eva Perea. 

El proyecto que mejor respuesta dio al reto planteado fue 2Help. La idea de 2Help se basa en el aprovechamiento para la comercialización de aquellos productos que han sido descartados por alguna deficiencia formal pero que, desde el punto de vista alimentario, conservan intacta su calidad. Estos productos tendrían una segunda oportunidad en el mercado, pero a un precio más asequible para los consumidores con menos capacidad adquisitiva. 
Además del premio al mejor proyecto, la organización concedió una distinción al mejor emprendedor. El apoyo de entidades patrocinadoras y colaboradoras volvió a ser clave en el BCN Th Ch. CEU Emprende, Santander Universidades, Masia Tero, Doctor Fackoy y ReNueva de Danone (un proyecto de economía circular para garantizar una segunda vida a los envases) contribuyeron con su patrocinio. Como instituciones colaboradoras, prestaron su apoyo la Cátedra de Empresa Familiar y Creación de Empresas de nuestra universidad, Caritas Diocesana de Barcelona, Rockets, Hantön y Pangea. Fiel a su filosofía el BCN Thinking Challenge volvió a conectar la universidad, emprendimiento y sensibilidad social. Universidad, porque seis centros estaban representados (además de estudiantes de nuestra universidad, participaron ESADE, la Univeristat Pompeu Fabra, Teamlabs, la Universidad Panamericana y la Universidad CEU San Pablo). Y emprendimiento social, porque, desde sus inicios, siempre se ha optado por presentar un “business case” relacionado con alguna problemática social. 

Publicaciones


Journals:

Parra, X. Tort-Martorell, X., Ruiz-Viñals, C. y Álvarez-Gómez, F. (2019). Maturity Model for the information-driven SME en Journal of Industrial Engineering and Management (en proceso de publicación).
Ruiz-Viñals, C. y Álvarez-Gómez, F. (2018). Ownership and the Desire for Continuity Over Time, the Principal “Drivers” of the Family Business Culture en China-USA Business Review, Aug. 2018, Vol.17, No.8, pp. 419-437. ISSN 1537-1514.
Ruiz-Viñals, C. y Solana-Oliver, J. (2018) La Narrativa Empresarial como herramienta para explorar las complejidades de la realidad Directiva. El caso de Satya Nadella. Revista Internacional de Ciencias Sociales. Vol. 7, Núm. 3, pp 157-165. ISSN: 2530-4909.
Parra, X., Tort-Martorell, X., Ruiz-Viñals, C., Álvarez-Gómez, F. (2017). CHROMA: A Maturity Model for the Information-Driven Decision-Making Process. International Journal of Management and Decision Making, 16(3), pp.224–242. ISSN/ISBN: 1462-4621. DOI: 10.1504/IJMDM.2017.085633. Decision Sciences (Miscellaneous): IF 0.233/Rank 36/55/ Q4 (Scopus).
Ruiz Viñals, C.; Perea Muñoz, E. y Berlanga Silvente, V. (2017). “Entrepreneurial activities and alternative learning spaces. Skills development for a hackaton day”. Doxa Comunicación: Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales. Universidad San Pablo CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. ISSN/ISBN:1696-019X. Vol: 24. Pg: 175-186. DOI: Socologia y Política: IF/Rank/D (AGAUR- Carhus plus).
Ruiz Viñals, C. (2008) New Methods and Results in Measuring the Efficiency of EU Funds: the Spanish Case. Society and Economy, Vol.30, number 2, December 2008: 245-259. (ISSN: 03085147). ISI. Índice impacto 1665. Posición publicación 33. Nº revistas de la categoría: 209. SCOPUS. Índice de impacto: 1777. Posición publicación 4. Nº revistas de la categoría: 711.

Libros:

Corona Ramón, Juan F. (Coord). Empresa familiar: análisis estratégico. Deusto, Barcelona.pg: 39-88. ISSN/ISBN 978-84-234-2749-9
Ruiz Viñals, C. y Álvarez Gómez, F. (Coord.) (2016) Empresa Familiar Responsable. Barcelona: Huygens, 2016. ISBN: 978-84-15663-60-7.
Ruiz Viñals, C.; Parra Rodríguez C. (eds) (2013) New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. London: Routledge. ISBN: 978-0-415-64014-5 (hbk). ISBN: 978-0-203-08287-4 (ebk).
Parra, C.; Ruiz, C. (eds) (2012) Instrumentos Solidarios en tiempos de Crisis. Barcelona: Bosch Editor, 2012. (ISBN: 978-84-7698-642-4)

Capítulos de libro:
Álvarez-Gómez, F. y Ruiz-Viñals, C. (2019) “Caracterización de la empresa familiar catalana y factores diferenciadores respecto a la empresa familiar en España” en GEDISA. Colección “Herramientas Universitarias”. 
Solana Oliver, J., Ruiz-Viñals, C., Álvarez-Gómez, F. y Rello Condomnes, E. (2018). “La narrativa empresarial aplicada a la docencia de habilidades y valores: el caso de Sheryl Sandberg”. Signes, M.T., Carreira Zafra, C., Kazmierczak, M. El rol central de la narración en el contexto educativo. Diferentes perspectivas. Vigo: editorial del hispanismo, 2018. pg: 165-183. ISBN: 978-84-16187-53-9.
Álvarez-Gómez, F. y Ruiz-Viñals, C. (2018) “Characterization of the catalan family business sector and differentiating factors regarding the family business in Spain”. Conference Proceedings, CUICIID 2018. ISBN978-84-09-04967-7. 
Parra, C., Ruiz, C., Alvarez, F. (2017), “Análisis de la toma de decisiones basada en información en empresas familiares: conclusiones sobre la aplicación del modelo CHROMA”, Actas del XXXI Congreso Anual de la European Academy of Management and Business Economics, Madrid, junio.
Álvarez, F., Ruiz, C. (2017). “Modelos de empresa familiar”. Empresa familiar: análisis estratégico, Juan Corona (Coord.), Deusto, Barcelona.pg: 39-88. ISSN/ISBN 978-84-234-2749-9
Álvarez, F. et alii (2017), “L’empresa familiar a Catalunya”, Associació Catalana de l’Empresa Familiar. ISBN 978-84617-8406-6
Ruiz Viñals, C.; Perea Muñoz, E. y Berlanga Silvente, V. (2016). “Espacios alternativos de aprendizaje: el Barcelona Thinking Challenge” en Caldevilla Domínguez, D. Trabajos docentes para una Universidad de Calidad. McGraw-Hill. ISSN/ISBN: 9788448612672. Pg: 773-781.
Corona, J. et alii (2016). “La Empresa Familiar en España-2015”, Instituto de la Empresa Familiar. ISBN 978-84-608-2119-9
Ruiz Viñals, C. (2016) "Responsabilidad empresarial y Recursos Humanos: gestión responsable de las personas" en Ruiz Viñals, C. y Álvarez Gómez, F. (Coord.). Empresa Familiar Responsable. Barcelona: Huygens, 2016. Pg: 85-99. ISBN:978-84-15663-60-7.
Ruiz Viñals, C. (2014). “Emprendimiento Social en España: una vertiente instrumental de la innovación social” En Parra, C. y Porta, F. Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía”. Pg: 233-247. Barcelona: Bosch Editor.  (ISBN: 978-84-942385-9-8).
Parra, C. (Eds). New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. London: Routledge. Pg: 5-16. ISBN: 978-0-415-64014-5 (hbk). ISBN: 978-0-203-08287-4 (ebk).
Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., del Olmo-Arriaga, J.L., Ruiz-Viñals, C. (2013). EDULEARN 13 Proceedings.pg: 3832-3839. ISBN. 978-84-616-3822-2. ISNN: 2340-1117.
Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., del Olmo-Arriaga, J.L., Carreras Alcalde, M., Sierra-Sánchez, J., Pesqueira-Zamora, M.J., Ruiz-Viñals, C. (2013). ICERI2013 Proceedings. pg: 3036-3044. ISBN. 978-84-616-3847-5. ISNN: 2340-1095.
Ruiz Viñals, C. (2012) “Las Micro-finanzas y su papel en la Emprendeduría en el caso Europeo” en Parra, C.; Ruiz, C. (Eds) Instrumentos Solidarios en tiempos de Crisis. Barcelona: Bosch Editor, 2012: 241-255. (ISBN: 978-84-7698-642-4)

Reconocimientos
 • 2019 Miembros del Global STEP Project. Successful Transgenerational Entrepreneurial Practices Project for Family Enterprise. Babson College.
 • 2018 Premio Herentia concedido a Juan F. Corona Ramón por su contribución al estudio y análisis de la Empresa Familiar.
 • 2017/18 Reconocimiento por la Generalitat de Catalunya del Grupo de Investigación Consoldado en Empresa Familiar y Emprendimiento.
 • 2017/18 Proyecto precompetitivo “Decisiones informadas de la Empresa Familiar (DECIDEF)” núm. B718PR01, financiado por la Obra Social La Caixa. 4 participantes y 7.500 euros de financiación. IP: Dra. Carmen Ruiz-Viñals.
 • 2016/17 Proyecto precompetitivo “Decisiones conducidas por información en Empresas Familiares de España (DECIDE)” núm. B617PR01, financiado por la Obra Social La Caixa. 4 participantes y 4.500 euros de financiación. IP: Dr. Juan F. Corona Ramón.
 • 2016 Premio Manuel Peláez Castillo concedido a Juan F. Corona Ramón por su contribución al estudio y análisis de la Empresa Familiar.
 • 2012/13Proyecto precompetitivo “Innovación Social-Emprendeduría y Gestión de la Edad en las Empresas” núm. B213MG01, financiado por el Banco Santander. 8 participantes y 2.000 euros de financiación. IP: Dra. Carmen Ruiz-Viñals.
   

GIFT & TASK DE BIOÈTICA I DRET

Presentació

La Càtedra de Creació d’Empreses i Empresa Familiar la va crear el Dr. Juan F. Corona Ramón el 2004, alhora que es constituïa la UAO CEU com a universitat. Una de les primeres mesures que es van prendre el curs 2014-2015 va ser revitalitzar l'activitat de la càtedra, a partir d'un equip de treball a qui el professor Corona contagia el seu entusiasme per l'estudi de l'empresa familiar i l'emprenedoria.

Com a primera mesura es decideix invertir el nom de la càtedra, que passa a denominar-se Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses (CEFICE), i es convoquen diverses reunions per articular les activitats que es faran.

La Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses (CEFICE) és una de les tres càtedres fundacionals de la UAO CEU i té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat i perspectives de l'empresa familiar i l'emprenedoria. Aquesta anàlisi es planteja des d'una perspectiva multidisciplinària, i s'ocupa de confeccionar un complet programa d'activitats i d'investigació que contribueixin a millorar la formació dels estudiants en aquestes matèries. Amb motiu del caràcter multidisciplinari de la càtedra, la seva acció s'articula de manera coordinada amb els plans d'estudi elaborats per diferents departaments, com els d'Empresa i Economia, Dret, Comunicació, Psicologia i Educació.

D’una banda, s’estudien tots els processos necessaris per a la creació d’empreses (idea de negoci, estudi de mercat, elaboració d'un business plan, etc.), i s'aporten els instruments adequats per facilitar el desenvolupament de l’emprenedoria. D’altra banda, s’estudia la realitat de l’empresa familiar, autèntic nucli central de l’economia, i es posa èmfasi en les qüestions més complexes relacionades amb la continuïtat d’aquest model d’empresa: les relacions entre família i empresa, la successió, la comunicació a l'empresa, la gestió de l'edat, l'ús d'RSC i objectius de futur com la professionalització en la presa de decisions, la internacionalització o la transformació digital.

La càtedra forma part, de ple dret, de la Xarxa de Càtedres d’Empresa Familiar —sota el paraigua de l’Institut d’Empresa Familiar (IEFam)—, que està considerada actualment com la més important del món, i té càtedres similars en 37 universitats espanyoles que fan possible el treball en xarxa i la cooperació entre universitat i empresa. La Xarxa de Càtedres d'Empresa Familiar la componen 37 càtedres, en què treballen 200 professors universitaris que formen una mitjana de 2.000 alumnes l'any a tot Espanya.

Organització

La Càtedra d'Empresa Familiar i Emprenedoria UAO CEU està coordinada per:

- Dr. Juan F. Corona Ramón, director de la Càtedra CEFYCE UAO CEU

- Dra. Carmen Ruiz-Viñals, sotsdirectora de la Càtedra CEFYCE UAO CEU

- Dr. Fernando Álvarez-Gómez, sotsdirector de la Càtedra CEFYCE UAO CEU

A partir del 16 de gener de 2015, un grup de professors membres i col·laboradors de la càtedra s'han anat reunint per activar-ne tant les activitats (seminaris, jornades, trobades, workshops, afterworks, challenges, etc.) com les investigacions i publicacions en la doble temàtica que aborda: empresa familiar i emprenedoria. Per vehicular la investigació de la càtedra, s'ha format un grup d'investigació consolidat que està reconegut per la Generalitat de Catalunya.

La Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses forma part de la xarxa de càtedres d'empresa familiar de l'Institut d'Empresa Familiar. La filosofia és de caràcter win-win ('guanya-guanya'). Es volen identificar diverses àrees de treball en relació amb l'empresa familiar i l'emprenedoria per oferir la càtedra com a paraigua acadèmic a les persones de la Universitat. Es tracta de coordinar la part de la feina diària des dels diferents camps multidisciplinaris que es relacionen amb l'empresa familiar i l'emprenedoria, i donar-los un valor conjunt. En aquesta multidisciplinarietat també es pretén que els membres de la càtedra tinguin procedències diverses, de manera que es busquen especialistes de diferents departaments de la UAO i es fomenta el treball conjunt amb professionals d'altres universitats i de l'empresa privada. Això ens dona un caràcter més operatiu a l'hora de plantejar projectes d'investigació que neixen vinculats amb el món empresarial.

LÍNIES DE RECERCA

- presa de decisions basada en sistemes d'informació a l'empresa familiar
- lideratge a l'empresa familiar
- storytelling a l'empresa familiar i l'emprenedoria
- self-management a la vida directiva
- responsabilitat empresarial
- cultura i valors a l'empresa familiar
- dona emprenedora
- el paper de la dona directiva a l'empresa familiar

Activitats

Llista d'actes d'emprenedoria i empresa familiar (inici CEFICE, febrer de 2015).

▪ 11 de desembre de 2014, UAO CEU (Barcelona): Networking Breakfast del Districte del Coneixement. Conferència del director de la càtedra, Juan F. Corona, amb el títol: "Internacionalització de l'empresa familiar".

▪ I cicle de seminaris Trobades d'Empresa Familiar:
- 19 de febrer de 2015: a càrrec de la presidenta del Grup Codorniu, Mar Raventós. El protocol familiar, peça clau en l'èxit de l'empresa familiar.
- 5 de març de 2015: a càrrec de Nacho Calvo, responsable d'Organització i Desenvolupament del Grupo Cosentino. Importància de la política en la formació de l'empresa familiar: el cas del programa IMPULSA. 

▪ 6 de març de 2015: presència de la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empresa al Face-to-Face del Cornellà Creació Fòrum, entre Juan F. Corona i la periodista i directora adjunta d'El Periódico, Olga Grau.

▪ II cicle de seminaris Trobades d'Empresa Familiar:
- 27 de març de 2015, II Trobades d'Empresa Familiar: Antonio Gallardo, vicepresident d'Almirall ProdesFarma. La importància de la internacionalització en l'estratègia de l'empresa familiar.
- 29 d'octubre de 2015 Sergi Ferrer Salat, president del Grup Ferrer. El president del Grup Ferrer explica el seu concepte del que deu ser la filantropia del segle XXI.
- 27 de novembre de 2015 II Trobada d'Empresa Familiar: Joaquín Uriach. La capacitat de transformació és clau perquè una empresa perduri.

▪ 29 de juny de 2015: I Jornada d'Emprenedoria Experiencial. Hi han intervingut la fundadora de Circle Line, Marta Alonso; els fundadors de Sitka Capital, Miguel Lobón i Carlos Guerrero; el fundador d'Eltenedor.es, Álex Lorenzo; l'emprenedora del sector de la moda Nina Urgell; el CEO de Social Coin, emprenedor, empresari i gestor d'incubadora de start-ups Carlos Blanco; la social media a Sogues Comunication, Aretha Fusté; el director de Westinghouse Future Economy, Marc Vidal, i el director de Producció i Desenvolupament a Neuroelectrics, Guillem Mitjà.

▪ 29-30 de juny de 2015: curs d'estiu sobre emprenedoria experiencial i innovació

▪ 13-14 de juliol de 2015: participació en el II curs d'estiu CEU Emprèn: Emprenedoria a les Aules i més Enllà.

▪ 20 de setembre de 2016: publicació i presentació pública de l'informe L'empresa familiar a Espanya (2015), publicat per l'Institut d'Empresa Familiar, amb col·laboració de Banco Santander.

Conferències:
▪ 1 d'octubre de 2015: jornada Casos d'Emprenedoria: Models d'Èxit. Conèixer de primera mà la vivència dels joves emprenedors que han obtingut èxits amb les seves iniciatives. Els ponents han estat Oscar Pierre i Iris Sanmartín, fundadors de Glovo App i FormalDocs.

▪ 9 de novembre de 2015: conferència de Marc Muñoz, fundador de Brodynt Global Services. Emprendre suposa agafar el control de la pròpia vida. 

▪ 11 de desembre de 2015: taula rodona Bones Pràctiques RSC. Hi han intervingut el voluntari de Càritas Barcelona i responsable del programa Universitats amb Cor, Fernando Porta; la directora de Barcelona Sustainable Tourism, Joana Homs; la directora de Recursos Humans del Grupo Clece, Rosa Llamas, i el director general de l'Institut Cerdà, Carles Cabrera. Ha moderat la taula la vicerectora d'Ordenació Acadèmica de la UAO CEU, Eva Perea.

▪ 18 de febrer de 2016: Trobades amb Joves Emprenedors. Agustí Torelló. El vi espanyol ha d'apostar per la singularitat i no guiar-se tant per les modes. 

▪ 30 de març de 2016: I Workshop Dona Emprenedora. La UAO CEU organitza el I Workshop Dona Emprenedora per posar en relleu el paper singular que la dona té al panorama empresarial. Hi participen la fundadora i CEO de Pop Places, Karen Prats; la responsable d'e-commerce a Unpasomás, Beatriz de la Sotilla, i la fundadora i CEO de María Pascual, María Pascual. Presentació de la plataforma ENVISION, que, impulsada per l'Associaton of Organisations of Mediterranean Businesswomen, neix amb el propòsit d'aglutinar les dirigents de petites i mitjanes empreses i dones emprenedores del nostre país. 

▪ 28 de juny de 2016: II Jornada d'Emprenedoria Experiencial: idees que creen models de negoci. El que va ser director de Màrqueting de Correus, Pau Cubells, ha obert la II Jornada d'Emprenedoria Experiencial, que, organitzada per la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses, ha servit d'avantsala al Summer Camp d'Emprenedoria, que se celebra durant tota aquesta setmana a la UAO CEU. Hi participen el CEO de Waynabox, Pau Sendra; el CEO i fundador de Sonarventures, Álvaro Cuesta; la CEO i fundadora de LestGoi!, Yaiza Canosa, i la CEO i cofundadora de Dietox, Virginie Roge.

▪ 28-30 de juny de 2016: II Summer Course sobre emprenedoria experiencial i innovació

▪ 15 de desembre de 2016: II Workshop Dona Emprenedora, amb la participació de Natalia García, directora executiva a CREA HOUSE; Miriam Escrivà, CEO & founder a Miriam Escrivà Events, i Miriam Lao, cofundadora i CEU a Ingenius.

III Trobades d'Empresa Familiar (Saló de Graus)
- 2 de març de 2017. "Foment de l'emprenedoria des de l'empresa familiar: el cas de Lanzadera". A càrrec de Javier Jiménez, director general de Lanzadera. 11:30 al Saló de Graus de la UAO CEU.
- 31 de març de 2017. "Impuls de la innovació des de l'empresa familiar". A càrrec d'Aleix Pons, director d'economia i finances de COTEC. 11:30 al Saló de Graus de la UAO CEU.

▪ IV Jornada d'Emprenedoria Experiencial (Saló de Graus)
- 17 de març de 2017: jornada de tarda (16-20 h), en què diferents emprenedors i finançadors del món de l'emprenedoria expliquen la seva trajectòria. Programa: 16:00 Luis Crisenti, soci de Plana Abogados / 17:00 Juan Prim, CEO i fundador de Corre y Vuela / 18:00 Marc Vila, consultor sènior a Business Angels Network Catalunya.

▪ 24 de març de 2017: presentació al Círculo Ecuestre de l'estudi/informe sobre l'empresa familiar a Catalunya, a càrrec del Dr. Juan F. Corona i del Dr. Fernando Álvarez. 12 h. Xarxa de Càtedres d'Empresa Familiar. L'empresa familiar a Catalunya. Associació Catalana de l’Empresa Familiar, 2017.

▪ 2a edició del CEU Emprèn Summer Camp: emprenedoria. Després de l'èxit de la primera edició, organitzada per la Càtedra EFICE en col·laboració amb CEU Emprèn, es reedita aquesta activitat inter CEU (ja que els participants són de la USP CEU, la UCH CEU i la UAO CEU) a València, però organitzat per la Càtedra EFICE en col·laboració amb CEU Emprèn i la UCH CEU. Immersió d'una setmana al món de l'emprenedoria: del 26 al 30 de juny de 2017.

Activitats del Club d'Emprenedors (mentorades per l'equip de professors Carmen Ruiz, Alexis Vegas i Ángel Pachón).

Debat d'economia a tres bandes (desembre de 2016).

Afterwork 28 de febrer de 2017 a les 18:30.

Barcelona Thinking Challenge (26-27 d'abril de 2017).

▪ 10 de febrer de 2017: signatura del conveni UAO - UOC - Foment del Treball - Fepime.

III Workshop Dona Emprenedora (1 d'octubre de 2017). Amb la participació de de Patricia Pólvora, CEO de Teterum, i Geni Ramos, emprenedora del sector digital.

▪ Febrer de 2018: publicació i presentació pública de l'informe L'empresa familiar a Espanya (2017), publicat per l'Institut d'Empresa Familiar, amb la col·laboració de Banco Santander.

▪ 21 de març de 2018: IV Jornada d'Emprenedoria Experiencial. 16:00 - Laura Fernández Giménez, CEO i cofundadora de FutureFunded / 17:00 - Agustín Arga (www.ecomlabsincubator.com).

▪ Activitats del Club d'Emprenedors (mentorades per l'equip de professors Carmen Ruiz, Alexis Vegas i Ángel Pachón).

Debat d'economia a tres bandes (desembre de 2016)

Barcelona Thinking Challenge (18-19 d'abril de 2018). Repte: el malbaratament alimentari.

IV Workshop Dona Emprenedora (24 de novembre de 2018) amb la participació de Natàlia Pujades, CEO a Scratch School, i de Sara Werner, CEO a Cocunat.

II Afterwork en col·laboració amb el Club d'Emprenedors (12 de desembre de 2018), amb la participació del CEO i fundador de Vinos Reilón y Laagam, Diego Arroyo, i del CEO i fundador de PartyAdvisor, Pol Domingo.

V Jornada d'Emprenedoria Experiencial (11 de març de 2019). 16:00 - Adrián Lorenzo, CTO Mr. Jeff., i Toni Gómez, CEO Wakko Comunicación / 17:00 - Antoni Abellán, CEO Helion Technologies, i Agustín Arpa, CEO Wana Group.

▪ Ponències als Congressos d'Empresa Familiar de 2015 a 2018 per part del Dr. Juan F. Corona: 
- XXI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Compromesos amb el futur. València, 28, 29 i 30 d'octubre de 2018
- XX Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Celebrant la Història, Creant Futur. Toledo, 1, 2 i 3 d'octubre de 2017.
- XVIII Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Creixement i Creació de Feina. Bilbao, 25, 26 i 27 d'octubre de 2015.

BCN Thinking Challenge:
- VI edició (curs 2017-2018) - repte: com superar el malbaratament alimentari  
- V edició (curs 2016-2017) - repte: la reducció de les desigualtats a les ciutats 
- IV edició (curs 2015-2016) - repte: la gestió de l'edat a les empreses 
- III edició (curs 2014-2015) - repte: equilibrar el rendiment escolar a Espanya
- II edició (curs 2013-2014) - repte: integració a la feina de les persones amb discapacitat  
- I edició (curs 2012-2013) - repte: integració laboral dels aturats de llarga durada

▪ I edició BCN Thinking Challenge (curs 2012-2013): integració laboral dels aturats de llarga durada 
El 2008 va començar una important crisi econòmica al nostre país que va fer que milers de persones perdessin la feina. Uns anys més tard, la situació empitjora: amb uns cinc milions d'aturats a tot Espanya (i prop de 900.000 només a Catalunya), els drames familiars són el pa de cada dia; el sistema de col·locació és ineficient, per la qual cosa la recerca de feina per compte d'altri ja no sembla una bona opció. 

El 2013 la situació dels aturats de llarga durada és especialment dramàtica per les nombroses càrregues familiars que tenen (cònjuge, fills, persones grans a càrrec de la família, etc.). Els membres del Club d'Emprenedors se n'adonen i decideixen posar el seu granet de sorra per contribuir a solucionar-ho. Arran d'això neix la I edició del BCN Thinking Challenge. 

L'objectiu d'aquesta primera edició és organitzar un hackathon day, un dia de feina en què es reuneixin estudiants i experts de la matèria, amb la doble finalitat de realitzar projectes i aprendre durant el procés. 

▪ II edició del BCN Thinking Challenge (curs 2013-2014): integració a la feina de les persones amb discapacitat 
En aquesta segona edició, les persones amb discapacitat van ser el focus d'atenció. L'objectiu de la jornada era elaborar un pla de negoci que donés solucions al col·lectiu per tal que puguin trobar sortides professionals adequades a les seves capacitats. Es van constituir sis grups compostos per vuit o nou participants, dels quals hi havia almenys un professional i una persona amb una discapacitat concreta. L'objectiu d'aquesta organització dels grups va ser aconseguir una àmplia diversitat en cada projecte, de manera que cada equip va haver de treballar sobre una situació concreta, i les seves propostes es van enfocar en la discapacitat de la persona del grup. 

Aquesta edició va rebre el suport de diferents associacions que treballen directament amb aquest col·lectiu, com Càritas, ONCE i AIJEC. També hi va donar suport el Parlament Europeu, compromès amb la igualtat de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat i amb la seva integració en la societat. Aquest suport es va manifestar a través d'una carta de l'aleshores president del Parlament Europeu, Martin Schulz, que va anunciar: "És un gran honor concedir l'alt patrocini del Parlament Europeu a aquesta iniciativa". 

Cal destacar l'entrega del premi al millor emprenedor de la jornada. Es va lliurar a Àlex Romera, estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, que va venir a la jornada amb el seu gos pigall, ja que és cec. 

▪ III edició del BCN Thinking Challenge (curs 2014-2015): equilibrar el rendiment escolar a Espanya 
A Espanya el fracàs escolar sempre ha estat una matèria pendent en el camp de l'educació. Ho demostren les dades recollides per l'INE: el 2014 el nivell d'abandonament de l'educació-formació era del 18,1 % en les dones i del 25,6 % en els homes, mentre que la mitjana europea era del 9,6 % i del 12,8 % respectivament. Tot i que aquests nivells havien seguit una tendència decreixent al llarg dels últims anys, continuaven sent molt elevats. Per això es va abordar aquesta temàtica. En aquesta edició, els grups, a més de tenir professionals del sector, van comptar amb un grup de professionals de diferents escoles de Barcelona que assessoraven els participants sobre la matèria. La finalitat de la trobada va ser idear un projecte empresarial que contribuís a millorar el sistema educatiu i corregís les altes taxes de fracàs escolar del nostre país. 

De les set propostes, la de l'equip creador de LINK va ser la que donava una millor resposta al repte plantejat. El grup, que va tenir el suport de la professora de l'Escola Pineda, va exposar el seu projecte, basat a localitzar les causes de l'abandonament escolar per aconseguir "redirigir l'alumne que n'està al llindar". 

IV edició del Barcelona Thinking Challenge (curs 2015-2016): la gestió de l'edat a les empreses 
En aquesta edició es va posar el repte de conciliar les diferents generacions que conviuen a la feina, i promoure una sintonia intergeneracional que repercuteixi positivament en l'entorn laboral. L'objectiu va ser formular projectes emprenedors que facilitessin la integració de les persones més grans, amb una àmplia experiència professional, amb les generacions més joves, que s'incorporen al món laboral. 

Es va fomentar que els projectes incloguessin estratègies com el mentoring dels treballadors amb més anys de recorregut, la recerca de feina en l'últim tram de la vida professional i la integració de les noves metodologies de feina. Això últim va ser un element innovador que el Club d'Emprenedors va voler ensenyar als participants, i que s'aconsegueix a través del retro-mentoring. Es tracta d'una pràctica poc difosa de moment, que es basa en la transmissió de coneixements de les noves generacions cap a dalt. Aplicant les dues tècniques s'aconsegueix apropar les dues generacions mitjançant un cercle de formació mutu. 

El projecte que va donar una resposta millor al repte de la conciliació intergeneracional va ser Jubbin. La seva proposta es basava a posar en contacte l'experiència dels treballadors sèniors amb l'empenta i la iniciativa dels joves emprenedors al principi de la seva carrera professional. Això s'aconseguia a través d'una plataforma de suport digital pensada per posar en marxa un model de substitució generacional progressiva que solucionés "la por empresarial a la inexperiència". 

Aquesta edició es pot considerar com la primera que té un caràcter internacional, ja que hi van participar estudiants d'intercanvi, tant del programa Erasmus com d'altres programes (entre d'altres, provinents de la Miami University). 

▪ V edició del BCN Thinking Challenge (curs 2016-2017): la reducció de les desigualtats a les ciutats 
En la cinquena edició, es va plantejar de manera holística la reducció de les desigualtats, mitjançant projectes com start-ups tecnològiques relacionades amb la smart city que contribueixen a una redistribució més equitativa dels recursos al territori de la ciutat. 

Novament, es van formular projectes emprenedors que facilitessin el repte plantejat (reduir la desigualtat). Es va fomentar que els projectes incloguessin estratègies com el networking i que fossin projectes innovadors i generadors de valor. Es van valorar els projectes que generessin noves àrees de centralitat. El projecte que va donar una resposta millor al repte va ser Plentiservice. Es tracta d'una plataforma web pensada per posar en contacte les necessitats urgents dels particulars amb el capital de recursos i habilitats que ofereixen persones a l'atur i amb risc d'exclusió. 

El projecte estava enfocat als barris de Sant Andreu i la Sagrera pel fet que presentaven uns índexs de desocupació elevats. D'aquesta manera Plentiservice responia al repte plantejat, que era proposar models de negoci que repercuteixin en la reducció de la desigualtat existent entre els barris de Barcelona. 

Com a part del premi, els integrants van poder disposar del suport de Projecte Atípics per desenvolupar la seva idea. Atípics és un programa d'emprenedoria juvenil que se centra en projectes d'impacte social.  El jurat d'aquesta cinquena edició estava format pel responsable del programa Universitats amb Cor, de Càritas, Fernando Porta; l'exdirectiu de CaixaBank Alberto Trallero; el director de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, Enric Miravitllas; el fundador d'UnCommon People i autor de '365 maneres de demanar feina', Oscar Arenas; el doctor en Psicologia Joaquín Limonero, i el director corporatiu de màrqueting comercial de la Fundació Universitària San Pablo CEU, Javier Andreu. 

▪ VI edició del BCN Thinking Challenge (curs 2017-2018): com vèncer el malbaratament alimentari 
En aquesta última edició, el business case a treballar era la manera de vèncer el malbaratament alimentari. Per orientar-los en la tasca, hi havia un equip d'assessors compost per professors de la universitat i emprenedors (com el fundador d'Uli Uli BCN, Cristian Agudelo; el fundador i CEO d'AllanRay, Álex Bastarós; la project manager internacional de Doctor Fackoy, Ana Puig, i la CEO i fundadora de Thunderglasses, Miriam Lao. 

En aquesta sisena edició, el jurat estava compost pel sustainability integration manager de Danone, Borja Lafuente; el director operatiu de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, Enric Miravitllas; el responsable d'Universitats amb Cor, de Càritas Diocesana de Barcelona, Fernando Porta, i l'aleshores rectora de la UAO CEU, Eva Perea. 

El projecte que va donar una resposta millor al repte plantejat va ser 2Help. La idea de 2Help es basa en l'aprofitament per a la comercialització dels productes que s'han descartat per alguna deficiència formal però que, des del punt de vista alimentari, conserven la qualitat intacta. Aquests productes tindrien una segona oportunitat al mercat, però a un preu més assequible per als consumidors amb menys poder adquisitiu. 

A més del premi al millor projecte, l'organització va concedir una distinció al millor emprenedor. El suport d'entitats patrocinadores i col·laboradores va tornar a ser clau. CEU Emprèn, Santander Universitats, Masia Tero, Doctor Fackoy i ReNueva de Danone (un projecte d'economia circular per garantir una segona vida als envasos) van contribuir al patrocini. Com a institucions col·laboradores, van donar-hi suport la Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses de la Universitat, Càritas Diocesana de Barcelona, Rockets, Hantön y Pangea. Fidel a la seva filosofia, el BCN Thinking Challenge va tornar a connectar la universitat, l'emprenedoria i la sensibilitat social. Universitat perquè sis centres hi estaven representats (a més d'estudiants de la UAO CEU, hi van participar ESADE, la Universitat Pompeu Fabra, Teamlabs, la Universitat Panamericana i la Universitat CEU San Pablo). I emprenedoria social perquè, des dels inicis, sempre s'ha optat per presentar un business case relacionat amb alguna problemàtica social. 

Publicacions
JOURNALS
 • Parra, X. Tort-Martorell, X., Ruiz-Viñals, C. i Álvarez-Gómez, F. (2019). Maturity Model for the information-driven SME en Journal of Industrial Engineering and Management (en proceso de publicación).
 • Ruiz-Viñals, C. i Álvarez-Gómez, F. (2018). "Ownership and the Desire for Continuity Over Time, the Principal 'Drivers' of the Family Business Culture". A: China-USA Business Review, Aug. 2018, Vol.17, No.8, p. 419-437. ISSN 1537-1514.
 • Ruiz-Viñals, C. i Solana-Oliver, J. (2018). "La narrativa empresarial como herramienta para explorar las complejidades de la realidad directiva. El caso de Satya Nadella". A: Revista Internacional de Ciencias Sociales. Vol. 7, Núm. 3, pp 157-165. ISSN: 2530-4909.
 • Parra, X., Tort-Martorell, X., Ruiz-Viñals, C., Álvarez-Gómez, F. (2017). "CHROMA: A Maturity Model for the Information-Driven Decision-Making Process". A: International Journal of Management and Decision Making, 16(3), p.224–242. ISSN/ISBN: 1462-4621. DOI: 10.1504/IJMDM.2017.085633. Decision Sciences (Miscellaneous): IF 0.233/Rank 36/55/ Q4 (Scopus).
 • Ruiz Viñals, C.; Perea Muñoz, E. i Berlanga Silvente, V. (2017). “Entrepreneurial activities and alternative learning spaces. Skills development for a hackaton day”. Doxa Comunicación: Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales. Universidad San Pablo CEU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. ISSN/ISBN:1696-019X. Vol: 24. Pg: 175-186. DOI: Socologia y Política: IF/Rank/D (AGAUR-Carhus plus).
 • Ruiz Viñals, C. (2008). "New Methods and Results in Measuring the Efficiency of EU Funds: the Spanish Case". Society and Economy, Vol.30, number 2, December 2008: 245-259. (ISSN: 03085147). ISI. Índice impacto 1665. Posición publicación 33. Nº revistas de la categoría: 209. SCOPUS. Índice de impacto: 1777. Posición publicación 4. Nº revistas de la categoría: 711.
LLIBRES
 • Corona Ramón, Juan F. (Coord). Empresa familiar: análisis estratégico. Deusto, Barcelona.pg: 39-88. ISSN/ISBN 978-84-234-2749-9. 
 • Ruiz Viñals, C. i Álvarez Gómez, F. (Coord.) (2016) Empresa Familiar Responsable. Barcelona: Huygens, 2016. ISBN: 978-84-15663-60-7.
 • Ruiz Viñals, C.; Parra Rodríguez C. (eds) (2013) New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. London: Routledge. ISBN: 978-0-415-64014-5 (hbk). ISBN: 978-0-203-08287-4 (ebk).
 • Parra, C.; Ruiz, C. (eds) (2012). Instrumentos Solidarios en tiempos de Crisis. Barcelona: Bosch Editor, 2012. (ISBN: 978-84-7698-642-4)
CAPÍTOLS DE LLIBRE
 • Álvarez-Gómez, F. i Ruiz-Viñals, C. (2019) “Caracterización de la empresa familiar catalana y factores diferenciadores respecto a la empresa familiar en España” en GEDISA. Colección “Herramientas Universitarias”. 
 • Solana Oliver, J., Ruiz-Viñals, C., Álvarez-Gómez, F. i Rello Condomnes, E. (2018). “La narrativa empresarial aplicada a la docencia de habilidades y valores: el caso de Sheryl Sandberg”. Signes, M.T., Carreira Zafra, C., Kazmierczak, M. El rol central de la narración en el contexto educativo. Diferentes perspectivas. Vigo: editorial del hispanismo, 2018. pg: 165-183. ISBN: 978-84-16187-53-9.
 • Álvarez-Gómez, F. i Ruiz-Viñals, C. (2018) “Characterization of the catalan family business sector and differentiating factors regarding the family business in Spain”. Conference Proceedings, CUICIID 2018. ISBN978-84-09-04967-7. 
 • Parra, C., Ruiz, C., Alvarez, F. (2017), “Análisis de la toma de decisiones basada en información en empresas familiares: conclusiones sobre la aplicación del modelo CHROMA”, Actas del XXXI Congreso Anual de la European Academy of Management and Business Economics, Madrid, junio.
 • Álvarez, F., Ruiz, C. (2017). “Modelos de empresa familiar”. Empresa familiar: análisis estratégico, Juan Corona (Coord.), Deusto, Barcelona.pg: 39-88. ISSN/ISBN 978-84-234-2749-9.
 • Álvarez, F. et alii (2017), “L’empresa familiar a Catalunya”, Associació Catalana de l’Empresa Familiar. ISBN 978-84617-8406-6.
 • Ruiz Viñals, C.; Perea Muñoz, E. y Berlanga Silvente, V. (2016). “Espacios alternativos de aprendizaje: el Barcelona Thinking Challenge” en Caldevilla Domínguez, D. Trabajos docentes para una Universidad de Calidad. McGraw-Hill. ISSN/ISBN: 9788448612672. Pg: 773-781.
 • Corona, J. et alii (2016). “La Empresa Familiar en España-2015”, Instituto de la Empresa Familiar. ISBN 978-84-608-2119-9.
 • Ruiz Viñals, C. (2016) "Responsabilidad empresarial y Recursos Humanos: gestión responsable de las personas" en Ruiz Viñals, C. i Álvarez Gómez, F. (Coord.). Empresa Familiar Responsable. Barcelona: Huygens, 2016. Pg: 85-99. ISBN:978-84-15663-60-7.
 • Ruiz Viñals, C. (2014). “Emprendimiento Social en España: una vertiente instrumental de la innovación social” En Parra, C. y Porta, F. Emprendeduría social: Alternativa sostenible para una nueva economía”. Pg: 233-247. Barcelona: Bosch Editor. (ISBN: 978-84-942385-9-8).
 • Parra, C. (Eds). New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. London: Routledge. Pg: 5-16. ISBN: 978-0-415-64014-5 (hbk). ISBN: 978-0-203-08287-4 (ebk).
 • Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., del Olmo-Arriaga, J.L., Ruiz-Viñals, C. (2013). EDULEARN 13 Proceedings.pg: 3832-3839. ISBN. 978-84-616-3822-2. ISNN: 2340-1117.
 • Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., del Olmo-Arriaga, J.L., Carreras Alcalde, M., Sierra-Sánchez, J., Pesqueira-Zamora, M.J., Ruiz-Viñals, C. (2013). ICERI2013 Proceedings. pg: 3036-3044. ISBN. 978-84-616-3847-5. ISNN: 2340-1095.
 • Ruiz Viñals, C. (2012) “Las Micro-finanzas y su papel en la Emprendeduría en el caso Europeo” en Parra, C.; Ruiz, C. (Eds) Instrumentos Solidarios en tiempos de Crisis. Barcelona: Bosch Editor, 2012: 241-255. (ISBN: 978-84-7698-642-4).
Reconeixements
 • 2019: membres del Global STEP Project. Successful Transgenerational Entrepreneurial Practices Project for Family Enterprise. Babson College.
 • 2018: Premi Herentia concedit a Juan F. Corona Ramón per la seva contribució a l'estudi i anàlisi de l'empresa familiar.
 • 2017-2018: reconeixement de la Generalitat de Catalunya al Grup d'Investigació Consolidat en Empresa Familiar i Emprenedoria.
 • 2017-2018: projecte precompetitiu “Decisions informades de l'empresa familiar (DECIDEF)” núm. B718PR01, finançat per l'Obra Social La Caixa. Quatre participants i 7.500 euros de finançament. IP: Dra. Carmen Ruiz-Viñals.
 • 2016-2017: projecte precompetitiu "Decisions conduïdes per informació en empreses familiars d'Espanya (DECIDE)” núm. B617PR01, finançat per l'Obra Social La Caixa. Quatre participants i 4.500 euros de finançament. IP: Dr. Juan F. Corona Ramón.
 • 2016: Premi Manuel Peláez Castillo concedit a Juan F. Corona Ramón per la seva contribució a l'estudi i l'anàlisi de l'empresa familiar.
 • 2012-2013: projecte precompetitiu “Innovació social - emprenedoria i gestió de l'edat en les empreses” núm. B213MG01, finançat per Banco Santander. Vuit participants i 2.000 euros de finançament. IP: Dra. Carmen Ruiz-Viñals.
   

INTERNACIONAL CEU ELCANO, PRIMERA VOLTA AL MÓN

Càtedra de caràcter interuniversitari i internacional en què participa la Universitat Abat Oliba CEU, juntament amb les altres dues universitats CEU, gràcies al conveni de col·laboració signat el 2019 entre el Ministeri de Defensa i la Universitat San Pablo CEU.

Aquesta càtedra, oberta a la societat, centrarà les seves tasques en la transmissió, des d'una perspectiva transversal i multidimensional, de la gesta de Juan Sebastián Elcano i les implicacions que va tenir en tots els àmbits: natural, històric, geogràfic, polític, demogràfic, lingüístic, de drets humans, etc.

Més informació aquí.
 

REI MARTÍ L'HUMÀ, COMTE DE BARCELONA
Presentació

La Càtedra Rei Martí l'Humà, comte de Barcelona, se centra en l'estudi de la relació de Catalunya amb la monarquia al llarg de la història. Dins d'aquest camp d'anàlisi històrica general, es perseguirà un triple objectiu: l'estudi de la imatge de la monarquia a Catalunya, des de l'època comtal (a començaments del segle XV) fins a l'època actual; contribuir a un millor coneixement del paper de Catalunya en la reafirmació de la monarquia al llarg del temps, i enfortir la interrelació Catalunya-Espanya-Europa-Amèrica a través de l'anàlisi de la funció transcendental que la Corona ha tingut i té en aquesta articulació.

La invocació de la figura del rei Martí l'Humà per part de la nostra universitat no és casual. Als terrenys del campus actual de la nostra universitat s'hi situava, fa cinc centúries, la cort de Martí l'Humà i s'hi va celebrar el seu matrimoni amb Margarita de Prades.

Martí I l'Humà va ser un personatge clau: últim rei de la dinastia catalana, en morir i a través del compromís de Casp, Catalunya es va integrar, a començaments del segle XV, en la trajectòria política de la monarquia hispànica i la seva aportació va ser transcendental fins a la culminació de la nostra monarquia constitucional actual. 

El període sobre el qual la càtedra projecta el seu estudi i activitats, que comprèn més de cinc-cents anys, s'estructurarà en tres grans blocs: el final de la dinastia catalana, dels Trastàmara als Àustria, i dels Àustria als Borbó. En relació amb aquest marc temporal i els objectius exposats abans, es proposaran activitats culturals com col·loquis, conferències, seminaris, presentacions de llibres i publicacions, en col·laboració amb altres institucions amb interessos afins. 

 
Organització
Direcció

 

Àrees de la Càtedra:

Catalunya i la monarquia hispànica en la història. Dels Trastàmara als Borbó. Llegats polític i cultural.

 

Consell assessor
 • Joaquín Albareda (catedràtic d'Història Moderna. Universitat Pompeu Fabra)
 • Daniel Arasa (professor Universitat Abat Oliba CEU)
 • Marina Alfonso Mola (catedràtica d'Història d'Amèrica. Universitat Nacional d'Educació a Distància - UNED)
 • Alfonso Bullón de Mendoza (catedràtic d'Història Contemporània. Universitat CEU San Pablo de Madrid. Director d’Aportes. Revista de Historia Contemporánea)
 • José Luis Betrán Moya (catedràtic d'Història Moderna. Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Joan Busqueta (Universitat de Lleida)
 • Emilio Callado (catedràtic d'Història Moderna. Universitat CEU Cardenal Herrera de València)
 • Marina Caffiero (catedràtica emèrita d'Història Moderna i Contemporània. Università degli Studi di Roma La Sapienza)
 • Jaume Dantí (catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona)
 • Jaime de Ferrà i Gisbert (president de l'Institut Balear de la Història. Gentilhome de Sa Santedat. Membre pontifici del Comitè de Ciències Històriques)
 • Vicent Josep Escartí Soriano (catedràtic de Literatura. Universitat de València. Director de Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna)
 • Alfonso Esponera (catedràtic emèrit d'Història de la Teologia. Facultat de Teologia de València)
 • M. Adela Fargas Peñarrocha (professora d'Història Moderna. Facultat d'Història i Geografia. Universitat de Barcelona)
 • Amparo Felipo Orts (catedràtica d'Història Moderna. Universitat de València)
 • Roberto Fernández Díaz (catedràtic d'Història Moderna. Universitat de Lleida. Expresident de la CRUE)
 • Ricardo García Cárcel (catedràtic emèrit d'Història Moderna. Universitat Autònoma de Barcelona)
 • David García Hernán (catedràtic d'Història Moderna. Universitat Carlos III de Madrid)
 • Enrique García Hernán (catedràtic CSIC-Madrid)
 • María Laura Giordano (professora d'Història Moderna. Universitat Abat Oliba CEU)
 • Araceli Guillaume-Alonso (catedràtica emèrita de Cultura i Civilització Hispàniques. Université Paris Sorbonne IV)
 • José Juan Vidal (catedràtic d'Història Moderna. Universitat de les Illes Balears)
 • Carlos López (Arxiu de la Corona d'Aragó)
 • María Luz González Mezquita (catedràtica d'Història Moderna d'Europa. Universitat Nacional de Mar del Plata. Directora de la Xarxa d'Història Moderna i de Magallànica. Revista de Historia)
 • Ricardo Martín de la Guardia (catedràtic d'Història Contemporània. Universitat de Valladolid)
 • Carlos Martínez Shaw (catedràtic emèrit d'Història Moderna i Història d'Amèrica. Universitat Nacional d'Educació a Distància - UNED)
 • M. de los Ángeles Pérez Samper (catedràtica d'Història Moderna. Universitat de Barcelona)
 • José Antonio Piqueras Arenas (catedràtic d'Història Contemporània. Universitat Jaume I i director de la revista Historia Social)
 • Joaquín Prats Cuevas (catedràtic emèrit de Didàctica de la Història i les Ciències Socials. Universitat de Barcelona)
 • Ofelia Rey Castelao (catedràtica d'Història Moderna. Universitat de Santiago de Compostel·la)
 • Alejandro Rodríguez de la Peña (catedràtic d'Història Medieval. Universitat CEU San Pablo de Madrid)
 • Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
 • Sergio Rodríguez López-Ros (vicerector de la Universitat Abat Oliba CEU)
 • Esteban Sarasa (catedràtic emèrit d'Història Medieval. Universitat de Saragossa)
 • Eliseo Serrano (catedràtic d'Història Moderna i degà de la Universitat de Saragossa)
 • Albert Torra (director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó)
 • Xavier Torres Sans (catedràtic d'Història de Catalunya. Universitat de Girona)
 • Bernard Vincent (catedràtic emèrit d'Història Moderna. École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)
Institucions col·laboradores
 • Xarxa Vives d'Universitats (President: Rafael Rodríguez-Ponga i Vicepresidents: Jordi Montaña Matosas, Eva Alcón Soler, Mª José Figueras Salvat i Xavier Gil Mur)
 • Càtedra d'Estudis sobre la Casa d'Àustria (Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i Universitat San Pablo CEU Madrid)
 • Càtedra Internacional CEU Elcano. Primera Volta al Món. (dir. Dra. María Saavedra)
 • Escola CEU Internacional de Doctorat - Programa de Doctorat en Humanitats per al Món Contemporani (dir. Dr. Alfonso Bullón de Mendoza)
 • Institut CEU Ángel Ayala d'Humanitats (dir. Dr. Alejandro Rodríguez de la Peña)
 • Fundació Espanyola d'Història Moderna (dir. Dr. Juan José Iglesias)
 • Socitat Espanyola d'Estudis Medievals (dir. Dra. Mª Isabel del Val)
 • Associació d'Història Contemporània (secretari: Dr. Ricardo Martín de la Guardia)
 • Institució Ferran el Catòlic de Saragossa (dir. Dr. Carlos Forcadell)
 • Institució Alfons el Magnànim de València (dir. Dr. Ismael Saz)
 • Associació d'Historiadors de Catalunya-Antoni de Capmany (dir. Óscar Uceda)
 • Institut Balear d'Història (dir. Dr. Jaime de Ferrà y Gisbert)
 • CLÉA (grup d'investigacióCivilisations et littératures d’Espagne et d’Amérique du Moyen-âge aux Lumières, Université Paris Sorbonne IV) (dir. Dra. Béatrice Pérez)
 • CERHIC (Centre d'Études et de Recherche en Histoire Culturelle, Université de Reims) (dir. adjunta: Dra. Isabelle Poutrin)
 • Escola Espanyola d'Història i Arqueologia de Roma (dir. Dr. José Ramón Urquijo, i cap d'estudis Dr. Rafael Valladares)
 • Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) (dir. Dra. Judith Casals)
 • Arxiu General de la Corona d'Aragó (AGCA) (dir. Dr. Carlos López)
 • Biblioteca Nacional d'Espanya (BNE) (dir. Dra. Ana Santos Aramburo) 
 • Arxiu General de Simancas (AGS) (dir. Dra. Julia Rodríguez de Diego)

 

Revistes i mitjans
 • Scripta. Revista Internacional de Literatura y Cultura Medieval y Moderna, Universitat de València (dir. Dr. Vicent Escartí).
 • Cécil. Revista Cahiers d'Études des Cultures Ibériques et Latino-Américaines, Université Paul-Valéry de Montpellier (dir. Michel Boeglin)
 • Studi e Ricerche. Rivista Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio Università di Cagliari (dir. Francesco Atzeni) 
 • Diari La Razón (dir. Francisco Marhuenda)
 • Revista La Aventura de la Historia (dir. Arturo Arnalte)
 • Revista Desperta Ferro (redactor en cap: Álex Claramunt)
 • Revista Historia y Vida (redactor en cap: Dr. Francisco Martínez)
 • Revista National Geographic (redactor en cap: Dr. Jesús Villanueva) 
 • Revista L’Avenç (dir. José Mª Muñoz Lloret)
Línies de recerca
 • La imatge de la monarquia del segle XV al segle XXI. La construcció de l'opinió pública. Els relats i la publicitat. Llegenda negra i llegenda blanca.
 • La cort. Reis i reines. Festes i dols. El poder i el seu ritual: Trastàmara, Àustria i Borbó. En relació amb aquesta línia, la directora de la càtedra ha participat en el projecte I+D+I, finançat per MINECO: “España y los Tratados de Utrecht” (2012-2014).
 • La projecció institucional de la monarquia i la seva incidència a Catalunya. La significació del compromís de Casp. La monarquia dels Àustria: de l'imperi a la decadència. Felip V, la Nova Planta i el reformisme borbònic de Carles III. L'aportació catalana a la monarquia en els segles XIX i XX. En relació amb aquesta línia, la directora de la càtedra ha format part del grup d'investigació Grup d’Estudis de les Institucions i de les Cultures Polítiques (2014-2018), SGR finançat per AGAUR, Generalitat de Catalunya.
 • El discurs religiós de la monarquia i la pràctica cultural. Les relacions Església-Estat. Disciplinament i confessionalització. La religiositat femenina: del barroc a la il·lustració. El llegat cultural de la monarquia a Europa i al món. En relació amb aquesta línia, la directora de la càtedra va formar part d'un projecte competitiu d'investigació finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat titulat "Memoria y cultura religiosa en el mundo hispánico" (2010-2014) i va ser la investigadora principal del projecte I+D+I, també finançat per MINECO: “La religiosidad femenina en la Cataluña de la época moderna” (2015-2019). Actualment, la directora de la càtedra és la investigadora principal del projecte d'investigació, desenvolupament i innovació, competitiu i finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (“El discurso religioso y la gestión de las emociones femeninas en Cataluña, entre el Barroco y la Ilustración”, amb referència PGC2018-094899-B-C54, període 2019-2022).
 • La interrelació Catalunya-Espanya-Europa-Amèrica a través de la monarquia. El paper de Catalunya en el descobriment, conquesta i colonització d'Amèrica. Barcelona i la seva aportació a Europa. Catalunya davant de Napoleó. L'europeisme de Balmes i la contribució catalana al regeneracionisme. Catalunya i la Unió Europea.
 • Per a l'any 2023, la responsable de la Càtedra Rei Martí l'Humà, Comte de Barcelona ha obtingut el projecte de recerca CEU Universidades "Exemplaritat i contraexemplaritat femenines. Les dones en la confessionalització europea i la globalització religiosa. Època moderna", amb referència B223AR05, i forma part del grup de recerca d'Estudis d'Història Cultural, grup de recerca de la Generalitat de Catalunya amb número d'expedient SGR 2021 002 16.
Activitats
Centenaris i commemoracions

Fa 400 anys, el 12 de març de 1622, el papa Gregori XV va canonitzar quatre espanyols i un italià: sant Isidre Llaurador, santa Teresa d'Àvila, sant Ignasi de Loiola, sant Francesc Xavier i sant Felip Neri. Aquesta suma de canonitzacions va suposar el triomf de la reforma catòlica i el cim de la monarquia catòlica universal aleshores. L'any 2022 és un any d'evocació de commemoracions històriques d'esdeveniments de fa quatre segles i es conjuga amb els objectius de la Càtedra Rei Martí l'Humà, Comte de Barcelona. Per això la Càtedra ha organitzat i s'ha implicat en diverses activitats commemoratives relacionades amb fets tan significatius:

 • 1) El 26 d'abril de 2022 es va organitzar a la UAO CEU el Seminari Internacional Teresa de Jesús en el quart centenari de la seva canonització, en el qual van participar especialistes reputats que van contribuir a la revisió de la seva figura com a dona, religiosa, escriptora, fundadora i santa i del protagonisme de la monarquia en la seva elevació als altars. Les actes es publiquen a la revista Teología espiritual.
 • 2) En l'estudi global d'aquest moment històric hi han participat diversos membres de la Càtedra, que s'ha concretat en l'obra col·lectiva coordinada per E. Callado Estela titulada El advenimiento de la Casa de Austria a los Reinos Hispánicos, Ed. Dykinson, 2021:
  · Rosa María Alabrús Iglesias, “Ignacio de Loyola, la devotio moderna y la religiosidad femenina”, p. 187-204.
  · Javier Burrieza Sánchez, “La Compañía de Jesús, su expansión en España y los primeros Habsburgo”, p.129-186.
  · Emilio Callado Estela, “Santo Tomás de Villanueva, un obispo según el ideal de reforma católica”, p. 103-128.
  · Ricardo García Cárcel, “El mito comunero y la España que no pudo ser”, p. 403-418.
  · Ricardo García Cárcel, “Los años catalanes de Ignacio de Loyola”, La Vanguardia (11 de juny de 2022).
  · Ricardo García Cárcel, "Hace 400 años", La Tercera. Abc (30 de juny de 2022).
 • 3) En el marc de la potenciació de les missions i la commemoració de la creació de la institució Propaganda Fide, sant Francesc Xavier fou tot un referent a seguir. Per això, diversos membres de la Càtedra participen en el congrés internacional que se celebrarà a Roma els dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2022: 1622. Ser universals en el món catòlic. Monarquies ibèriques i papat, entre la gestió del sagrat, la santedat, les pràctiques missioneres i l'evangelització.
 • 4) Finalment, la Càtedra també ha volgut implicar-se en la memòria de la mort el 1622 de Francesc de Sales i participar en el col·loqui internacional Francesco di Sales. Memoria ed eridità culturale 1622-2022 nel IV Centenario della morte, celebrat a Torí els dies 22 i 23 de setembre de 2022. Encara que la seva beatificació i canonització fou posterior (1622 i 1665), la seva personalitat i pensament són clau per seguir la influència de l'oratorià sant Felip Neri. Sales va ser crucial en la recatolització de França en la transició dels segles XVI i XVII i en la distensió de les relacions internacionals i geopolítiques entre Felip II d'Espanya i Enric IV de França. Va rebre la missió explícita del papa Climent VIII per reconvertir i reeducar. La seva reputació com a mediador i la seva capacitat excel·lent de promoure la conversió, de forma pacífica i sense enfrontaments oberts, a través de les seves cartes i les seves obres, l'han convertit en el patró dels periodistes
 
SEMINARIS, JORNADES I CONGRESSOS RECOMANATS PER LA CÀTEDRA PER AL CURS 2021-2022

1. Seminari I. Humanisme i Reforma de l'Església. La catedral de València al segle XVI.

2. Congrés internacional IV Centenari de la Mort de Felip III.

3. Col·loqui internacional "De l’événement à sa mise en récit : fictions, propagandes et polémiques historiographiques (Espagne, XVIe – XXIe siècles)"

4. Entre Europa i Amèrica: Herències, Transferències i Vinculacions.

5. Del Púlpit a la Plaça Pública.

6. Seminari Les al·legacions jurídiques catalanes (segles XVII-XIX). Uns documents per descobrir des de la transversalitat (març de 2022).

7. VI Trobada Internacional de Joves Investigadors en Història Moderna: els Camins del Modernisme.

8. IV Congrés la Història Moderna i l'Ensenyament Secundari.

9. 1622. Ser universals en el món catòlic. Monarquies ibèriques i papat, entre la gestió d'allò sagrat, santedat, pràctiques missioneres i evagelització.

10. X Congrés d'Història Moderna de Catalunya. El món d'Ignasi de Loiola. Religió, cultura i societat als segles XVI i XVII.

11. Estudis sobre la noblesa. Per què continuar estudiant la noblesa en l'edat moderna?

12. XVII Reunió Científica de la Fundació Espanyola d'Història Moderna. La construcció d'Espanya: de l'ordre jurisdiccional a l'estat liberal (ss. XV-XIX). Els entramats socials de l'Espanya moderna. Juny 2023.

13. XVI Congrés de l'Associació d'Història Contemporània. Mirades al passat, mirades al present. Nous horitzons de la historiografia contemporània. Setembre de 2023.

14. Seminari Propaganda Fide. 18 de novembre de 2022 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

15. Universitat Mar del Plata novembre i desembre de 2023.

 
SUPORT PER A FONTS DOCUMENTALS EN EL TREBALL FINAL DE GRAU, MÀSTER I TESIS DOCTORALS  

1. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Recerca - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona

2. Arxiu de la Corona d'Aragó

3. EEHAR-CSIC (Escola Espanyola d'Història i Arqueologia a Roma - Consell Superior d'Investigacions Científiques)

4. Aquest nou curs acadèmic 2022-2023 l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia a Roma - CSIC torna a brindar als seguidors de la Càtedrs Rei Martí l'Humà, Comte de Barcelona la possibilitat de participar als seus seminaris formatius a través de YouTube. La primera d'aquestes sessions serà el 6 d'octubre de 2022 a les 16:30 h i tractarà sobre la temàtica següent: “Pedro Mártir de Anglería y su mundo: la creación de un nuevo lenguaje cultural y político al servicio de la monarquía de los Reyes Católicos”. Elena García (EEHAR-CSIC) i Isabella Iannuzzi (Pontificia Università Lateranense) s'encarregaran de coordinar-ho i dirigir-ho.
Clica aquí per saber-ne més

 
DOCÈNCIA, TRANSFERÈNCIA I RECERCA
INNOVACIÓ DOCENT I TRANSFERÈNCIA 

La Càtedra Rei Martí l'Humà, Comte de Barcelona ha establert una línia de col·laboració amb les Facultats de Dret i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i les biblioteques de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i el CRAI Fons Antic de la Universitat de Barcelona. Com a primera fita, s'ha contribuït a promoure el seminari titulat "Al·legacions jurídiques catalanes (segles XVII-XIX), uns documents per descobrir", des de la transversalitat, amb la intenció de dur a terme una tasca de transferència cultural entre diverses institucions.

Aquest seminari es va fer els dies 2, 9, 16 i 23 de març de 2022, amb l'anàlisi de les col·leccions d'al·legacions jurídiques que allotgen els fons documentals de les biblioteques mencionades.

L'objectiu del seminari ha estat oferir a professors i estudiants de les universitats catalanes els recursos per interpretar adequadament les al·legacions jurídiques a la Catalunya moderna a través de conferències dels experts principals en aquesta documentació, sota la direcció dels doctors Marta Bueno, Mariela Fargas i Pedro Rueda.

Les sinergies establertes entre els organitzadors del seminari i la Càtedra Martí l'Humà han propiciat la invitació a participar en aquesta activitat a alumnes de la doctora Rosa M. Alabrús Iglesias de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, no només per al coneixement, sinó per tal que els mateixos alumnes puguin vehicular aquesta informació.

Mereix un esment especial el treball realitzat pels alumnes del grau en Dret Chiara Debernardi Sánchez i Álvaro Laborda De la Mata. El treball realitzat per aquests alumnes inclou dos apartats * (I):

- El primer analitza l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia a Barcelona (ICAB), fundat el 1833, amb un edifici l'arquitecte del qual va ser Lluís Domènec i Montaner. La Biblioteca conté 350.000 volums i hi ha el Fons d'Al·legacions Jurídiques.
- El segon du a terme una introducció respecte a la problemàtica de les al·legacions jurídiques: concepte i característiques, composició i catalogació, procés i transcendència jurídica i història i, finalment, les seves dificultats i carències, amb un balanç de conclusions que els alumnes han extret de la seva participació en aquesta pràctica cultural oferta per l'ICAB.

L'altre treball l'han realitzat Josep Lluís Escofet, David Pellisé i Ainhoa Pineda i inclou el concepte, el context històric, la tipologia i les personalitats més destacades de l'advocacia, amb un recorregut sobre la visita, un comentari de la pràctica realitzada i les conclusions* (II).

 

HISTORY OF JOURNALISM'S 1st SEMINARY

 

Looking for the thread of Ariadne: historical approach as a fundamental tool in Journalism practice

 

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i la Càtedra Rei Martí l'Humà, Comte de Barcelona, a través de la coordinació dels professors Maria Laura Giordano, Rosa M.ª Alabrús Iglesias i Sergio Rodríguez López-Ros, han promogut el I Seminari d'Història del Periodisme, titulat "Buscant el fil d'Ariadna: l'enfocament històric com a eina fonamental en la pràctica del periodisme", que va tenir lloc els dies 25 de novembre i 9 de desembre a l'Aula Magna a partir de les 10:00.

 

Hi van intervenir com a conferenciants els professors Xavier Boltaina Bosch i Eduardo Martín de Pozuelo.
Xavier Boltaina és professor de dret administratiu a la Universitat de Barcelona i expert en dret laboral, en la problemàtica asiàtica actual i en la història dels genocidis.
Eduardo Martín de Pozuelo és pioner del periodisme d'investigació a Espanya amb premis com l'Ortega i Gasset, Ciutat de Barcelona, Drets Humans, Reina Sofía i l'Internacional Rei d'Espanya.
Va honrar l'esdeveniment amb la seva presència l'Honorable Cònsol d'Israel a Catalunya, Yosef David Sánchez-Molina Rubin.

  Vegeu-ne PDF
DOCÈNCIA I RECERCA
1. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN-MAESTROS DE LA HISTORIA
CÁTEDRA REY MARTIN EL HUMANO, CONDE DE BARCELONA.

Varios miembros de la Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona (Joaquín Prats Cuevas, Roberto Fernández Díaz, Ricardo García Cárcel y la directora de esta Cátedra, Rosa Mª Alabrús Iglesias) han colaborado en el capítulo “Enseñanza de una historia científica para una educación de calidad” en el libro Estudios en homenaje al profesor Ramón López Facal (coord. por C. J. Gómez Carrasco, X. M. Souto González y P. Miralles Martínez), Ed. Octaedro, Madrid, 2021, pp. 187-202

Enseñanza de una historia científica para una educación de calidad
 

En la publicación los autores reflexionan sobre la enseñanza de la historia, subrayando como desde finales de los sesenta y años setenta del siglo pasado, las primeras innovaciones didácticas destacadas ya se produjeron en esta materia, tanto en contenidos como en adquisición de competencias y habilidades. En España ya hace décadas que no está en los currículos escolares una historia memorística, únicamente de fechas y batallas, sino una historia de los grandes periodos o de los principales fenómenos históricos acontecidos.

Recomiendan que hay que evitar el ideologismo, el maniqueísmo, el presentismo, el identitarismo, la justificación de posiciones políticas o simplemente un visión banal, alejada de lo que se entiende actualmente como ciencia histórica. Y esta tarea, la historia, se ha de realizar mediante la comparación sistemática de realidades diversas en distintas formaciones humanas para poder edificar hipótesis teóricas que mediante el contraste de sucesivas monografías comprobatorias pueda permitir la construcción paulatina de una teoría general del devenir del ser humano en colectividad. De ahí que esta materia necesite de manera inexcusable la relación estructural con otras disciplinas.

La historia es además un entrenamiento intelectual proyectado al constante razonamiento, que permite entender la realidad social y los cambios y continuidades que ha experimentado y tener una perspectiva sobre el presente que fomente las capacidades de análisis, comprensión y visión crítica.


Docencia e investigación-Maestros de la Historia

Salvador Claramunt, fue uno de los padrinos de esta Cátedra Rey Martín el Humano:

https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1275/1267

 

John Elliott, el profesor y el investigador

 

Fernando García de Cortázar, profesor y divulgador de la historia:

https://www.eldebate.com/obituarios/20220704/incansable-divulgador-historia-espana.html

https://www.abc.es/cultura/abci-muere-fernando-garcia-cortazar-gran-historiador-reconcilio-espanoles-pasado-202207031142_noticia.htmlCÁTEDRA REY MARTÍN EL HUMANO, CONDE DE BARCELONA

La directora de la Cátedra Rey Martín el Humano, conde Barcelona, ha sido invitada a las VI Jornadas Internacionales “Mujeres en la Historia. Mujeres y Religiones”, destinadas a la formación de los estudiantes de Máster y del Programa de Doctorado Historia, geografía e Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, para impartir la conferencia: “El discurso eclesiástico sobre la mujer. Fuentes y metodología” que se celebrará el próximo 14 de octubre de 2022.

 

VI JORNADAS_PROGRAMA MASTER Y DOCTORADO

 
2. TESIS DOCTORALES
CÁTEDRA REY MARTIN EL HUMANO, CONDE DE BARCELONA.

El día 28 de febrero de 2022 se presentó en nuestra Universitat Abat Oliba CEU la tesis doctoral de Pablo Javier Rodríguez Rodríguez: EL IDEALISMO CONFESIONAL Y EL PROYECTISMO POLÍTICO EN EL OTOÑO DEL IMPERIO (1598-1640), dirigida por la Dra. Rosa María Alabrús Iglesias.

 

El Tribunal de la tesis compuesto por los doctores Mariela Fargas Peñaroya (profesora Titular de Historia Moderna de la Universitat de Barcelona), Mª Ángeles Pérez Samper (catedrática de Historia Moderna de la Universitat de Barcelona), José Luis Betrán Moya (catedrático de Historia Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona), Alejandro José Rodríguez de la Peña (catedrático de Historia Medieval de la Universidad CEU San Pablo de Madrid) y presidido por Roberto Fernández Díaz (catedrático de la Universitat de Lleida y expresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE) otorgó a la referida tesis la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad y la propuesta de presentación de la misma al Premio Extraordinario.

 

Esta tesis ha tenido como objeto de investigación el análisis histórico del pensamiento político español en los siglos XVI y XVII. En ella, se examina en profundidad el proceso de construcción de la Monarquía de la España Moderna y el discurso ideológico político en los años de absolutismo y providencialismo y en la coyuntura de la decadencia, con el surgimiento del pragmatismo político. Se aborda una problemática referida a la época de los Austrias que la propia directora de la tesis, la Dra. Alabrús, examinó en su tesis doctoral sobre una etapa posterior, en torno al pensamiento y la opinión política en la España borbónica.

 

Constituye una satisfacción para nuestra universidad que un profesor de un centro de Bachillerato de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU haya llevado a cabo una investigación dirigida por una catedrática de la UAO CEU, con tan excelentes frutos. En breve, la tesis referida se incorporará en el repositorio de Tesis doctorales de nuestra institución.

La CÁTEDRA REY MARTIN EL HUMANO, CONDE DE BARCELONA, da a conocer la publicación de la tesis doctoral de Ramón María Rodón Guinjoan (doctor por la Universitat Abat Oliba CEU, con tesis doctoral sobre Historia del Pensamiento Político, dirigida por la Dra. Rosa María Alabrús Iglesias): Invierno, primavera y otoño del carlismo (1939-1976) en la Editorial SCHEDAS, 2020. ISBN 978-84-16558-92-6. XVI Premio Internacional Luis Hernando de Larramendi.

La publicación de la extraordinaria tesis (Cum laude por unanimidad) del doctor Ramón María Rodón Guinjoan ha sido póstuma y representa la culminación de toda una vida dedicada profesionalmente a la abogacía y al estudio de la historia política en la Cataluña y España del siglo XX, especialmente durante el franquismo y la transición hacia la Constitución democrática de 1978.

TRANSFERÈNCIA I DIVULGACIÓ DE LA RECERCA

Diccionari Biogràfic de Dones  (Xarxa Vives d'Universitats)

Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia

La proyección de la historia en el cine y en la televisión.  

Rosa María Alabrús Iglesias, Letra Global, 28/11/2021

Felipe V, la guerra de sucesión y el cine

 

La guerra de sucesión no ha tenido el eco cinematográfico que, sin duda, merecía. Se trata de un tema nuclear en la historia de España, y en la historia de Cataluña en particular, en que se debatió qué dinastía tenía que suceder a Carlos II: si los Austrias, reinantes en España desde comienzos del siglo XVI, o los Borbones, entonces la dinastía, posiblemente, más poderosa de Europa.

 

Una guerra, en definitiva, la de sucesión, en que la monarquía hispánica se jugaba no solo qué rey reinaría, sino el modelo político y socioeconómico (austriacismo-borbonismo) de futuro. Un problema apasionante con el añadido de su proyección internacional ya que media Europa estuvo involucrada, ya a favor de los Austrias, ya de los Borbones.

 

Películas como la de La princesa de los Ursinos (Luís Lucía, 1947), Rosa de Francia (Gordon Wiles, 1935), Cambio de reinas (Marc Dugain, 2017) tratan bien la cuestión de la sucesión al trono español y las consiguientes intrigas familiares y políticas de ambas dinastías europeas enfrentadas. El artículo pretende hacer un ejercicio de pedagogía para comprender mejor la diplomacia y la opinión de la época, en el contexto de un conflicto bélico civil y a la vez internacional.

Setenta años del reinado de Isabel II en Gran Bretaña

Los años catalanes de Ignacio de Loyola

 

Este segundo semestre del curso 2021-2022, la Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona, ha llevado a cabo también investigaciones sobre Historia y Literatura. En este sentido destaca la participación de la Universitat Abat Oliba CEU, a través de la directora de la Cátedra Rey Martín el Humano en el Workshop “El conflicte interior. Una mirada subjectiva de les experiències femenines (XV-XVII)”, con textos inéditos escritos por mujeres, narrando sus propias percepciones sobre sus conciencias. Se ha pretendido colaborar con el Seminario del Área de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, en el que han intervenido prestigiosos especialistas.

 

Workhop “El conflicte interior”

 

Cabe destacar también la colaboración de varios miembros de la Cátedra en el programa “Literatura y poder. Cultura escrita, ideología y control social en la Edad Moderna”, donde se refleja la trascendencia de la palabra escrita como forma de promoción de la imagen en las instituciones de Antiguo Régimen.

 

Coloquio “Literatura y poder”

 

Open Edition

Uno de los procedimientos de máxima difusión de textos entre la comunidad científica es sin duda el Open Edition. Es por ello que la directora de la Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona de la Universitat Abat Oliba CEU, Rosa María Alabrús Iglesias, ha aceptado la invitación de participar en el nº 15 de la revista Atlante. Revue d'études romanes de la Université de Lille, que lleva por título 15 | 2021 Imagen y santidad entre el Mediterráneo y América ibérica durante la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII) con el artículo: Ejemplaridad y santidad femenina en el Barroco español y los comienzos de la Ilustración. Entre la emoción y la razón [Texte intégral]

Se puede acceder al número de la revista, que acaba de salir, online, en el siguiente enlace: https://journals.openedition.org/atlante/1420
En dicho número han colaborado especialistas del arte y de la imagen en la época moderna.

La revista está abierta al envío de artículos de investigación en el ámbito de las Ciencias Humanas desde la Baja Edad Media hasta el Mundo Contemporáneo

 

CÁTEDRA REY MARTÍN EL HUMANO, CONDE DE BARCELONA

Prestigiosos historiadores, filólogos y politólogos han colaborado en el monográfico Imperios, hegemonías y comercio. 500 años de la primera vuelta al mundo, nº 927 julio-agosto 2022, de ICE, Revista de Economía. En el mismo participa el doctor Rafael Rodríguez-Ponga rector de nuestra Universitat Abat Oliba CEU con el artículo “Como entenderse en la Primera Vuelta al Mundo: las lenguas a bordo y en Oriente”, donde analiza las distintas lenguas que se usaron en esta empresa internacional (el latín para la planificación del proyecto, el castellano como lengua común entre la tripulación y el portugués y el malayo para los intercambios) como una de las claves fundamentales para lograr el éxito.

PDF
 
El monográfico pretende ser una reflexión en torno a la Primera Vuelta al Mundo, la primera globalización y el protagonismo de la Monarquía Hispánica en ello.

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/805

 

CÁTEDRA REY MARTIN EL HUMANO, CONDE DE BARCELONA

La profesora María Laura Giordano de la Universitat Abat Oliba CEU ha publicado el artículo “Hijos de Dios” y linaje del rey en Res publica: revista de las ideas políticas, vol 24, nº 2, 2021, pp. 121-138, a partir del estudio de un sermón inédito (¿c. 1580?) del tratadista de origen baezano Diego Pérez de Valdivia (1525-1589), uno de los más brillantes discípulos de Juan de Ávila, biblista y profesor de Sagradas Escrituras en la Barcelona de finales del siglo XVI. En este trabajo se confirma la fidelidad de Diego Pérez a un cristianismo con marcados rasgos paulinos, del que extrae las bases teológicas (la del nacimiento espiritual, “in primis”) para llevar a cabo la deconstrucción de la limpieza de sangre. Otro aspecto significativo del insigne teólogo es que escribiera el sermón para los indecisos, dudosos o simplemente católicos, pero con escasa formación religiosa de su época.

https://doi.org/10.5209/rpub.72842

 

Para finalizar este año de conmemoraciones, varios profesores de la Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona, participan en el cuarto centenario de la canonización múltiple en 1622 de cuatro españoles (San Isidoro Labrador, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier) y un italiano (San Felipe Neri) que se desarrolla en Roma los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2022. El evento, organizado por la Embajada de España en la Santa Sede, la Pontificia Universidad Lateranense y la Escuela Española de Historia y Arqueología -CSIC en Roma, reúne a prestigiosos especialistas mundiales de la historia de la diplomacia y las relaciones internacionales e historia de la Iglesia. El congreso internacional no solo aporta los avances más novedosos respecto a lo que supuso el triunfo de la Reforma católica y la cúspide de la monarquía católica universal de Felipe IV, sino que pretende hacerse eco de las relaciones Iglesia- Estado a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea

PDF

 

LA TRAJECTÒRIA DE LA MONARQUIA ESPANYOLA   

El llibre La Corona en España. De los reyes godos a Felipe VI (La Esfera de los Libros y Fundación Villacisneros, 2022) analitza la trajectòria històrica de la monarquia espanyola. S'hi reflecteix molt bé el significat que la Corona ha tingut en la configuració política d'Espanya com a fonament de l'estabilitat del sistema. En l'obra, coordinada per Manuel Campos Campayo i prologada per Benigno Pendás, hi han col·laborat historiadors i juristes destacats del nostre país com Rafael Sánchez Saus, Alfredo Floristán, Feliciano Barrios, Teresa Nava, entre d'altres, així com diversos autors vinculats a la Càtedra Rei Martí l'Huma, Comte de Barcelona, de la Universitat Abat Oliba CEU, com María de los Ángeles Pérez Samper i Manuel Moreno Alonso. A més, la presenta Ricardo García Cárcel, també membre de la Càtedra. 

La Corona en España: De los reyes godos a Felipe VI  

  

L'ÚLTIMA EDICIÓ D'UNA OBRA DE MIGUEL DE MOLINOS

Sergio Rodríguez López-Ros, vicerector de Relacions Institucionals de la Universitat Abat Oliba CEU, ha editat recentment l'obra de Miguel de Molinos Cartas para el ejercicio de la oración mental (Herder, 2022). En aquesta edició ha fet una anàlisi històrica, filosòfica i literària d'aquest text de Molinos, en la qual subratlla la transcendència de la figura del místic i teòleg espanyol, titllat de quietista, a finals del segle XVII. De la mateixa manera, Rodríguez López- Ros aporta precisions innovadores sobre les fonts del pensament originari del religiós, pel que fa a l'oració mental, especialment en l'etapa romana en què la Inquisició el va processar per heterodox. La publicació d'aquestes Cartas... té un valor enorme perquè no s'havien editat des de 1676. 

Cartas para el ejercicio de la oración mental

 

Publicacions
OBSERVATORI

OBSERVATORI LABORAL

Presentació

Amb la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) les Universitats assumeixen el repte d’analitzar constantment tant l’evolució de les necessitats del mercat laboral com la valoració que realitzen els graduats de la utilitat de la formació rebuda per a la seva capacitació en l’exercici professional.

Amb aquesta finalitat, la Universitat Abat Oliba CEU va constituir per acord de la Junta de Govern el 30 de juny de 2009 l’Observatori Laboral com un espai d’investigació multidisciplinari centrat en l’anàlisi de les dinàmiques del mercat laboral. Aquest Institut d’Investigació està codirigit pel Dr. Javier Barraycoa Martínez i la Dra. Olga Lasaga Millet. Aquest Institut manté una estreta col·laboració amb altres observatoris laborals i institucions públiques i privades vinculades a l'àmbit de la inserció laboral i l'orientació professional.

Els principals objectius de l'Observatori Laboral són:

 • Desenvolupar estudis de competències professionals i ocupabilitat.
 • Prognosi del mercat laboral.
 • Promoure la relació entre Universitat i Empresa.
 • Participar en investigacions nacionals i internacionals.

Com a resultat de l'àmplia i reconeguda trajectòria en la tasca investigadora de l'Observatori Laboral, s'ha aconseguit el naixement del Grup d'investigació preconsolidat EJES.


Adreça de contacte: [email protected]

Organització


Equip directiu, col·laborador, assessor i xarxes o organismes a què es pertany.

 

Equip directiu

 • Dra. Olga Lasaga Millet
 • Dr. Javier Barraycoa Martínez

L'Observatori Laboral té una aliança permanent, a través del grup d'investigació EJES, amb la Càtedra d'Economia Solidària. Aproximadament el 50 % dels projectes de recerca es presenten i es fan conjuntament.

 

Col·laboradors d'universitats espanyoles

 • Antoni Moreno (Universitat de Barcelona)
 • Domingo Galiana (Universitat Miguel Hernández)
 • Rafael Pelegrin (Universitat de Granada)
 • Miguel Barberá (Fundació Universitat Empresa. Universitat de Valencia)
 • Juan Carlos Marzo (Universitat Miguel Hernández)
 • Amparo Ramos (Universitat Miguel Hernández)
 • Javier Sierra (Universitat CEU San Pablo)
 • Maria Fé Sánchez (UNED)

 

Col·laboradors internacionals

 • Gökay Ozerim (Yasar University Izmir)
 • Dimitra Trypani (Ionian University)
 • Francesca Angrisano (Universitat Politècnica “Hochschule” Augsburg)
 • Gregory Makrides (Universitat de Xipre)
 • Roger Hessel (Regional Research Institute IRER of Lombardy)
 • Adilson Eduardo Guelfi (Unoeste, Universidade do Oeste Paulista)

 

Empreses col·laboradores que han participat en els projectes de recerca

 • ABGL, Auditores
 • AGESA Consulting
 • Becerra Abogados
 • COPE
 • Enerside Energy
 • Hotel Rey Juan Carlos I
 • Industrias Murtra
 • Optima Patrimonios
 • Estrategy & Execution Partners
 • Talman Group
 • ACCENTURE
 • Adecco Professional
 • Escola Pia Sarria
 • Banco Santander
 • BBVA
 • Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira
 • Decathlon
 • Deloitte
 • KPMG
 • Manpower
 • Mapfre
 • Mercer Consulting
 • Mutua intercomarcal
 • Pymec
 • Quiron Salut
 • SEAT
 • Sony España
 • TV3

 

Xarxes o organismes a què es pertany 

Subgrup de pràctiques de la sectorial de feina de la CRUE en qualitat de coordinadors de la línia estratègica: "Reconeixement d'entitats i formació de tutors".

Subgrup d'orientació i competències professionals de la sectorial d'ocupació de la CRUE.

Subgrup d'observatoris laborals de la sectorial d'ocupació de la CRUE.
 

 

Línies d'investigació
 • Competències més demanades pels ocupadors als processos de selecció.
 • Impacte de l’experiència internacional en l’ocupabilitat dels graduats.
 • Competències professionals i emprenedoria social.
 • Pràctiques empresarials com a potenciadores de la inserció laboral.
 • Economia solidària i ocupabilitat.
 • Desenvolupar models d’orientació i estratègies per millorar l’ocupabilitat dels joves independentment de la seva formació i situació social.
 • Formació en competències per a tutors d’empresa.
 • Estudis d’ocupabilitat per a col·lectius vulnerables.
 • Estudis de prospecció de mercat laboral i formacions apropiades.
 • Estudi de polítiques públiques d’ocupabilitat en l’àmbit europeu.

 

Activitats

Formació i divulgació. Últims cinc anys. 

Projectes en curs

- Projecte per a la creació d'un marc per a l'autoavaluació de les universitats espanyoles en la millora de les seves actuacions en matèria d'ocupació i ocupabilitat.

- Manual del tutor d'empresa. Elaboració d'una formació en línia per als tutors d'empresa. 

Projectes realitzats
LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES POTENCIADORES DE LA INCLUSIÓ LABORAL

Número de referència: BS16AR03 

Inici i final del projecte: 2015-2018

Programa o iniciativa: convocatòria d’ajuts a grups d’investigació precompetitius Santander-CEU 

Títol del projecte: Les pràctiques en empreses: potenciadores de la inserció laboral d’estudiants en risc d’exclusió social      

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodríguez i Alejandro Belmonte Díaz.     

Resum: Com a continuació d’estudis previs realitzats per l’Observatori Laboral, aquest projecte pretén mantenir una línia d’investigació iniciada des de fa anys amb la intenció de convertir-se en un referent de qualitat en l’àmbit de les pràctiques empresarials dels estudiants, posant especial atenció als sectors més desafavorits. Darrere d’aquesta investigació s’espera establir una panoràmica de les pràctiques empresarials que aculli una nova dimensió centrada en la inserció social. Això permetrà avançar en processos de protocol·lització i millora de la formació dels tutors d’empresa. 

OPENING MORE EMPLOYMENT GATES FOR ART AND MUSIC STUDENTS

Número de referència: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE

Inici i final del projecte: 2014 - 2016

Programa o iniciativa: Erasmus+

Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of Technology (Irlanda); Ionian University (Grècia); Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (Itàlia); Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona).

Investigadors: Payam Gül Susanni i Paolo Susanni (Yaçar University), Erato Alakiozidou i Antonia Chantzi (Be Artive), Michael Joyce i Gabriela Mayer (CIT Cork School OF Music), Emin Bakay (EGECED), Dimitra Trypani i Jiannis Toulis (Ionian University), Hugh Ward-Perkins i Kathy-Ann Koralek (Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”- Verona), Carmen Parra Rodríguez i Olga Lasaga Millet (UAO CEU).   

Títol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA).   

Resum: El projecte OMEGA es construeix per incrementar l'ocupabilitat dels estudiants d'art i música. La iniciativa pretén per equipar d'habilitats i competències extra als músics i artistes. 

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ, AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL TUTOR D’EMPRESA

Número de referència: B1314R01 

Inici i final del projecte: 2014/2015

Programa o iniciativa: Àrea de desenvolupament Econòmic i Ocupació, Diputació de Barcelona

Títol del projecte: Disseny i desenvolupament de la formació, avaluació, acreditació i certificació del tutor d’empresa 

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU i Universitat de Barcelona    

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet (UAO CEU), Javier Barraycoa Martínez (UAO CEU) i Antoni Moreno García (UB).

Assistent de la investigació: Patricia Boquete Sancho   

Resum: el projecte té per objectiu l'elaboració de materials pedagògics i el disseny d'un programa de formació que proporcioni als tutors d'empresa eines útils en l'exercici de les seves funcions docents i orientadores dels estudiants en pràctiques.   

ECPES    

Número de referència: EE_14 Lot3 – [ECPES]

Inici i final del projecte: 2012/14

Programa o iniciativa: EUROPEAN PROJECT Educació en l'esperit empresarial

Títol del projecte: ECPES

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet i Carmen Parra Rodríguez

Resum: dissenyar i provar un marc comú europeu d'eines i indicadors per avaluar la mentalitat, l'actitud i les capacitats emprenedores adquirides pels estudiants d'educació empresarial.     

PROJECTE DE FORMACIÓ TIC PER A LA INSERCIÓ DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Número de referència: OBSLAB1-2014  

Inici i final del projecte: 2014

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES).   

Títol del projecte: Projecte de formació TIC per a la inserció de joves en risc d'exclusió social

Organitzacions participants: Fundació Trinijove, Proyecto Universidad Empresa (PUE), Cisco Systems i la Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet    

Resum: el principal objectiu del projecte és buscar fórmules que promoguin la cooperació universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social.

El paper dels empresaris en la formació de tutors dels estudiants en pràctiques

Número de referència: B1213R01

Inici i final del projecte: 2012/2013

Programa o iniciativa: Àrea de desenvolupament Econòmic i Ocupació, Diputació de Barcelona

Títol del projecte: El paper dels empresaris en la formació dels estudiants en pràctiques: competències professionals i esperit emprenedor.

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet i Javier Barraycoa Martínez

Assistent de la investigació: Patricia Boquete Sancho

Resum: desvelar els detalls entorn de la funció del tutor de pràctiques i les seves necessitats formatives, de suport o d'una altra naturalesa.

Projecte de millora de la qualitat docent "pràctiques internacionals"

Número de referència: 2010MQD00162

Inici i final del projecte: 2010 / 2012

Entitat finançadora: AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

Títol del projecte: Projecte de millora de la qualitat docent "pràctiques internacionals"

Resum: disseny d'un procediment coordinat del servei de relacions internacionals i el servei d'ocupació per optimitzar les estades internacionals per tal de millorar les competències professionals i l'ocupabilitat.

Sistema universitari per a l'ocupabilitat

Número de referència: Orden Edu/2346/2011

Inici i final del projecte: 2011-2012

Entitat finançadora: Ministeri d’Educació

Títol del projecte: Sistema universitari per a l’ocupació – SUE Global acció II establiment de les bases per al disseny d’un sistema d’avaluació, formació i acreditació de competències per a l’ocupació. 

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet (UAO). També van participar les següents universitats: Universitat de València, Politècnica de València, UNED, Universitat Miguel Hernández, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Granada; Universitat Complutense de Madrid, Universitat Carlos III, i Universitat de Cantàbria.   

Resum: anàlisi de la definició, competències associades, metodologies per a la seva formació i formes d’avaluació de les cinc competències professionals més demandades: treball en equip, comunicació, adaptació, compromís i resolució de problemes.     

 
Internacionalització, competències i ocupabilitat

Número de referencia: B910AR02

Inici i final del projecte: 2010/2011

Programa o iniciativa: Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació precompetitius 2009 Santander - CEU

Títol del projecte: Internacionalització, competències i ocupabilitat

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU

Resum: aquest projecte abraça un estudi quantitatiu sobre l'autoavaluació de competències en estudiants que han realitzat una estada internacional i comparativa entre universitats europees i un estudi qualitatiu sobre la valoració de les competències internacionals per part dels ocupadors.

 
Internacionalització, competències i ocupabilitat

Número de referència: B910AR02

Inici i final del projecte: 2009/2010

Programa o iniciativa: Convocatòria d'Ajuts a Grups d'Investigació precompetitius 2009 Santander - CEU

Títol del projecte: Internacionalització, competències i ocupabilitat

Organització coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez, Carmen Parra Rodríguez, Javier Sierra Sánchez i Mar Coll Opisso. 

Resum: estudi qualitatiu realitzat mitjançant Focus Group amb la finalitat de determinar i avaluar les competències interculturals desenvolupades pels estudiants al llarg d'una estada internacional així com l'anàlisi de rellevància en la seva futura ocupabilitat.

 
Requeriments dels ocupadors en les sortides professionals per a nous graduats d'ADE i Economia

Número de referència: B0809AR2

Inici i final del projecte: 2008/2009

Programa o iniciativa: Convocatòria d’Ajuts a Grups d’Investigació precompetitius 2009 Santander – CEU. 

Títol del projecte: Requeriments dels ocupadors en les sortides professionals per a acabats de graduar en ADE i Economia. 

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Javier Barraycoa Martínez i Olga Lasaga Millet

Resum: l'objectiu principal del projecte és buscar fórmules que promoguin la cooperació universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social.

P²INS - Parents as Partners in Nursery School

 

Número de referència:

Inici i final del projecte: 2011/13

Programa o iniciativa: Lifelong Learning Programme

Títol del projecte: P²INS - Parents as Partners in Nursery School

Organització coordinadora: Higher Institute for Family Sciences - Hogeschool-Universiteit Brussel (HIG/HUB) (BE)

Resum: projecte destinat a promoure la inclusió social de les dones immigrants facilitant el seu accés a programes de formació en l'àmbit de l'educació infantil i la seva posterior ocupabilitat.

Elaboració d'un model d'orientació propi per al sistema d'ocupació de Catalunya

Número de referència: B1718EMO

Inici i final del projecte: 2018-2019

Programa o iniciativa: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Títol del projecte: Elaboració d'un model d'orientació propi per al sistema d'ocupació de Catalunya

Organitzacions participants: Universitat de Barcelona, UOC, UAB, UVic i UAO

Resum: El projecte té com a objectiu l'elaboració d'un diccionari de competències, una eina psicomètrica que les avaluï i l'elaboració d'un model que vinculi ocupacions, nivells de competències i formacions complementàries basades en el model d'orientació RIASEC.

LA PROFESSIONALITZACIÓ D’UNA VOCACIÓ: EL CAS DE LES ARTS   

Número de referència: OBSLAB 2-2017  

Inici i final del projecte: 2017/2019

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusió Social (EJES).    

Títol del projecte: La professionalització d’una vocació. El cas de les arts.   

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU.

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodríguez i Alejandro Belmonte Díaz. 

Resum: iniciativa que es du a terme després de l’execució del projecte Europeu OMEGA (Open More Employment Gates for Arts and Music Students), amb l’objectiu de potenciar les oportunitats de trobar feina dels graduats en arts a Espanya i eines per portar a terme projectes d’emprenedoria. En el marc d’aquest projecte està previst publicar, en col·laboració amb la Universitat de Granada, un llibre que serveixi de referència per impartir formació sobre emprenedoria i ocupació als estudiants de música i art.

Congressos i Jornades
Congressos
Organització de congressos
 • Congrés Internacional sobre Exclusió Social, Discapacitat i Bones Pràctiques a l’Empresa. Celebrat el dia 4 d’octubre de 2018 a Barcelona.     

 

Participació en congressos amb comunicació
 •  II Congrés sobre metodologies eficaces per a la creació artística, investigació i docència. Celebrat a Barcelona entre l'1 i el 3 de març de 2019.

 •  19TH International conference on sociology and humanities. Celebrat a París el 2017
  Presentació de la comunicació: “Encouraging skills and entrepreneurial spirit to improve employability of young artists.” 

 • XIV Symposium Internacional sobre el Pràcticum I les pràctiques externes. Celebrat a Poio el 2017.
  Presentació de la comunicació: “Curs Interuniversitari per a la formació i certificació dels tutors d’empresa”     

 • Fòrum International de l’Économie Sociale & Solidaire. Celebrat a Marrakech el 2017. 
  Presentació pòster : “Formation TIC pour l'insertion des jeunes en risque d'exclusion sociale: un modèle d'université-entité sociale.”        

 • I Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió. Celebrat a Barcelona el 2017.               
  Presentació de la comunicació: “El paper del tutor d'empresa en les pràctiques d'estudiants amb discapacitat.”        

 • 4ht International congress of educational sciences and development. Celebrat a Santiago de Compostela el 2016.     
  Presentació de la comunicació: “Formació dels tutors d’empresa per dinamitzar i motivar els estudiants en pràctiques.”      

 • L’orientació professional com a clau per a l’ocupació universitària. Celebrat a Granada els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015.
  Presentació de la comunicació: “Orientació professional a les empreses: disseny i elaboració d’un programa per formar en competències docents els tutors d’empreses.”     

 • International Conference on Social Responsability Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
  Presentació de la comunicació: “Practices for collaboration between Universities, Businesses and the Third Sector: ICT formative project for the insertion of youth at risk of social exclusion.”

 • XII Symposium Internacional sobre el pràcticum i les pràctiques a empreses en la formació universitària, amb la col·laboració de les Universitats de Santiago de Compostela, Vigo i A Coruña. Celebrat a Poio del 26 al 28 de juny de 2013
  Presentació de la comunicació: “Taller de Competències: una oportunitat de desenvolupament per al futur psicòleg.” 

 • X Fòrum Internacional sobre Avaluació de la Qualitat de la Investigació i l’Educació Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
  Presentació de la comunicació: “Implantació del model d’avaluació docent del professorat a la Universitat Abat Oliba CEU.”

 • 23rd Annual EAIE Conference. Celebrat a Copenhague el 16 de setembre de 2011.
  Presentació del pòster: “The international experience as an opportunity of soft skills development”

 • European Career Guidance Conference 2011. Celebrat a Atenes el 2011.
  Presentació del pòster: “ERACON and CAREER-EU 2011”

 • I Congrés Internacional “Els estudis de comunicació en el EEES”. Celebrat a Osca el 7 i 8 d’octubre de 2010.
  Presentació de les comunicacions: “La comunicació: una competència complexa i imprescindible.” Competències professionals i ocupabilitat: la inserció laboral dels llicenciats en publicitat i RP de la Universitat Abat Oliba CEU.

 • Employability and Entrepreneurship. Celebrat a Oporto 27 – 28 de setembre de 2010.
  Presentació del pòster: “Working in Large Company or in SMEs: ”the skills most valued in the selection process”

 • European  Career Guidance Counselling Conference. Celebrat a Larnaca 23-27 de maig de 2010.
  Presentació comunicació: “Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and Spanish SME’s discourse”

 • V Trobada Nacional d’Orientació. Celebrat a Sevilla el 12, 13 i 14 de març de 2010.
  Presentació de comunicació: “L’elaboració de mapes de competències professionals: un cas pràctic.”

 

Participació en congressos sense comunicació
 • I Congrés Internacional d’intermediació laboral. Celebrat els dies 19 i 20 d’octubre de 2017 a Granada.
 • I Congrés Nacional: L’orientació professional com a clau per a l’ocupació universitària. Celebrat els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015 a  Granada.
 • International Conference on Social Responsibility Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
 • EAIE Conference. Celebrat del 10 al 13 de setembre de 2013 a Istanbul , Turquia. Organitzada per l’European Association for International Education.
 • X Fòrum Internacional sobre l’Avaluació de la Qualitat de la Investigació i de l’Educació Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
 • Congrés nacional per a l’impuls de l’ocupació dels joves universitaris. Celebrat els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2012 a Barcelona.
 • I Congrés Internacional: Els estudies de comunicació al EEES. Celebrat els dies 7 i 8 d’octubre de 2010 a Osca.
Jornades
 • VIII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 19 de Març de 2018 a Barcelona.
 • VII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 24 d’Abril de 2017 a Barcelona.
 • VI Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 5 de maig de 2016 a Barcelona.
 • V Jornada d’Orientació Professional: afegeix valor al teu perfil. Celebrat el 14 d’abril de 2015 a Barcelona.
 • IV Jornada d’Orientació Professional: Tu pots, nosaltres t’ajudem... Celebrat el 4 d’abril de 2014 a Barcelona.
 • III Jornada d’Orientació Professional: Proactiva’t. Celebrat el 8 de maig de 2013 a Barcelona.
 • II Jornada d’Orientació Professional: “Un món d’oportunitats”. Celebrat el 28 de març de 2012 a Barcelona.
 • I Jornada d’Orientació Professional: emprenent el camí cap a l’èxit professional. Celebrat el 8 de març de 2011 a Barcelona. 
Organització de Jornades
 • VIII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 19 de març de 2018 a Barcelona.
 • VII Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 24 d’abril de 2017 a Barcelona.
 • VI Jornada d’Orientació Professional. Celebrat el dia 5 de maig de 2016 a Barcelona.
 • V Jornada d’Orientació Professional: afegeix valor al teu perfil. Celebrat el 14 d’abril de 2015 a Barcelona.
 • IV Jornada d’Orientació Professional: Tu pots, nosaltres t’ajudem... Celebrat el 4 d’abril de 2014 a Barcelona.
 • III Jornada d’Orientació Professional: Proactiva’t. Celebrat el 8 de maig de 2013 a Barcelona.
 • II Jornada d’Orientació Professional: “Un món d’oportunitats”. Celebrat el 28 de març de 2012 a Barcelona.
 • I Jornada d’Orientació Professional: emprenent el camí cap a l’èxit professional. Celebrat el 8 de març de 2011 a Barcelona. 
Participació en jornades amb presentació
 • XVII Jornades de Serveis Universitari d’Ocupació. Celebrat els dies 19, 20 i 21 de Juny de 2017 Castella-la Manxa.
  Presentació de la comunicació: “Formació i certificació interuniversitària en competències docents per als tutors de les entitats col·laboradores”.     
 • XV Jornades dels Serveis d’ocupació universitària: èxit, innovació i diversitat per a una ocupació universitària de qualitat. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juliol de 2015 a Barcelona.
  Presentació de la comunicació: “Èxit, innovació i diversitat per a una ocupació universitària de qualitat.”  
Participació en Jornades sense presentació
 • VII Jornada d'Observatoris de Feina Universitària. Celebrat els dies 25 i 26 de febrer de 2019 a Múrcia.
 • II Jornada d’Innovació docent: Treballs finals de grau i màster. Celebrat el dia 25 de juliol de 2017 a Barcelona.
 • Jornada d’innovació docent: Projectes i metodologia. Celebrat a Barcelona el 2016. 
 • Jornada: Second Transnational Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrada els dies 2 i 3 de juliol del 2015 a Turquia.
 • Jornada: L’Opinió dels ocupadors sobre els universitaris: Resultats i Reptes. Celebrada el 13 de maig de 2015 a Barcelona.
 • Jornada: The Kick-Off Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrat els dies 9 i 10 de febrer de 2015 a Turquia.
 • I Encontro Internacional de Economia Solidària: Finanças e Incubaçao Social e Solidària. Celebrat a la Universidad Lusófona de Lisboa, els dies 23 i 24 de setembre de 2013.
 • Curso de Formación de tutores. Celebrat el 3 de setembre de 2013 a Barcelona.
 • XIII Jornades de Serveis Universitaris d’ocupació. 26, 27 i 28 de juny de 2013. Organitzades per la Universitat de Cantàbria,  Santander.
 • Barcelona Meeting: Horizon 2020 and Social Entrepreneurship.  6 i 7 de juny de 2013. Organitzat per l'Observatori Laboral i la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • XIII Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 26, 27 i 28 de juny de 2013 a Cantàbria.
 • XII Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 20, 21 i 22 de juny de 2012 a Girona.
 • X Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat el dia 10 de maig de 2010 a Valladolid.
 • IX Jornada de Serveis Universitaris d’Ocupació. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juny de 2009 a Barcelona.
Estudis i publicacions

Llibres, revistes i memòries dels últims cinc anys (en normativa APA). 

Llibres publicats
 • Lasaga, O., Parra, C. Barraycoa, J. i Belmonte, A. (2019). La profesionalización de una vocación: El caso de las artes. Granada: Editorial Universidad de Granada. ISBN: 978-84-338-6385-0.
 • Lasaga, O. coord. (2016). Manual del Tutor de Empresa: Claves para optimizar las prácticas. Barcelona: Publicaciones UB. ISBN: 978-84-475-3969-7
 • Lasaga, O. coord. (2015). Manual del Tutor d’Empresa: Claus per optimitzar les pràctiques. Barcelona: Publicacions UB. ISBN: 978-84-475-3935-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2013). Explorando Nuevos horizontes. La experiencia internacional como potenciadora de competencias profesionales. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-594-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2012). Interculturalism, professional skills, and employability. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 9788415382195
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2011). El camino hacia el empleo en un mundo complejo: la estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-422-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and spanish SME’s discourse. Career-EU 2010. European Career Guidance Councelling Conference. ISBN: 978-9963-689-82-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2009). Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en Ade i Economía. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 978-84-92456-78-9
Capítols de llibre
 • P, Susanni; Payam Susanni ; H.W. Perkins; A. D. Chantzi; M. Joyce; C. Parra; O. Lasaga; D. Try; M. Bakay; G. Kalem. Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. Yasar University Press, (2015).
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Communication: a Complex and Essential Skill. En J. Sierra Sánchez (Coord.). Preparing for the Future: Studies in Communication Sciences in the EHEA. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-3
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). La comunicación: una competencia compleja e imprescindible. En J. Sierra Sánchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
 • Lasaga,O. i Barraycoa, J. (2010). Competencias profesionales i empleabilidad: la inserción laboral de los licenciados en Publicidad i RR. PP. de la Universitat Abat Oliba CEU. En J. Sierra Sánchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicación. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
   
Publicacions en revistes
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.
  Títol: Mindfulness and Employability: A Course to Control Stress in the Search for Work
  Revista: 009286 - International Journal of Humanities and Social Sciences
  Any: 2017
  Base de dades d’indexació: CABELL, ULRICH'S, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (EBSCO), INDEX COPERNICUS, GALE.
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.; Parra C.
  Títol: Practices for collaboration between Universities, Businesses and Third Sector: ICT formative project for the insertion of youths at risk of social exclusion
  Any: 2015
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Base de dades d’indexació: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): Parra, C.; Lasaga, O.
  Títol: Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Enterpreneurs
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Any: 2015
  Base de dades d’indexació: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): JAVIER BARRAYCOA; OLGA LASAGA
  Títol: Competencias desarrolladas en una experiencia internacional i empleabilidad: una perspectiva de género
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovació educativa
  Any: 2012
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE 
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Martínez, Javier Lasaga Millet, Olga
  Títol: La perspectiva cualitativa en la elaboración de un mapa de competencias para los titulados de ADE i Economía
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovació educativa
  Any: 2010
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Martínez, Javier; Lasaga Millet, Olga
  Títol: La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta i pega.
  Revista: 209360 - Revista Vivat Academia
  Any: 2010
  Base de dades d’indexació: MIAR. ICDS: 9.8; LATINDEX: 36 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36. INDEXADA EN ACADEMIC SEARCH COMPLETE, COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE, DIALNET, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ), EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI), ERIH (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES), FUENTE ACADEMICA PLUS, LATINDEXDIRECTORIO, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, REDIB-RED IBEROAMERICANA DE INNOVACION i CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ULRICH'S.
   
 • Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en ADE y Economía

JB Martínez, OL Millet - 2009 - Observatori Laboral, Universitat Abat Oliba CEU.

Citat per 20

 • La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta y pega

J Barraycoa, O Lasaga - Vivat Academia, 2010

Citat per 12

 • El camino hacia el empleo en un mundo complejo: La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias

J Barraycoa, O Lasaga - 2011 - Barcelona: Editorial Fragua

Citat per 5

JB Martínez, OL Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2010 - redalyc.org

Citat per 4

 • Competencias desarrolladas en una experiencia internacional y empleabilidad: una perspectiva de género.@ tic. revista d'innovació educativa, 8

J Barraycoa Martínez, O Lasaga Millet – 2012

Citat per 3

JB Martínez, OL Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2012 - dialnet.unirioja.es

Citat per 2

Reconeixements
Reconeixements institucionals
 • El Consell Interuniversitari de Catalunya ha adoptat com a eina de referència per a tots els professionals de la Xarxa Universitària per a l’Ocupació de Catalunya el Manual del tutor d’empresa, del qual són coautors Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez i Antoni Moreno García.
 • En acta de la reunió del 19 de novembre de 2018, el Grup d'Ocupació de la CRUE va acordar incorporar com a línia estratègica del subgrup de pràctica "El reconeixement d'entitats i formació de tutors" prenent com a base el Manual del tutor d'empresa: claus per optimitzar les pràctiques (fruit de la col·laboració entre la UAO CEU i la Universitat de Barcelona), els autors del qual són Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Martínez i Antoni Moreno García.
 • Col·laboradors oficials en l'elaboració del butlletí interuniversitari ObservaEmpleo.
REFERÈNCIES ACADÈMIQUES
 • Competencias e inserción laboral: un análisis de la empleabilidad de los recién licenciados en ADE y Economía. J. Barraycoa Martínez, O. Lasaga Millet - 2009 - Observatori Laboral, Universitat Abat Oliba CEU. Citat per 30.
 • La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta y pega. J. Barraycoa, O. Lasaga - Vivat Academia, 2010. Citat per 33.
 • El camino hacia el empleo en un mundo complejo: La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias. J. Barraycoa, O. Lasaga - 2011 - Barcelona: Editorial Fragua. Citat per 6.
 • La perspectiva cualitativa en la elaboración de un mapa de competencias para los titulados en Ade y Economía. J. Barraycoa Martínez, O. Lasaga Millet - @ tic. revista d'innovació educativa, 2010 - redalyc.org. Citat per 4.
 • Competencias desarrolladas en una experiencia internacional y empleabilidad: una perspectiva de género.@ tic. revista d'innovació educativa, 8. J. Barraycoa Martínez, O Lasaga Millet - 2012. Citat per 5.
Comitè d'Ètica de la Recerca
Presentació
 • La legislació vigent exigeix que qualsevol recerca científica que s'hagi de fer sobre éssers humans, que impliqui la utilització de mostres biològiques d'origen humà, altres dades de caràcter personal o l'experimentació en animals, tingui un informe previ favorable emès per un comitè d'ètica de la recerca, la funció del qual consisteix principalment a avaluar l'adequació de la naturalesa i metodologia d'un projecte de recerca a normes de caràcter ètic i jurídic i, en tot cas, autoritzar-les.
 • Per aquest motiu, en la sessió del dia 25 de maig de 2019, el Patronat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU va aprovar, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, la creació i el reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la UAO CEU.
 • Pertoca a aquest comitè vigilar que la recerca que es plantegi fer qualsevol estudiant, investigador o investigadora en formació, investigador o investigadora, grup, centre o institut de recerca de la UAO CEU o adscrit a la UAO CEU i que es faci amb éssers humans, o que impliqui la utilització de dades personals, sigui coherent amb els principis i normes ètiques continguts al Magisteri de l'Església Catòlica i la legislació vigent.
Composició 
 • Llista de membres del Comitè d'Ètica de la Recerca  PDF
Normativa 

Legislació aplicable:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades  PDF
 • Llei orgànica 3/ 2018, de protecció de dades  PDF
 • Llei 14/ 2007, d'investigació biomèdica  PDF
 • Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals  PDF

Normativa interna:

 • Reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat Abat Oliba CEU  PDF
Documentació per presentar sol·licituds 
 • Sol·licitud d'avaluació d'un projecte de recerca PDF
 • Compromís de confidencialitat per a projectes de recerca PDF
 • Informació al pacient i consentiment informat per a projectes de recerca i tesis doctorals  PDF
 • Sol·licitud d'avaluació del projecte de TFG o TFM  PDF
 • Compromís de confidencialitat d'alumnes de TFG o TFM  PDF
 • Informació al pacient i consentiment informat per a TFG o TFM  PDF
Contacte 

 

AJUTS A LA MOBILITAT DE JOVES INVESTIGADORS CEU-BS

Els ajuts a la mobilitat investigadora CEU - Banco Santander tenen com a finalitat donar suport a la mobilitat de joves investigadors, per connectar grups de recerca de les universitats CEU amb d'altres d'internacionals.

XVI convocatòria d'ajuts a la mobilitat investigadora CEU - Banco Santander

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AJUTS COVID-19 CEU-BANCO SANTANDER 
CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE RECERCA PONT, EN CONSOLIDACIÓ I PRECOMPETITIUS CEU
CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, 2022-2023
AJUDES A LA MOBILITAT INVESTIGADORA CEU
VISITING SCHOLARS

Programa Visiting Scholars per a estades de recerca.

Investigadors d'altres universitats o institucions acadèmiques que vulguin desenvolupar tota o alguna part de la seva investigació a la UAO CEU són benvinguts. Per això, la Universitat els posa a disposició els recursos necessaris per desenvolupar la recerca, sempre que s'esdevingui en el marc de les activitats de recerca dels nostres professors i investigadors i tingui l'aprovació del Vicerectorat de Recerca i Relacions Internacionals.

Per a més informació: [email protected]

CEINDO BCN 4 RESEARCH

Benvolguts investigadors i investigadores en formació,

Ens complau convidar-vos a participar en la setena edició de CEINDO BCN 4 RESEARCH, una competició de la CEU Escola Internacional de Doctorat oberta a tots els investigadors en formació (a partir del seu segon any) matriculats a Barcelona. L’objectiu d’aquesta convocatòria és que assumeixin el repte d’explicar la seva recerca en un temps màxim de 4 minuts, amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible per a un públic no especialitzat.

Aquesta iniciativa, que ja disposa d’un llarg recorregut en universitats estatunidenques i que s’inspira en les TED Talks, es va organitzar per primera vegada a la Universitat Abat Oliba el curs 2017-2018. Enguany la final se celebrarà el dijous 2 de maig 2024.

La persona guanyadora d’aquest premi representarà la CEINDO Barcelona al concurs Tesi en 4 Minuts, que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb el suport de la Generalitat de Catalunya, en què competirà amb representants de les dotze universitats del sistema universitari català. La final interuniversitària, es durà a terme el 27 de juny de 2024 a la ciutat de Tarragona, concedirà un primer premi de 3000 € i un segon premi de 2000 € designats per un jurat, un premi del públic de 1000 € i una Menció Especial Assumpció Català i Poch per a l’impuls i foment de la llengua catalana de 1000 €.

Adjunts a aquest correu trobareu les bases de la convocatòria i el formulari d’inscripció. Per participar-hi, cal omplir el formulari i remetre’l a [email protected] abans del 26 d’abril de 2024 a les 14:00 hores.

Desitgem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i us animem a participar-hi.

Cordialment,

BEQUES I AJUTS CEINDO

II BEQUES DE COL·LABORACIÓ CEINDO
 

La Fundació Universitària San Pablo CEU i les tres universitats CEU (Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU Cardenal Herrera i Universitat Abat Oliba CEU) promotores de la CEU Escola Internacional de Doctorat (CEINDO) comparteixen la idea que l'activitat de recerca constitueix un pilar essencial del seu model educatiu, i estan compromeses amb l'excel·lència acadèmica.

Les beques de col·laboració CEINDO tenen com a finalitat premiar el rendiment acadèmic i la col·laboració activa amb l'Escola. Per això es convoca una beca de matrícula per a cadascun dels programes de doctorat oficials de la CEINDO. 

IV CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA MOBILITAT CEINDO-SANTANDER 18-19

La Fundació Universitària San Pablo CEU, amb les seves universitats (Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU Cardenal Herrera i Universitat Abat Oliba CEU), està compromesa amb la formació i el desenvolupament dels seus doctorands. Les estades breus en centres estrangers de rellevància són un instrument privilegiat en aquest sentit. Per això, el suport a la mobilitat internacional dels doctorands de la CEINDO és un dels objectius preferents de la nostra institució.

Gràcies a l'acció de mecenatge del Banco Santander, i en virtut del conveni de col·laboració vigent entre aquesta entitat i el CEU, es dona suport a la mobilitat dels doctorands de la CEINDO mitjançant la concessió d'ajuts econòmics per a estades breus en altres països. 

III CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA MOBILITAT CEINDO

Podran ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts a la mobilitat internacional CEINDO les persones que durant el curs 2018-2019 estiguin matriculades oficialment a segon o cursos superiors d'algun dels programes oficials de la CEINDO, que hagin presentat la sol·licitud a la IV convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional dels investigadors en formació de la CEINDO CEU - Banco Santander i que no hagin rebut ajuts a la mobilitat investigadora durant el període en què han estat matriculats al programa de doctorat de la CEINDO.

BECA DE COL·LABORACIÓ PER AL CURS 2022-23

Documents:

 • Distribució departaments beca de col·laboracióPDF
AJUDES JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI 2023)

 

AJUTS PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU) 2020
 • Text de la convocatòriaPDF
Convocatòria avaluació activitat investigadora (sexenis) ANECA/CNEAI 2023
 • Convocatoria de Evaluación de la Actividad Investigadora UAO CEU 2023PDF
 • Anexo I. Criterios Generales de EvaluaciónPDF
 • Anexo II. Criterios de Evaluación Generales y EspecíficosPDF
 • Anexo III. Texto Convocatoria CNEAIPDF
Congrés internacional "Virtut, psicologia i salut mental: l'aportació de la concepció cristiana de les virtuts a la psicologia"
 • L'OMS defineix la salut com "l'estat perfecte de benestar físic, mental i social, i no la mera absència de malaltia".
  Aquesta definició és pràcticament idèntica a la clàssica definició de malaltia de Boeci: "L'estat perfecte per la reunió de tots els béns", els quals són de tres tipus (exteriors, del cos i de l'ànima). La noció de felicitat es relaciona, en la visió eticoantropològica cristiana, amb el concepte de virtut.

 • A més, en la psicologia dels últims vint anys, especialment en la positive psychology, s'ha investigat la qüestió del ple desenvolupament humà des del concepte de virtut.

 • En aquest congrés ens proposem aprofundir en aquesta relació entre salut, especialment mental, i felicitat, mitjançant el desenvolupament de les virtualitats del concepte clàssic i cristià de virtut en el camp de la psicologia teòrica i pràctica.

  Reserva la data: 10-11 de desembre


  +INFO

Congrés Internacional La Paraula en l'Educació
 • 8a Edició Congrés Internacional "La Paraula en l'Educació". Bones pràctiques i reptes per les escoles en torn al foment de la resiliència:
 • 8-9 de juliol de 2021


  +INFO

CONGRÉS INTERNACIONAL A 500 ANYS DE L’OCEU PACÍFIC
 • 500 anys de l'Oceà Pacífic, des de la primera volta al món fins als nostres dies:
 • Reserva la data: 3, 4 i 5 de setembre de 2021


  +INFO